Postup : 2014/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0286/2014

Predkladané texty :

B8-0286/2014

Rozpravy :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0071

NÁVRH UZNESENIA
PDF 145kWORD 79k
24.11.2014
PE539.009v01-00
 
B8-0286/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o podpore práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi v mene poslaneckého klubu PPE
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o podpore práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP))  
B8‑0286/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 3 ods. 3 a článok 6 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, článok 114 ods. 3 a článok 169 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 8, 11, 21 a 38,

–       so zreteľom na spolurozhodovací postup 2013/0309 k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu (COM(2013)0627),

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 23. apríla 2013 s názvom Akčný plán elektronického obchodovania na roky 2012-2015 – Stav v roku 2013 (SWD(2013)0153),

–       so zreteľom na hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu č. 26, ktorú Komisia prijala 18. februára 2013,

–       so zreteľom na správy Komisie o hodnotiacej tabuľke digitálnej agendy z roku 2014,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb (COM(2011)0942),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách(2),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe(3),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o dokončení jednotného digitálneho trhu(4),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu(5),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(6),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2012 s názvom Konkurencieschopný jednotný digitálny trh – elektronická verejná správa ako vedúca sila(7),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre spotrebiteľskú politiku(8),

–       so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 o tom, ako vybudovať všadeprítomnú digitálnu spoločnosť v EÚ,

–       so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 s názvom Zábava x.0 na podporu širokopásmového pripojenia,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže jednotný digitálny trh je jednou z oblastí pokroku, ktorý, hoci prináša výzvy, ponúka potenciál ziskov vyplývajúcich z vysokej efektívnosti, ktoré by mohli dosiahnuť až 260 miliárd EUR ročne, čím by prispeli k prekonaniu krízy v Európe;

B.     keďže jednotný digitálny trh je jeden z najinovačnejších sektorov hospodárstva, a preto zohráva významnú úlohu v rámci konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a prispieva k hospodárskemu rastu prostredníctvom rozvoja elektronického obchodu, pričom zároveň uľahčuje administratívny a finančný súlad podnikov a poskytuje spotrebiteľom väčší výber tovaru a služieb;

C.     keďže jednotný digitálny trh prináša prínos nielen z hospodárskeho hľadiska, ale má tiež hlboký dosah na každodenný politický, sociálny a kultúrny život spotrebiteľov a občanov EÚ;

D.     keďže konkurencieschopný jednotný digitálny trh nemôže existovať bez rýchlych, vysokokapacitných širokopásmových a telekomunikačných sietí vo všetkých regiónoch EÚ vrátane odľahlých oblastí;

E.     keďže existujúca a stále sa rozširujúca digitálna priepasť priamo negatívne ovplyvňuje rozvoj jednotného digitálneho trhu, pokiaľ ide o prístup k internetu aj elektronické zručnosti;

F.     keďže ochrana osobných údajov a súkromia a bezpečnosť elektronických komunikácií a sietí sú v rámci jednotného digitálneho trhu prioritami, pretože sú základnými predpokladmi pre jeho fungovanie a pre zabezpečenie dôvery občanov a spotrebiteľov v tento trh;

G.     keďže online trhy, ak majú rásť a rozširovať sa, musia byť zároveň flexibilné a vhodné pre spotrebiteľov;

H.     keďže elektronický obchod je dôležitým doplnkom obchodu mimo internet a je významným faktorom výberu spotrebiteľov, hospodárskej súťaže a technologických inovácií, čím prispieva k premene Európskej únie na znalostnú ekonomiku;

I.      keďže neobmedzená hospodárska súťaž a rovnaké podmienky pre podniky, ktoré podporia investície, sú pre toto odvetvie hospodárstva rozhodujúce, keďže zabezpečia jeho dlhodobý udržateľný rozvoj v prospech koncových užívateľov; keďže účinná hospodárska súťaž je dobrým stimulom na efektívne investície a môže poskytovať výhody pre spotrebiteľov z hľadiska možnosti voľby, ceny a kvality;

J.      keďže v niektorých oblastiach jednotného digitálneho trhu existuje zraniteľnosť spôsobená prílišnou koncentráciou trhu a dominantnými prevádzkovateľmi;

K.     keďže problém fragmentácie trhu a nedostatku interoperability v Európskej únii je prekážkou pre rýchly rozvoj jednotného digitálneho trhu;

L.     keďže pracovné miesta vytvorené prostredníctvom jednotného digitálneho trhu sú zvyčajne vysoko kvalifikované a dobre platené, a sú preto dôležitým príspevkom k vytváraniu kvalitných a udržateľných pracovných miest;

1.      vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa prostredníctvom trvalej snahy o implementáciu a presadzovanie existujúcich pravidiel ako súčasti všeobecnej stratégie zamerali na všetky existujúce prekážky, ktoré bránia rozvoju jednotného digitálneho trhu; domnieva sa, že tieto snahy musia byť jadrom úsilia EÚ o zabezpečenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti a o posilnenie jej konkurencieschopnosti a odolnosti v rámci globálnej ekonomiky;

2.      zdôrazňuje, že všetky legislatívne návrhy týkajúce sa jednotného digitálneho trhu musia byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, aby práva, ktoré sú v nej zakotvené, boli v digitálnej oblasti v plnej miere chránené;

3.      zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problém digitálnej priepasti a bojovať s ním, aby bolo možné plne využiť potenciál jednotného digitálneho trhu a zabezpečiť začlenenie všetkých občanov bez ohľadu na ich príjmy, sociálnu situáciu, geografickú oblasť, zdravotný stav alebo vek do spoločnosti v digitálnej ére;

4.      vyzýva Komisiu, aby zabezpečila urýchlenú implementáciu jednotného trhu so službami a zaistila vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov, ako sú smernica o právach spotrebiteľov a predpisy o alternatívnom riešení sporov a riešení sporov online, a aby zároveň zabezpečila zníženie administratívnej záťaže;

5.      požaduje rýchle prijatie nového modernizovaného balíka o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany osobných údajov, bezpečnosťou používateľov a kontrolou nad vlastnými osobnými údajmi a stabilným, predvídateľným právnym prostredím, v ktorom podniky môžu prosperovať na zlepšenom jednotnom trhu v prospech koncových užívateľov, rovnakými podmienkami na podporu investícií a prostredím, ktoré prispieva k atraktívnosti EÚ ako miesta pôsobenia pre podniky; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili potrebné zdroje na boj proti počítačovej kriminalite prostredníctvom legislatívnych opatrení a spolupráce pri presadzovaní práva na vnútroštátnej úrovni aj úrovni EÚ;

6.      zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu, aby mohli obstáť v konkurencii; vyzýva preto Komisiu, aby riadne presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii trhu a zneužívaniu dominantného postavenia, a monitorovala hospodársku súťaž, pokiaľ ide o balíky obsahu a služieb;

7.      pripomína, že je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti na jednotnom digitálnom trhu, aby bolo možné dosiahnuť v EÚ živú digitálnu ekonomiku; zdôrazňuje, že dôkladné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ na jednotnom digitálnom trhu bude určujúce pre rast tohto trhu, prístup spotrebiteľov a ich výber a pre dlhodobú konkurencieschopnosť;

8.      naliehavo vyzýva Radu, aby rýchlo pokročila a začala rokovania s Parlamentom o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu, keďže by to konkrétne viedlo k zrušeniu poplatkov za roaming v rámci EÚ, zabezpečilo väčšiu právnu istotu, pokiaľ ide o neutralitu siete, a zlepšilo ochranu spotrebiteľa vo vnútri jednotného digitálneho trhu; domnieva sa, že toto nariadenie by mohlo predstavovať rozhodujúci krok na ceste k realizácii jednotného európskeho mobilného trhu;

9.      zdôrazňuje, že s celou internetovou prevádzkou by sa malo zaobchádzať na základe rovnosti bez diskriminácie, obmedzovania alebo zásahov, a to bez ohľadu na odosielateľa, príjemcu, typ, obsah, zariadenie, službu alebo aplikáciu;

10.    poznamenáva, že trh s internetovým vyhľadávaním má osobitný význam pri zabezpečovaní podmienok hospodárskej súťaže na jednotnom digitálnom trhu, a to vzhľadom na potenciálnu premenu vyhľadávačov v strážcov informácií a na ich možnosť komercializovať sekundárne využívanie získaných informácií; vyzýva preto Komisiu, aby rozhodne presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže EÚ na základe pripomienok všetkých zúčastnených strán a zohľadňovala pritom celú štruktúru jednotného digitálneho trhu s cieľom zabezpečiť nápravné opatrenia, ktoré budú skutočne na prospech spotrebiteľov, užívateľov internetu a internetových podnikov; okrem toho vyzýva Komisiu, aby zvážila návrhy zamerané na oddelenie vyhľadávačov od iných obchodných služieb ako potenciálne dlhodobé riešenie na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov;

11.    zdôrazňuje, že pri používaní vyhľadávačov by proces vyhľadávania aj jeho výsledky mali byť neskreslené, aby internetové vyhľadávanie zostalo nediskriminačné, čo zaistí väčšiu hospodársku súťaž a lepší výber pre užívateľov a spotrebiteľov a umožní zachovať rozmanitosť zdrojov informácií; preto konštatuje, že indexácia, hodnotenie, zobrazenie a klasifikácia, ktoré uskutočňujú vyhľadávače, musia byť neskreslené a transparentné a že v prípade prepojených služieb musia vyhľadávače zabezpečiť plnú transparentnosť pri zobrazení výsledkov vyhľadávania; vyzýva Komisiu, aby zabránila akémukoľvek zneužívaniu zo strany prevádzkovateľov vyhľadávačov pri uvádzaní prepojených služieb na trh;

12.    víta vyhlásenie Komisie, podľa ktorého podrobnejšie preskúma spôsoby fungovania vyhľadávačov a digitálny trh vo všeobecnosti;

13.    vyzýva Komisiu, aby predložila dlho očakávanú reformu autorského práva zameranú najmä na opatrenia, ktoré by posilnili potenciál jednotného digitálneho trhu, najmä pokiaľ ide o prístup k obsahu, šírenie znalostí a životaschopné modely pre cezhraničné služby; v tejto súvislosti sa domnieva, že revízia smernice 2001/29/ES je kľúčová pre budúcu reformu, ktorá by mala zohľadniť nové technológie a správanie spotrebiteľov a užívateľov;

14.    zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinný a vyvážený rámec na ochranu autorských práv a práv duševného vlastníctva prispôsobený realite digitálneho hospodárstva a zároveň zaručiť záujmy spotrebiteľov a užívateľov internetu;

15.    podporuje rýchle prijatie a uplatňovanie medzinárodných ustanovení na uľahčenie prístupu zdravotne postihnutých užívateľov k digitálnemu obsahu a tlačeným dielam prostredníctvom ich digitalizácie;

16.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali a uplatňovali regulačné rámce EÚ a vnútroštátne regulačné rámce s cieľom umožniť existenciu integrovaného a bezpečného trhu online a trhu mobilných platieb a súčasne zaručiť ochranu spotrebiteľa a zákazníckych údajov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sú potrebné jasné a predvídateľné pravidlá stanovené v právnych predpisoch;

17.    pripomína, že cloud computing sa môže stať účinným nástrojom pri rozvoji jednotného digitálneho trhu a môže zabezpečiť ekonomický prospech najmä malým a stredným podnikom tým, že zníži náklady na infraštruktúru IT aj ostatné náklady; v tejto súvislosti zdôrazňuje skutočnosť, že ak bude služby cloud computingu poskytovať iba obmedzený počet veľkých poskytovateľov, bude sa v rukách týchto poskytovateľov sústreďovať rastúce množstvo informácií; ďalej pripomína, že cloud computing tiež prináša riziká pre používateľov, najmä v súvislosti s citlivými údajmi; požaduje riadne vykonávanie európskej stratégie na zabezpečenie konkurencieschopného a bezpečného cloud computingu;

18.    vyzýva Komisiu, aby sa postavila do čela úsilia o podporu medzinárodných noriem a špecifikácií pre cloud computing, ktoré umožnia spoľahlivé, vysoko interoperabilné, bezpečné a energeticky efektívne cloudové služby, ktoré rešpektujú súkromie, ako integrálnu súčasť budúcej priemyselnej politiky Únie; zdôrazňuje, že v záujme dôvery spotrebiteľov a konkurencieschopnosti je potrebná spoľahlivosť, bezpečnosť a ochrana údajov;

19.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0239.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0063.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0535.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0327.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0468.

(6)

Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 11.

(7)

Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 64.

(8)

Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 25.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia