Πρόταση ψηφίσματος - B8-0286/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0286/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu εξ ονόματος της Ομάδας S&D


Διαδικασία : 2014/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0286/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0286/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0286/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά

(2014/2973(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114 παράγραφος 3, και 169 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 8, 11, 21 και 38,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία συναπόφασης 2013/0309 σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, σχετικά με το σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση προόδου 2013 (SWD(2013)0153),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 26, της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα του ψηφιακού θεματολογίου για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς[4],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς[5],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών[6],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2012, για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος[7],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών[8],

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό του Τμήμα Α το 2013, σχετικά με τον τρόπο οικοδόμησης μιας ψηφιακής κοινωνίας με ευρεία κάλυψη στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό του Τμήμα Α με θέμα Ψυχαγωγία x.0 για την προώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ένας από τους τομείς του μέλλοντος, ο οποίος, παρά τις προκλήσεις που συνεπάγεται, μπορεί, μέσω της υψηλής απόδοσης, να αποφέρει οφέλη έως και 260 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ένας από τους πλέον καινοτόμους τομείς της οικονομίας και διαδραματίζει συνεπώς καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική μεγέθυνση μέσω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ διευκολύνει επίσης τη διοικητική και οικονομική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά, πέρα από οικονομικά οφέλη που προσφέρει, έχει επίσης βαθύ αντίκτυπο στην καθημερινή πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των καταναλωτών και των πολιτών της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά δεν είναι δυνατή χωρίς ευρυζωνικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και αυξημένης δυναμικότητας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απόκεντρων περιοχών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό, διαρκώς διευρυνόμενο, ψηφιακό χάσμα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο όσο και σε σχέση με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας, όπως επίσης η ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων αποτελούν προτεραιότητα στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι συνιστούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών σε αυτήν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου οι διαδικτυακές αγορές να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, χρειάζεται να είναι ευέλικτες και φιλικές προς τον καταναλωτή·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα του συμβατικού και συνιστά σημαντικό παράγοντα ώθησης των δυνατοτήτων επιλογής για τους καταναλωτές, του ανταγωνισμού και της τεχνολογικής καινοτομίας, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απρόσκοπτος ανταγωνισμός και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείες, που θα ευνοήσουν τις επενδύσεις, έχουν ζωτική σημασία για τον συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας, διότι θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξή του προς όφελος των τελικών χρηστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ουσιαστικός ανταγωνισμός συνιστά ισχυρή κινητήρια δύναμη για αποδοτικές επενδύσεις και μπορεί να προσφέρει οφέλη στους καταναλωτές όσον αφορά τις επιλογές, την τιμή και την ποιότητα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένους τομείς της ψηφιακής ενιαίας αγοράς υπάρχουν τρωτά σημεία λόγω της υπέρμετρης συγκέντρωσης της αγοράς και της δεσπόζουσας θέσης ορισμένων παρόχων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα του κατακερματισμού της αγοράς και της έλλειψης διαλειτουργικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εμπόδιο για τη γρήγορη ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσω της ψηφιακής ενιαίας αγοράς κατά κανόνα απαιτούν υψηλά προσόντα και προσφέρουν υψηλές αποδοχές, και συμβάλλουν επομένως στη δημιουργία ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης·

1.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν συστηματικές προσπάθειες για την εφαρμογή και την επιβολή των ισχυόντων κανόνων, στο πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής, προκειμένου να εξαλειφθούν οι φραγμοί που εμποδίζουν σήμερα την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνιστούν τον πυρήνα των προσπαθειών της ΕΕ να επιτύχει οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την αντοχή της στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας·

2.  τονίζει ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει να είναι σύμφωνες προς τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, προκειμένου να προστατεύονται πλήρως στον ψηφιακό τομέα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται σ’ αυτόν·

3.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί και να καταπολεμηθεί το ψηφιακό χάσμα, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να εξασφαλιστεί η ένταξη όλων των πολιτών στην κοινωνία της ψηφιακής εποχής, ανεξάρτητα από το εισόδημα, την κοινωνική κατάσταση, τη γεωγραφική θέση, την υγεία ή την ηλικία τους·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία υλοποίηση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών και να μεριμνήσει για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων, για παράδειγμα της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, μειώνοντας παράλληλα τα διοικητικά εμπόδια·

5.  ζητεί την ταχεία έγκριση της νέας, εκσυγχρονισμένης δέσμης για την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια των χρηστών και τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, αφενός, και σε ένα σταθερό, προβλέψιμο νομοθετικό περιβάλλον, το οποίο να προσφέρει γόνιμο έδαφος για τις επιχειρήσεις σε μια βελτιωμένη ενιαία αγορά προς όφελος των τελικών χρηστών, ένα πλαίσιο ισότιμου ανταγωνισμού ευνοϊκό για τις επενδύσεις, και ένα κλίμα που να συμβάλλει στην αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕ ως τόπου προορισμού για επιχειρήσεις, αφετέρου· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, με τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων και τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

6.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείες που λειτουργούν στην ψηφιακή ενιαία αγορά, προκειμένου να είναι ικανές για ανταγωνισμό· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να εφαρμόζει σωστά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται η υπέρμετρη συγκέντρωση της αγοράς και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, και να παρακολουθεί τον ανταγωνισμό όσον αφορά τις δέσμες περιεχομένου και υπηρεσιών·

7.  επισημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά, ως βάση για την ανάπτυξη μιας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας στην ΕΕ· τονίζει ότι η πλήρης επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στην ψηφιακή ενιαία αγορά θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς, την πρόσβαση και τις επιλογές των καταναλωτών, και τη μακρόπνοη ανταγωνιστικότητα·

8.  καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει την πρόοδο και να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου, δεδομένου ότι ο κανονισμός αυτός θα θέσει τέρμα στις χρεώσεις περιαγωγής στο εσωτερικό της ΕΕ, θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την ουδετερότητα του δικτύου, και θα βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά· πιστεύει ότι ο κανονισμός αυτός θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση της πραγμάτωσης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς κινητών επικοινωνιών·

9.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να εφαρμόζεται ίση μεταχείριση στη διακίνηση δεδομένων στο Διαδίκτυο, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβολές, ανεξάρτητα από αποστολέα, παραλήπτη, μορφή, περιεχόμενο, συσκευή, υπηρεσία ή εφαρμογή·

10.  επισημαίνει ότι η αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού στην ψηφιακή ενιαία αγορά, δεδομένου ότι οι μηχανές αναζήτησης μπορεί να εξελιχθούν σε ρυθμιστές της πρόσβασης αλλά και λόγω της δυνατότητάς τους να αξιοποιούν εμπορικά τη δευτερογενή εκμετάλλευση των πληροφοριών που λαμβάνουν· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να επιβάλει αποφασιστικά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, με βάση τις τοποθετήσεις όλων των ενδιαφερόμενων και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική διάρθρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ώστε να εξασφαλίζονται λύσεις που ωφελούν πραγματικά τους καταναλωτές, τους χρήστες του Διαδικτύου και τις διαδικτυακές επιχειρήσεις· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να εξετάσει προτάσεις για την αποδέσμευση των μηχανών αναζήτησης από άλλες εμπορικές υπηρεσίες, ως μακροπρόθεσμο μέσο που θα συνέβαλλε στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων·

11.  τονίζει ότι κατά τη χρήση των μηχανών αναζήτησης, θα πρέπει η διαδικασία αναζήτησης και τα αποτελέσματα να είναι αμερόληπτα, προκειμένου να μην εισάγονται διακρίσεις στις αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και να αυξάνεται η δυνατότητα επιλογής για τους χρήστες και τους καταναλωτές, και να διατηρείται η ποικιλότητα των πηγών πληροφοριών· επισημαίνει, συνεπώς, ότι απαιτείται αμεροληψία και διαφάνεια στον ευρετηριασμό, την αξιολόγηση, την παρουσίαση και την ταξινόμηση του περιεχομένου από τις μηχανές αναζήτησης, και ότι στις διασυνδεδεμένες υπηρεσίες οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να εγγυώνται πλήρη διαφάνεια στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων· καλεί την Επιτροπή να αποτρέπει κάθε αθέμιτη πρακτική στην εμπορία διασυνδεδεμένων υπηρεσιών από φορείς εκμετάλλευσης μηχανών αναζήτησης·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελία της Επιτροπής, ότι θα συνεχίσει τις έρευνές της όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις μηχανές αναζήτησης και την ψηφιακή αγορά γενικότερα·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την χρονίζουσα μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα για τα μέτρα που αυξάνουν τις δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, πιο συγκεκριμένα δε εκείνα που αφορούν την πρόσβαση στο περιεχόμενο, τη διάδοση της γνώσης και βιώσιμα μοντέλα διασυνοριακών υπηρεσιών· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ έχει καίρια σημασία για τη μελλοντική μεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις νέες τεχνολογίες και τη συμπεριφορά καταναλωτών και χρηστών·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό και ισόρροπο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της ψηφιακής οικονομίας, που να διασφαλίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών και των χρηστών του Διαδικτύου·

15.  ζητεί να εγκριθούν σύντομα και τεθούν σε εφαρμογή διεθνείς ρυθμίσεις που να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών με αναπηρία στο ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και στα έντυπα έργα μέσω ψηφιοποίησης·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και να εφαρμόσουν ενωσιακά και εθνικά κανονιστικά πλαίσια με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και ασφαλούς αγοράς για πληρωμές μέσω Διαδικτύου ή κινητής συσκευής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών και των δεδομένων τους· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για σαφείς και προβλέψιμους κανόνες, παγιωμένους στη νομοθεσία·

17.  υπενθυμίζει ότι το υπολογιστικό νέφος μπορεί να καταστεί ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να προσφέρει οικονομικά οφέλη, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, με τη μείωση του κόστους υποδομής πληροφορικής και άλλων συναφών στοιχείων κόστους· τονίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι, αν οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους παρέχονται μόνο από περιορισμένο αριθμό μεγάλων παρόχων, θα περνάει διαρκώς μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών στον έλεγχο των παρόχων αυτών· υπενθυμίζει, ακόμα, ότι το υπολογιστικό νέφος εγκυμονεί κινδύνους και για τους χρήστες, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ευαίσθητα δεδομένα· ζητεί την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διασφάλιση ανταγωνιστικών και ασφαλών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

18.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών για το υπολογιστικό νέφος, που να επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους χαρακτηριζόμενων από σεβασμό της ιδιωτικότητας, αξιοπιστία, υψηλή διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση, ως αναπόσπαστο τμήμα μιας μελλοντικής βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης· τονίζει ότι για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανταγωνιστικότητα χρειάζονται αξιοπιστία, ασφάλεια και προστασία των δεδομένων·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.