Förslag till resolution - B8-0286/2014Förslag till resolution
B8-0286/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi för PPE-gruppen
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu för S&D-gruppen


Förfarande : 2014/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0286/2014

B8‑0286/2014

Europaparlamentets resolution om stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden

(2014/2973(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artiklarna 3.3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av artiklarna 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114.3 och 169.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 8, 11, 21 och 38,

–       med beaktande av medbeslutandeärendet 2013/0309 om ett förslag till förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent (COM(2013)0627),

–       med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 23 april 2013 E-commerce Action Plan 2012-2015 – State of play 2013 (SWD(2013)0153),

–       med beaktande av kommissionens resultattavla för den inre marknaden, upplaga 26 av den 18 februari 2013,

–       med beaktande av kommissionens rapporter om resultattavlan för den digitala agendan 2014,

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster (COM(2011)0942),

–       med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik[1],

–       med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG[2],

–       med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa[3],

–       med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om fullbordande av den digitala inre marknaden[4],

–       med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om att fullborda en inre e‑marknad[5],

–       med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att stärka sårbara konsumenters rättigheter[6],

–       med beaktande av sin resolution av den 20 april 2012 om en konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets[7],

–       med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om en ny strategi för konsumentpolitiken[8],

–       med beaktande av 2013 års studie från dess utredningsavdelning A om hur man bygger ett allmänt utbrett digitalt samhälle i EU,

–       med beaktande av 2013 års studie från dess utredningsavdelning A om underhållning x.0 för att främja bredbandsutbyggnad,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den digitala inre marknaden är ett framstegsområde med såväl utmaningar som potentiellt stora effektivitetsvinster på upp till 260 miljarder EUR per år, och den kan således bidra till Europas återhämtning från krisen.

B.     Den digitala inre marknaden är en av de mest innovativa sektorerna i ekonomin, och spelar som sådan en viktig roll för den europeiska ekonomins konkurrenskraft och bidrar till ekonomisk tillväxt genom framväxten av e-handel, samtidigt som den underlättar för företag att följa administrativa och ekonomiska regler och ger konsumenter större valmöjligheter när det gäller varor och tjänster.

C.     Den digitala inre marknaden medför inte bara ekonomiska fördelar, utan har även en djupgående inverkan på det dagliga politiska, sociala och kulturella liv som EU:s konsumenter och medborgare lever.

D.     En konkurrensutsatt digital inre marknad kan inte existera utan snabba bredbands- och telekommunikationsnätverk med utökad kapacitet i alla EU-regioner, inklusive avlägsna områden.

E.     Den redan existerande och ständigt växande digitala klyftan har en direkt negativ inverkan på utvecklingen av den digitala inre marknaden, såväl i fråga om tillgång till internet som digitala färdigheter.

F.     Skyddet av personuppgifter och integritet samt säker elektronisk kommunikation och säkra elektroniska nätverk är en prioritet på den digitala inre marknaden, eftersom dessa faktorer är grundläggande för att marknaden ska fungera och för att medborgare och konsumenter ska kunna känna förtroende för den.

G.     E-marknader måste vara såväl flexibla som kundvänliga om de ska kunna växa och utvidgas.

H.     E-handel är ett viktigt komplement till annan handel och en viktig drivkraft för konsumenters valfrihet, konkurrenskraft och teknisk innovation, och bidrar på så sätt till EU:s strävan mot en kunskapsdriven ekonomi.

I.      Ohämmad konkurrens och lika villkor för alla företag, vilket gynnar investeringar, är avgörande för denna ekonomiska sektor, eftersom detta kommer att säkerställa dess långsiktigt hållbara utveckling till fördel för slutanvändarna. Effektiv konkurrens är en bra drivkraft för effektiva investeringar och kan ge konsumenter fördelar i form av valmöjligheter, pris och kvalitet.

J.      I vissa delar av den digitala inre marknaden finns sårbarheter som beror på alltför stor marknadskoncentration och dominerande aktörer.

 

K.     Den utmaning som marknadsfragmentering och bristande kompatibilitet utgör i EU är ett hinder för en snabb utveckling av den digitala inre marknaden.

L.     De arbetstillfällen som skapas genom den digitala inre marknaden är i allmänhet välbetalda och högkvalificerade, och ger som sådana ett viktigt bidrag till skapandet av kvalitativ och hållbar sysselsättning.

1.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ta itu med alla befintliga hinder som ligger i vägen för utvecklingen av den digitala inre marknaden genom att med oförminskade ansträngningar genomföra befintliga regler och se till att de efterlevs, som en del av en övergripande strategi. Dessa satsningar måste utgöra kärnan i EU:s insatser för att generera ekonomisk tillväxt och sysselsättning och stärka sin konkurrenskraft och motståndskraft i den globala ekonomin.

2.      Europaparlamentet betonar att alla lagstiftningsförslag som behandlar den digitala inre marknaden måste följa EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, så att rättigheter som är förankrade i denna stadga skyddas fullständigt på det digitala området.

3.      Europaparlamentet betonar att man måste gripa sig an och motverka den digitala klyftan om man ska kunna ta till vara den digitala inre marknadens fulla potential och säkerställa att alla medborgare, oavsett inkomst, social situation, geografisk belägenhet, hälsotillstånd eller ålder, inkluderas i samhället i den digitala tidsåldern.

4.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa dels att den inre marknaden för tjänster förverkligas snarast, dels att regler som direktivet om konsumenträttigheter, alternativ tvistlösning och tvistlösning online genomförs och verkställs, och samtidigt se till att administrativa bördor minskar.

5.      Europaparlamentet begär att det nya moderniserade lagstiftningspaketet om uppgiftsskydd ska antas så snart som möjligt, så att en lämplig balans kan uppnås mellan å ena sidan hög skyddsnivå för personuppgifter, användarsäkerhet och kontroll över egna personuppgifter, och å andra sidan en stabil, förutsägbar lagstiftningsmiljö där företag kan blomstra på en stärkt inre marknad till fördel för slutanvändarna, lika villkor för alla, vilket gynnar investeringar, samt en miljö som bidrar till att göra EU mer attraktivt för företag. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avsätta de medel som krävs för att man ska kunna bekämpa it-brottslighet med lagstiftningsåtgärder och brottsbekämpande samarbete, både på nationell nivå och på EU-nivå.

6.      Europaparlamentet betonar att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden måste garanteras lika villkor så att de kan konkurrera, och uppmanar därför kommissionen att genomdriva EU:s konkurrensregler ordentligt i syfte att förebygga alltför stor marknadskoncentration och missbruk av dominerande ställning, samt att övervaka konkurrensen med avseende på paketinnehåll och pakettjänster.

7.      Europaparlamentet noterar att lika villkor måste garanteras alla företag på den digitala inre marknaden om man ska kunna uppnå en livskraftig digital ekonomi i EU. Parlamentet betonar att ett grundligt genomdrivande av EU:s konkurrensregler på den digitala inre marknaden kommer att vara avgörande för marknadens tillväxt, konsumenters tillträde och valmöjligheter samt konkurrenskraft på lång sikt.

8.      Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att snabbt agera och inleda förhandlingar med parlamentet om förslaget till förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, eftersom denna förordning på ett konkret sätt skulle sätta stopp för roamingkostnader inom EU, ge större rättslig förutsebarhet i fråga om nätneutralitet och förbättra konsumentskyddet på den digitala inre marknaden. Parlamentet anser att denna förordning skulle kunna innebära ett avgörande steg mot förverkligandet av en inre europeisk mobilmarknad.

9.      Europaparlamentet betonar att all internettrafik bör behandlas likvärdigt, utan diskriminering, begränsning eller störning, oberoende av sändare, mottagare, typ, innehåll, apparat, tjänst eller tillämpning.

10.    Europaparlamentet konstaterar att marknaden för sökningar på nätet är särskilt betydelsefull för säkerställandet av konkurrens på den digitala inre marknaden, eftersom sökmotorer skulle kunna utvecklas till grindvakter och har möjlighet att kommersialisera ett sekundärt utnyttjande av insamlad information. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att med kraft genomdriva EU:s konkurrensregler, på grundval av alla berörda parters synpunkter och med beaktande av den digitala inre marknadens hela struktur, i syfte att finna lösningar som verkligen gagnar konsumenter, internetanvändare och online-företag. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att överväga förslag som syftar till att separera sökmotorer från andra kommersiella tjänster som en möjlig långsiktig lösning för att uppnå ovannämnda syften.

11.    Europaparlamentet betonar att sökmotorernas sökprocesser och sökresultat bör vara opartiska, så att man kan säkerställa icke-diskriminerande sökningar på nätet och en större konkurrens och fler valmöjligheter för användare och konsumenter samt bevara mångfalden av informationskällor. Parlamentet konstaterar därför att sökmotorers indexering, utvärdering, presentation och rangordning måste vara opartisk och insynsvänlig, och att sökmotorer vid kombinerade tjänster måste garantera fullständig transparens när sökresultaten visas. Kommissionen uppmanas att förhindra alla former av vilseledande information i sökmotorföretags marknadsföring av kombinerade tjänster.

12.    Europaparlamentet ser positivt på att kommissionen ytterligare ska kontrollera sökmotorföretagens ageranden och den digitala marknaden i allmänhet.

13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta den upphovsrättsreform som borde ha kommit för länge sedan, särskilt avseende åtgärder som kan stärka den digitala inre marknaden, i synnerhet i fråga om tillgång till innehåll, spridning av kunskap och genomförbara modeller för gränsöverskridande tjänster. Parlamentet anser i detta sammanhang att granskningen av direktiv 2001/29/EG är grundläggande för den framtida reformen, som bör beakta ny teknik och konsument- och användarbeteende.

14.    Europaparlamentet betonar att man måste säkerställa en effektiv och välavvägd ram för skydd av upphovsrätt och immateriella rättigheter, som är anpassad till verkligheten i den digitala ekonomin, samtidigt som den säkerställer konsumenters och internetanvändares intressen.

15.    Europaparlamentet uppmuntrar till ett snabbt antagande och genomförande av internationella bestämmelser som underlättar för användare med funktionshinder att få tillgång till digitalt innehåll och digitaliserade trycksaker.

16.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta utveckla och genomföra EU:s och medlemsstaternas regleringsramar för att kunna skapa en integrerad och säker marknad för internetbetalningar och mobila betalningar, samtidigt som man ser till att konsumenters och kunders personuppgifter skyddas. Parlamentet understryker i detta sammanhang att det behövs tydliga och förutsägbara regler som är fastställda i lagstiftning.

17.    Europaparlamentet påminner om att molntjänster kan bli ett viktigt verktyg för utvecklingen av den digitala inre marknaden, och kan erbjuda ekonomiska fördelar, särskilt för små och medelstora företag, genom att de reducerar IT-infrastrukturen och andra kostnader. Parlamentet understryker i samband med detta att om sådana molntjänster tillhandahålls endast av ett begränsat antal stora leverantörer så kommer allt mer information att samlas i dessa leverantörers händer. Parlamentet påminner dessutom om att molntjänster också innebär risker för användare, särskilt när det gäller känsliga uppgifter. Parlamentet begär att EU:s strategi för att säkerställa konkurrenskraftiga och säkra molntjänster ska genomföras ordentligt.

18.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå i bräschen för främjandet av internationella standarder och specifikationer för molntjänster, så att integritetsvänliga, tillförlitliga, driftskompatibla, säkra och energieffektiva molntjänster kan utgöra en integrerad del av unionens framtida industripolitik. Parlamentet betonar att tillförlitlighet, säkerhet och uppgiftsskydd behövs för konsumentförtroendets och konkurrenskraftens skull.

19.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.