Eljárás : 2014/2973(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0286/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0286/2014

Viták :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0071

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 147kWORD 80k
24.11.2014
PE539.009v01-00
 
B8-0286/2014

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a fogyasztói jogok támogatásáról a digitális egységes piacon (2014/2973(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi a PPE képviselőcsoport nevében
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a fogyasztói jogok támogatásáról a digitális egységes piacon (2014/2973(RSP))  
B8‑0286/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) bekezdésére és 6. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9., 10., 12., 14., 16. és 26. cikkére, valamint 114. cikke (3) bekezdésére és 169. cikke (1) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 8., 11., 21. és 38. cikkére,

–       tekintettel az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló rendeletre irányuló javaslattal (COM(2013)0627) kapcsolatos 2013/0309. számú együttdöntési eljárásra,

–       tekintettel „Az e-kereskedelmi cselekvési terv (2012–2015) – A 2013. évi helyzet” című 2013. április 23-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0153),

–       tekintettel a Bizottság 2013. február 18-i, 26. belső piaci eredménytáblájára,

–       tekintettel a digitális menetrend eredménytáblájáról szóló 2014-es európai bizottsági jelentésekre,

–       tekintettel az „Egységes keret az elektronikus kereskedelem és az online szolgáltatások digitális egységes piacába vetett bizalom megerősítésére” című, 2012. január 11-i bizottsági közleményre (COM(2011)0942),

–       tekintettel az európai fogyasztóügyi politika új ütemtervéről szóló, 2013. június 11-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtásáról szóló, 2014. február 4-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel „A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában” című, 2014. december 10-i állásfoglalására(3),

–       tekintettel az egységes digitális piac megvalósításáról szóló, 2013. július 4-i állásfoglalására(4),

–       tekintettel az egységes digitális piac megvalósításáról szóló, 2012. december 11-i állásfoglalására(5),

–       tekintettel a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégiáról szóló, 2012. május 22-i állásfoglalására(6),

–       tekintettel a „Versenyképes egységes digitális piac – az e-kormányzat mint élenjáró kezdeményezés” című, 2012. április 3-i állásfoglalására(7),

–       tekintettel a fogyasztóvédelmi politika új stratégiájáról szóló, 2011. november 15-i állásfoglalására(8),

–       tekintettel A. Tematikus Főosztályának a mindenütt jelen lévő uniós digitális társadalom kiépítésének módjairól szóló 2013-as tanulmányára,

–       tekintettel A. Tematikus Főosztályának „Szórakoztatás x.0 – a szélessávú technológia telepítésének fokozása” című 2013-as tanulmányára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a digitális egységes piac a haladás egyik olyan területe, amely bár kihívásokat is tartogat, szintén magában rejti a hatékonyság jelentős növelésének lehetőségét, ami éves szinten akár 260 milliárd eurót is jelenthet, és így hozzájárul Európa válságból történő kilábalásához;

B.     mivel a digitális egységes piac a gazdaság egyik leginnovatívabb ágazata, amely ezáltal kiemelkedő szerepet játszik az európai gazdaság versenyképességében és az e-kereskedelem fejlesztése révén hozzájárul a gazdasági növekedéshez, ugyanakkor elősegíti a vállalkozások adminisztratív és pénzügyi megfelelését, a fogyasztóknak pedig az áruk és szolgáltatások szélesebb skáláját kínálja;

C.     mivel a digitális egységes piac nemcsak gazdasági előnyöket eredményez, hanem jelentős hatással van az uniós fogyasztók és polgárok mindennapi politikai, társadalmi és kulturális életére;

D.     mivel a versenyképes egységes digitális piac nem létezhet gyors, nagyobb kapacitású szélessávú távközlési hálózatok nélkül az Unió valamennyi térségében, beleértve a legtávolabbi területeket;

E.     mivel a már most meglévő és egyre szélesedő digitális szakadék közvetlen negatív hatással van a digitális egységes piac fejlődésére mind az internet-hozzáférés, mind az informatikai készségek tekintetében;

F.     mivel a személyes adatok és a magánélet védelme, továbbá az elektronikus kommunikáció és hálózatok biztonsága a digitális egységes piac kiemelt kérdései, hiszen ezek alapvető előfeltételei a digitális egységes piac működésének, illetve a polgárok és a fogyasztók digitális egységes piac iránti bizalma megteremtésnek;

G.     mivel az online piacoknak egyszerre kell rugalmasnak és fogyasztóbarátnak lenniük növekedésük és bővülésük érdekében;

H.     mivel az e-kereskedelem az offline kereskedelem fontos kiegészítője, valamint a fogyasztók választási lehetőségeinek, a versenynek és a technológiai innovációnak fontos hajtóereje, ezért elősegíti, hogy az Európai Unió tudásvezérelt gazdasággá váljon;

I.      mivel a beruházásokat ösztönző korlátlan verseny és a vállalatok számára biztosított egyenlő versenyfeltételek létfontosságúak e gazdasági szektor hosszú távú fenntartható fejlődésének biztosítására a végfelhasználóknak biztosított előnyök érdekében; mivel a tényleges verseny egyrészt megfelelő hajtóerő a hatékony beruházások számára, másrészt előnyöket jelenthet a fogyasztók számára a választék, az árak és a minőség tekintetében;

J.      mivel a digitális egységes piac egyes területeit a túlzott piaci koncentráció és az erőfölényben lévő piaci szereplők miatt kialakult kiszolgáltatottság jellemzi;

K.     mivel az Európai Uniót jellemző piaci szétszabdaltság és az átjárhatóság hiánya jelentette kihívás a digitális egységes piac gyors fejlődésének gátját képezi;

L.     mivel a digitális egységes piac által teremtett munkahelyek általában magas képzettséget igényelnek és anyagi megbecsülésük is magas, és mint ilyenek jelentős mértékben hozzájárulnak a minőségi és fenntartható munkahelyek létrejöttéhez;

1.      sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a jelenleg hatályos szabályok végrehajtására és érvényesítésére irányuló folyamatos erőfeszítések révén, melyek egy átfogó stratégia részét képezik, törekedjenek a digitális egységes piac fejlődését hátráltató jelenlegi akadályok megszüntetésére; úgy véli, hogy ezen erőfeszítéseknek a gazdasági növekedés serkentésére és a foglalkoztatás növelésére, valamint az Unió világpiaci versenyképességének és rugalmasságának megerősítésére irányuló uniós erőfeszítések középpontjában kell állniuk;

2.      hangsúlyozza, hogy a digitális egységes piacra irányuló jogalkotási javaslatnak meg kell felelnie az Európai Unió Alapjogi Chartájának annak érdekében, hogy az abban foglalt jogok védelme maradéktalanul megvalósuljon a digitális területen;

3.      hangsúlyozza a digitális szakadék elleni küzdelem szükségességét a digitális egységes piacban rejlő lehetőségek teljes mértékű kiaknázása és a digitális korban valamennyi polgár társadalmi befogadásának szavatolása érdekében függetlenül jövedelmüktől, szociális és földrajzi helyzetüktől, egészségi állapotuktól és koruktól;

4.      sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a szolgáltatások egységes piacának mihamarabbi megvalósítását és olyan szabályok, mint a fogyasztók jogairól szóló irányelv végrehajtását és érvényesítését, az alternatív vitarendezést és az online vitarendezést, ugyanakkor biztosítva az adminisztratív terhek csökkentését;

5.      sürgeti az új, korszerűsített adatvédelmi csomag mihamarabbi elfogadását annak érdekében, hogy egyrészt megfelelő egyensúlyt teremtsen a személyes adatok magas szintű védelme, a felhasználói biztonság és a saját személyes adatok fölötti ellenőrzés között, másrészt stabil és kiszámítható jogalkotási környezetet hozzon létre, amely biztosítja az üzleti vállalkozások fellendülését egy megerősített egységes piacon a végfelhasználók érdekében, továbbá biztosítson egyenlő versenyfeltételeket, amelyek serkentik a beruházásokat és azt a fajta környezetet, amely hozzájárul az Unió mint a vállalkozásokat befogadó térség vonzerejéhez; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mind nemzeti, mind uniós szintű jogalkotási intézkedések és bűnüldözési együttműködés révén különítsék el a szükséges erőforrásokat a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelemre;

6.      hangsúlyozza, hogy a versenyben való részvétel érdekében egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani a digitális egységes piacon működő vállalatok számára; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy megfelelő módon érvényesítse az uniós versenyszabályokat a túlzott piaci koncentráció és a piaci erőfölénnyel való visszaélés megakadályozása érdekében, továbbá hogy felügyelje a versenyt a csomagban kínált tartalom és szolgáltatások tekintetében;

7.      megjegyzi, hogy a digitális egységes piacon működő vállalatok számára biztosított egyenlő versenyfeltételek biztosítására a pezsgő uniós digitális gazdaság szavatolása érdekében van szükség; hangsúlyozza, hogy az uniós versenyszabályok egységes digitális piacon történő alapos érvényesítése meghatározó lesz a piac növekedése, a fogyasztói hozzáférés és kínálat, valamint a hosszú távú versenyképesség szempontjából;

8.      sürgeti a Bizottságot, hogy érjen el gyors előrelépést és kezdjen tárgyalásokat a Parlamenttel az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról, mivel ez kézzelfoghatóan véget vetne az Unión belüli barangolási díjaknak, további jogbiztonságot szavatolna a hálózati semlegesség tekintetében és fokozná a fogyasztók védelmét a digitális egységes piacon; úgy véli, hogy ez a rendelet létfontosságú lépést jelenthet egy egységes európai mobilpiac megvalósítása felé;

9.      hangsúlyozza, hogy függetlenül annak küldőjétől, fogadójától, típusától, tartalmától, eszközétől, illetve az adott szolgáltatástól és alkalmazástól, minden internetes forgalmat megkülönböztetés, korlátozás vagy beavatkozás nélkül azonos elbánásban kell részesíteni;

10.    megjegyzi, hogy az online keresési piac különösen fontos a versenyfeltételek egységes digitális piacon történő biztosítása szempontjából, tekintettel a keresőprogramok „ajtónállókká” történő továbbfejlesztésének lehetőségére, illetve arra, hogy a megszerzett információkat kereskedelmi céllal másodlagosan hasznosíthatják; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy az érintett érdekeltektől kapott információk alapján és a digitális egységes piac teljes szerkezetének figyelembevételével határozott módon érvényesítse az uniós versenyszabályokat olyan megoldások biztosítása érdekében, amelyek valódi előnyöket jelentenek a fogyasztóknak, az internethasználóknak és az online vállalkozásoknak; sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a keresőprogramok más kereskedelmi szolgáltatásoktól való szétválasztására irányuló javaslatokat mint a fent említett célok elérésének egyik hosszú távú eszközét;

11.    hangsúlyozza, hogy az internetes keresések megkülönböztetésmentessége érdekében a keresőprogramok használatakor a keresési folyamatnak és a találatoknak elfogulatlannak kell lenniük a fokozottabb verseny és a felhasználóknak és fogyasztóknak nyújtott szélesebb kínálat biztosítása, továbbá az információforrások sokféleségének fenntartása érdekében; ezért megjegyzi, hogy a keresőprogramok által végzett indexálásnak, értékelésnek, megjelenítésnek és rangsorolásnak pártatlannak és átláthatónak kell lennie, és hogy az összekapcsolt szolgáltatások esetében a találatok megjelenítésekor a keresőprogramoknak teljes átláthatóságot kell garantálniuk; sürgeti a Bizottságot, hogy akadályozza meg az összekapcsolt szolgáltatások forgalmazása terén a keresőprogram-szolgáltatók által elkövetett visszaéléseket;

12.    üdvözli annak bejelentését, hogy a Bizottság további vizsgálatokat végez a keresőprogramokkal kapcsolatos gyakorlatok és általában a digitális piac terén;

13.    sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozza ki a régóta esedékes szerzői jogi reformot, különös tekintettel olyan intézkedésekre, amelyek javíthatják a digitális egységes piacban rejlő lehetőségeket, elsősorban a tartalomhoz való hozzáférés, az ismeretterjesztés és a határokon átnyúló szolgáltatások életképes modelljei tekintetében; ebben a tekintetben a jövőbeli reform szempontjából alapvető fontosságúnak tartja a 2001/29/EK irányelv felülvizsgálatát, amelynek figyelembe kell vennie az új technológiákat, valamint a fogyasztói és felhasználói viselkedést;

14.    hangsúlyozza a szerzői jogok és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmére vonatkozó hatékony és kiegyensúlyozott keret biztosításának fontosságát, amely a digitális gazdaság valóságához igazodik, ugyanakkor szavatolja a fogyasztók és az internethasználók érdekeit;

15.    szorgalmazza a fogyatékossággal élő felhasználók digitális tartalmakhoz és digitalizálás által nyomtatott művekhez történő hozzáférésének biztosítására vonatkozó nemzetközi rendelkezések mihamarabbi elfogadását és hatálybaléptetését;

16.    sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább és valósítsák meg az uniós és nemzeti szabályozási kereteket az integrált és biztonságos online és mobil fizetési piac megvalósulása érdekében, biztosítva ugyanakkor a fogyasztók és az ügyféladatok védelmét; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a jogszabályba iktatott, egyértelmű és kiszámítható szabályok szükségességét;

17.    emlékeztet rá, hogy a felhőalapú számítástechnika nagy teljesítményű eszközzé válhat a digitális egységes piac fejlesztésében és az informatikai infrastrukturális és egyéb költségek csökkentésével gazdasági előnyöket kínálhat, különösen a kkv-knak; ezzel összefüggésben kiemeli, hogy amennyiben a felhőalapú szolgáltatásokat csak korlátozott számú nagy szolgáltató nyújtja, akkor egyre nagyobb mennyiségű információ gyűlik össze e szolgáltatók kezében; emlékeztet továbbá arra, hogy a felhőalapú számítástechnika a felhasználók számára is kockázatokat rejt, különös tekintettel az érzékeny adatokra; szorgalmazza a versenyképes és biztonságos felhőalapú számítástechnika garantálására irányuló európai stratégia megfelelő végrehajtását;

18.    sürgeti a Bizottságot, hogy vállaljon vezető szerepet a felhőalapú számítástechnikára vonatkozó nemzetközi szabványok és előírások előmozdításában, amelyek magánélet-védelmi szempontból kielégítő, megbízható, magas fokon átjárható, biztonságos és energiatakarékos felhőalapú szolgáltatásokat tesznek lehetővé egy jövőbeli uniós iparpolitika szerves részeként; hangsúlyozza, hogy a fogyasztói bizalomhoz és a versenyképességhez az adatok megbízhatósága, biztonsága és védelme szükséges;

19.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0239.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0063.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0535.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0327.

(5)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0468.

(6)

HL C 264. E, 2013.09.13, 11. o.

(7)

HL C 258. E, 2013.9.7, 64.o.

(8)

HL C 153. E, 2013.5.31, 25. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat