Процедура : 2014/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0287/2014

Внесени текстове :

B8-0287/2014

Разисквания :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 156kWORD 88k
24.11.2014
PE539.010v01-00
 
B8-0287/2014

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно цифровия единен пазар (2014/2973(RSP))


Вики Форд, Саджад Карим от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно цифровия единен пазар (2014/2973(RSP))  
B8‑0287/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 3, параграф 3 и член 6 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид членове 9, 10, 12, 14, 16, 26, член 114, параграф 3, член 169, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 8, 11, 21 и 38 от нея,

–       като взе предвид процедура на съвместно вземане на решение 2013/0309 относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа (COM(2013)0627),

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 23 април 2013 г., озаглавен „План за действие за електронната търговия за периода 2012 – 2015 г. – актуално състояние през 2013 г.“ (SWD(2013)0153),

–       като взе предвид Информационно табло за вътрешния пазар № 26 на Комисията от 18 февруари 2013 г.,

–       като взе предвид изготвените от Комисията доклади за 2014 г. по Програмата в областта на цифровите технологии,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

–       като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики(2),

–       като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа(3),

–       като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар(4),

–       като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар(5),

–       като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегията за укрепване на правата на уязвимите потребители(6),

–       като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г., озаглавена „Електронното управление като движеща сила за изграждане на конкурентоспособен единен цифров пазар“(7),

–       като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно нова стратегия за политика за защита на потребителите(8),

–       като взе предвид проучването от 2013 г. на своя тематичен отдел „А“ относно това как да изградим повсеместно цифрово общество в ЕС,

–       като взе предвид проучването от 2013 г. на своя тематичен отдел „А“, озаглавено „Entertainment x.0 – средство за ускоряване на разпространението на широколентовите мрежи“,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че цифровият единен пазар е една от областите на напредък, които, макар и свързани с предизвикателства, предлагат потенциал за високоефективни печалби, които биха могли да достигнат 260 милиарда евро годишно, като по този начин се допринася за възстановяването на Европа от кризата;

Б.     като има предвид, че цифровият единен пазар е един от най-иновативните сектори на икономиката и следователно играе важна роля за конкурентоспособността на европейската икономика и допринася за икономическия растеж чрез развитие на електронната търговия, като в същото време улеснява спазването на административните и финансовите разпоредби от страна на предприятията и предоставя на потребителите по-богат избор от стоки и услуги;

В.     като има предвид, че цифровият единен пазар не само предлага икономически ползи, но също така оказва силно влияние върху всекидневния политически, социален и културен живот на потребителите и гражданите на ЕС;

Г.     като има предвид, че конкурентен цифров единен пазар не може да съществува без бързи и и разполагащи с по-висок капацитет широколентови и телекомуникационни мрежи на територията на всички региони на ЕС, включително отдалечените райони; като има предвид, че съществуват различни средства за постигане на този капацитет, включително инвестиции на частния и на публичния сектор;

Д.     като има предвид, че цифровото разделение оказва пряко отрицателно въздействие върху развитието на цифровия единен пазар, както по отношение на достъпа до интернет, така и на електронните умения;

Е.     като има предвид, че защитата на личните данни и на неприкосновеността на личния живот, както и сигурността на електронните съобщителни услуги и мрежи са приоритет за цифровия единен пазар, тъй като те са основни предпоставки за неговото функциониране и за осигуряване на доверието на гражданите и потребителите в него;

Ж.    като има предвид, че за да могат да се развиват, онлайн пазарите трябва да бъдат гъвкави и благоприятни за потребителите;

З.      като има предвид, че електронната търговия е важно допълнение към търговията извън интернет и представлява важен двигател за избора на потребителите, конкуренцията и технологичните иновации, като по този начин допринася за превръщането на Европейския съюз в основана на знанията икономика;

И.     като има предвид, че неограничената конкуренция и равните условия за предприятията, които ще насърчат инвестициите, са от ключово значение за този сектор на икономиката, тъй като ще осигурят нейното дългосрочно устойчиво развитие в полза на крайните ползватели; като има предвид, че ефективната конкуренция е добър фактор за ефективни инвестиции и може да осигури ползи за потребителите по отношение на избора, цената и качеството;

Й.     като има предвид, че в някои области на цифровия единен пазар са налице слабости, предизвикани от прекомерно високата пазарна концентрация и наличието на доминиращи оператори;

К.     като има предвид, че предизвикателството на фрагментирането на пазара и липсата на оперативна съвместимост в Европейския съюз представлява пречка пред бързото развитие на цифровия единен пазар;

Л.     като има предвид, че заетостта, създадена чрез цифровия единен пазар, като цяло е високо квалифицирана и добре платена и в това си качество има важен принос за създаването на качествени и устойчиви работни места;

1.      призовава държавите членки и Комисията, чрез постоянните усилия за прилагане на съществуващите правила и изпълнението на тези правила и в рамките на една всеобхватна стратегия, да работят по премахването на всички съществуващи бариери, които затрудняват развитието на цифровия единен пазар, като в същото време гарантират, че мерките се осъществяват на базата на оценка на въздействието, съобразени са с бъдещите потребности и са пригодени за ерата на цифровите технологии; подчертава, че тези усилия трябва да бъдат в основата на усилията на ЕС за създаване на икономически растеж и заетост и за укрепване на неговата конкурентоспособност и устойчивост в рамките на световната икономика;

2.      изтъква по-специално потенциала на електронната търговия, която според оценките би могла да спести на потребителите повече от 11,7 милиарда евро годишно, ако те имат възможността да избират от пълния набор от стоки и услуги в ЕС при пазаруването онлайн;

3.      отбелязва по-специално, че е необходимо да се обърне внимание на пречките, които остават за потребителите и предприятията по отношение на електронната търговия, включително inter alia онлайн услугите, достъпа до цифрово съдържание, предотвратяването на измами, уебсайт регистрациите, търговските промоции и етикетирането;

4.      призовава за това основните права да бъдат зачитани в рамките на развитието на цифровия единен пазар, за да се гарантира пълна защита на европейските граждани в света на цифровите технологии;

5.      подчертава необходимостта от това да се работи за преодоляването на цифровото разделение с цел цялостно оползотворяване на потенциала на цифровия единен пазар и осигуряване на възможност за социалното приобщаване на всички граждани, независимо от техните доходи, социално положение, географско местоположение, здравословно състояние или възраст, в ерата на цифровите технологии;

6.      призовава Комисията да осигури бързо прилагане с цел по-нататъшно отваряне на единния пазар на услугите чрез насърчаване на секторен подход към услугите, за да създаде растеж в областите с най-голям икономически потенциал, включително електронната търговия, бизнес услугите и застраховането, и да гарантира изпълнението и прилагането на разпоредбите, като например на Директивата относно правата на потребителите, алтернативното разрешаване на спорове и разрешаването на спорове онлайн, като същевременно гарантира намаляване на административната тежест;

7.      призовава за бързото приемане на новия модернизиран Регламент относно защитата на данните, за да се осигури подходящ баланс между високото равнище на защита на личните данни, безопасността на потребителите и контрола над собствените лични данни, както и стабилна, предсказуема правна среда, в която предприятията, иновациите и икономическият растеж да могат да процъфтяват в един по-добър единен пазар в полза на крайните потребители, равнопоставени условия на конкуренция за насърчаване на инвестициите, както и среда, допринасяща за привлекателността на ЕС като дестинация за предприятията; призовава Комисията и държавите членки да разпределят необходимите ресурси за борба с киберпрестъпността посредством законодателни мерки и сътрудничество между правоприлагащите органи, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС, по-специално чрез използването на създадения към Европол Европейски център за борба с киберпрестъпността (EC3);

8.      подчертава потенциала на анализа на големите информационни масиви за генерирането на растеж и улесняването на иновациите, научноизследователската и развойна дейност в различни области, включително здравеопазването;

9.      подчертава необходимостта да се гарантират равнопоставени условия за дружествата, които функционират в цифровия единен пазар, за да могат те да са в състояние да се конкурират; поради това призовава Комисията да прилага правилно правилата на ЕС за конкуренция, за да се избегне прекомерната пазарна концентрация и злоупотребата с доминиращо положение, както и да упражнява мониторинг над конкуренцията по отношение на пакетните услуги и съдържание;

10.    отбелязва, че трябва да бъдат осигурени равнопоставени условия за предприятията на цифровия единен пазар, за да се гарантира динамична цифрова икономика в ЕС; подчертава, че последователното прилагане на правилата на ЕС за конкуренцията в рамките на цифровия единен пазар ще бъде определящ фактор за растежа на пазара, достъпа и избора на потребителите и конкурентоспособността в дългосрочен план; подчертава, че е важно на потребителите да се предостави същата защита онлайн, каквато имат на традиционните си пазари;

11.    настоятелно призовава Съвета да постигне бърз напредък и да започне преговори с Парламента относно предложението за регламент за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа, тъй като по-конкретно това би сложило край на таксите за роуминг в рамките на ЕС, би осигурило повече правна сигурност по отношение на неутралността на мрежите, а също така би подобрило защитата на потребителите в цифровия единен пазар;

12.    твърдо вярва в принципа на отворено интернет пространство, в което трафикът се третира равностойно, по недискриминационен начин; признава обаче, че увеличеното използване на интернет, и по-специално телевизия чрез интернет протокол, оказва допълнителен натиск върху доставчиците на услуги да управляват по-ефективно своя мрежови капацитет, като използват инструменти за управление на трафика; счита, че в основата на всяко следващо законодателство в тази област трябва да бъде защитата на потребителите, като в същото време се разрешават необходимите услуги за управление на трафика и специализирани услуги, когато те не нанасят съществени вреди на други ползватели, и същевременно се предоставя възможност на органите да предприемат действия срещу престъпността;

13.    отбелязва, че уебсайтове за онлайн търсене на пазара са от особено значение за осигуряването на конкурентни условия в рамките на цифровия единен пазар, като се има предвид потенциалното развитие на търсачките и превръщането им в „портиери“, както и възможността, с която разполагат, за търговска реализация на вторичното използване на получената информация; поради това призовава Комисията решително да прилага правилата за конкуренция на ЕС, въз основа на принос от всички заинтересовани лица и при отчитане на цялата структура на цифровия единен пазар с цел да се гарантират средства за правна защита, които наистина са в полза на потребителите, ползвателите на интернет и онлайн предприятията; освен това призовава Комисията да обмисли представянето на предложения за проекти, целящи освобождаването на търсачките от обвързаността с предоставянето на други търговски услуги като едно от потенциалните дългосрочни решения;

14.    подчертава, че при експлоатацията на търсачките процесът на търсене и резултатите за ползвателите следва да бъдат безпристрастни, за да се запази недискриминационният характер на търсенето в интернет, да се гарантира по-голяма конкуренция и избор за ползвателите и потребителите и да се запази многообразието на източниците на информация; следователно отбелязва, че индексирането, оценяването, представянето и класирането от страна на търсачките трябва да бъде безпристрастно и прозрачно; призовава Комисията да предотврати злоупотребите при предлагането на пазара на взаимосвързаните услуги от операторите на търсачки;

15.    приветства съобщението относно по-нататъшни проучвания на Комисията на практиките на търсачките и на цифровия пазар като цяло; отбелязва възможността на Комисията за прилагане на правни средства за решаване на евентуални проблеми, свързани с конкуренцията; счита, че специфичните мерки в областта на конкуренцията и общите инициативи, имащи за цел да подобрят цифровия единен пазар, имат различни цели и следва да се разглеждат като отделни, особено по отношение на инициативите, свързани с политиките, които следва да бъдат съобразени с принципите за по-добро законотворчество;

16.    призовава Комисията да осъществи най-после дългоочакваната реформа в областта на авторското право, по-специално по отношение на мерките, които биха подобрили потенциала на цифровия единен пазар, особено що се отнася до достъпа до съдържание, разпространението на знания и успешните модели на трансгранични услуги; в тази връзка счита, че преразглеждането на Директива 2001/29/ЕО е от основно значение за бъдещата реформа, която следва да отчита новите технологии и поведението на потребителите и ползвателите;

17.    подчертава значението на това да се осигури ефикасна и балансирана рамка за защита на авторското право и правата на интелектуална собственост, приспособена към реалността на цифровата икономика, като същевременно се гарантират интересите на потребителите и на ползвателите на интернет;

18.    подчертава, че е необходимо да се гарантира безопасността в интернет, особено за децата, и да се предотврати експлоатацията на деца, като се гарантира, че са въведени средства за откриване и премахване в интернет на незаконни изображения на посегателство над деца, и като се въведат в действие средства за предотвратяване на достъпа на деца и юноши до съдържание с възрастово ограничение;

19.    насърчава бързото приемане и влизане в сила на международни разпоредби за улесняване на достъпа на потребители с увреждания до цифрово съдържание и до печатни произведения посредством тяхното цифровизиране; приветства сключването на Договора от Маракеш за улесняване на достъпа на лицата с увредено зрение до книги и насърчава всички страни да го ратифицират; счита, че Договорът от Маракеш представлява добра стъпка напред, но че все още трябва да се положат много усилия, за да се осигури достъп до съдържание за хората с увреждания, в допълнение към онези, които са засегнати от увреждания на зрението; подчертава значението на по-нататъшното подобряване на достъпа в широк спектър от области – от авторското право и търсачките до телекомуникационните оператори;

20.    призовава Комисията и държавите членки към по-нататъшно разработване и прилагане на европейските и националните регулаторни рамки, за да се създадат условия за интегриран и сигурен пазар на онлайн и мобилни плащания, като в същото време се гарантира защитата на данните на потребителите и на клиентите; подчертава в тази връзка необходимостта от наличието на ясни и предвидими правила, установени от законодателството;

21.    припомня, че както беше изтъкнато в доклада относно цената на „отказа от Европа“, изчисленията в облак могат да се превърнат в мощен инструмент за развитието на цифровия единен пазар и могат да предложат икономически ползи, особено за МСП, чрез намаляване на информационната инфраструктура и други разходи; подчертава в това отношение, че ако компютърните услуги в облак се предоставят само от ограничен брой големи доставчици, все по-голям обем от информация ще бъде съсредоточен в ръцете на тези доставчици; призовава за подходящо прилагане на Европейската стратегия за гарантиране на конкурентоспособността и сигурността на изчисленията в облак;

22.    призовава Комисията да поеме водеща роля в насърчаването на международни стандарти и спецификации за изчисления в облак, което да позволи съществуването на компютърни услуги в облак, които са надеждни, сигурни, достъпни и енергийно ефективни, зачитат правото на личен живот и имат висока степен на оперативна съвместимост, като неделима част от бъдеща индустриална политика на Съюза; подчертава, че надеждността, сигурността и защитата на данните са необходими за доверието на потребителите и за конкурентоспособността;

23.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0239.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2014)0063.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0535.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2013)0327.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2012)0468.

(6)

OВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 11.

(7)

OВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 64.

(8)

OВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 25.

Правна информация - Политика за поверителност