Предложение за резолюция - B8-0286/2014Предложение за резолюция
B8-0286/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подкрепянето на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Андреас Шваб, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Буркард Балц, Кришианис Каринш, Михал Бони, Сабине Ферхайен, Иво Белет, Давор Иво Щир, Илдико Гал-Пелц, Зингфрид Мурешан, Томаш Здеховски, Михаела Шойдрова, Станислав Полчак, Иржи Поспишил, Лара Коми от името на групата PPE
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Дан Ника, Евелин Регнер, Биргит Зипел, Хосе Бланко Лопес, Мириам Дали, Мирослав Похе, Патриция Тоя, Флавио Дзанонато, Алесандра Морети, Марлене Мици, Лиса Яконсари, Никола Данти, Катрин Стайлър, Люси Андерсън, Юта Щайнрук, Биляна  Борзан, Мария Грапини, Юг Байе, Никола Капуто, Вилия Блинкевичуте, Катерина Киничи, Олга Сехналова, Брандо Бенифеи, Алесия Мария Моска, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Марк Тарабела, Серхио Гутиерес Прието, Кристел Шалдемозе, Тереза Грифин, Виктор Негреску от името на групата S&D


Процедура : 2014/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0286/2014
Внесени текстове :
B8-0286/2014
Приети текстове :

B8‑0286/2014

Резолюция на Европейския парламент относно подкрепянето на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар

(2014/2973(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 3, параграф 3 и член 6 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид членове 9, 10, 12, 14, 16, 26, член 114, параграф 3, член 169, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално членове 8, 11, 21 и 38 от нея,

–       като взе предвид процедура на съвместно вземане на решение 2013/0309 относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа (COM(2013)0627),

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 23 април 2013 г., озаглавен „План за действие за електронната търговия за периода 2012 – 2015 г. – актуално състояние през 2013 г.“ (SWD(2013)0153),

–       като взе предвид Информационно табло за вътрешния пазар № 26 на Комисията от 18 февруари 2013 г.,

–       като взе предвид изготвените от Комисията доклади за 2014 г. по Програмата в областта на цифровите технологии,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

–       като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите[1],

–       като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики[2],

–       като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа[3],

–       като взе предвид резолюцията си от 4 юли 2013 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар[4],

–       като взе предвид резолюцията си от 11 декември 2012 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар[5],

–       като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегията за укрепване на правата на уязвимите потребители[6],

–       като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г. относно „Конкурентоспособен единен цифров пазар – електронното управление като движеща сила“[7],

–       като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно нова стратегия за политика за защита на потребителите[8],

–       като взе предвид проучването от 2013 г. на своя тематичен отдел „А“ относно това как да изградим повсеместно цифрово общество в ЕС,

–       като взе предвид проучването от 2013 г. на своя тематичен отдел „А“, озаглавено „Entertainment x.0 – средство за ускоряване на разпространението на широколентовите мрежи“,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че цифровият единен пазар е една от областите на напредък, които, макар и свързани с предизвикателства, предлагат потенциал за високоефективни печалби, които биха могли да достигнат 260 милиарда евро годишно, като по този начин се допринася за възстановяването на Европа от кризата;

Б.     като има предвид, че цифровият единен пазар е един от най-иновативните сектори на икономиката и следователно играе важна роля за конкурентоспособността на европейската икономика и допринася за икономическия растеж чрез развитие на електронната търговия, като в същото време улеснява спазването на административните и финансовите разпоредби от страна на предприятията и предоставя на потребителите на по-богат избор от стоки и услуги;

В.     като има предвид, че цифровият единен пазар не само предлага икономически ползи, но също така оказва силно влияние върху всекидневния политически, социален и културен живот на потребителите и гражданите на ЕС;

Г.     като има предвид, че конкурентният цифров единен пазар не може да съществува без бързи и с по-висок капацитет широколентови и телекомуникационни мрежи на територията на всички региони на ЕС, включително отдалечените райони;

Д.     като има предвид, че съществуващото и непрекъснато разрастващо се цифрово разделение оказва пряко отрицателно въздействие върху развитието на цифровия единен пазар, както по отношение на достъпа до интернет, така и на електронните умения;

Е.     като има предвид, че защитата на личните данни и на неприкосновеността на личния живот, както и сигурността на електронните съобщителни услуги и мрежи са приоритет за цифровия единен пазар, тъй като те са основни предпоставки за неговото функциониране, както и за осигуряване на доверието на гражданите и потребителите в него;

Ж.    като има предвид, че за да могат да се развиват и разрастват, онлайн пазарите следва да бъдат едновременно гъвкави и благоприятни за потребителите;

З.      като има предвид, че електронната търговия е важно допълнение към търговията извън интернет и важен двигател за избора на потребителите, конкуренцията и технологичните иновации, като по този начин допринася за Европейския съюз в контекста на основаната на знанията икономика;

И.     като има предвид, че неограничената конкуренция и равните условия за предприятията, които ще насърчат инвестициите, са от ключово значение за този сектор на икономиката, тъй като ще осигурят нейното дългосрочно устойчиво развитие в полза на крайните ползватели; като има предвид, че ефективна конкуренция е добър фактор за ефективни инвестиции и може да осигури ползи за потребителите по отношение на избора, цената и качеството;

Й.     като има предвид, че в някои области на цифровия единен пазар са налице слабости, предизвикани от прекомерно високата пазарна концентрация и наличието на доминиращи оператори;

K.     като има предвид, че предизвикателството на фрагментирането на пазара и липсата на оперативна съвместимост в Европейския съюз представлява пречка пред бързото развитие на цифровия единен пазар;

Л.     като има предвид, че заетостта, създадена чрез цифровия единен пазар е като цяло високо квалифицирана и добре платена и поради това има важен принос за създаването на качествени и устойчиви работни места;

1.      призовава държавите членки и Комисията, чрез постоянните усилия за прилагане на съществуващите правила и изпълнението на тези правила и в рамките на една всеобхватна стратегия, да работят по премахването на всички съществуващи бариери, които затрудняват развитието на цифровия единен пазар; счита, че тези усилия трябва да бъдат в основата на усилията на ЕС за създаване на икономически растеж и заетост и за укрепване на неговата конкурентоспособност и устойчивост в рамките на световната икономика;

2.      подчертава, че свързаните с цифровия единен пазар законодателни предложения трябва да са съобразени с Хартата на основните права на ЕС, така че залегналите в нея права да бъдат напълно защитени в областта на цифровите технологии;

3.      подчертава необходимостта от това да се работи за преодоляването на цифровото разделение с цел цялостно оползотворяване на потенциала на цифровия единен пазар и гарантиране на социалното приобщаване на всички граждани, независимо от техните доходи, социално положение, географско местоположение, здравословно състояние или възраст, в ерата на цифровите технологии;

4.      призовава Комисията да осигури бързото прилагане на единния пазар на услугите и да гарантира изпълнението и прилагането на разпоредбите, като например на Директивата относно правата на потребителите, алтернативното разрешаване на спорове и разрешаването на спорове онлайн, като същевременно гарантира намаляване на административната тежест;

5.      призовава за бързото приемане на новия модернизиран пакет относно защитата на данните, за да се осигури подходящ баланс между високото равнище на защита на личните данни, безопасността на потребителите и контрола над собствените лични данни, както и стабилна, предсказуема правна среда, в която предприятията да могат да процъфтяват в един по-добър единен пазар в полза на крайните потребители, равнопоставени условия на конкуренция за насърчаване на инвестициите, както и среда, допринасяща за привлекателността на ЕС като дестинация за предприятията; призовава Комисията и държавите членки да разпределят необходимите ресурси за борба с киберпрестъпността посредством законодателни мерки и сътрудничество между правоприлагащите органи, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС;

6.      подчертава необходимостта да се гарантират равнопоставени условия за дружествата, които функционират в цифровия единен пазар, за да могат те да са в състояние да се конкурират; поради това призовава Комисията да прилага правилно правилата на ЕС за конкуренция, за да се избегне прекомерната пазарна концентрация и злоупотребата с доминиращо положение, както и да упражнява мониторинг над конкуренцията по отношение на пакетните услуги и съдържание;

7.      отбелязва, че трябва да бъде осигурено наличието на равнопоставени условия за предприятията на цифровия единен пазар, за да се гарантира динамична цифрова икономика в ЕС; подчертава, че последователното прилагане на правилата за конкуренцията в ЕС в рамките на цифровия единен пазар ще бъде определящ фактор за растежа на пазара, достъпа и избора на потребителите и конкурентоспособността в дългосрочен план;

8.      настоятелно призовава Съвета да постигне бърз напредък и да започне преговори с Парламента относно предложението за регламент за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа, тъй като по-конкретно това би сложило край на таксите за роуминг в рамките на ЕС, би осигурило повече правна сигурност по отношение на неутралността на мрежите, а също така би подобрило защитата на потребителите в цифровия единен пазар; счита, че този регламент би могъл да представлява решаваща стъпка към реализиране на единен европейски пазар на мобилни услуги;

9.      изтъква, че целият интернет трафик следва да се третира еднакво, без налагане на дискриминация, ограничения или намеса, независимо от неговия подател, получател, вид, съдържание, устройство, услуга или приложение;

10.    отбелязва, че уебсайтове за онлайн търсене на пазара са от особено значение за осигуряването на конкурентни условия в рамките на цифровия единен пазар, като се има предвид потенциалното развитие на търсачките в „портиери“, както и възможността, с която разполагат, за търговска реализация на вторичното използване на получената информация; поради това призовава Комисията решително да прилага правилата за конкуренция на ЕС, въз основа на принос от всички заинтересовани лица и при отчитане на цялата структура на цифровия единен пазар с цел да се гарантират средства за правна защита, които наистина са в полза на потребителите, ползвателите на интернет и онлайн предприятията; освен това призовава Комисията да обмисли представянето на предложения за проекти, целящи освобождаването на търсачките от обвързаността с предоставянето на други търговски услуги като един от потенциалните дългосрочни средства за постигане на посочените по-горе цели;

11.    подчертава, че при ползването на търсачките, процедурата по търсенето и резултатите следва да бъдат безпристрастна, за да остане търсенето в интернет недискриминационно, да се гарантира по-голяма конкуренция и избор за ползвателите и потребителите и да се запази многообразието на източниците на информация; следователно отбелязва, че индексация, оценяването, представянето и класирането от търсачките трябва да бъде безпристрастно и прозрачно, както и че по отношение на взаимосвързаните услуги търсачките трябва да гарантират пълна прозрачност, когато показва резултатите от търсенето; призовава Комисията да предотврати злоупотребите при предлагането на пазара на взаимосвързаните услуги от операторите на търсачки;

12.    приветства обявяването от по-нататъшни проучвания на Комисията по отношение на практиките, свързани с търсачките и цифровия пазар като цяло;

13.    призовава Комисията да осъществи най-после дългоочакваната реформа в областта на авторското право, по-специално по отношение на мерките, които биха подобрили потенциала на цифровия единен пазар, по-специално що се отнася до достъпа до съдържание, разпространението на знания и успешните модели на трансгранични услуги; в тази връзка счита, че преразглеждането на Директива 2001/29/ЕО е от основно значение за бъдещата реформа, която следва да отчита новите технологии и поведението на потребителите и ползвателите;

14.    подчертава значението на това да се осигури ефикасна и балансирана рамка за защита на авторското право и правата на интелектуална собственост, приспособена към реалността на цифровата икономика, като същевременно се гарантира спазването на интересите на потребителите и ползвателите на интернет;

15.    насърчава бързото приемане и влизане в сила на международните разпоредби за улесняване на достъпа на потребители с увреждания до цифрово съдържание и до печатни произведения посредством тяхното цифровизиране;

16.    призовава Комисията и държавите членки за по-нататъшно разработване и прилагане на европейските и националните регулаторни рамки, за да се създадат условия за интегриран и сигурен пазар на онлайн и мобилни плащания, като в същото време се гарантира защитата на потребителите и данните на клиентите; подчертава, в тази връзка, необходимостта от наличието на ясни и предвидими правила, установени от законодателството;

17.    припомня, че изчисленията в облак могат да се превърнат в мощен инструмент за развитието на цифровия единен пазар и могат да предложат икономически ползи, особено за МСП, чрез намаляване на информационната инфраструктура и други разходи; подчертава в това отношение, че ако компютърните услуги в облак се предоставят само от ограничен брой големи доставчици, все по-голям обем от информация ще бъде съсредоточен в ръцете на тези доставчици; освен това припомня, че изчисленията в облак също водят до рискове за потребителите, особено по отношение на чувствителните данни; призовава за подходящо прилагане на Европейската стратегия за гарантиране на конкурентоспособността и сигурността на изчисленията в облак;

18.    призовава Комисията да поеме водеща роля в насърчаването на международни стандарти и спецификации за изчисления в облак, което да позволи съществуването на компютърни услуги в облак, които са надеждни, сигурни и енергийно ефективни, зачитат правото на личен живот и имат висока степен на оперативна съвместимост, като неделима част от бъдеща индустриална политика на Съюза; подчертава, че надеждността, сигурността и защитата на данните са необходими за доверието на потребителите и за конкурентоспособността;

19.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.