Förslag till resolution - B8-0285/2014Förslag till resolution
B8-0285/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter

24.11.2014 - (2014/2919(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil för PPE-gruppen
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Nicola Caputo för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla‑aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská för ECR-gruppen
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries för ALDE-gruppen
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Ceballos för Verts/ALE-gruppen
Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen


Förfarande : 2014/2919(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0285/2014
Ingivna texter :
B8-0285/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8-0285/2014

Europaparlamentets resolution om 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter

(2014/2919(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, antagen i New York den 20 november 1989,

–       med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, antagen i New York den 13 december 2006,

–       med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av Stockholmsprogrammet från 2009 och den tillhörande handlingsplan för 2010–2014,

–       med beaktande av allmän kommentar nr 14 (2013) från FN:s kommitté för barnets rättigheter om att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet,

–       med beaktande av EU:s agenda för barns rättigheter, antagen i februari 2011,

–       med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling,

–       med beaktande av den förklaring och den handlingsplan som antogs vid högnivåmötet i Busan den 29 november–1 december 2011 om utvecklingsbiståndets effektivitet,

–       med beaktande av kommissionens meddelande En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder (COM(2008)0055),

–       med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt,

–       med beaktande av FN:s handlingsplan A World Fit for Children,

–       med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF[1],

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF[2],

–       med beaktande av EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012–2016, i synnerhet bestämmelserna om finansiering av utarbetandet av riktlinjer för system för skydd av barn och utbyte av bästa praxis,

–       med beaktande av kommissionens rekommendation av den 20 februari 2013 Bryta det sociala arvet: investera i barnens framtid (C(2013)0778),

–       med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om situationen för ensamkommande minderåriga i EU[3],

–       med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från 1979 och handlingsplattformen från Peking,

–       med beaktande av sina resolutioner av den 25 februari 2014 med rekommendationer till kommissionen om bekämpning av våld mot kvinnor[4] och av den 6 februari 2014 om kommissionens meddelande Om utrotande av kvinnlig könsstympning[5],

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 5 juni 2014 om förebyggande och bekämpning av alla former av våld mot kvinnor och flickor, inbegripet kvinnlig könsstympning,

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 19 maj 2014 om en rättighetsbaserad strategi för utvecklingssamarbete, som omfattar alla mänskliga rättigheter

–       med beaktande av artikel 7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som på nytt bekräftar att EU ”ska säkerställa samstämmigheten mellan all sin politik och verksamhet, med beaktande av samtliga sina mål”,

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juni 2014 Ett anständigt liv för alla: från vision till kollektiva åtgärder (COM(2014)0335),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 april 2005 Konsekvens i utvecklingspolitiken (COM(2005)0134) och av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) 3 166:e möte den 14 maj 2012 Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     FN:s konvention om barnets rättigheter och de fakultativa protokollen till konventionen utgör stommen i främjandet och skyddet av barnets rättigheter, då de innehåller en övergripande uppsättning internationella rättsliga normer för skyddet av barn och deras välbefinnande.

B.     EU:s samtliga medlemsstater har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter och har tydliga rättsliga skyldigheter att inom sin jurisdiktion främja, skydda och genomföra alla barns rättigheter.

C.     Främjandet av barns rättigheter är ett uttryckligt mål i EU:s politik, och enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna måste barnets bästa komma i främsta rummet i alla EU-åtgärder.

D.     FN:s konvention om barnets rättigheter och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna respekterar barns rätt att komma till tals och att få sina åsikter om frågor som berör dem tagna i beaktande med utgångspunkt i deras ålder och mognad.

E.     Barnets rättigheter, nämligen principen om barnets bästa, barnets rätt att leva, överleva och utvecklas, icke-diskriminering och respekt för barnets rätt att uttrycka sina åsikter, berör all EU-politik.

F.     Sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs för 25 år sedan har framsteg skett, men barns rättigheter fortsätter att kränkas på många håll i världen, även i EU‑medlemsstater, som en följd av våld, övergrepp, utnyttjande, fattigdom, social utestängning samt diskriminering grundad på religion, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, ålder, etnicitet, invandrarstatus eller ställning som varaktigt bosatt.

G.     Omkring 6,6 miljoner barn under fem år dog 2012 till följd av i första hand orsaker som hade kunnat undvikas, och berövades således sin grundläggande rättighet att överleva och utvecklas. 168 miljoner barn i åldern 5–17 arbetar, vilket äventyrar deras rätt att skyddas från ekonomiskt utnyttjande och kränker deras rätt att lära sig saker och leka. Elva procent av flickorna gifter sig innan de har fyllt femton år, vilket äventyrar deras rätt till hälsa, utbildning och skydd. I Afrika söder om Sahara dör fortfarande vart tionde barn innan det har fyllt fem år.

H.     Utbildning – särskilt fri grundskoleutbildning för alla barn – är en grundläggande rättighet som staterna förband sig att genomföra genom FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989. Målet för 2015 är att säkerställa att alla pojkar och flickor fullgör sin grundskoleutbildning. Trots att vissa framsteg har skett i utvecklingsländerna är detta mål långt ifrån uppfyllt.

I.      Humanitära kriser fortsätter att ha förödande effekter för barnen. År 2014 påverkades fler än 59 miljoner barns liv direkt av kriser, särskilt konfliktrelaterade kriser. Det finns ca 250 000 barnsoldater i världen i dag, och av dessa är 40 procent flickor.

J.      Bara under 2012 föll nästan 95 000 barn och ungdomar under tjugo år offer för mord, nästan en miljard barn i åldern 2–14 utsattes för fysisk bestraffning, en av tre ungdomar i åldern 13–15 utsattes för mobbning och omkring 70 miljoner flickor i åldern 15–19 föll offer för någon sorts fysiskt våld. Dessutom har 120 miljoner flickor i hela världen någon gång i sitt liv tvingats till samlag eller utsatts för andra påtvingade sexuella handlingar.

K.     Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna, och omkring 100 miljoner barn lever i EU.

L.     Enligt den senaste rapporten från FN:s barnfond (Unicef) om barnfattigdom i rika länder har 2,6 miljoner barn hamnat under fattigdomsstrecket i världens mest välbeställda länder sedan 2008, vilket gör att det sammantagna antalet barn i i-världen som lever i fattigdom nu uppgår till ca 76,5 miljoner. Enligt samma rapport uppgick antalet unga människor i EU som varken arbetar eller studerar till 7,5 miljoner 2013.

M.    Våldet mot barn tar sig många uttryck, bl.a. psykologiska, fysiska, sexuella, emotionella och verbala övergrepp, försummelse och fattigdom, och inträffar i många olika miljöer, såsom i hemmet, i skolan, inom sjukvården och rättsväsendet, på arbetsplatsen, inom olika grupper och på internet.

N.     EU:s agenda för barns rättigheter anger en tydlig ram för EU:s insatser. Tack vare genomförandet av den har stora framsteg gjorts inom flera viktiga områden och inom lagstiftningen. Bland annat har hjälplinjer för försvunna barn inrättats, barnvänlig rättvisa har främjats, uppgiftsinsamlingen har förbättrats och barns rättigheter har integrerats i de yttre åtgärderna.

O.     Alla barn är i första hand just barn vars rättigheter bör respekteras utan åtskillnad, oberoende av deras eller deras föräldrars etniska tillhörighet, nationalitet, social ställning, invandrarstatus eller ställning som varaktigt bosatt.

P.     Flickors och pojkars förväntningar och interaktionsformer kan vara likadana men också skilja sig åt, och den diskriminering som flickor och pojkar utsätts för varierar beroende på ålder.

Q.     Även om betydande framsteg har gjorts, särskilt när det gäller människohandel, sexuellt utnyttjande och offers rättigheter, liksom för asylsökande och ensamkommande barn, återstår det mycket mer att göra för att säkerställa att invandrarbarns rättigheter respekteras i hela EU. Många ensamkommande barn försvinner och rymmer efter att de har anlänt till EU och löper särskilt stor risk att utsättas för övergrepp.

R.     Eftersom det rör sig om internationell verksamhet fortsätter utnyttjandet, även i sexuellt syfte, av barn på internet – inbegripet spridning av barnpornografi och kontaktsökning i olovligt syfte på internet – att utgöra en allvarlig huvudvärk för lagens väktare. Brotten inkluderar allt från sexuell utpressning och nätförförelse till egenproducerat barnpornografiskt material och direktsändningar, vilket ställer särskilda krav på utredningarna till följd av tekniska innovationer som ger brottslingarna, inklusive personer som i olovligt syfte söker kontakt på internet, enklare och snabbare tillgång till material.

S.     Barn påverkas särskilt av fattigdom och nedskärningar i socialförsäkringssystemen och viktiga sociala förmåner såsom familjebidrag, och sådana nedskärningar har ökat i EU sedan 2007.

T.     Ramen för global utveckling efter 2015 kommer att utgöra en möjlighet att satsa på alla barns rättigheter, överallt i världen – oberoende av barnets kön, etnicitet, ras, ekonomiska ställning, funktionsnedsättning eller ställning i övrigt.

1.      Europaparlamentet anser att barns rättigheter är i centrum för EU:s politik och att tjugofemårsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter utgör ett tillfälle att se till att konventionen genomförs till alla delar inom politiken och i praktiken och att vidta kompletterande åtgärder för att säkerställa respekt för alla barns rättigheter överallt, särskilt de mest utsatta barnen.

2.      Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande enligt Stockholmsprogrammet att utveckla en integrerad EU-strategi för att effektivt främja och skydda barnets rättigheter i EU:s inre och yttre politik och att stödja medlemsstaternas insatser på detta område. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en långtgående och omfattande strategi och handlingsplan för barnets rättigheter för de kommande fem åren, och att i detta arbete utgå från och bygga vidare på EU:s agenda för barnets rättigheter.

3.      Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande att vidareutveckla integrerade EU‑riktlinjer för skydd av barn, i syfte att minska den splittring som problembaserade svar på specifika barnskyddsfrågor ger upphov till, för att se till att alla barn i hela EU verkligen skyddas mot alla våldsformer.

4.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka och rapportera om sin rekommendation Bryta det sociala arvet: investera i barnens framtid i medlemsstaterna och att se till att barn får tillgång till kvalitetstjänster och ges möjlighet att delta. Parlamentet uppmanar de medlemsstater där barnfattigdomen ligger över genomsnittet att fastställa nationella mål och att prioritera investeringar som är inriktade på att minska fattigdomen och den sociala utestängningen bland barn och unga människor.

5.      Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ge högsta prioritet till millennieutvecklingsmålen i sin inrikespolitik och i sina förbindelser med tredjeländer. Parlamentet betonar att dessa mål, särskilt fattigdomsutrotning, tillgång till utbildning för alla och jämställhet mellan könen, endast kommer att nås via utveckling av offentliga tjänster som är tillgängliga för alla.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa ett uttryckligt barn- och ungdomsfokus i den europeiska planeringsterminen, den årliga tillväxtöversikten och en reviderad Europa 2020-strategi, i syfte att bättre genomföra kommissionens rekommendation Bryta det sociala arvet: investera i barnens framtid.

7.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att samordningen förbättras mellan dess olika enheter, i syfte att effektivt integrera barns rättigheter i EU:s alla lagstiftningsförslag, strategier och finansiella beslut, och kontrollera att de i alla delar överensstämmer med EU:s regelverk om barn och med de skyldigheter som härrör från FN:s konvention om barnets rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att mandatet för samordnaren för barns rättigheter och dennes resurser på lämpligt sätt speglar EU:s åtagande att systematiskt och effektivt integrera barns rättigheter i all verksamhet.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja det tillfälle som halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen innebär för att säkerställa att EU:s medel kommer de mest missgynnade och utsatta barnen tillgodo.

9.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att uttryckligen se barn som en prioritering när de planerar och genomför regionalpolitiken och sammanhållningspolitiken, t.ex. EU:s handikappstrategi, EU:s ram för nationella strategier för integrering av romer samt EU:s jämställdhets - och icke‑diskrimineringspolitik. Parlamentet upprepar hur viktigt det är att skydda och främja romska barns lika tillgång till alla rättigheter.

10.    Europaparlamentet framhåller att all politik som rör barns rättigheter måste innehålla ett jämställdhetsperspektiv, och efterlyser särskilda åtgärder för att stärka flickors rättigheter, inklusive deras rätt till utbildning och hälsa.

11.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att principen om barnets bästa efterlevs i all lagstiftning, i beslut som fattas av regeringsföreträdare på alla nivåer samt i alla domstolsbeslut, och uppmanar medlemsstaterna att utbyta bästa praxis för att förbättra tillämpningen av principen om barnets bästa i hela EU.

12.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla barn verkligen har tillgång till system för rättslig prövning som är anpassade till deras specifika behov och rättigheter, oavsett om barnen uppträder som misstänkta, förövare, offer eller parter i ett förfarande.

13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera hur arresteringsförfaranden och straffrättsliga system påverkar barn. Parlamentet påpekar att runtom i EU påverkas barns rättigheter direkt när det handlar om barn som bor med sina föräldrar på interneringsanläggningar. Parlamentet understryker att uppskattningsvis 800 000 barn i EU lever åtskilda från en fängslad förälder varje år, vilket påverkar barnens rättigheter på många sätt.

14.    Europaparlamentet anser att barn är utsatta när det gäller tillgången till varor och tjänster. Parlamentet uppmanar företag och berörda aktörer att inte använda sig av aggressiv och missledande marknadsföring som riktar sig till barn, både på och utanför internet, bl.a. genom att tillämpa befintliga uppföranderegler och andra liknande initiativ. Parlamentet anser att marknadsföring som riktar sig till barn och som avser livsmedel som innehåller mycket fett, salt eller socker måste bedrivas ansvarsfullt, med tanke på att antalet feta barn och barn med diabetes har ökat.

15.    Europaparlamentet anser att barns personuppgifter på internet måste skyddas i vederbörlig ordning och att barn måste informeras på ett tillgängligt och barnanpassat sätt om riskerna med och följderna av att de använder sina personuppgifter på internet. Parlamentet betonar att det bör vara förbjudet att upprätta internetprofiler av barn. Parlamentet anser att alla barn bör ha rätt att vistas i en sund och säker miljö och att de bör ges möjligheter att leka.

16.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel, eftersom det stora flertalet offer för människohandeln är unga flickor och pojkar som är offer för barnarbete, sexuellt utnyttjande och andra övergrepp. Parlamentet uppmanar även medlemsstaterna och EU att stärka polissamarbetet och det rättsliga samarbetet i syfte att förhindra och åtala sådana brott. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bekämpa olovligt bortförande av barn, att samarbeta med tredjeländer för att ta upp frågan om det växande problemet med smuggling av och handel med barn och att åtala människohandlarna och utdöma lämpliga straff.

17.    Europaparlamentet anser att åtgärder måste vidtas för att bekämpa nätmobbning, och att barn, lärare och ungdoms- och barnorganisationer måste spela en aktiv roll för att öka medvetenheten om denna fråga.

18.    Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att investera i offentliga tjänster för barn, bl.a. barnomsorg, utbildning och hälsa.

19.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktiv 2011/93/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi, och att stärka de rättsvårdande myndigheternas rättsliga möjligheter, tekniska kapacitet och finansiella resurser att öka samarbetet med bl.a. Europol, i syfte att effektivare utreda och lösa upp nätverk av sexbrottslingar, samtidigt som de berörda barnens rättigheter och säkerhet måste prioriteras.

20.    Europaparlamentet förespråkar att rättsvårdande organ, rättsliga myndigheter, IKT‑industrin, internettjänstetillhandahållare, banksektorn och icke-statliga organisationer, inbegripet ungdoms- och barnorganisationer, ska utveckla partnerskap och utbyta information, i syfte att säkerställa barns rättigheter och skyddet av barn på internet och betrakta barn som utsatta personer i lagens mening. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativet till att uppmana alla medlemsstater att vidta åtgärder för att motverka alla former av kontaktsökning på internet i olovliga syften och nätmobbning.

21.    Europaparlamentet anser att ensamkommande barn är särskilt utsatta. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra parlamentets resolution av den 12 september 2013 om situationen för ensamkommande minderåriga i Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo genomföra paketet om ett gemensamt europeiskt asylsystem i syfte att förbättra villkoren för ensamkommande minderåriga i EU, och uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att se till att invandrarbarn runtom i EU inte längre frihetsberövas. Parlamentet välkomnar domstolens dom i mål C-648/11 MA, BT, DT mot Secretary of State for the Home Department, i vilken det anges att den medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan som har getts in av underåriga tredjelandsmedborgare utan medföljande vuxen i mer än en medlemsstat, är den medlemsstat där den underårige befinner sig efter att ha gett in en ansökan där. Parlamentet påminner om att ensamkommande minderåriga först och främst är barn som riskerar att utsättas för fara. Medlemsstaterna och EU måste ha skyddet av barn som ledstjärna, så att den grundläggande principen om barnets bästa respekteras. Denna princip ska prioriteras framför invandringspolitiken.

22.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra normerna i FN:s konvention om barnets rättigheter för barn som berövats sina föräldrars omsorg och i FN:s riktlinjer för alternativ vård av barn, och uppmanar kommissionen att utnyttja EU:s strukturfonder för att stödja övergången från institutionella till samhällsbaserade tjänster. Parlamentet uppmanar kommissionen att med tanke på de många fall där myndigheterna i vissa medlemsstater påstås ha genomfört tvångsadoptioner utan föräldrarnas samtycke lägga fram specifika åtgärder för att säkerställa att de adoptioner som görs i medlemsstaterna sker med barnets bästa för ögonen.

23.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att möjliggöra familjeåterförening på ett positivt, humant och snabbt sätt, i enlighet med artikel 10 i FN:s konvention om barnets rättigheter.

24.    Europaparlamentet betonar att det behövs ett samordnat synsätt för att hitta försvunna barn i EU. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka polissamarbetet och det rättsliga samarbetet i gränsöverskridande fall som inbegriper försvunna barn, och att inrätta hjälplinjer för att leta efter försvunna barn och stödja barn som är offer för övergrepp. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta för Marocko, Singapore, Ryssland, Albanien, Andorra, Seychellerna, Gabon och Armenien att ansluta sig till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.

25.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med översynen av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, på allvar beakta barnets bästa, med tanke på kryphålen i genomförandet och efterlevnaden av denna förordning i medlemsstaterna när det gäller föräldra- och vårdnadsansvar.

26.    Europaparlamentet fördömer alla former av våld mot barn – fysiska, sexuella och verbala övergrepp, tvångsäktenskap, barnarbete, prostitution, människohandel, tortyr, hedersmord, kvinnlig könsstympning, användning av barnsoldater och barn som mänskliga sköldar, fattigdom, försummelse och malnutrition. Parlamentet anser att tradition, kultur och religion aldrig får användas för att rättfärdiga våld mot barn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter och att bekämpa alla former av våld mot barn, bl.a. genom att officiellt förbjuda och utdöma straff för kroppslig bestraffning av barn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka samarbetet och dialogen med tredjeländer, i syfte att öka medvetenheten och arbeta för att barns rättigheter ska respekteras på alla håll i världen.

27.    Europaparlamentet fördömer användningen av barn för militär- eller terroristverksamhet, och påminner om vikten av att alla barn som har varit vittnen till våldsamma händelser eller som är offer för krig får psykologiskt stöd och hjälp. Parlamentet välkomnar EU:s initiativ Fredens barn och understryker att det är viktigt att se till att barn som drabbats av konflikter får tillgång till utbildning. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att stödja FN-kampanjen ”Children, not soldiers”, vars syfte är att senast 2016 sätta stopp för nationella säkerhetsstyrkors rekrytering och användning av barnsoldater.

28.    Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att prioritera barnets rättigheter i all yttre EU-politik så att barnets rättigheter integreras i t.ex. människorättsdialoger, handelsavtal, anslutningsförfarandet och den europeiska grannskapspolitiken, liksom i förbindelserna med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), särskilt länder där det pågår en konflikt. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att årligen rapportera till parlamentet om de resultat som har uppnåtts med avseende på fokuseringen på barn i EU:s yttre åtgärder.

29.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera barns rättigheter i utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet, i syfte att säkerställa tillräcklig finansiering och öka skyddet för barn som drabbats av nödsituationer eller naturkatastrofer eller av människan orsakade katastrofer och barn som är internflyktingar och flyktingar. Parlamentet understryker vikten av att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsinsatser, särskilt i samband med utdragna kriser, och att integrera ny teknik och innovation i EU:s politik och program för att bättre främja barns rättigheter i samband med utvecklings- och nödsituationer.

30.    Europaparlamentet välkomnar att Nobels fredspris 2014 har getts till Kailash Satyarthi och Malala Yousafzai för deras arbete med att försvara barns rättigheter, särskilt alla barns rätt till utbildning. Parlamentet lovordar Sacharovprisnätverket för dess offentliga stöd av initiativ för att öka medvetenheten om våld mot barn. Parlamentet anser att dessa initiativ tydligt visar vilken viktig roll som spelas av det civila samhället och internationella organisationer för att främja och skydda de rättigheter som är inskrivna i FN:s konvention om barnets rättigheter.

31.    Europaparlamentet understryker den viktiga roll som arbetsmarknadens parter och lokala myndigheter har för att främja barns rättigheter, och uppmanar Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att vidta åtgärder och utarbeta yttranden i syfte att till fullo engagera sig i främjandet av barns rättigheter i all EU‑politik.

32.    Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner, medlemsstaterna, lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och det civila samhället att slå sig samman och samarbeta på alla nivåer för att förbättra barnens situation i EU och i resten av världen. Parlamentet välkomnar och stöder det manifest för barns rättigheter som utarbetats av Unicef i samarbete med fjorton organisationer som arbetar för att främja barns rättigheter, och uppmanar fler ledamöter av Europaparlamentet, liksom nationella parlamentsledamöter, att skriva under manifestet och bli ”child rights champions”.

33.    Europaparlamentet vill inrätta en tvärpolitisk grupp inom parlamentet om barns rättigheter och välbefinnande, som bygger på manifestet för barns rättigheter. Denna grupp skulle fungera som ett permanent organ med ansvar för att främja barns rättigheter i all politik och verksamhet i Europaparlamentet, både i interna och yttre frågor. Parlamentet stöder därför initiativet att utse ”kontaktpunkter” för barns rättigheter i varje parlamentsutskott för att säkerställa att barns rättigheter integreras i alla politiska texter och lagstiftningstexter som antas.

34.    Europaparlamentet anser det vara viktigt att öka barnens deltagande i parlamentets verksamhet, i linje med den praxis som etablerats av Interparlamentariska unionen och Unicef. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att undersöka hur och på vilket sätt barns och ungdomars deltagande i beslutsprocessen kan ökas. Parlamentet förespråkar att ny teknik och innovation ska användas för att samråda med barn och ungdomar och för att öka barnens deltagande.

35.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål ratificera de fakultativa protokollen till FN:s konvention om barnets rättigheter.

36.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att undersöka hur och på vilket sätt EU unilateralt kan ansluta sig till FN:s konvention om barnets rättigheter.

37.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s kommitté för barnets rättigheter och Unicefs verkställande direktör.