Päätöslauselmaesitys - B8-0287/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0287/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS digitaalisista sisämarkkinoista

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Vicky Ford, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2014/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0287/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0287/2014
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0287/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma digitaalisista sisämarkkinoista

(2014/2973(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 10, 12, 14, 16 ja 26 artiklan sekä 114 artiklan 3 kohdan ja 169 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8, 11, 21 ja 38 artiklan,

–       ottaa huomioon yhteispäätösmenettelyn 2013/0309 ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä (COM(2013)0627),

–       ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”E-commerce Action plan 2012–2015 – State of play 2013” (SWD(2013)0153),

–       ottaa huomioon komission 18. helmikuuta 2013 julkaiseman sisämarkkinoiden tulostaulun numero 26,

–       ottaa huomioon digitaalistrategian tulostaulua 2014 koskevat komission kertomukset,

–       ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Johdonmukainen kehys luottamuksen lisäämiseksi sähköisen kaupankäynnin ja verkkopalvelujen digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin” (COM(2011)0942),

–       ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista[1],

–       ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta[2],

 

–       ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa”[3],

 

–       ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta[4],

–       ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta[5],

–       ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi[6],

–       ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman ”Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut”[7],

–       ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman uudesta kuluttajapoliittisesta strategiasta[8],

–       ottaa huomioon politiikkayksikkö A:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen ”How to build a ubiquitous EU digital society”,

–       ottaa huomioon politiikkayksikkö A:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen ”Entertainment x.0 to boost broadband deployment”,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että vaikka digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyy haasteita, niiden alalla edistyminen saattaisi toiminnan tehostumisen myötä poikia jopa 260 miljardia euroa vuodessa, mikä osaltaan auttaisi Eurooppaa toipumaan kriisistä;

B.     ottaa huomioon, että digitaaliset sisämarkkinat kuuluvat talouden innovatiivisimpiin aloihin, joten niillä on tärkeä asema Euroopan talouden kilpailukyvyn kannalta ja ne osaltaan vauhdittavat talouskasvua sähköisen kaupankäynnin kehittyessä sekä myös auttavat yrityksiä selviytymään hallinnollisista ja rahoitukseen liittyvistä vaatimuksista ja laajentavat kuluttajille tarjolla olevaa tavara- ja palveluvalikoimaa;

C.     ottaa huomioon, että digitaalisista sisämarkkinoista ei ainoastaan koidu taloudellista hyötyä vaan ne myös vaikuttavat voimakkaasti kuluttajien ja kansalaisten päivittäiseen poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuurielämään EU:ssa;

D.     ottaa huomioon, että digitaaliset sisämarkkinat eivät voi olla kilpailukykyiset ilman, että kaikilla EU:n alueilla syrjäisiä alueita unohtamatta on nopeat, tehokkaammat laajakaista- ja televiestintäverkot; ottaa huomioon, että tällaisen kapasiteetin toimittamiseksi perille on olemassa monia eri keinoja, yksityisen sektorin ja julkisen sektorin investoinnit mukaan luettuina;

E.     ottaa huomioon, että digitaalisella kahtiajaolla on välitön kielteinen vaikutus digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymiseen, kun ajatellaan sekä internetin saatavuutta että digitaalisia taitoja;

F.     ottaa huomioon, että digitaalisilla sisämarkkinoilla on ensisijaisen tärkeää turvata henkilötietojen ja yksityisyyden suoja sekä sähköisen viestinnän ja verkkojen tietoturva, koska ne ovat perusedellytyksiä niiden toimivuudelle ja sen varmistamiselle, että kansalaiset ja kuluttajat luottavat niihin;

G.     katsoo, että kasvaakseen verkkomarkkinoiden on oltava sekä joustavat että kuluttajaystävälliset;

H.     ottaa huomioon, että verkkokauppa täydentää tärkeällä tavalla verkon ulkopuolella käytävää kauppaa ja että se on tärkeä kuluttajien valintoihin, kilpailuun ja teknologiseen innovointiin vaikuttava tekijä ja siten edistää EU:n siirtymistä osaamistalouteen;

I.      toteaa, että yritysten esteetön kilpailu ja tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka edistävät investointeja, ovat elintärkeitä tälle talouden alalle, koska ne varmistavat, että se pitkällä aikavälillä kehittyy kestävästi loppukäyttäjiä hyödyttävällä tavalla; toteaa, että toimiva kilpailu kannustaa hyvin tehokkaaseen investointiin ja voi tuottaa kuluttajille valikoimaan, hintaan ja laatuun liittyviä etuja;

J.      ottaa huomioon, että markkinoiden liiallinen keskittyminen ja määräävässä asemassa olevat toimijat lisäävät digitaalisten sisämarkkinoiden joidenkin alueiden haavoittuvuutta;

K.     ottaa huomioon, että markkinoiden pirstoutuminen ja yhteentoimivuuden puute Euroopan unionissa on esteenä digitaalisten sisämarkkinoiden nopealle kehittymiselle;

L.     ottaa huomioon, että digitaalisten sisämarkkinoiden synnyttämät työpaikat ovat keskimäärin korkeaa ammattitaitoa edellyttäviä ja hyvin palkattuja, mikä osaltaan edistää merkittävällä tavalla laadukasta ja kestävää työllisyyttä;

1.      kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota osana kokonaisvaltaista strategiaa jatkuvasti ponnistelemaan nykyisten sääntöjen täytäntöön panemiseksi ja niiden täytäntöönpanon valvomiseksi ja siten puuttumaan kaikkiin digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä tällä hetkellä haittaaviin esteisiin samalla, kun varmistetaan, että toimenpiteiden vaikutukset on arvioitu ja niiden soveltuvuus tulevaisuutta ja digitaalista aikakautta varten on varmistettu; korostaa, että näiden toimien on oltava keskeisellä sijalla EU:n pyrkiessä luomaan talouskasvua ja parantamaan työllisyyttä sekä vahvistamaan kilpailukykyään ja häiriöiden sietokykyään globaalissa taloudessa;

2.      korostaa erityisesti verkkokaupan potentiaalia, joka arvioiden mukaan säästäisi kuluttajilta yli 11,7 miljardia euroa vuodessa, jos he voisivat valita verkko-ostoksensa koko EU:n alueen tavaroista ja palveluista;

3.      panee erityisesti merkille, että on kiinnitettävä huomiota kuluttajien ja yrittäjien edessä oleviin verkkokaupan esteisiin, joita ovat muun muassa digitaalisten sisältöjen saatavuus, petosten estäminen, verkkosivustojen rekisteröinti, mainonta ja merkinnät;

4.      kehottaa noudattamaan perusoikeuksia digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen yhteydessä, jotta varmistetaan Euroopan kansalaisten täysimääräinen suoja digitaalisessa maailmassa;

5.      korostaa tarvetta puuttua digitaaliseen kahtiajakoon ja torjua sitä, jotta digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja jotta kaikki kansalaiset heidän tulotasoonsa, sosiaaliseen tilanteeseensa, maantieteelliseen sijaintiinsa, terveyteensä tai ikäänsä katsomatta voivat osallistua yhteiskuntaan digitaalisella aikakaudella;

6.      kehottaa komissiota huolehtimaan ripeästä täytäntöönpanosta, jotta palvelujen sisämarkkinoita avattaisiin entisestään kannustamalla palveluja koskevaa alakohtaista lähestymistapaa kasvun luomiseksi eniten taloudellista potentiaalia omaavilla aloilla, kuten verkkokauppa, yrityspalvelut ja vakuutusala, ja jotta varmistettaisiin kuluttajansuojadirektiivin, vaihtoehtoisen riitojenratkaisun ja verkossa tapahtuvan riitojenratkaisun kaltaisten sääntöjen täytäntöönpano ja sen valvonta samalla, kun taataan hallinnon rasitteiden vähentäminen;

7.      kehottaa hyväksymään nopeasti uudistetun tietosuoja-asetuksen, jotta yhtäältä korkeatasoinen tietosuoja, käyttäjien turvallisuus ja henkilöiden mahdollisuus hallita henkilötietojaan sekä toisaalta vakaa, ennustettavissa oleva lainsäädäntöympäristö, jossa yritykset, innovaatiot ja talouskasvu voivat toimia menestyksekkäästi tehokkailla sisämarkkinoilla loppukäyttäjiä hyödyttävällä tavalla sekä investointeja edistävät tasapuoliset toimintaedellytykset ja EU:n houkuttelevuutta yritysten kohdealueena edistävä ympäristö ovat asianmukaisessa tasapainossa keskenään; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osoittamaan tarvittavat resurssit verkkorikollisuuden torjumiseksi lainsäädäntötoimenpitein ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyön avulla sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla, etenkin Europolin European Cybercrime Centerin (EC3) hyödyntämisen kautta;

8.      painottaa valtavien tietomäärien analysoinnin mahdollisuuksia kasvun luomisessa sekä innovoinnin, tutkimuksen ja kehittämisen helpottamisessa terveydenhoidon kaltaisilla aloilla;

9.      korostaa, että on tarpeen varmistaa digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivien yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset, jotta niiden on mahdollista kilpailla keskenään; kehottaa siksi komissiota varmistamaan asianmukaisesti EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanon, jotta estetään markkinoiden liiallinen keskittyminen ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja voidaan valvoa kilpailua sisältö- ja palvelupakettien osalta;

10.    toteaa, että digitaalisilla sisämarkkinoilla on huolehdittava yritysten tasapuolisista toimintaedellytyksistä, jotta taataan kukoistava digitaalitalous EU:ssa; korostaa, että EU:n kilpailusääntöjen perinpohjaisen täytäntöönpanon varmistaminen digitaalisilla sisämarkkinoilla on ratkaisevan tärkeää markkinoiden kasvun, kuluttajien ulottuvilla olevien palvelujen ja valikoiman sekä kilpailukyvyn kannalta pitkällä aikavälillä; korostaa, että on tärkeää myöntää kuluttajille sama suoja verkossa kuin perinteisilläkin markkinoilla;

11.    kehottaa neuvostoa etenemään ripeästi ja aloittamaan parlamentin kanssa neuvottelut asiassa, joka koskee ehdotusta asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä, koska tämä käytännössä lopettaisi verkkovierailumaksujen perimisen EU:n sisällä sekä parantaisi tietoverkon neutraaliuteen liittyvää oikeusvarmuutta ja kuluttajansuojaa digitaalisilla sisämarkkinoilla;

12.    luottaa vakaasti avoimen internetin periaatteeseen, jossa tietoliikenteeseen suhtaudutaan yhtäläisesti ja syrjimättä; ymmärtää kuitenkin, että internetin käytön lisääntyminen etenkin verkkotelevision muodossa on lisännyt palveluntarjoajiin kohdistuvaa painetta käyttää liikennehallinnan välineitä verkkokapasiteetin hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla; katsoo, että alan lainsäädännössä on tästä lähtien asetettava kuluttajansuoja etusijalle samalla, kun mahdollistetaan tarpeellinen liikenteenhallinta ja erityispalvelut niissä tapauksissa, joissa niistä ei ole aineellista haittaa muille käyttäjille, ja antaa samalla viranomaisille kyvyn toimia rikollisuutta vastaan;

13.    toteaa, että sähköisen haun markkinoilla on erityinen merkitys pyrittäessä varmistamaan kilpailuedellytykset digitaalisilla sisämarkkinoilla, sillä hakukoneet saattavat kehittyä portinvartijoiksi ja niillä on mahdollisuus kaupallistaa hankitun tiedon toiseen kertaan tapahtuva hyödyntäminen; kehottaa sen vuoksi komissiota panemaan EU:n kilpailusäännöt määrätietoisesti täytäntöön kaikilta tärkeiltä sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella ja ottaen huomioon digitaalisten sisämarkkinoiden koko rakenteen, jotta varmistetaan sellaiset muutoksenhakukeinot, jotka todella hyödyttävät kuluttajia, internetin käyttäjiä ja verkkoyrityksiä; kehottaa komissiota lisäksi harkitsemaan ehdotuksia, joiden tarkoituksena on erottaa hakukoneet muista kaupallisista palveluista, mikä on yksi mahdollinen pitkän aikavälin ratkaisu;

14.    korostaa, että hakukoneita käytettäessä hakuprosessin ja -tulosten olisi oltava objektiivisia, jotta internethaut toteutuvat syrjimättömästi, jotta kilpailua on enemmän ja käyttäjillä ja kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa ja jotta tietolähteiden monipuolisuus säilyy; toteaa siksi että hakukoneiden suorittaman indeksoinnin, arvioinnin, esittelyn ja järjestykseen asettamisen on oltava objektiivista ja avointa; kehottaa komissiota estämään hakukoneoperaattoreiden mahdollisuus väärinkäytöksiin toisiinsa kytköksissä olevien palvelujen markkinoinnissa;

15.    on tyytyväinen, että komissio on ilmoittanut tutkivansa tarkemmin hakukoneisiin liittyviä käytäntöjä ja digitaalisia markkinoita yleensä; panee merkille, että komissiolla on mahdollisuus panna täytäntöön korjauksia mahdollisissa kilpailua koskevissa ongelmissa; katsoo, että yksittäisillä kilpailutoimilla ja digitaalisten sisämarkkinoiden parantamiseen pyrkivillä yleisillä aloitteilla on erilaiset päämäärät ja ne pitäisi nähdä toisistaan erillisinä, etenkin suhteessa poliittisiin aloitteisiin, joiden suhteen on noudatettava paremman sääntelyn periaatteita;

16.    kehottaa komissiota viemään jo pitkään viipynyttä tekijänoikeusuudistusta eteenpäin, etenkin niiden toimenpiteiden osalta, jotka edistäisivät digitaalisten sisämarkkinoiden mahdollisuuksia erityisesti sisällön saatavuutta, tiedon levittämistä ja rajat ylittäviin palveluihin soveltuvia malleja koskevissa asioissa; katsoo tässä yhteydessä, että direktiivin 2001/29/EY tarkistaminen on olennaista tulevan uudistuksen kannalta, ja toteaa, että siinä on otettava huomioon uudet tekniikat ja kulutuskäyttäytyminen;

17.    korostaa, että on tärkeää varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi tehokkaat ja tasapuoliset puitteet, joissa otetaan huomioon sähköisen talouden todellisuus, samalla kun taataan kuluttajien ja internetin käyttäjien edut;

18.    korostaa, että internetin turvallisuudesta on huolehdittava erityisesti lasten vuoksi ja että lasten hyväksikäyttö on estettävä sellaisilla keinoilla, joilla laittomat lasten hyväksikäyttökuvat internetissä havaitaan ja hävitetään, ja että lasten ja nuorten pääsy ikärajalla suojattuihin sisältöihin on estettävä;

19.    kannustaa hyväksymään pikaisesti ja ottamaan käyttöön kansainväliset määräykset, joilla helpotetaan vammaisten henkilöiden tutustumista digitaalisiin sisältöihin ja painettuihin teoksiin, jotka on digitalisoitu; pitää myönteisenä Marrakeshin sopimusta, jolla helpotetaan näkövammaisten mahdollisuuksia tutustua kirjoihin, ja kehottaa kaikkia sopimuspuolia ratifioimaan sopimuksen; katsoo, että Marraskeshin sopimus on askel eteenpäin, mutta jäljellä on vielä paljon tekemistä, jotta näkövammaisten henkilöiden lisäksi muutkin vammaiset henkilöt voivat tutustua sisältöihin paremmin; pitää tärkeänä käyttömahdollisuuksien parantamista edelleen laajalla alalla tekijänoikeuksista ja hakukoneista teleoperaattoreihin;

20.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen EU:n ja kansallisia sääntelykehyksiä ja panemaan ne täytäntöön yhdennettyjen ja turvallisten verkko- ja mobiilimaksumarkkinoiden aikaan saamiseksi samalla, kun huolehditaan kuluttajansuojasta ja asiakastietojen suojelusta; tähdentää tässä yhteydessä, että alalle tarvitaan selkeät ja ennakoitavat säännöt, jotka on määritelty lainsäädännössä;

21.    muistuttaa, että kuten Euroopan yhdentymisen toteutumattomuutta koskevassa tutkimuksessa korostettiin, pilvipalveluista voi tulla merkittävä väline digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksen kannalta ja ne voivat tarjota taloudellisia etuja etenkin pk-yrityksille vähentämällä IT-infrastruktuurin tarvetta ja muita kustannuksia; korostaa tässä yhteydessä, että jos pilvipalveluja tarjoavat vain muutamat suuret palveluntarjoajat, yhä suurempi osa tiedoista kerääntyy näille palveluntarjoajille; kehottaa panemaan asianmukaisesti täytäntöön eurooppalaisen strategian kilpailukykyisistä ja turvallisista pilvipalveluista;

22.    kehottaa komissiota omaksumaan johtoaseman pilvipalvelujen kansainvälisten normien ja määritysten edistämisessä, mikä mahdollistaisi yksityisyyttä kunnioittavien, luotettavien, helposti saatavilla olevien, hyvin yhteentoimivien, turvallisten ja energiatehokkaiden pilvipalvelujen käyttöönoton olennaisena osana unionin tulevaa teollisuuspolitiikkaa; korostaa, että kuluttajien luottamus ja kilpailukyky varmistetaan luotettavuudella, turvallisuudella ja tietosuojalla;

23.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.