Postup : 2014/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0287/2014

Předložené texty :

B8-0287/2014

Rozpravy :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 140kWORD 81k
24.11.2014
PE539.010v01-00
 
B8-0287/2014

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o jednotném digitálním trhu (2014/0000(RSP))


Vicky Ford, Sajjad Karim za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o jednotném digitálním trhu (2014/0000(RSP))  
B8‑0000/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na čl. 3 odst. 3 a článek 6 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, čl. 114 odst. 3 a čl. 169 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie a zejména na články 8, 11, 21 a 38 této listiny,

–       s ohledem na postup spolurozhodování 2013/0309 ve věci návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu (COM(2013)0627),

–       s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 23. dubna 2013 nazvaný „Akční plán pro elektronický obchod na období 2012–2015 – aktuální stav v roce 2013“ (SWD(2013)0153),

–       s ohledem na hodnotící zprávu Komise o vnitřním trhu č. 26 ze dne 18. února 2013,

–       s ohledem na zprávy Komise uvádějící srovnávací přehledy pokroku v oblasti Digitální agendy v roce 2014,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 s názvem „Soudržný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb“ (COM(2011)0942),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o novém programu evropské spotřebitelské politiky(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o provádění směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě(3),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 o dotvoření jednotného digitálního trhu(4),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o dotvoření jednotného digitálního trhu(5),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii k posílení práv zranitelných spotřebitelů(6),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 20. dubna 2012 o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu – elektronické správě jako průkopnickém činu(7),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o nové strategii spotřebitelské politiky(8),

–       s ohledem na studii tematické sekce A Evropského parlamentu na téma „Jak v EU vybudovat všudypřítomnou digitální společnost“ z roku 2013,

–       s ohledem na studii tematické sekce A Evropského parlamentu nazvanou „Entertainment x.0, faktor šíření vysokorychlostního připojení“ z roku 2013,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh je jednou z oblastí pokroku, která s sebou nese sice výzvy, nabízí však potenciál pro zisk vyplývající z vysoké účinnosti, který by mohl dosáhnout až 260 miliard ročně, a přispět tak k překonání krize v Evropě;

B.     vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh je jedním z nejinovativnějších odvětví hospodářství, a je tudíž velmi důležitý pro konkurenceschopnost evropského hospodářství a přispívá k hospodářskému růstu prostřednictvím rozvoje elektronického obchodování a zároveň usnadňuje administrativní i finanční soulad podniků a poskytuje spotřebitelům širší výběr zboží a služeb;

C.     vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh poskytuje nejen hospodářský přínos, ale významně také ovlivňuje každodenní politický, sociální a kulturní život spotřebitelů a občanů EU;

D.     vzhledem k tomu, že konkurenceschopný jednotný digitální trh nemůže existovat bez rychlých, vysokokapacitních širokopásmových telekomunikačních sítí ve všech oblastech EU, včetně vzdálených oblastí; vzhledem k tomu, že existuje mnoho různých způsobů, jak tuto vysokou kapacitu umožnit, včetně prostřednictvím investic soukromého i veřejného sektoru;

E.     vzhledem k tomu, že digitální propast má přímý negativní dopad na rozvoj jednotného digitálního trhu, a to jak z hlediska přístupu k internetu, tak i z hlediska elektronických dovedností;

F.     vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů a soukromí a zabezpečení elektronických komunikací a sítí jsou pro jednotný digitální trh prioritou, protože se jedná o základní předpoklady pro jeho fungování a zajištění důvěry spotřebitelů;

G.     vzhledem k tomu, že pokud mají trhy online růst, musí být flexibilní a vstřícné vůči spotřebitelům;

H.     vzhledem k tomu, že elektronické obchodování je důležitým doplňkem ke klasickému obchodu a má významnou úlohu při zlepšování možnosti volby spotřebitelů a posilování konkurenceschopnosti a technologické inovace, čímž přispívá k proměně Evropské unie ve znalostní ekonomiku;

I.      vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože zajistí jeho dlouhodobý udržitelný rozvoj ve prospěch koncových uživatelů; vzhledem k tomu, že účinná hospodářská soutěž je klíčovým faktorem pro účinné investice a může spotřebitelům poskytnout výhody z hlediska výběru, ceny i kvality;

J.      vzhledem k tomu, že v některých oblastech jednotného digitálního trhu existují slabá místa způsobená nadměrnou koncentrací trhu a dominantními provozovateli;

K.     vzhledem k tomu, že problém vyplývající z roztříštěnosti trhu a nedostatečné interoperability v Evropské unii představuje překážku pro rychlý rozvoj jednotného digitálního trhu;

L.     vzhledem k tomu, že pracovní místa vytvořená prostřednictvím jednotného digitálního trhu bývají obvykle vysoce kvalifikovaná a dobře placená, a představují proto důležitý přínos k tvorbě kvalitních a udržitelných pracovních míst;

1.      vyzývá členské státy a Komisi, aby se prostřednictvím trvalé snahy o provádění a vymáhání stávajících předpisů, jakožto součásti zastřešující strategie, zaměřily na všechny existující překážky, které brání rozvoji jednotného digitálního trhu, přičemž je nezbytné zajistit, aby přijatá opatření byla posouzena z hlediska dopadu, byla použitelná i do budoucna a vhodná pro digitální věk; zdůrazňuje, že tyto snahy musí být jádrem úsilí EU o dosažení hospodářského růstu a zaměstnanosti a o posílení její konkurenceschopnosti a odolnosti v rámci globální ekonomiky;

2.      poukazuje zejména na potenciál elektronického obchodování, které by podle odhadů mohlo spotřebitelům přinést úspory ve výši překračující 11,7 miliardy EUR ročně, budou-li mít při nakupování na internetu možnost výběru z celé škály zboží a služeb nabízených v EU;

3.      upozorňuje zejména na nezbytnost odstraňování překážek, které spotřebitelům a společnostem i nadále brání v elektronickém obchodování a které se týkají mj. služeb poskytovaných online, přístupu k digitálnímu obsahu, zamezení podvodů, registrace webových stránek, podpory prodeje a označování;

4.      vyzývá k tomu, aby byla při rozvoji jednotného digitálního trhu dodržována základní práva, a byla tak zajištěna plná ochrana evropských občanů v digitálním prostředí;

5.      zdůrazňuje, že je třeba řešit a potírat digitální propast, aby bylo možné plně využít potenciál jednotného digitálního trhu a umožnit začlenění všech občanů, bez ohledu na jejich příjmy, sociální situaci, zeměpisnou oblast, zdravotní stav nebo věk, do společnosti v digitální éře;

6.      vyzývá Komisi k tomu, aby prostřednictvím co nejrychlejšího provádění zajistila další rozvoj jednotného trhu služeb, a to i tím, že podpoří odvětvový přístup k službám v zájmu dosažení růstu v oblastech s největším hospodářským potenciálem, včetně elektronického obchodování, služeb pro podniky a pojišťovnictví, a aby zajistila provádění a vymáhání předpisů, jako je směrnice o právech spotřebitelů, a pravidel týkajících se alternativních řešení sporů a možností řešení sporů online, a zajistila tak současně i snížení administrativní zátěže;

7.      vyzývá k rychlému přijetí nového, modernizovaného nařízení o ochraně údajů s cílem dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany osobních údajů, bezpečností uživatelů a kontrolou jednotlivců nad svými osobními údaji na jedné straně a stabilním, předvídatelným legislativním prostředím, v němž podniky mohou prosperovat a inovace a ekonomický růst posilovat na silném jednotném trhu ve prospěch koncových uživatelů, rovnými podmínkami podporujícími investice a prostředím přispívajícím k přitažlivosti EU pro podniky na straně druhé; vyzývá Komisi a členské státy, aby vyčlenily nezbytné zdroje na boj proti počítačové kriminalitě prostřednictvím legislativních opatření a spolupráce při prosazování práva na úrovni členských států i EU, a to zejména využíváním služeb Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) fungujícího v rámci Europolu;

8.      poukazuje na potenciál rozsáhlých datových analýz z hlediska vytváření růstu a usnadňování inovací, výzkumu a vývoje v oblastech, mezi něž patří i zdravotnictví;

9.      zdůrazňuje, že je třeba zajistit rovné podmínky pro společnosti působící na jednotném digitálním trhu, aby si mohly vzájemně konkurovat; vyzývá proto Komisi, aby řádně prosazovala předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže, a předcházela tak nadměrné koncentraci trhu a zneužívání dominantního postavení, a aby sledovala hospodářskou soutěž s ohledem na kombinovaný obsah a služby;

10.    připomíná, že je třeba zajistit rovné podmínky pro společnosti na jednotném digitálním trhu, aby bylo možné v EU dosáhnout živé digitální ekonomiky; zdůrazňuje, že důkladné prosazování pravidel hospodářské soutěže EU na jednotném digitálním trhu bude určující pro růst tohoto trhu, přístup spotřebitelů ke službám a jejich výběr a dlouhodobou konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že je důležité zajistit spotřebitelům v online prostředí stejnou úroveň ochrany, jaké požívají v tradičních obchodech;

11.    naléhavě vyzývá Radu, aby rychle pokročila a zahájila jednání s Parlamentem o návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu, což by konkrétně vedlo ke zrušení poplatků za roaming v rámci EU, poskytlo více právní jistoty, pokud jde o neutralitu sítě, a zlepšilo ochranu spotřebitelů v rámci jednotného digitálního trhu;

12.    je pevně přesvědčen o správnosti zásady otevřeného internetu, kde je s veškerým provozem nakládáno rovnocenně, bez diskriminace; uvědomuje si však, že zvýšené používání internetu, zejména televize přes internetový protokol, klade na poskytovatele služeb větší nároky, pokud jde o účinné řízení kapacity sítí pomocí nástrojů řízení provozu; domnívá se, že každá další legislativa v této oblasti se musí zaměřovat zejména na ochranu spotřebitelů, ale také umožňovat nezbytné řízení provozu a specializované služby, které zásadním způsobem nezpůsobují újmu jiným uživatelům, a současně dávat orgánům možnost bojovat proti kriminalitě;

13.    připomíná, že trh s internetovým vyhledáváním má při zajišťování podmínek hospodářské soutěže na jednotném digitálním trhu obzvláštní význam, a to vzhledem k potenciální přeměně vyhledávačů ve strážce informací a k možnosti komercializovat druhotné využívání získaných informací; vyzývá proto Komisi, aby rozhodně prosazovala pravidla hospodářské soutěže EU na základě informací od všech zúčastněných stran a zohledňovala přitom celou strukturu jednotného digitálního trhu, aby tak zajistila nápravná opatření, jež budou ke skutečnému prospěchu spotřebitelů, uživatelů internetu a internetových podniků; dále vyzývá Komisi, aby zvážila návrhy na oddělení vyhledávačů od ostatních komerčních služeb, což je jedno z možných dlouhodobých řešení;

14.    zdůrazňuje, že při provozování vyhledávačů pro uživatele by proces vyhledávání i jeho výsledky měly být nezaujaté, aby internetové vyhledávání zůstalo nediskriminační, což uživatelům a spotřebitelům zajistí větší hospodářskou soutěž i výběr a umožní zachovat rozmanitost zdrojů informací; poznamenává proto, že indexace, hodnocení, prezentace a klasifikace prováděné vyhledávači musí být nezaujaté a transparentní; vyzývá Komisi, aby zabránila jakémukoli zneužívání ze strany provozovatelů vyhledávačů při uvádění propojených služeb na trh;

15.    vítá prohlášení Komise, že podrobněji prošetří způsoby fungování vyhledávačů a digitální trh obecně; poukazuje na to, že Komise má možnost využít k řešení potenciálních případů narušení hospodářské soutěže nápravná opatření; je přesvědčen, že konkrétní opatření v oblasti hospodářské soutěže a obecné iniciativy ke zdokonalení jednotného digitálního trhu sledují rozdílné cíle a měly by být vnímány jako odlišné záležitosti, zejména pokud jde o politické iniciativy, které by měly dodržovat zásady zlepšování tvorby právních předpisů;

16.    vyzývá Komisi, aby předložila dlouho opožděnou reformu autorského práva zaměřenou zvláště na opatření, jež by posílila potenciál jednotného digitálního trhu, a zejména přístup k obsahu, šíření znalostí a životaschopné modely pro přeshraniční služby; v této souvislosti se domnívá, že přezkum směrnice 2001/29/ES je klíčový pro budoucí reformu, která by měla zohlednit nové technologie a chování spotřebitelů a uživatelů;

17.    zdůrazňuje, že je důležité zajistit účinný a vyvážený rámec na ochranu autorského práva a práv duševního vlastnictví přizpůsobený realitě digitální ekonomiky, a zároveň zaručit zájmy spotřebitelů a uživatelů internetu;

18.    zdůrazňuje, že je třeba zajistit bezpečnost internetového prostředí, zejména pro děti, a že je třeba předcházet zneužívání dětí a zajistit, aby byly zavedeny prostředky, které budou odhalovat a odstraňovat nedovolené obrazové materiály na internetu týkající se zneužívání dětí, ale také prostředky, které dětem a dospívajícím zabrání v přístupu k obsahu, pro nějž byl stanoven věkový limit;

19.    podporuje rychlé přijetí a uplatňování mezinárodních ustanovení na usnadnění přístupu zdravotně postižených uživatelů k digitálnímu obsahu a tištěným dílům prostřednictvím jejich digitalizace; vítá uzavření Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu zrakově postižených ke knihám a vyzývá všechny signatáře, aby smlouvu ratifikovali; je přesvědčen, že Marrákešská smlouva představuje krok správným směrem, ale že ještě zbývá mnohé, co je třeba učinit, aby se přístup k obsahu podstatně zlepšil nejen pro zrakově postižené, ale také pro ostatní osoby se zdravotním postižením; zdůrazňuje, že je nezbytné i nadále zlepšovat přístup v celé  řadě oblastí, autorskými právy a vyhledávači počínaje a provozovateli telekomunikačních sítí konče;

20.    vyzývá Komisi a členské státy, aby dále rozvíjely a uplatňovaly unijní a vnitrostátní regulační rámce, které by zajistily existenci integrovaného a bezpečného trhu online a trhu mobilních plateb a současně zaručily ochranu spotřebitelů a zákaznických údajů; v této souvislosti zdůrazňuje, že jsou zapotřebí jasná a předvídatelná pravidla stanovená v právních předpisech;

21.    připomíná, že cloud computing se může stát účinným nástrojem při rozvoji jednotného digitálního trhu, jak zdůrazňuje zpráva o nákladech vyplývajících z neexistence společného evropského postupu, a může nabízet ekonomický prospěch zejména malým a středním podnikům tím, že sníží náklady na infrastrukturu IT i ostatní náklady; v této souvislosti zdůrazňuje, že pokud bude služby cloud computingu poskytovat pouze omezený počet velkých poskytovatelů, bude se v rukou těchto poskytovatelů soustřeďovat rostoucí množství informací; vyzývá k řádnému provádění evropské strategie na zajištění konkurenceschopného a bezpečného cloud computingu;

22.    vyzývá Komisi, aby se postavila do čela úsilí o podporu mezinárodních norem a specifikací pro cloud computing, které podpoří spolehlivé, přístupné, vysoce interoperabilní, bezpečné a energeticky účinné služby cloud computingu respektující soukromí jakožto nedílnou součást budoucí průmyslové politiky Unie; zdůrazňuje, že spolehlivost, bezpečnost a ochrana údajů jsou nezbytné k zajištění důvěry spotřebitelů a konkurenceschopnosti;

23.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0239.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0063.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0535.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0327.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0468.

(6)

Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 11.

(7)

Úř. věst. C 258 E, 7.9.2013, s. 64.

(8)

Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 25.

Právní upozornění - Ochrana soukromí