Procedūra : 2014/2973(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0286/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0286/2014

Debates :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Balsojumi :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0071

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 159kWORD 78k
24.11.2014
PE539.009v01-00
 
B8-0286/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par patērētāju tiesību nodrošināšanu digitālajā vienotajā tirgū (2014/2973(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi PPE grupas vārdā
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par patērētāju tiesību nodrošināšanu digitālajā vienotajā tirgū (2014/2973(RSP))  
B8‑0286/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punktu un 6. pantu,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 9., 10., 12.,14., 16. un 26. pantu, kā arī 114. panta 3. punktu un 169. panta 1. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un it īpaši tās 8., 11., 21. un 38. pantu,

–       ņemot vērā koplēmuma procedūru 2013/0309 par priekšlikumu Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu (COM(2013)0627),

–       ņemot vērā Komisijas dienestu 2013. gada 23. aprīļa darba dokumentu „Elektroniskās tirdzniecības rīcības plāns 2012.–2015. gadam — stāvoklis 2013. gadā” (SWD(2013)0153),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 18. februāra iekšējā tirgus izveides rezultātu 26. apkopojumu,

–       ņemot vērā Komisijas sagatavotos Digitālās programmas 2014. gada rezultātu apkopojumu ziņojumus,

–       ņemot vērā Komisijas 2012. gada 11. janvāra paziņojumu „Vienota sistēma uzticēšanās pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum” (COM(2011)0942),

–       ņemot vērā 2013. gada 11. jūnija rezolūciju par jaunu programmu attiecībā uz patērētāju aizsardzības politiku(1),

–       ņemot vērā 2014. gada 4. februāra rezolūciju par Direktīvas 2005/29/EK (Negodīgas komercprakses direktīvas) īstenošanu(2),

–       ņemot vērā 2013. gada 10. decembra rezolūciju par mākoņdatošanas potenciāla atraisīšanu Eiropā(3),

–       ņemot vērā 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu(4),

–       ņemot vērā 2012. gada 11. decembra rezolūciju par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu(5),

–       ņemot vērā 2012. gada 22. maija rezolūciju par stratēģiju neaizsargāto patērētāju tiesību stiprināšanai(6),

–       ņemot vērā 2012. gada 20. aprīļa rezolūciju par konkurētspējīgu digitālo vienoto tirgu: e-pārvalde kā virzītājspēks(7),

–       ņemot vērā 2011. gada 15. novembra rezolūciju par jaunu stratēģiju attiecībā uz patērētāju aizsardzības politiku(8),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta Politikas departamenta A 2013. gada pētījumu par vispārēji digitalizētas sabiedrības veidošanu ES,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta Politikas departamenta A 2013. gada pētījumu „Izklaide x.0 — stimuls platjoslas sakaru ieviešanai”,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā digitālais vienotais tirgus ir viena no nākotnes attīstības jomām un, neraugoties uz problēmām, paver lielas efektivitātes pieauguma iespējas, kas var sasniegt līdz pat EUR 260 miljardiem gadā un tādējādi sekmēt Eiropas atgūšanos no krīzes;

B.     tā kā digitālais vienotais tirgus ir viena no visnovatoriskākajam tautsaimniecības nozarēm, kas ar e-tirdzniecības attīstību gan būtiski sekmē Eiropas ekonomikas konkurētspēju un veicina ekonomikas izaugsmi, gan arī palīdz nodrošināt uzņēmumu administratīvo un finanšu atbilstību un piedāvā patērētājiem arvien pieaugošu preču un pakalpojumu klāstu;

C.     tā kā digitālais vienotais tirgus dod ne tikai ekonomisku labumu, bet tam ir arī milzīga ietekme uz ES patērētāju un iedzīvotāju ikdienas politisko, sociālo un kultūras dzīvi;

D.     tā kā konkurētspējīgs digitālais vienotais tirgus nevar pastāvēt, ja visos ES reģionos, tostarp attālos rajonos, nav pieejams ātrs platjoslas pieslēgums ar palielinātu jaudu un telekomunikāciju tīkli;

E.     tā kā jau pastāvošā un arvien pieaugošā digitālā plaisa tieši negatīvi ietekmē digitālā vienotā tirgus attīstību, un tā attiecas gan uz piekļuvi internetam, gan uz e-prasmju līmeni;

F.     tā kā personas datu un privātās dzīves aizsardzība, kā arī elektronisko sakaru un tīklu drošība ir digitālā vienotā tirgus prioritāte, jo tie ir būtiski priekšnoteikumi, lai šis tirgus darbotos un varētu panākt iedzīvotāju un patērētāju uzticēšanos tam;

G.     tā kā tiešsaistes tirgiem jābūt vienlaikus gan elastīgiem, gan ērtiem patērētājiem, lai nodrošinātu šo tirgu izaugsmi un attīstību;

H.     tā kā e-tirdzniecība ir bezsaistes tirdzniecības būtisks papildinājums un patērētāju izvēles, konkurences un tehnoloģisko inovāciju svarīgs virzītājspēks, tādējādi sekmējot Eiropas Savienības pāreju uz ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām;

I.      tā kā neierobežota konkurence un uzņēmumu līdzvērtīgi konkurences apstākļi, kas veicinās ieguldījumus, ir ļoti svarīgi šai ekonomikas nozarei, nodrošinot tās ilgtermiņa ilgtspējīgu attīstību par labu galalietotājiem; tā kā reāla konkurence ir efektīvu ieguldījumu virzītājspēks un var nodrošināt priekšrocības patērētājiem izvēles, cenas un kvalitātes ziņā;

J.      tā kā dažās digitālā vienotā tirgus jomās ir problēmas, kuras radījusi pārmērīga tirgus koncentrācija un dažu uzņēmumu dominējošais stāvoklis;

K.      tā kā tirgus sadrumstalotība un sadarbspējas trūkums Eiropas Savienībā ir šķērslis digitālā vienotā tirgus straujai attīstībai;

L.     tā kā saistībā ar digitālo vienoto tirgu parasti rodas augsti kvalificētas un labi atalgotas darbavietas un tādējādi tas dod nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīvas un stabilas nodarbinātības radīšanā,

1.      aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju kā daļu no visaptverošas stratēģijas neatlaidīgi censties īstenot spēkā esošos noteikumus un panākt to izpildi, lai novērstu visus esošos šķēršļus, kas kavē digitālā vienotā tirgus attīstību; uzskata, ka šādām darbībām vajadzētu būt pamatā ES centieniem panākt ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, kā arī stiprināt ES konkurētspēju un noturību pasaules ekonomikā;

2.      uzsver, ka visiem likumdošanas priekšlikumiem saistībā ar digitālo vienoto tirgu ir jāatbilst ES Pamattiesību hartai, lai digitālajā jomā tiktu pilnībā aizsargātas hartā nostiprinātās tiesības;

3.      uzsver nepieciešamību risināt ar digitālo plaisu saistītos jautājumus un censties panākt tās novēršanu, lai pilnībā izmantotu digitālā vienotā tirgus potenciālu un nodrošinātu visiem iedzīvotājiem iespēju iekļauties digitālā laikmeta sabiedrībā neatkarīgi no viņu ienākumiem, sociālā stāvokļa, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, veselības vai vecuma;

4.      aicina Komisiju nodrošināt pakalpojumu vienotā tirgus raitu ieviešanu un nodrošināt saistīto noteikumu, piemēram, Patērētāju tiesību direktīvas, alternatīvas strīdu izšķiršanas un strīdu izšķiršanas tiešsaistē noteikumu, īstenošanu un izpildi;

5.      aicina ātri pieņemt jauno modernizēto datu aizsardzības tiesību aktu kopumu, lai panāktu pienācīgu līdzsvaru starp personas datu aizsardzības augstu līmeni, lietotāju drošību un kontroli pār saviem personas datiem, kā arī stabilu un prognozējamu tiesisko vidi, kurā uzņēmumi galalietotāju interesēs varētu attīstīties pilnvērtīgā vienotajā tirgū, tiktu izveidoti līdzvērtīgi konkurences apstākļi, kas veicinātu ieguldījumus, un tādējādi veidotos vide, kas sekmē ES kā uzņēmējdarbības veikšanas vietas pievilcību; aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt nepieciešamos līdzekļus, lai ar likumdošanas pasākumiem un tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību apkarotu kibernoziedzību gan valstu, gan ES līmenī;

6.      uzsver nepieciešamību nodrošināt vienlīdzīgus apstākļus uzņēmumiem, kas darbojas vienotajā digitālajā tirgū, lai tie spētu konkurēt; tāpēc aicina Komisiju pienācīgi īstenot ES konkurences noteikumus, lai novērstu pārmērīgu tirgus koncentrāciju un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un pārraudzīt konkurenci gadījumos, kad saturs un pakalpojumi ir saistīti;

7.      atzīmē, ka ir jānodrošina līdzvērtīgi konkurences apstākļi uzņēmumiem digitālajā vienotajā tirgū, lai tādējādi panāktu dinamisku digitālo ekonomiku Eiropas Savienībā; uzsver, ka ES konkurences noteikumu pilnvērtīga piemērošana vienotajā digitālajā tirgū būs noteicoša, lai panāktu izaugsmi tirgū, nodrošinātu patērētāju piekļuvi un izvēles iespējas un konkurētspēju ilgtermiņā;

8.      mudina Padomi rīkoties aktīvāk un sākt sarunas ar Parlamentu par priekšlikumu Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu, jo ar to patiesi varēto novērst izdevumus, kas saistīti ar viesabonēšanas tarifiem Eiropas Savienībā, nodrošināt lielāku tiesisko noteiktību attiecībā uz tīkla neitralitāti un uzlabot patērētāju aizsardzību digitālajā vienotajā tirgū; uzskata, ka šī regula varētu būt izšķirošs solis virzībā uz vienotu Eiropas mobilo sakaru tirgu;

9.      uzsver, ka pret visu interneta datplūsmu būtu jāattiecas vienlīdzīgi un neatkarīgi no sūtītāja, saņēmēja, veida, satura, ierīces, pakalpojuma vai lietojumprogrammas nav pieļaujama diskriminācija, ierobežojumi vai iejaukšanās;

10.    atzīmē, ka tiešsaistes meklēšanas tirgus ir īpaši svarīgs, lai nodrošinātu konkurenci veicinošus apstākļus digitālajā vienotajā tirgū, ņemot vērā gan to, ka meklētājprogrammas var izmantot meklēšanas rezultātu ietekmēšanai, gan to rīcībā esošās iespējas komercializēt iegūtās informācijas sekundāro izmantošanu; tādēļ aicina Komisiju izlēmīgi īstenot ES konkurences noteikumus, pamatojoties uz visu ieinteresēto personu ieguldījumu un ņemot vērā digitālā vienotā tirgus struktūru kopumā, lai nodrošinātu tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas patiesi dod labumu patērētājiem, interneta lietotājiem un tiešsaistes uzņēmumiem, turklāt aicina Komisiju apsvērt priekšlikumus, kuru mērķis būtu nošķirt meklētājprogrammas no citiem komercpakalpojumiem, kas varētu būt iespējams ilgtermiņa risinājums minēto mērķu sasniegšanai;

11.    uzsver, ka meklētājprogrammu izmantošanā meklēšanas procesam un rezultātiem jābūt objektīviem, lai interneta meklēšana būtu nediskriminējoša, lai tiktu nodrošināta lielāka konkurence un izvēle lietotājiem un patērētājiem un lai tiktu saglabāta informācijas avotu daudzveidība; tāpēc norāda, ka meklētājprogrammu veiktajai indeksācijai, novērtēšanai, rezultātu uzrādīšanai un to kārtībai ir jābūt objektīvai un pārredzamai, savukārt attiecībā uz pakalpojumiem, kas saistīti ar meklēšanas rezultātiem, meklētājprogrammām ir jāgarantē pilnīga pārredzamība, kad tās uzrāda meklēšanas rezultātus; aicina Komisiju novērst jebkādus gadījumus, kad meklētājprogrammu operatori rīkojas ļaunprātīgi, pārdodot ar meklēšanas rezultātiem saistītus pakalpojumus;

12.    atzinīgi vērtē paziņojumu par to, ka Komisija turpinās izmeklēšanu par meklētājprogrammu darbībām un par digitālo tirgu kopumā;

13.    aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumiem par reformām autortiesību jomā, kas jau sen ir nepieciešamas, un jo īpaši attiecībā uz pasākumiem, kas ļautu pilnīgāk izmantot digitālā vienotā tirgus iespējas, sevišķi attiecībā uz piekļuvi saturam, zināšanu izplatīšanu un pārrobežu pakalpojumu dzīvotspējīgiem modeļiem; šajā sakarībā uzskata, ka turpmākām reformām ļoti svarīga ir Direktīvas 2001/29/EK pārskatīšana, kurā būtu jāņem vērā jaunās tehnoloģijas, kā arī patērētāju un lietotāju rīcība;

14.    uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt efektīvu un līdzsvarotu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību regulējumu, kas pielāgots digitālās ekonomikas realitātei, vienlaikus garantējot patērētāju un interneta lietotāju intereses;

15.    mudina ātri pieņemt starptautiskus noteikumus, ar kuriem lietotājiem ar invaliditāti tiktu atvieglota piekļuve digitālajam saturam un iespieddarbiem pēc to digitalizācijas, un nodrošināt šādu noteikumu stāšanos spēkā;

16.    aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt attīstīt un īstenot ES un valstu tiesisko regulējumu, kas ļautu veidot integrētu un drošu tiešsaistes un mobilo maksājumu tirgu, vienlaikus nodrošinot patērētāju un viņu datu aizsardzību; šajā sakarībā uzsver, cik nepieciešami ir skaidri un prognozējami noteikumi tiesību aktos;

17.    atgādina, ka mākoņdatošana var kļūt par spēcīgu instrumentu digitālā vienotā tirgus attīstībai un var nodrošināt ekonomiskus ieguvumus jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo ar to samazina IT infrastruktūras un citas izmaksas; šajā sakarībā uzsver, ka gadījumā, ja mākoņdatošanas pakalpojumus sniedz tikai ierobežots skaits lielu uzņēmumu, šo pakalpojumu sniedzēju rokās koncentrējas arvien pieaugošs informācijas daudzums; turklāt atgādina, ka mākoņdatošana ir saistīta arī ar risku lietotājiem, jo īpaši attiecībā uz jutīgiem datiem; aicina pienācīgi īstenot Eiropas stratēģiju konkurētspējīgas un drošas mākoņdatošanas nodrošināšanai;

18.    aicina Komisiju uzņemties vadošo lomu, veicinot starptautiskos standartus un specifikācijas mākoņdatošanas jomā, kas ļautu veidot privātumu nodrošinošus, uzticamus, ļoti sadarbspējīgus, drošus un energoefektīvus mākoņdatošanas pakalpojumus kā Savienības nākotnes rūpniecības politikas neatņemamu daļu; uzsver, ka uzticamība, drošība un datu aizsardzība ir nepieciešama, lai iegūtu patērētāju uzticību un sekmētu konkurētspēju;

19.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0239.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0063.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0535.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0327.

(5)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0468.

(6)

OV C 264 E, 13.9.2013., 11. lpp.

(7)

OV C 258 E, 7.9.2013., 64. lpp.

(8)

OV C 153 E, 31.5.2013., 25. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika