Procedură : 2014/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0286/2014

Texte depuse :

B8-0286/2014

Dezbateri :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0071

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 142kWORD 82k
24.11.2014
PE539.009v01-00
 
B8-0286/2014

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală (2014/2973(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi în numele Grupului PPE
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală (2014/2973(RSP))  
B8‑0286/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 3 alineatul (3) și articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–       având în vedere articolele 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114 alineatul (3) și 169 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 8, 11, 21 și 38,

–       având în vedere procedura de codecizie 2013/0309 privind propunerea de regulament de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat (COM(2013)0627),

–       având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 23 aprilie 2013 intitulat „Comerțul electronic – Plan de acțiune 2012-2015 – Situația în 2013” (SWD(2013)0153),

–       având în vedere Tabloul de bord al pieței interne 26 emis de Comisie la 18 februarie 2013,

–       având în vedere rapoartele Comisiei privind Tabloul de bord al Agendei digitale 2014,

–       având în vedere comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012 intitulată „Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor online” (COM(2011)0942),

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 iunie 2013 referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la valorificarea potențialului cloud computingului în Europa(3),

–       având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(4),

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(5),

–       având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la o strategie de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili(6),

–       având în vedere Rezoluția sa din 20 aprilie 2012 referitoare la „O piață unică digitală competitivă – guvernarea electronică, un vârf de lance”(7),

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la o nouă strategie pentru politica de protecție a consumatorilor(8),

–       având în vedere studiul din 2013 elaborat de Departamentul său tematic A cu privire la construirea unei societăți digitale omniprezente în UE,

–       având în vedere studiul din 2013 elaborat de Departamentul său tematic A intitulat „Entertainment x.0 pentru promovarea dezvoltării rețelelor în bandă largă”,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât piața unică digitală este unul din domeniile în care s-au înregistrat progrese, în ciuda dificultăților întâmpinate, care oferă un potențial pentru importante beneficii de eficiență de până la 260 de miliarde EUR anual, contribuind astfel la redresarea Europei după criză;

B.     întrucât piața unică digitală este unul dintre sectoarele cele mai inovatoare ale economiei și, astfel, joacă un rol important pentru competitivitatea economiei europene și contribuie la creșterea economică prin dezvoltarea comerțului electronic, ușurând, totodată, respectarea de către întreprinderi a obligațiilor lor administrative și financiare și oferind consumatorilor o gamă mai largă de bunuri și servicii;

C.     întrucât piața unică digitală nu numai că oferă beneficii economice, dar are și un impact profund asupra vieții politice, sociale și culturale de zi cu zi a cetățenilor și consumatorilor din UE;

D.     întrucât o piață unică digitală competitivă nu poate exista fără internet rapid în bandă largă și de mare capacitate și rețele de telecomunicații în toate regiunile UE, chiar și în zonele izolate;

E.     întrucât decalajul digital existent și în continuă creștere are un impact negativ direct asupra dezvoltării pieței unice digitale, atât în ceea ce privește accesul la internet, cât și competențele în domeniul electronic;

F.     întrucât protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, precum și securitatea comunicațiilor și a rețelelor electronice sunt o prioritate în piața unică digitală, întrucât acestea reprezintă condiții fundamentale pentru funcționarea sa și pentru consolidarea încrederii consumatorilor și a cetățenilor în ea;

G.     întrucât, pentru a putea crește și pentru a se extinde, piețele online trebuie să demonstreze flexibilitate și accesibilitate pentru consumatori;

H.     întrucât comerțul electronic completează în mod substanțial comerțul tradițional și este un factor important în gama de opțiuni a consumatorilor, un factor de competitivitate și de inovare tehnologică, contribuind astfel la tranziția Uniunii Europene către o economie a cunoașterii;

I.      întrucât o concurență liberă și echitabilă în rândul întreprinderilor, care să sprijine investițiile, este esențială pentru acest sector al economiei, deoarece va asigura dezvoltarea sa durabilă pe termen lung, în folosul utilizatorilor finali; întrucât concurența adevărată este un vector potrivit pentru investiții eficiente și poate asigura beneficii pentru consumatori în ceea ce privește gama de opțiuni, prețurile și calitatea;

J.      întrucât în anumite domenii ale pieței unice digitale există vulnerabilități cauzate de concentrarea excesivă a pieței și operatorii dominanți;

K.     întrucât problema fragmentării pieței și lipsa interoperabilității în Uniunea Europeană este un obstacol pentru dezvoltarea oportună a pieței unice digitale;

L.     întrucât locurile de muncă create de piața unică digitală sunt, în general, bine remunerate și exigente din punct de vedere al competențelor și, prin urmare, reprezintă o contribuție importantă la crearea unei piețe a muncii calitative și durabile,

1.      invită statele membre și Comisia ca, prin eforturi susținute legate de aplicarea și asigurarea respectării normelor în vigoare, ca parte a unei strategii mai largi, să elimine toate actualele obstacole în calea dezvoltării pieței unice digitale; subliniază că aceste eforturi trebuie să se regăsească printre cele mai de seamă eforturi ale UE de a genera creștere economică și locuri de muncă și pentru a consolida competitivitatea și rezistența economiei globale;

2.      subliniază că orice propunere legislativă referitoare la piața unică digitală trebuie să respecte Carta drepturilor fundamentale a UE, pentru a se asigura astfel respectarea deplină a drepturilor astfel consacrate în domeniul digital;

3.      subliniază necesitatea de abordare și diminuare a decalajului digital pentru fructificarea deplină a potențialului pieței unice digitale și pentru a garanta includerea tuturor cetățenilor, indiferent de veniturile acestora, de situația socială, de localizarea geografică, sănătate sau vârstă, în societatea erei digitale;

4.      invită Comisia să asigure o rapidă punere în aplicare a pieței unice pentru servicii și să asigure punerea în aplicare și respectarea legislației precum directiva privind drepturile consumatorilor, soluționarea alternativă a litigiilor și soluționarea online a litigiilor, asigurând totodată reducerea poverii administrative;

5.      solicită adoptarea rapidă a noului pachet modernizat privind protecția datelor pentru a oferi un echilibru corespunzător între un nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal, siguranța utilizatorilor și controlul asupra propriilor date cu caracter personal și un cadru legislativ stabil și previzibil, în care întreprinderile să poată înflori într-o piață unică consolidată în beneficiul utilizatorilor finali, în condiții de concurență echitabile, care favorizează investițiile și un mediu care contribuie la atractivitatea Uniunii ca destinație pentru întreprinderi; invită Comisia și statele membre să aloce resursele necesare pentru a combate criminalitatea informatică prin intermediul măsurilor legislative și al cooperării în materie de aplicare a legii, atât la nivel național, cât și european;

6.      subliniază necesitatea de a garanta condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața unică digitală, pentru a le permite să facă față concurenței; invită, prin urmare, Comisia să pună în aplicare în mod corespunzător normele europene privind concurența pentru a preveni concentrarea excesivă a pieței și abuzul de poziție dominantă și să monitorizeze concurența în ceea ce privește conținutul și serviciile grupate;

7.      ia act de faptul că este necesară asigurarea unor condiții de concurență echitabile pe piața unică digitală pentru a garanta vitalitatea economiei digitale în cadrul Uniunii; subliniază că o punere în aplicare strictă a normelor europene în materie de concurență pe piața unică digitală vor fi determinante pentru creșterea pieței, accesul consumatorilor și opțiunile pe care le au aceștia la dispoziție, precum și pentru competitivitatea pe termen lung;

8.      îndeamnă Consiliul să realizeze progrese rapide și să deschidă negocierile cu Parlamentul cu privire la propunerea de regulament de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și să realizeze un continent conectat, deoarece acest lucru ar elimina în mod concret taxele de roaming în cadrul UE, ar asigura o mai mare securitate juridică în ceea ce privește neutralitatea rețelei și ar îmbunătăți protecția consumatorilor în cadrul pieței unice digitale; consideră că acest regulament ar putea constitui un pas esențial către înfăptuirea unei piețe unice europene a comunicațiilor mobile;

9.      subliniază că toate tipurile de trafic pe internet ar trebui să fie tratate pe picior de egalitate, fără discriminări, restricții sau interferențe, indiferent de expeditor, destinatar, tip, conținut, dispozitiv, serviciu sau aplicație;

10.    observă că piața căutărilor online este deosebit de importantă pentru asigurarea unor condiții competitive pe piața unică digitală, având în vedere posibilitatea ca motoarele de căutare să devină adevărate „filtre” și să comercializeze servicii secundare bazate pe informațiile pe care le obțin; invită, prin urmare, Comisia să pună în aplicare cu fermitate normele europene în materie de concurență, pe baza contribuțiilor tuturor actorilor relevanți și ținând seama de întreaga structură a pieței unice digitale pentru a prevedea soluții care să fie cu adevărat benefice pentru consumatori, utilizatorii de internet și întreprinderile online; invită, de asemenea, Comisia să aibă în vedere prezentarea de propuneri pentru separarea motoarelor de căutare de alte servicii comerciale, ca o eventuală măsură pe termen lung pentru atingerea obiectivelor menționate anterior;

11.    subliniază că, atunci când sunt utilizate motoare de căutare, procesul de căutare și rezultatele ar trebui să fie nepărtinitoare, pentru a evita discriminarea în procesul de căutare pe internet, pentru a intensifica concurența, a extinde posibilitatea utilizatorilor și consumatorilor de a alege și pentru a se menține diversitatea surselor de informare; observă, așadar, că indexarea, evaluarea, prezentarea și clasamentul realizat de motoarele de căutare trebuie să fie nepărtinitoare și transparente, iar în cazul serviciilor interconectate, motoarele de căutare trebuie să garanteze o transparență deplină la afișarea rezultatelor căutării; invită Comisia să prevină orice abuz în comercializarea serviciilor interconectate de către operatorii motoarelor de căutare;

12.    salută anunțul privind desfășurarea de către Comisie a unor anchete suplimentare care vizează practicile motoarelor de căutare și piața digitală, în general;

13.    invită Comisia să prezinte reforma în domeniul drepturilor de autor, îndelung așteptată, în special în ceea ce privește măsurile care ar putea consolida potențialul pieței unice digitale, îndeosebi privind accesul la conținut, diseminarea cunoștințelor și a unor modele viabile pentru serviciile transfrontaliere; consideră, în acest sens, că revizuirea Directivei 2001/29/CE este esențială pentru viitoarea reformă, care ar trebui să ia în considerare noile tehnologii și comportamentul consumatorilor și utilizatorilor;

14.    subliniază importanța garantării unui cadru eficient și echilibrat pentru protecția drepturilor de autor și a proprietății intelectuale, care să fie adaptat la realitatea economiei digitale, protejând, în același timp, interesele consumatorilor și ale utilizatorilor de internet;

15.    încurajează adoptarea și punerea în aplicare rapidă a dispozițiilor internaționale care vizează facilitarea accesului utilizatorilor cu handicap la conținutul digital și la lucrările imprimate prin digitalizarea lor;

16.    invită Comisia și statele membre să continue dezvoltarea și punerea în aplicare a cadrelor de reglementare la nivelul UE și la nivel național pentru a permite funcționarea unei piețe integrate și sigure a plăților mobile și electronice, asigurând totodată protecția consumatorilor și a datelor clienților; subliniază, în acest sens, necesitatea unor norme clare și previzibile, definite în legislație;

17.    reamintește că tehnologia de tip cloud computing poate deveni un instrument puternic pentru dezvoltarea pieței unice digitale și poate oferi avantaje economice, în special IMM-urilor, prin reducerea costului infrastructurilor informatice și a altor costuri; subliniază, în acest context, că în cazul în care serviciile de tip cloud computing sunt furnizate doar de un număr restrâns de mari furnizori, tot mai multe informații vor fi concentrate în mâinile furnizorilor respectivi; reamintește, de asemenea, că serviciile de tip cloud computing prezintă riscuri și pentru utilizatori, mai ales în ceea ce privește datele cu caracter sensibil; solicită punerea în aplicare corespunzătoare a strategiei europene pentru a garanta servicii de cloud computing competitive și sigure;

18.    invită Comisia să preia inițiativa promovării unor standarde și specificații internaționale pentru serviciile de tip cloud computing, astfel încât să fie posibilă furnizarea de servicii de tip cloud computing care să respecte viața privată, să fie fiabile, să aibă un grad ridicat de interoperabilitate, să fie sigure și eficiente din punct de vedere energetic, ca parte integrală a unei viitoare politici industriale a Uniunii; subliniază că fiabilitatea, securitatea și protecția datelor sunt necesare pentru încrederea consumatorilor și pentru competitivitate;

19.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0239.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0063.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0535.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0327.

(5)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0468.

(6)

JO C 264 E, 13.9.2013, p. 11.

(7)

JO C 258 E, 7.9.2013, p. 64.

(8)

JO C 153 E, 31.5.2013, p. 25.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate