Projekt rezolucji - B8-0287/2014Projekt rezolucji
B8-0287/2014

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie jednolitego rynku cyfrowego

  24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia Komisji
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Vicky Ford, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR

  Procedura : 2014/2973(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0287/2014
  Teksty złożone :
  B8-0287/2014
  Teksty przyjęte :

  B8‑0287/2014

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie jednolitego rynku cyfrowego

  (2014/2973(RSP))

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając art. 3 ust. 3 oraz art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,

  –       uwzględniając art. 9, 10, 12, 14, 16, 26, art. 114 ust. 3 oraz art. 169 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –       uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8, 11, 21 oraz 38,

  –       uwzględniając procedurę współdecyzji 2013/0309 dotyczącą wniosku w sprawie rozporządzenia ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie (COM(2013)0627),

  –       uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 23 kwietnia 2013 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz handlu elektronicznego na lata 2012–2015 – sytuacja w 2013 r.” (SWD(2013)0153),

  –       uwzględniając 26. tabelę wyników rynku wewnętrznego Komisji z dnia 18 lutego 2013 r.,

  –       uwzględniając sprawozdania Komisji z 2014 r. dotyczące tabeli wyników agendy cyfrowej,

  –       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. zatytułowany „Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online” (COM(2011)0942),

  –       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz konsumentów[1],

  –       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych[2],

  –       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie[3],

  –       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego[4],

  –       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego[5],

  –       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii na rzecz wzmocnienia praw szczególnie wrażliwych konsumentów[6],

  –       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 kwietnia 2012 r. zatytułowaną „Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni”[7],

  –       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie nowej strategii dla polityki ochrony konsumentów[8],

  –       uwzględniając studium Departamentu Politycznego A z 2013 r. dotyczące metod tworzenia powszechnego społeczeństwa cyfrowego w UE,

  –       uwzględniając studium Departamentu Politycznego A z 2013 r. zatytułowane „Entertainment x.0 to boost broadband deployment” [Rozrywka x.0 ma stymulować wprowadzanie łączy szerokopasmowych],

  –       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.     mając na uwadze, że jednolity rynek cyfrowy jest jednym z obszarów rozwoju, które – choć wiążą się z wyzwaniami – oferują możliwości osiągnięcia znacznych korzyści pod względem efektywności mogących sięgać 260 mld EUR rocznie, przyczyniając się tym samym do wyjścia Europy z kryzysu;

  B.     mając na uwadze, że jednolity rynek cyfrowy jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, a zatem odgrywa ważną rolę w konkurencyjności gospodarki europejskiej i przyczynia się do wzrostu gospodarczego dzięki rozwojowi handlu elektronicznego, a jednocześnie ułatwia przedsiębiorstwom zachowanie zgodności z przepisami administracyjnymi i finansowymi oraz oferuje konsumentom szerszy wybór towarów i usług;

  C.     mając na uwadze, że jednolity rynek cyfrowy nie tylko oferuje korzyści gospodarcze, ale również ma głęboki wpływ na codzienne życie polityczne, społeczne i kulturalne konsumentów i obywateli UE;

  D.     mając na uwadze, że konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy nie może istnieć bez szybkich, wysoko wydajnych sieci szerokopasmowych i telekomunikacyjnych we wszystkich regionach UE, w tym regionach najbardziej oddalonych; mając na uwadze, że istnieją liczne różnorodne sposoby osiągnięcia takiej wydajności, na przykład inwestycje sektora prywatnego i sektora publicznego;

  E.     mając na uwadze, że przepaść cyfrowa wywiera bezpośredni negatywny wpływ na rozwój jednolitego rynku cyfrowego pod względem zarówno dostępu do internetu, jak i umiejętności cyfrowych;

  F.     mając na uwadze, że priorytetem na jednolitym rynku cyfrowym są ochrona danych osobowych i prywatności oraz bezpieczeństwo komunikacji i sieci elektronicznych, gdyż są to podstawowe warunki jego funkcjonowania i zapewnienia zaufania obywateli i konsumentów do tego rynku;

  G.     mając na uwadze, że rynki online, jeżeli mają się rozwijać, muszą być elastyczne i przyjazne konsumentom;

  H.     mając na uwadze, że handel elektroniczny jest ważnym uzupełnieniem handlu offline oraz głównym czynnikiem zapewniającym konsumentom wybór, a także główną siłą napędową konkurencji i innowacji technologicznych, a tym samym przyczynia się do zbliżania Unii Europejskiej do gospodarki opartej na wiedzy;

  I.      mając na uwadze, że wolna konkurencja i równe warunki działania przedsiębiorstw, które będą sprzyjały inwestycjom, są niezwykle ważne dla tego sektora gospodarki, ponieważ zapewnią jego długofalowy trwały rozwój z korzyścią dla użytkowników końcowych; mając na uwadze, że rzeczywista konkurencja skutecznie napędza racjonalne inwestycje i może przynieść korzyści konsumentom pod względem wyboru, ceny i jakości;

  J.      mając na uwadze, że w niektórych obszarach jednolitego rynku cyfrowego istnieją słabe punkty spowodowane nadmierną koncentracją rynku i dominującą pozycją operatorów;

  K.     mając na uwadze, że wyzwanie związane z rozdrobnieniem rynku i brakiem interoperacyjności w Unii Europejskiej jest przeszkodą w szybkim rozwoju jednolitego rynku cyfrowego;

  L.     mając na uwadze, że stanowiska pracy tworzone dzięki jednolitemu rynkowi cyfrowemu wymagają zwykle wysokich kwalifikacji i są dobrze opłacane, a zatem stanowią ważny wkład w tworzenie trwałych miejsc pracy o wysokiej jakości;

  1.      wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby – w drodze stałych działań na rzecz wdrożenia obowiązujących przepisów i egzekwowania tych przepisów w ramach nadrzędnej strategii – zajęły się wszystkimi istniejącymi przeszkodami, które utrudniają rozwój jednolitego rynku cyfrowego, a jednocześnie upewniły się, że środki są objęte oceną skutków, perspektywiczne i dostosowanie do ery cyfrowej; podkreśla, że działania te muszą się znaleźć w centrum działań UE mających na celu generowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności i odporności Unii w skali gospodarki światowej;

  2.      zwraca w szczególności uwagę na potencjał handlu elektronicznego, który według szacunków mógłby przynieść konsumentom oszczędności w wysokości ponad 11,7 mld EUR rocznie, gdyby podczas zakupów online mogli oni wybierać z pełnej gamy unijnych towarów i usług;

  3.      zauważa w szczególności konieczność zajęcia się przeszkodami w handlu elektronicznym, które nadal napotykają konsumenci i przedsiębiorcy, w tym między innymi usługami online, dostępem do treści cyfrowych, zapobieganiem oszustwom, rejestracją stron internetowych, promocjami cenowymi i etykietowaniem;

  4.      apeluje o przestrzeganie praw podstawowych w procesie rozwoju jednolitego rynku cyfrowego, aby zapewnić pełną ochronę obywateli europejskich w świecie cyfrowym;

  5.      podkreśla konieczność opanowania i zwalczenia przepaści cyfrowej, aby w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku cyfrowego oraz umożliwić włączenie wszystkich obywateli – niezależnie od ich dochodów, sytuacji społecznej, miejsca zamieszkania, zdrowia czy wieku – do społeczeństwa ery cyfrowej;

  6.      zwraca się do Komisji o zapewnienie szybkiej realizacji, aby jeszcze bardziej otworzyć jednolity rynek usług dzięki wspieraniu podejścia sektorowego do usług z myślą o generowaniu wzrostu w obszarach o największym potencjale gospodarczym, w tym handlu elektronicznym, usługach biznesowych i ubezpieczeniach, oraz o zadbanie o wdrożenie i egzekwowanie przepisów, takich jak dyrektywa o prawach konsumentów, alternatywne metody rozwiązywania sporów i internetowe rozstrzyganie sporów, a jednocześnie zapewnienie ograniczenia obciążeń administracyjnych;

  7.      apeluje o szybkie przyjęcie nowego zmodernizowanego rozporządzenia o ochronie danych, aby zapewnić odpowiednią równowagę między wysokim poziomem ochrony danych osobowych, bezpieczeństwem użytkowników i kontrolą własnych danych osobowych a stabilnym, przewidywalnym otoczeniem legislacyjnym, w którym na wzmocnionym jednolitym rynku następuje rozkwit przedsiębiorstw, innowacji i wzrost gospodarczy z korzyścią dla użytkowników końcowych, równymi warunkami działania sprzyjającymi inwestycjom i środowiskiem zwiększającym atrakcyjność UE jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeznaczenia odpowiednich zasobów na zwalczanie cyberprzestępczości za pomocą środków legislacyjnych i w drodze współpracy w egzekwowaniu prawa zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, zwłaszcza przy wykorzystaniu Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością przy Europolu;

  8.      podkreśla potencjał analityki dużych zbiorów danych, jeśli chodzi o generowanie wzrostu i ułatwianie innowacji, badań i rozwoju w obszarach takich jak zdrowie;

  9.      podkreśla konieczność zapewnienia równych warunków działania przedsiębiorstwom działającym na jednolitym rynku cyfrowym z myślą o ich konkurencyjności; w związku z tym wzywa Komisję do właściwego egzekwowania unijnych reguł konkurencji, tak aby zapobiec nadmiernej koncentracji rynku i nadużywaniu dominującej pozycji oraz do monitorowania konkurencji pod względem powiązanych treści i usług;

  10.    zauważa, że przedsiębiorstwom na jednolitym rynku cyfrowym trzeba zapewnić równe warunki działania, aby zagwarantować dynamiczną gospodarkę cyfrową w UE; podkreśla, że ścisłe egzekwowanie unijnych reguł konkurencji na jednolitym rynku cyfrowym będzie miało decydujące znaczenie dla wzrostu rynku, dostępu konsumentów i oferty dla nich oraz konkurencyjności w perspektywie długofalowej; uwypukla znaczenie przyznania konsumentom takiej samej ochrony online, z jakiej korzystają oni na tradycyjnych rynkach;

  11.    wzywa Radę, aby dokonała szybkich postępów i otwarła negocjacje z Parlamentem dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, gdyż definitywnie położyłoby to kres opłatom roamingowym w UE, zapewniło większą pewność prawa w zakresie neutralności sieci i poprawiło ochronę konsumentów w obrębie jednolitego rynku cyfrowego;

  12.    jest zdecydowanym zwolennikiem zasady otwartego internetu, w którym ruch jest traktowany na równych warunkach i bez dyskryminacji; zauważa jednak, że zwiększone korzystanie z internetu, zwłaszcza telewizji IP, wywiera dodatkową presję na dostawców usług, zmuszając ich do efektywniejszego zarządzania przepustowością ich sieci z wykorzystaniem narzędzi zarządzania ruchem; uważa, że jakiekolwiek dalsze przepisy w tym obszarze muszą za podstawę przyjmować ochronę konsumentów, ale dopuszczać niezbędne zarządzanie ruchem i wyspecjalizowane usługi, jeśli zasadniczo nie szkodzą one innym użytkownikom, a jednocześnie muszą dawać władzom możliwość podejmowania działań przeciwko przestępczości;

  13.    zauważa, że rynek wyszukiwania online ma szczególne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnych warunków na jednolitym rynku cyfrowym z uwagi na potencjalne przekształcenie się wyszukiwarek w podmioty kontrolujące przepływ informacji oraz możliwość skomercjalizowania wtórnego wykorzystania uzyskanych informacji; w związku z tym wzywa Komisję do zdecydowanego egzekwowania unijnych reguł konkurencji w oparciu o informacje od wszystkich istotnych podmiotów i z uwzględnieniem całej struktury jednolitego rynku cyfrowego, aby zapewnić środki naprawcze, które rzeczywiście przynoszą korzyści konsumentom, użytkownikom internetu i przedsiębiorstwom online; wzywa ponadto Komisję, aby zastanowiła się nad wnioskami mającymi na celu oddzielenie wyszukiwarek od innych usług komercyjnych jako jednym z ewentualnych długofalowych rozwiązań;

  14.    podkreśla, że przy korzystaniu z wyszukiwarek proces wyszukiwania i jego wyniki otrzymane przez użytkowników powinny być bezstronne, żeby zachować niedyskryminacyjny charakter wyszukiwania internetowego, zapewnić większą konkurencję i wybór dla użytkowników i konsumentów oraz zachować różnorodność źródeł informacji; zauważa zatem, że indeksacja, ewaluacja, prezentacja i ranking podawane przez wyszukiwarki muszą mieć bezstronny i przejrzysty charakter, wzywa Komisję, by zapobiegała wszelkim nadużyciom we wprowadzaniu do obrotu przez operatorów wyszukiwarek usług powiązanych;

  15.    z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź dalszych badań Komisji w sprawie praktyk stosowanych w wyszukiwarkach i rynku cyfrowego w ogólności; zauważa możliwość zastosowania przez Komisję środków naprawczych w celu zaradzenia ewentualnym problemom w zakresie konkurencji; uważa, że szczególne środki w dziedzinie konkurencji oraz ogólne inicjatywy zmierzające do usprawnienia jednolitego rynku cyfrowego mają odmienne cele i powinny być postrzegane jako odrębne, zwłaszcza w odniesieniu do inicjatyw politycznych, które powinny być zgodne z zasadami lepszego stanowienia prawa;

  16.    wzywa Komisję, aby zaproponowała mocno opóźnioną reformę prawa autorskiego, w szczególności w odniesieniu do środków, które zwiększyłyby potencjał jednolitego rynku cyfrowego, zwłaszcza dotyczących dostępu do treści, upowszechniania wiedzy i realnych modeli usług transgranicznych; uważa w związku z tym, że przegląd dyrektywy 2001/29/WE ma podstawowe znaczenie dla przyszłej reformy, która powinna uwzględniać nowe technologie oraz zachowania konsumentów i użytkowników;

  17.    podkreśla znaczenie, jakie ma zapewnienie skutecznych i wyważonych ram ochrony praw autorskich i praw własności intelektualnej, dostosowanych do realiów gospodarki cyfrowej, a zarazem gwarantujących interesy konsumentów i użytkowników internetu;

  18.    podkreśla konieczność zapewnienia bezpieczeństwa internetu online, w szczególności, jeśli chodzi o dzieci, oraz zapobiegania wykorzystywaniu dzieci przez wprowadzenie środków wykrywania i usuwania z internetu nielegalnych obrazów niegodziwego traktowania dzieci oraz umożliwienie stosowania środków zapobiegających dostępowi dzieci i nastolatków do treści obwarowanych ograniczeniami wiekowymi;

  19.    zachęca do szybkiego przyjęcia i wprowadzenia w życie międzynarodowych przepisów ułatwiających dostęp użytkowników niepełnosprawnych do treści cyfrowych oraz do dzieł drukowanych dzięki ich digitalizacji; z zadowoleniem przyjmuje zawarcie traktatu z Marrakeszu w sprawie ułatwienia dostępu osób słabowidzących do książek oraz zachęca wszystkich sygnatariuszy do ratyfikacji tego traktatu; uważa, że traktat z Marrakeszu to pozytywny krok naprzód, ale wiele należy jeszcze zrobić, aby otworzyć dostęp do treści dla osób niepełnosprawnych, oprócz osób dotkniętych upośledzeniem wzroku; podkreśla znaczenie dalszego zwiększania dostępności w szerokim spektrum obszarów – od praw autorskich i wyszukiwarek po operatorów sieci telekomunikacyjnych;

  20.    wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dalej rozwijały i wdrażały unijne i krajowe ramy regulacyjne, żeby umożliwić zintegrowany i bezpieczny rynek płatności online i płatności realizowanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych konsumentów i klientów; podkreśla w związku z tym, że niezbędne są jasne i przewidywalne przepisy określone w prawodawstwie;

  21.    przypomina, że – jak podkreślono w raporcie na temat kosztów niepodejmowania działań na szczeblu europejskim – przetwarzanie w chmurze może stać się potężnym instrumentem rozwoju jednolitego rynku cyfrowego i może przynieść korzyści gospodarcze, zwłaszcza MŚP, dzięki ograniczeniu infrastruktury IT i innych kosztów; podkreśla w związku z tym, że jeżeli usługi przetwarzania w chmurze będą świadczone jedynie przez niewielką liczbę dużych usługodawców, w ich rękach gromadzić się będzie coraz większa ilość informacji; apeluje o prawidłowe wdrożenie strategii europejskiej, aby zagwarantować konkurencyjność i bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze;

  22.    wzywa Komisję, by objęła przodującą rolę w propagowaniu międzynarodowych standardów i specyfikacji dotyczących chmury obliczeniowej, co umożliwi gwarantujące prywatność, rzetelne, dostępne, w wysokim stopniu interoperacyjne, pewne i energooszczędne usługi przetwarzania w chmurze będące nieodłączną częścią przyszłej polityki przemysłowej Unii; podkreśla, że niezawodność, bezpieczeństwo i ochrona danych są niezbędne dla zapewnienia zaufania konsumentów i konkurencyjności;

  23.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.