Forslag til beslutning - B8-0287/2014Forslag til beslutning
B8-0287/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om det digitale indre marked

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Vicky Ford, Sajjad Karim for ECR-Gruppen

Procedure : 2014/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0287/2014
Indgivne tekster :
B8-0287/2014
Vedtagne tekster :

B8‑0287/2014

Europa-Parlamentets beslutning om det digitale indre marked

(2014/2973(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 3, stk. 3 og 6, i traktaten om Den Europæiske Union,

–       der henviser til artikel 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114, stk. 3, og 169, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8, 11, 21 og 38,

–       der henviser til den fælles beslutningsprocedure 2013/0309 om forslag til forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område (COM(2013)0627),

–       der henviser til et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 23. april 2013 med titlen "E-commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013" (SWD(2013)0153),

–       der henviser til Kommissionens resultattavle for det indre marked nr. 26 af 18. februar 2013,

–       der henviser til Kommissionens resultattavle for den digitale dagsorden for 2014,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 med titlen "En sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e‑handel og onlinetjenester" (COM(2011)0942),

–       der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om en ny europæisk forbrugerpolitisk strategi[1],

–       der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF[2],

–       der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa[3],

–       der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om fuldførelse af det digitale indre marked[4],

–       der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om fuldførelse af det digitale indre marked[5],

–       der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om en strategi til styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder[6],

–       der henviser til sin beslutning af 20. april 2012 om et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - e-forvaltning som spydspids[7],

–       der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om en ny forbrugerpolitisk strategi[8],

–       der henviser til sin Temaafdeling A's studie fra 2013 om, hvordan man opbygger et allestedsnærværende digitalt EU-samfund,

–       der henviser til sin Temaafdeling A's studie fra 2013 med titlen "Entertainment x.0 to boost broadband deployment" ("x.0-underholdning til fremme af udbredelsen af bredbånd"),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at det digitale indre marked er et af de fremskridtsområder, der på trods af de udfordringer, det indebærer, har potentiale til store effektivitetsgevinster, der kunne beløbe sig til op til 260 mia. euro om året og dermed kan bidrage til at hjælpe Europa ud af krisen;

B.     der henviser til, at det digitale indre marked er en af de mest innovative sektorer i økonomien og derfor spiller en vigtig rolle for den europæiske økonomis konkurrenceevne og bidrager til økonomisk vækst via udvikling af e-handel, samtidig med at det også letter erhvervslivets administrative og finansielle byrde og giver forbrugerne et bredere udvalg af varer og tjenesteydelser;

C.     der henviser til, at det digitale indre marked ikke kun giver mulighed for økonomiske gevinster, men også har stor indvirkning på den politiske, sociale og kulturelle dagligdag for EU's forbrugere og borgere;

D.     der henviser til, at der ikke kan eksistere et konkurrencedygtigt digitalt indre marked uden hurtigt bredbånd og telekommunikationsnetværk med større kapacitet i alle EU-regioner, herunder fjerntliggende områder; der henviser til, at der findes en lang række forskellige måder til at opnå denne kapacitet, bl.a. ved hjælp af investeringer fra den private og offentlige sektor;

E.     der henviser til, at den digitale kløft har en direkte negativ indvirkning på udviklingen af det digitale indre marked, både med hensyn til adgang til internettet og digitale færdigheder;

F.     der henviser til, at beskyttelsen af personoplysninger og privatlivets fred og sikkerheden ved elektronisk kommunikation og elektroniske netværk er af stor betydning på det digitale indre marked, fordi det er grundlæggende forudsætninger for, at det kan fungere og for at sikre borgernes og forbrugernes tillid til det;

G.     der henviser til, at onlinemarkeder skal være fleksible og forbrugervenlige for at kunne vokse;

H.     der henviser til, at e-handel er et vigtigt supplement til offlinehandel og en vigtig drivkraft til at sikre forbrugernes større udvalg, større konkurrenceevne og teknologisk innovation og således bidrager til forvandle Den Europæiske Union til en vidensdreven økonomi;

I.      der henviser til, at fri konkurrence og lige konkurrencevilkår for virksomheder, hvilket bidrager til at fremme investeringer, er af afgørende betydning for denne sektor i økonomien, fordi det vil sikre en bæredygtig udvikling af den på lang sigt til gavn for slutbrugerne; der henviser til, at effektiv konkurrence er en god drivkraft for effektiv investering og kan give forbrugerne fordele med hensyn til udvalg, pris og kvalitet;

J.      der henviser til, at der på visse områder af det digitale indre marked findes svagheder, som skyldes for stor markedskoncentration og dominerende operatører;

K.     der henviser til, at udfordringen med opsplitning af markedet og manglende interoperabilitet i Den Europæiske Union er en hindrig for hurtig udvikling af det digitale indre marked;

L.     der henviser til, at den beskæftigelse, der skabes via det digitale indre marked, gennemsnitligt kræver høj uddannelse og aflønnes godt og dermed er et vigtigt bidrag til skabelsen af bæredygtige arbejdspladser af høj kvalitet;

1.      opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til som led i en overordnet strategi og via en vedvarende indsats for at gennemføre eksisterende regler og håndhæve disse regler at gøre noget ved alle eksisterende hindringer, der hæmmer udviklingen af det digitale indre marked, samtidig med at de sikrer, at virkningerne af sådanne foranstaltninger analyseres, at foranstaltningerne er fremtidssikrede og tilpasset den digitale tidsalder; understreger, at denne indsats skal stå i centrum for EU's bestræbelser på at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse og styrke sin konkurrenceevne og modstandsdygtighed i den globale økonomi;

2.      påpeger navnlig potentialet ved e-handlen, der, efter hvad det skønnes, kan spare forbrugerne over 11,7 mia. euro om året, hvis de kan vælge ud fra det samlede udbud af EU-varer og -tjenesteydelser, når de køber ind online;

3.      noter sig navnlig, at det er nødvendigt at gøre noget ved de hindringer, der fortsat består for forbrugere og erhvervsliv på området for e-handel, herunder bl.a. onlinetjenester, adgang til digitalt indhold, bekæmpelse af svig, registrering af websider, salgsfremme og mærkning;

4.      opfordrer til, at de grundlæggende rettigheder respekteres i forbindelse med udviklingen af det digitale indre marked for at sikre fuld beskyttelse af EU-borgere i den digitale verden;

5.      understreger, at det er nødvendigt at tackle og bekæmpe den digitale kløft for fuldt ud at udnytte potentialet ved det digitale indre marked og gøre det muligt at inddrage alle borgere i den digitale tidsalders samfund uanset deres indkomst, sociale situation, geografiske placering, helbredstilstand eller alder;

6.      opfordrer Kommissionen til at sikre en hurtig gennemførelse for yderligere at åbne det indre marked for tjenesteydelser ved at tilskynde til en sektorspecifik tilgang til tjenesteydelser for at skabe vækst på de områder, der har det største økonomiske potentiale, herunder e-handel, erhvervsservice og forsikring, og til at sikre gennemførelse og håndhævelse af regler som f.eks. direktivet om forbrugerrettigheder, alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse, samtidig med at de administrative byrder reduceres;

7.      efterlyser en hurtig vedtagelse af den nye moderniserede forordning om databeskyttelse for at opnå en passende balance mellem et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger, brugersikkerhed og kontrol over den enkeltes personoplysninger, og et stabilt, forudsigeligt lovgivningsmiljø, hvor virksomheder, innovation og økonomisk vækst kan blomstre i et udvidet indre marked til gavn for slutbrugerne, lige konkurrencevilkår, der fremmer investering, og et miljø, der gør EU attraktivt som destination for erhvervslivet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte de nødvendige midler til bekæmpelse af internetkriminalitet ved hjælp af lovgivningsmæssige foranstaltninger og samarbejde om retshåndhævelse, både på nationalt og EU-plan, navnlig via anvendelse af Europols Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet (EC3);

8.      understreger potentialet ved analyse af massedata til at skabe vækst og fremme innovation, forskning og udvikling på områder som f.eks. sundhedsområdet;

9.      understreger behovet for at sikre lige konkurrencevilkår for virksomheder, der opererer på det digitale indre marked, således at de kan konkurrere; opfordrer derfor Kommissionen til at håndhæve EU's konkurrenceregler på behørig vis for at undgå for stor markedskoncentration og misbrug af dominerende stilling og til at overvåge konkurrencen med hensyn til indholds- og tjenestepakker;

10.    noterer sig, at der skal være lige konkurrencevilkår for virksomheder på det digitale indre marked for at sikre en levende digital økonomi i EU; understreger, at en grundig håndhævelse af EU's konkurrenceregler på det digitale indre marked vil være afgørende for markedets vækst, forbrugernes adgang og udvalg samt for konkurrenceevnen på lang sigt; påpeger betydningen af at give forbrugere den samme beskyttelse online, som de har på deres traditionelle markeder;

11.    opfordrer Rådet til at gøre hurtige fremskridt og indlede forhandlinger med Parlamentet om forslaget til en forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation og opnå et netforbundet europæisk område, eftersom dette konkret ville sætte en stopper for roaminggebyrer inden for EU, skaffe større retssikkerhed med hensyn til netneutralitet og forbedre forbrugerbeskyttelsen inden for det digitale indre marked;

12.    tror fast på om princippet om et åbent internet, hvor trafikken behandles lige og uden forskelsbehandling; erkender imidlertid, at den øgede anvendelse af internettet, navnlig Internet Protocol TV, har lagt yderligere pres på tjenesteleverandører for at forvalte deres netværkskapacitet effektivt ved hjælp af trafikstyringsredskaber; mener, at al yderligere lovgivning på dette område skal sætte forbrugerbeskyttelse i centrum og give mulighed for den nødvendige trafikstyring og specialiserede tjenester, der ikke skader andre brugere materielt, samtidig med at den giver myndighederne mulighed for at bekæmpe kriminalitet;

13.    noterer sig, at søgemarkedet på internettet er af særlig betydning for at sikre konkurrencevilkår på det digitale indre marked i betragtning af den potentielle udvikling af søgemaskiner til "gatekeepers" og den mulighed, de har for at kommercialisere den sekundære udnyttelse af indhentede oplysninger; opfordrer derfor Kommissionen til at håndhæve EU's konkurrenceregler med fasthed, baseret på input fra alle relevante interesserede parter og under hensyntagen til hele det digitale indre markeds struktur for at sikre løsninger, der virkeligt er til gavn for forbrugere, internetbrugere og onlinevirksomheder; opfordrer desuden Kommissionen til at overveje forslag, der har til formål at adskille søgemaskiner fra andre kommercielle tjenester som én mulig langsigtet løsning;

14.    understreger, at søgeprocessen og brugernes resultater ved anvendelse af søgemaskiner bør være objektive, således at internetsøgninger holdes fri for diskrimination, således at der sikres større konkurrence og større udvalg for brugere og forbrugere, og således at informationskildernes mangfoldighed bibeholdes; noterer sig derfor, at søgemaskiners indeksering, evaluering, præsentation og rækkefølge af resultater skal være objektiv og gennemskuelig; opfordrer Kommissionen til at forhindre al misbrug fra søgemaskineudbyderes side under markedsføringen af sammenkædede tjenesteydelser;

15.    glæder sig over, at Kommissionen har bebudet yderligere undersøgelser af søgemaskiners praksis og af det digitale marked i almindelighed; noterer sig Kommissionens mulighed for at iværksætte foranstaltninger til at gøre noget ved eventuelle problemer af konkurrencemæssig art; mener, at specifikke konkurrenceforanstaltninger og generelle initiativer, der har til formål at forbedre det digitale indre marked, har forskelligt sigte og bør betragtes som forskellige, navnlig for så vidt angår politiske initiativer, der bør være i overensstemmelse med princippet om bedre lovgivning;

16.    opfordrer Kommissionen til at præsentere den længe savnede ophavsretsreform, navnlig for så vidt angår foranstaltninger, der kunne øge potentialet ved det digitale indre marked, især med hensyn til adgang til indhold, formidling af viden og brugbare modeller for grænseoverskridende tjenester; mener i denne forbindelse, at en revision af direktiv 2001/29/EF er af afgørende betydning for den kommende reform, som bør tage hensyn til nye teknologier og til forbrugeres og brugeres adfærd;

17.    fremhæver, at det er vigtigt at sikre nogle effektive og afbalancerede rammer for beskyttelsen af ophavsret og intellektuelle ejendomsrettigheder, der er tilpasset realiteterne i den digitale økonomi, og som samtidig sikre forbrugernes og internetbrugernes interesser;

18.    understreger behovet for at sikre internetsikkerhed online, navnlig for børn, og for at forhindre udnyttelse af børn ved at sikre, at der findes midler til at spore og slette ulovlige børnemisbrugsbilleder på internettet og ved at gøre det muligt at anvende foranstaltninger til at forhindre børn og unge i at få adgang til indhold, der er belagt med aldersbegrænsninger;

19.    tilskynder til, at der hurtigt vedtages og gennemføres internationale bestemmelser, der letter adgangen for handicappede brugere til digitalt indhold og til trykte værker ved at digitalisere dem; glæder sig over indgåelsen af Marrakesh-traktaten om fremme af adgang til bøger for synshæmmede og tilskynder alle signatarerne til at ratificere traktaten; mener, at Marrakesh-traktaten udgør et pænt skridt fremad, men at der stadig er meget arbejde, der skal gøres, for at skaffe personer med andre handicap end nedsat syn adgang til indhold; fremhæver, at det er vigtigt at øge tilgængeligheden yderligere på en lang række områder, fra ophavsret og søgemaskiner til teleoperatører;

20.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at udvikle og gennemføre lovgivningsmæssige rammer både nationalt og på EU-plan for at give mulighed for et integreret og sikkert marked for online- og mobilbetaling, samtidig med at der sikres beskyttelse af forbruger- og kundeoplysninger; understreger i denne forbindelse, at der er behov for klare og forudsigelige regler, der fastsættes i lovgivningen;

21.    minder om, som det påpeges i rapporten om omkostningerne ved ikke at virkeliggøre EU ("Cost of Non-Europe report"), at cloud computing kan blive et vigtigt instrument i udviklingen af det digitale indre marked, og at det kan give økonomiske fordele, især for SMV'er, ved at mindske IT-infrastrukturen og andre omkostninger; påpeger i denne forbindelse, at hvis cloud-tjenester kun udbydes af et begrænset antal store leverandører, vil en stigende mængde oplysninger blive samlet hos disse leverandører; opfordrer til behørig gennemførelse af den europæiske strategi til sikring af konkurrence og sikker cloud computing;

22.    opfordrer Kommissionen til at gå forrest med hensyn til at fremme internationale standarder og specifikationer for cloud computing, der giver mulighed for databeskyttelsesvenlige, pålidelige, tilgængelige, højt interoperable, sikre og energieffektive cloud-tjenester som en integreret del af EU's fremtidige industripolitik; understreger, at pålidelighed, sikkerhed og beskyttelse af data er påkrævet af hensyn til forbrugertilliden og konkurrenceevnen;

23.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.