Projekt rezolucji - B8-0286/2014Projekt rezolucji
B8-0286/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wspierania praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi w imieniu grupy PPE
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu w imieniu grupy S&D


Procedura : 2014/2973(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0286/2014

B8‑0286/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspierania praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym

(2014/2973(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 3 ust. 3 oraz art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 9, 10, 12, 14, 16, 26, art. 114 ust. 3 oraz art. 169 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8, 11, 21 oraz 38,

–       uwzględniając procedurę współdecyzji 2013/0309 dotyczącą wniosku w sprawie rozporządzenia ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie (COM(2013)0627),

–       uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 23 kwietnia 2013 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz handlu elektronicznego na lata 2012-2015 – sytuacja w 2013 r.” (SWD(2013)0153),

–       uwzględniając 26. tabelę wyników rynku wewnętrznego Komisji z dnia 18 lutego 2013 r.,

–       uwzględniając sprawozdania Komisji z 2014 r. dotyczące tabeli wyników agendy cyfrowej,

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. zatytułowany „Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online” (COM(2011)0942),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz konsumentów[1],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych[2],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie[3],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego[4],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego[5],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii na rzecz wzmocnienia praw szczególnie wrażliwych konsumentów[6],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 kwietnia 2012 r. pt. „Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni”[7],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie nowej strategii dla polityki ochrony konsumentów[8],

–       uwzględniając studium Departamentu Politycznego A z 2013 r. dotyczące metod tworzenia powszechnego społeczeństwa cyfrowego w UE,

–       uwzględniając studium Departamentu Politycznego A z 2013 r. pt. „Entertainment x.0 to boost broadband deployment” [Rozrywka x.0, aby pobudzić wprowadzanie łączy szerokopasmowych],

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że jednolity rynek cyfrowy jest jednym z obszarów rozwoju, które – choć wiążą się z wyzwaniami – oferują możliwości osiągnięcia znacznych korzyści pod względem efektywności mogących sięgać 260 mld EUR rocznie, przyczyniając się tym samym do wyjścia Europy z kryzysu;

B.     mając na uwadze, że jednolity rynek cyfrowy jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, a zatem odgrywa główną rolę w konkurencyjności gospodarki europejskiej i przyczynia się do wzrostu gospodarczego dzięki rozwojowi handlu elektronicznego, a jednocześnie ułatwia przedsiębiorstwom przestrzeganie przepisów administracyjnych i finansowych oraz oferuje konsumentom szerszy wybór towarów i usług;

C.     mając na uwadze, że jednolity rynek cyfrowy nie tylko oferuje korzyści gospodarcze, ale również ma głęboki wpływ na codzienne życie polityczne, społeczne i kulturalne konsumentów i obywateli UE;

D.     mając na uwadze, że konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy nie może istnieć bez szybkich, wysoko wydajnych sieci szerokopasmowych i telekomunikacyjnych we wszystkich regionach UE, w tym regionach najbardziej oddalonych;

E.     mając na uwadze, że istniejąca i wciąż pogłębiająca się przepaść cyfrowa wywiera bezpośredni negatywny wpływ na rozwój jednolitego rynku cyfrowego, zarówno pod względem dostępu do internetu, jak i umiejętności cyfrowych;

F.     mając na uwadze, że priorytetem na jednolitym rynku cyfrowym są ochrona danych osobowych i prywatności oraz bezpieczeństwo komunikacji i sieci elektronicznych, gdyż są to podstawowe warunki jego funkcjonowania i zapewnienia zaufania do niego ze strony obywateli i konsumentów;

G.     mając na uwadze, że rynki online – jeżeli mają się rozwijać i poszerzać – muszą być elastyczne i przyjazne konsumentom;

H.     mając na uwadze, że handel elektroniczny jest ważnym uzupełnieniem handlu offline oraz główną siłą napędową dokonywanych przez konsumentów wyborów, a także konkurencji i innowacji technologicznych, a tym samym przyczynia się do zbliżania Unii Europejskiej do gospodarki opartej na wiedzy;

I.      mając na uwadze, że wolna konkurencja i równe warunki działania przedsiębiorstw, które będą sprzyjały inwestycjom, są niezwykle ważne dla tego sektora gospodarki, ponieważ zapewnią jego długofalowy trwały rozwój z korzyścią dla użytkowników końcowych; mając na uwadze, że rzeczywista konkurencja skutecznie napędza racjonalne inwestycje i może przynieść korzyści konsumentom pod względem wyboru, ceny i jakości;

J.      mając na uwadze, że w niektórych obszarach jednolitego rynku cyfrowego istnieją słabe punkty spowodowane nadmierną koncentracją rynku i dominującą pozycją operatorów;

K.     mając na uwadze, że wyzwanie związane z rozdrobnieniem rynku i brakiem interoperacyjności w Unii Europejskiej jest przeszkodą dla szybkiego rozwoju jednolitego rynku cyfrowego;

L.     mając na uwadze, że stanowiska pracy tworzone dzięki jednolitemu rynkowi cyfrowemu wymagają zwykle wysokich kwalifikacji i są dobrze opłacane, a zatem stanowią ważny wkład w tworzenie trwałych miejsc pracy o wysokiej jakości;

1.      wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby – w drodze stałych działań na rzecz wdrożenia obowiązujących przepisów i egzekwowania tych przepisów w ramach nadrzędnej strategii – zajęły się wszystkimi istniejącymi przeszkodami, które utrudniają rozwój jednolitego rynku cyfrowego; uważa, że działania te muszą się znaleźć w centrum działań UE mających na celu generowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności i odporności Unii w skali gospodarki światowej;

2.      podkreśla, że wszelkie wnioski ustawodawcze związane z jednolitym rynkiem cyfrowym muszą być zgodne z Kartą praw podstawowych UE, tak aby zawarte w niej prawa były w pełni chronione w środowisku cyfrowym;

3.      podkreśla konieczność opanowania i zwalczenia przepaści cyfrowej, aby w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku cyfrowego oraz zagwarantować włączenie wszystkich obywateli – niezależnie od ich dochodów, sytuacji społecznej, miejsca zamieszkania, zdrowia czy wieku – do społeczeństwa ery cyfrowej;

4.      wzywa Komisję, by zadbała o szybkie wdrożenie jednolitego rynku usług oraz o wdrożenie i egzekwowanie przepisów, takich jak dyrektywa o prawach konsumentów, alternatywne metody rozwiązywania sporów i internetowe rozstrzyganie sporów, zapewniając jednocześnie ograniczenie obciążeń administracyjnych;

5.      apeluje o szybkie przyjęcie nowego zmodernizowanego pakietu dotyczącego ochrony danych, aby zapewnić odpowiednią równowagę między wysokim poziomem ochrony danych osobowych, bezpieczeństwem użytkowników i kontrolą własnych danych osobowych a stabilnym, przewidywalnym otoczeniem legislacyjnym, w którym na wzmocnionym jednolitym rynku następuje rozkwit przedsiębiorstw z korzyścią dla użytkowników końcowych, równymi warunkami działania sprzyjającymi inwestycjom i środowiskiem zwiększającym atrakcyjność UE jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeznaczenia odpowiednich zasobów na zwalczanie cyberprzestępczości za pomocą środków legislacyjnych i w drodze współpracy w egzekwowaniu prawa zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym;

6.      podkreśla konieczność zapewnienia równych warunków działania przedsiębiorstwom działającym na jednolitym rynku cyfrowym z myślą o ich konkurencyjności; w związku z tym wzywa Komisję do właściwego egzekwowania unijnych reguł konkurencji, tak aby zapobiec nadmiernej koncentracji rynku i nadużywaniu dominującej pozycji oraz monitorować konkurencję pod względem powiązanych treści i usług;

7.      zauważa, że przedsiębiorstwom na jednolitym rynku cyfrowym trzeba zapewnić równe warunki działania, aby zagwarantować dynamiczną gospodarkę cyfrową w UE; podkreśla, że ścisłe egzekwowanie unijnych reguł konkurencji na jednolitym rynku cyfrowym będzie miało decydujące znaczenie dla wzrostu rynku, dostępu konsumentów i oferty dla nich oraz konkurencyjności w perspektywie długofalowej;

8.      wzywa Radę, aby dokonała szybkich postępów i rozpoczęła negocjacje z Parlamentem na temat wniosku w sprawie rozporządzenia ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, gdyż definitywnie położyłoby to kres opłatom roamingowym w UE, zapewniło większą pewność prawa w zakresie neutralności sieci i poprawiło ochronę konsumentów w obrębie jednolitego rynku cyfrowego; jest zdania, że rozporządzenie to mogłoby stanowić kluczowy krok dla zrealizowania jednolitego europejskiego rynku łączności ruchomej;

9.      podkreśla konieczność równego traktowania całego ruchu internetowego, bez dyskryminacji, ograniczeń lub ingerencji, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, usługi lub aplikacji;

10.    zauważa, że rynek wyszukiwania online ma szczególne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnych warunków na jednolitym rynku cyfrowym z uwagi na potencjalne przekształcenie się wyszukiwarek w podmioty kontrolujące przepływ informacji oraz możliwość skomercjalizowania wtórnego wykorzystania uzyskanych informacji; w związku z tym wzywa Komisję do zdecydowanego egzekwowania unijnych reguł konkurencji w oparciu o informacje od wszystkich istotnych podmiotów i z uwzględnieniem całej struktury jednolitego rynku cyfrowego, aby zapewnić środki naprawcze, które rzeczywiście przynoszą korzyści konsumentom, użytkownikom internetu i przedsiębiorstwom działającym w sieci; wzywa ponadto Komisję, aby zastanowiła się nad wnioskami mającymi na celu oddzielenie wyszukiwarek od innych usług komercyjnych jako jednym z ewentualnych długofalowych środków służących osiągnięciu wymienionych wyżej celów;

11.    podkreśla, że przy korzystaniu z wyszukiwarek proces wyszukiwania i jego wyniki powinny być bezstronne, żeby zachować niedyskryminacyjny charakter wyszukiwania internetowego, zapewnić większą konkurencję i wybór dla użytkowników i konsumentów oraz zachować różnorodność źródeł informacji; dlatego zauważa, że indeksacja, ewaluacja, prezentacja i ranking stosowane przez wyszukiwarki muszą mieć bezstronny i przejrzysty charakter, a do celów usług powiązanych wyszukiwarki muszą gwarantować pełną przejrzystość wyników wyszukiwania; wzywa Komisję, by zapobiegała wszelkim nadużyciom we wprowadzaniu do obrotu przez operatorów wyszukiwarek usług powiązanych;

12.    z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź dalszych badań Komisji w sprawie praktyk stosowanych w wyszukiwarkach i rynku cyfrowego w ogólności;

13.    wzywa Komisję, aby zaproponowała mocno opóźnioną reformę prawa autorskiego, w szczególności w odniesieniu do środków, które zwiększyłyby potencjał jednolitego rynku cyfrowego, zwłaszcza dotyczących dostępu do treści, upowszechniania wiedzy i realnych modeli usług transgranicznych; uważa w związku z tym, że przegląd dyrektywy 2001/29/WE ma podstawowe znaczenie dla przyszłej reformy, która powinna uwzględniać nowe technologie oraz zachowania konsumentów i użytkowników;

14.    podkreśla znaczenie, jakie ma zapewnienie skutecznych i wyważonych ram ochrony praw autorskich i praw własności intelektualnej, dostosowanych do realiów gospodarki cyfrowej, a zarazem gwarantujących interesy konsumentów i użytkowników internetu;

15.    zachęca do szybkiego przyjęcia i wprowadzenia w życie międzynarodowych przepisów ułatwiających dostęp użytkowników niepełnosprawnych do treści cyfrowych oraz do dzieł drukowanych dzięki ich digitalizacji;

16.    wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dalej rozwijały i wdrażały unijne i krajowe ramy regulacyjne, żeby umożliwić zintegrowany i bezpieczny rynek płatności online i płatności realizowanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych konsumentów i klientów; podkreśla w związku z tym, że niezbędne są jasne i przewidywalne przepisy określone w prawodawstwie;

17.    przypomina, że przetwarzanie w chmurze może stać się potężnym instrumentem rozwoju jednolitego rynku cyfrowego i może przynieść korzyści gospodarcze, zwłaszcza dla MŚP, dzięki ograniczeniu infrastruktury IT i innych kosztów; podkreśla w związku z tym, że jeżeli usługi przetwarzania w chmurze będą świadczone jedynie przez niewielką liczbę dużych usługodawców, w ich rękach gromadzić się będzie coraz większa ilość informacji; ponadto przypomina, że przetwarzanie w chmurze wiąże się także z ryzykiem dla użytkowników, zwłaszcza jeśli chodzi o dane wrażliwe; apeluje o prawidłowe wdrożenie strategii europejskiej, aby zagwarantować konkurencyjność i bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze;

18.    wzywa Komisję, by objęła przodującą rolę w propagowaniu międzynarodowych standardów i specyfikacji dotyczących chmury obliczeniowej, co umożliwi gwarantujące prywatność, rzetelne, w wysokim stopniu interoperacyjne, pewne i energooszczędne usługi przetwarzania w chmurze będące nieodłączną częścią przyszłej polityki przemysłowej Unii; podkreśla, że niezawodność, bezpieczeństwo i ochrona danych są niezbędne dla zapewnienia zaufania konsumentów i konkurencyjności;

19.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.