Διαδικασία : 2014/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0287/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0287/2014

Συζήτηση :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 158kWORD 90k
24.11.2014
PE539.010v01-00
 
B8-0287/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (2014/2973(RSP))


Vicky Ford, Sajjad Karim εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (2014/2973(RSP))  
B8‑0287/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114 παράγραφος 3, και 169 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 8, 11, 21 και 38,

–       έχοντας υπόψη τη διαδικασία συναπόφασης 2013/0309 σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου (COM(2013)0627),

–       έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, σχετικά με το σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση προόδου 2013 (SWD(2013)0153),

–       έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 26, της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα του ψηφιακού θεματολογίου για το 2014,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών(1),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές(2),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη(3),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(4),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(5),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών(6),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2012, με τίτλο «μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος»(7),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών(8),

–       έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό του Τμήμα Α το 2013, σχετικά με τον τρόπο οικοδόμησης μιας ψηφιακής κοινωνίας με ευρεία κάλυψη στην ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό του Τμήμα Α το 2013 με τίτλο «Entertainment x.0 to boost broadband deployment» (Ψυχαγωγία x.0 για την προώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ένας από τους τομείς του μέλλοντος ο οποίος, παρά τις προκλήσεις που συνεπάγεται, μπορεί με την υψηλή απόδοσή του να αποφέρει οφέλη ύψους έως και 260 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, συμβάλλοντας έτσι στην έξοδο της Ευρώπης από την κρίση·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ένας από τους πλέον καινοτόμους τομείς της οικονομίας, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση μέσω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, διευκολύνοντας παράλληλα τη διοικητική και χρηματοπιστωτική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και παρέχοντας αυξημένες επιλογές στους καταναλωτές·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά, πέρα από οικονομικά οφέλη, έχει επίσης βαθύ αντίκτυπο στην καθημερινή πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των καταναλωτών και πολιτών της ΕΕ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς δεν είναι δυνατή χωρίς ταχέα και υψηλής δυναμικότητας ευρυζωνικά και επικοινωνιακά δίκτυα σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, περιλαμβανομένων και των απομακρυσμένων περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτή δυναμικότητα, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό χάσμα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο όσο και τις ηλεκτρονικές δεξιότητες·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας, καθώς και η ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων συνιστούν προτεραιότητα στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου οι διαδικτυακές αγορές να μπορέσουν να αναπτυχθούν είναι αναγκαίο να είναι ευέλικτες και φιλικές προς τον καταναλωτή·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο συμπληρώνει το μη ηλεκτρονικό και ότι συνιστά βασικό παράγοντα αύξησης των δυνατοτήτων επιλογής των καταναλωτών, του ανταγωνισμού και της τεχνολογικής καινοτομίας, συμβάλλοντας έτσι στη εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απρόσκοπτος ανταγωνισμός και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείες, τα οποία θα ευνοήσουν τις επενδύσεις, έχουν ζωτική σημασία για τον τομέα αυτό της οικονομίας, καθώς θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξή του προς όφελος των τελικών χρηστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός συνιστά εξαιρετικό κινητήριο μοχλό αποδοτικών επενδύσεων και μπορεί να παράσχει οφέλη στους καταναλωτές όσον αφορά τη δυνατότητα επιλογών, την τιμή και την ποιότητα·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έχουν τρωτά σημεία εξαιτίας της υπέρμετρης συγκέντρωσης στην αγορά και της δεσπόζουσας θέσης ορισμένων φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον κατακερματισμό της αγοράς και την έλλειψη διαλειτουργικότητας συνιστά εμπόδιο για την ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσω της ψηφιακής ενιαίας αγοράς κατά κανόνα απαιτούν υψηλά προσόντα και προσφέρουν υψηλές αποδοχές, και συμβάλλουν επομένως στη δημιουργία ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης·

1.      ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν συστηματικές προσπάθειες για την εφαρμογή και την επιβολή των ισχυόντων κανόνων, στο πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής, προκειμένου να εξαλειφθούν οι φραγμοί που εμποδίζουν σήμερα την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα έχουν αξιολογηθεί βάσει του αντικτύπου τους, ότι είναι ανθεκτικά στον χρόνο και ότι είναι προσαρμοσμένα στην ψηφιακή εποχή· τονίζει ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα των προσπαθειών της ΕΕ να επιτύχει οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την αντοχή της στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας·

2.      τονίζει, ιδίως, το δυναμικό του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν περισσότερα από 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, καθώς θα καθιστούσε δυνατή την επιλογή προϊόντων από το πλήρες φάσμα των προϊόντων της ΕΕ κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών·

3.      επισημαίνει, ιδίως, την ανάγκη υπέρβασης των εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο, την πρόληψη της απάτης, την εγγραφή σε ιστοτόπους, την εμπορική προώθηση και την επισήμανση·

4.      ζητεί το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία των ευρωπαίων πολιτών στον ψηφιακό κόσμο·

5.      τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί και να εξαλειφθεί το ψηφιακό χάσμα, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να καταστεί δυνατή η ένταξη όλων των πολιτών στην κοινωνία της ψηφιακής εποχής, ανεξάρτητα από το εισόδημα, την κοινωνική κατάσταση, τη γεωγραφική θέση, την υγεία ή την ηλικία τους·

6.      ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία υλοποίηση του ανοίγματος της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών, προάγοντας την τομεακή προσέγγιση των υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία προωθείται η ανάπτυξη τομέων, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες και οι ασφαλίσεις, οι οποίοι έχουν το υψηλότερο οικονομικό δυναμικό· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εφαρμογή και επιβολή κανόνων, για παράδειγμα της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, μειώνοντας παράλληλα τα διοικητικά εμπόδια·

7.      ζητεί την ταχεία έγκριση του νέου, εκσυγχρονισμένου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια των χρηστών και τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, αφενός, και σε ένα σταθερό, προβλέψιμο νομοθετικό περιβάλλον, αφετέρου, το οποίο να προσφέρει γόνιμο έδαφος για τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και την οικονομική μεγέθυνση σε μια βελτιωμένη ενιαία αγορά προς όφελος των τελικών χρηστών, ένα πλαίσιο ισότιμου ανταγωνισμού ευνοϊκό για τις επενδύσεις και ένα κλίμα που να συμβάλλει στην αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕ ως τόπου προορισμού για επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για να καταπολεμήσουν το κυβερνοέγκλημα θεσπίζοντας νομοθετικά μέτρα και συνεργαζόμενα στον τομέα της επιβολής του νόμου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ιδίως μέσω της αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC3)·

8.      υπογραμμίζει τις δυνατότητες της ανάλυσης μαζικών δεδομένων για την προώθηση της μεγέθυνσης και την προαγωγή της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης σε τομείς όπως η υγεία·

9.      τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να είναι ανταγωνιστικές· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να εφαρμόζει σωστά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη συγκέντρωση στην αγορά και η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης, καθώς και να παρακολουθεί τον ανταγωνισμό όσον αφορά τις δέσμες περιεχομένου και υπηρεσιών·

10.    επισημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η δημιουργία μιας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας στην ΕΕ· τονίζει ότι η ενδελεχής επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στην ψηφιακή ενιαία αγορά θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη μεγέθυνση της αγοράς, την πρόσβαση και τις επιλογές των καταναλωτών, και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στους καταναλωτές που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές το ίδιο επίπεδο προστασίας που τους παρέχεται όταν πραγματοποιούν τις παραδοσιακές αγορές τους·

11.    καλεί το Συμβούλιο να επιτελέσει ταχεία πρόοδο και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου, καθώς ο κανονισμός αυτός θα θέσει τέρμα στις χρεώσεις περιαγωγής εντός της ΕΕ, θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την ουδετερότητα του δικτύου και θα βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών στο εσωτερικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

12.    πιστεύει ακράδαντα στην αρχή ενός ανοικτού Διαδικτύου, όπου η διαχείριση της διακίνησης δεδομένων θα πραγματοποιείται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις· αναγνωρίζει ωστόσο ότι η αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου, και ιδίως της διαδικτυακής τηλεόρασης (IPTV), έχει συντελέσει στη αύξηση των πιέσεων για αποτελεσματική διαχείριση της δυναμικότητας του δικτύου από τους παρόχους των υπηρεσιών μέσω εργαλείων διαχείρισης της διακίνησης δεδομένων· πιστεύει ότι όλες οι νέες νομοθετικές διατάξεις θα πρέπει να έχουν ως επίκεντρο την προστασία των καταναλωτών, επιτρέποντας, ωστόσο, την αναγκαία διαχείριση της διακίνησης δεδομένων και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υπό τον όρο να μην αποβαίνουν ουσιαστικά σε βάρος των λοιπών χρηστών, και παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα στις αρχές να αναλαμβάνουν δράση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας·

13.    επισημαίνει ότι η αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού στην ψηφιακή ενιαία αγορά, λόγω του ενδεχομένου οι μηχανές αναζήτησης να εξελιχθούν σε ρυθμιστές της πρόσβασης σε πληροφορίες και της δυνατότητάς τους να αξιοποιούν εμπορικά τη δευτερογενή εκμετάλλευση των πληροφοριών που λαμβάνουν· ζητεί για αυτόν τον λόγο από την Επιτροπή να εφαρμόσει αποφασιστικά τους κανόνες της ΕΕ, βάσει των παρατηρήσεων όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική διάρθρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η λήψη μέτρων που αποβαίνουν πράγματι σε όφελος των καταναλωτών, των χρηστών του Διαδικτύου και των διαδικτυακών επιχειρήσεων· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να εξετάσει ως ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη λύση προτάσεις που αποσκοπούν στην αποδέσμευση των μηχανών αναζήτησης από άλλες εμπορικές υπηρεσίες·

14.    τονίζει ότι στις υπηρεσίες αναζήτησης, θα πρέπει η διαδικασία αναζήτησης και τα αποτελέσματα που λαμβάνουν οι χρήστες να είναι αμερόληπτα, προκειμένου να μην εισάγονται διακρίσεις στις αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και η δυνατότητα επιλογής χρηστών και καταναλωτών, και να διατηρείται η ποικιλότητα των πηγών πληροφοριών· επισημαίνει, κατά συνέπεια, ότι ο ευρετηριασμός, η αξιολόγηση, η παρουσίαση και η κατάταξη που πραγματοποιούν οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να χαρακτηρίζονται από αμεροληψία και διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή να αποτρέπει κάθε αθέμιτη πρακτική στην εμπορία διασυνδεδεμένων υπηρεσιών από φορείς εκμετάλλευσης μηχανών αναζήτησης·

15.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελία της Επιτροπής, ότι θα συνεχίσει τις έρευνές της όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις μηχανές αναζήτησης και την ψηφιακή αγορά γενικότερα· επισημαίνει τη δυνατότητα της Επιτροπής να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων ανταγωνισμού· θεωρεί ότι τα ειδικά μέτρα που αφορούν τον ανταγωνισμό και οι γενικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έχουν διαφορετικούς σκοπούς και ότι θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες πολιτικής, οι οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

16.    ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει την επί μακρόν αναβληθείσα μεταρρύθμιση του τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που θα ενισχύσουν το δυναμικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα μέτρα που σχετίζονται με την πρόσβαση στο περιεχόμενο, τη διάδοση της γνώσης και τα βιώσιμα πρότυπα διασυνοριακών υπηρεσιών· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ έχει καίρια σημασία για τη μελλοντική μεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις νέες τεχνολογίες και τη συμπεριφορά καταναλωτών και χρηστών·

17.    τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης ενός αποτελεσματικού και ισόρροπου πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διανοητικής ιδιοκτησίας, προσαρμοσμένου στην πραγματικότητα της ψηφιακής οικονομίας που να διασφαλίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών και των χρηστών του Διαδικτύου·

18.    υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι εγγυημένη η ασφάλεια του Διαδικτύου κατά την πλοήγηση, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά, και να αποτρέπεται η εκμετάλλευση των παιδιών, μέσω της εξασφάλισης μέσων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των παράνομων εικόνων κακοποίησης παιδιών από το Διαδίκτυο και μέσων για την αποτροπή της πρόσβασης παιδιών και εφήβων σε περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους·

19.    ζητεί να εγκριθούν σύντομα και τεθούν σε εφαρμογή διεθνείς ρυθμίσεις που να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών με αναπηρία στο ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και στα έντυπα έργα μέσω ψηφιοποίησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με προβλήματα όρασης στα βιβλία, και προτρέπει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να την επικυρώσουν· πιστεύει ότι παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη του Μαρακές αποτελεί ένα θετικό βήμα, χρειάζεται να καταβληθούν ακόμη πολλές προσπάθειες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο όχι μόνο τα άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά και τα άτομα με αναπηρία· υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε ευρύ φάσμα τομέων που εκτείνεται από τα πνευματικά δικαιώματα και τις μηχανές αναζήτησης έως τους φορείς εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιών·

20.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και να εφαρμόσουν ενωσιακά και εθνικά κανονιστικά πλαίσια με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και ασφαλούς αγοράς για πληρωμές μέσω Διαδικτύου ή κινητής συσκευής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών και των δεδομένων τους· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για σαφείς και προβλέψιμους κανόνες, παγιωμένους στη νομοθεσία·

21.    υπενθυμίζει ότι, όπως τονίζεται στην έκθεση για το κόστος της μη Ευρώπης, το υπολογιστικό νέφος μπορεί να καταστεί ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να προσφέρει οικονομικά οφέλη, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, χάρη στη μείωση του κόστους υποδομής πληροφορικής και άλλων συναφών στοιχείων κόστους· τονίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι, αν οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους παρέχονται μόνο από περιορισμένο αριθμό μεγάλων παρόχων, θα περνάει διαρκώς μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών στον έλεγχο των παρόχων αυτών· ζητεί την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διασφάλιση ανταγωνιστικών και ασφαλών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

22.    καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών για το υπολογιστικό νέφος, που να επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους χαρακτηριζόμενων από σεβασμό της ιδιωτικότητας, αξιοπιστία, προσβασιμότητα, υψηλή διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση, ως αναπόσπαστο τμήμα μιας μελλοντικής βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης· τονίζει ότι για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας χρειάζεται αξιοπιστία, ασφάλεια και προστασία των δεδομένων·

23.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0063.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0535.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0327.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.

(6)

EE C 264 E, 13.09.13, σ. 11.

(7)

EE C 258 E, 7.9.2013, σ. 64.

(8)

EE C 153 E, 31.05.13, σ. 25.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου