Procedură : 2014/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0287/2014

Texte depuse :

B8-0287/2014

Dezbateri :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 136kWORD 88k
24.11.2014
PE539.010v01-00
 
B8-0287/2014

depusă pe baza declarației Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la piața unică digitală (2014/2973(RSP))


Vicky Ford, Sajjad Karim în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la piața unică digitală (2014/2973(RSP))  
B8‑0287/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 3 alineatul (3) și articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–       având în vedere articolele 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114 alineatul (3) și 169 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 8, 11, 21 și 38,

–       având în vedere procedura de codecizie 2013/0309 privind propunerea Comisiei de regulament de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat (COM(2013)0627),

–       având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 23 aprilie 2013 intitulat „Comerțul electronic – Plan de acțiune 2012-2015 – Situația în 2013” (SWD(2013)0153),

–       având în vedere Tabloul de bord al pieței interne 26 emis de Comisie la 18 februarie 2013,

–       având în vedere rapoartele Comisiei privind Tabloul de bord al Agendei digitale 2014,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012 intitulată „Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor online” (COM(2011)0942),

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 iunie 2013 referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la valorificarea potențialului cloud computing-ului în Europa(3),

–       având în vedere rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(4),

–       având în vedere rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(5),

–       având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la o strategie de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili(6),

–       având în vedere Rezoluția sa din 20 aprilie 2012 referitoare la „O piață unică digitală competitivă – guvernarea electronică, un vârf de lance”(7),

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la o nouă strategie pentru politica de protecție a consumatorilor(8),

–       având în vedere studiul din 2013 elaborat de Departamentul său tematic A cu privire la construirea unei societăți digitale omniprezente în UE,

–       având în vedere studiul din 2013 elaborat de Departamentul său tematic A intitulat „Entertainment x.0 pentru promovarea dezvoltării rețelelor în bandă largă”,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât piața unică digitală este unul din domeniile în care s-au înregistrat progrese, în ciuda dificultăților întâmpinate, care oferă un potențial pentru importante beneficii de eficiență de până la 260 de miliarde EUR anual, contribuind astfel la redresarea Europei după criză;

B.     întrucât piața unică digitală este unul dintre sectoarele cele mai inovative ale economiei și, astfel, joacă un rol important pentru competitivitatea economiei europene și pentru asigurarea creșterii economice prin dezvoltarea comerțului electronic, ușurând, totodată, respectarea de către întreprinderi a obligațiilor lor administrative și financiare și oferind consumatorilor o gamă mai largă de bunuri și servicii;

C.     întrucât piața unică digitală nu numai că oferă beneficii economice, dar are și un impact profund asupra vieții politice, sociale și culturale a cetățenilor și consumatorilor din UE;

D.     întrucât o piață unică digitală competitivă nu poate exista fără internet rapid în bandă largă și de mare capacitate și rețele de telecomunicații în toate regiunile UE, chiar și în zonele izolate; întrucât există diferite mijloace prin care această capacitate poate fi asigurată, printre care investiții făcute de sectorul public și cel privat;

E.     întrucât decalajul digital are un impact negativ direct asupra dezvoltării pieței unice digitale, în ceea ce privește accesul la internet și la competențele în domeniul electronic;

F.     întrucât protecția datelor cu caracter personal și a intimității, precum și securitatea comunicațiilor și a rețelelor electronice sunt o prioritate în piața unică digitală, întrucât reprezintă condiții fundamentale pentru funcționarea sa și pentru consolidarea încrederii consumatorilor și a cetățenilor în ea;

G.     întrucât piețele online trebuie să demonstreze flexibilitate și accesibilitate pentru consumatori;

H.     întrucât comerțul electronic completează în mod substanțial comerțul tradițional și este un factor important în gama de opțiuni a consumatorilor, un factor de competitivitate și de inovare tehnologică, contribuind astfel la implicarea Uniunii Europene într-o economie a cunoașterii;

I.      întrucât o concurență liberă și echitabilă în rândul întreprinderilor, care să sprijine investițiile, este esențială pentru acest sector al economiei pentru a-i asigura dezvoltarea durabilă, în folosul utilizatorilor finali; întrucât concurența adevărată este un vector potrivit pentru investiții eficiente și poate asigura beneficii pentru consumatori în ceea ce privește gama de opțiuni, prețuri sau calitate;

J.      întrucât în anumite zone ale pieței unice digitale există vulnerabilități cauzate de concentrarea excesivă a pieței și operatorii dominanți;

K.     întrucât problema fragmentării pieței și lipsa interoperabilității în Uniunea Europeană este un obstacol pentru dezvoltarea oportună a pieței unice digitale;

L.     întrucât locurile de muncă create de piața unică digitală sunt, în general, bine remunerate și exigente din punct de vedere al competențelor și, prin urmare, reprezintă o contribuție importantă la crearea unei valoroase piețe a muncii, pe termen lung,

1.      invită statele membre și Comisia ca, prin eforturi susținute și aplicarea și respectarea normelor în vigoare, ca parte a unei strategii mai largi, să elimine toate actualele obstacole în calea dezvoltării pieței unice digitale, asigurând totodată evaluarea măsurilor și adaptabilitatea acestora în viitor la cerințele epocii digitale; subliniază că aceste eforturi trebuie să se regăsească printre cele mai de seamă eforturi ale UE de a genera creștere economică și locuri de muncă și pentru a consolida competitivitatea și rezistența economiei globale;

2.      subliniază, mai ales, potențialul comerțului electronic despre care se crede că ar putea aduce consumatorilor economii anuale de 11,7 miliarde EUR dacă aceștia ar avea recurs la întreaga gamă de bunuri și servicii din UE când fac achiziții online;

3.      constată, îndeosebi, necesitatea de a elimina obstacolele cu care se confruntă încă consumatorii și întreprinderile în materie de comerț electronic, printre care serviciile online, accesul la conținut digital, prevenirea fraudelor, înregistrări ale site-urilor, promoții de vânzări și etichetare;

4.      solicită respectarea drepturilor fundamentale în dezvoltarea pieței unice digitale pentru a se asigura deplina respectare a cetățenilor europeni în contextul digital;

5.      subliniază necesitatea de abordare și diminuare a decalajului digital pentru fructificarea deplină a potențialului pieței unice digitale și pentru a permite includerea tuturor cetățenilor, indiferent de veniturile acestora, de situația socială, de localizarea geografică, sănătate sau vârstă, în societatea erei digitale;

6.      invită Comisia să asigure o rapidă punere în aplicare pentru deschiderea în continuare a pieței unice pentru servicii prin încurajarea unei abordări sectoriale a serviciilor, în vederea generării de creștere în domeniile cu cel mai important potențial economic, printre care și comerțul electronic, serviciile pentru întreprinderi și asigurările, și să asigure punerea în aplicare și respectarea legislației precum directiva privind drepturile consumatorilor, soluționarea alternativă a litigiilor și soluționarea online a litigiilor, asigurând totodată reducerea costurilor administrative;

7.      solicită adoptarea rapidă a noului Regulament modernizat privind protecția datelor pentru a instaura un echilibru corespunzător între, pe de o parte, un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, siguranța utilizatorilor și controlul asupra propriilor date cu caracter personal și, pe de altă parte, un cadru legislativ stabil și previzibil, în care întreprinderile, inovația și creșterea economică să poată înflori într-o piață unică consolidată în beneficiul utilizatorilor finali, în condiții de concurență echitabile, care favorizează investițiile și un mediu care contribuie la atractivitatea Uniunii ca destinație pentru întreprinderi; invită Comisia și statele membre să aloce resursele necesare pentru a combate criminalitatea informatică prin intermediul măsurilor legislative și al cooperării în materie de aplicare a legii, atât la nivel național, cât și european, în special prin utilizarea Centrului european de combatere a criminalității informatice (EC3) al Europol;

8.      evidențiază potențialul analizei unor volume mari de date pentru generarea de creștere și facilitarea inovării, cercetării și dezvoltării în diverse domenii, inclusiv al sănătății;

9.      subliniază necesitatea de a garanta condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața unică digitală, pentru a le permite să facă față concurenței; invită, prin urmare, Comisia să pună în aplicare în mod corespunzător normele europene privind concurența pentru a preveni concentrarea excesivă a pieței și abuzul de poziție dominantă și să monitorizeze concurența în ceea ce privește conținutul și serviciile grupate;

10.    ia act de faptul că este necesară asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi pe piața unică digitală, pentru a garanta vitalitatea economiei digitale în cadrul Uniunii; subliniază că o punere în aplicare strictă a normelor europene în materie de concurență pe piața unică digitală vor fi determinante pentru creșterea pieței, accesul și posibilitățile de a alege ale consumatorilor, precum și pentru competitivitatea pe termen lung; subliniază că este important să li se ofere consumatorilor aceeași protecție online ca cea de care beneficiază pe piețele lor tradiționale;

11.    îndeamnă Consiliul să realizeze progrese rapide și să deschidă negocierile cu Parlamentul cu privire la propunerea de regulament de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și să realizeze un continent conectat, deoarece acest lucru ar elimina în mod concret taxele de roaming în cadrul UE, ar asigura o mai mare securitate juridică în ceea ce privește neutralitatea rețelei și ar îmbunătăți protecția consumatorilor în cadrul pieței unice digitale;

12.    crede cu fermitate în principiul unui internet deschis, în care traficul este tratat în mod echitabil și nediscriminatoriu; recunoaște totuși că utilizarea tot mai intensă a internetului, în special a televiziunii prin rețele IP, exercită o presiune suplimentară asupra furnizorilor de servicii, aceștia trebuind să gestioneze într-un mod mai eficient capacitatea rețelei lor utilizând instrumente de gestionare a traficului; consideră că orice alte dispoziții legislative în acest domeniu trebuie să aibă ca obiectiv principal protecția consumatorilor, permițând în același timp gestionarea necesară a traficului și serviciile specializate, cu condiția ca acestea să nu îi afecteze în mod considerabil pe ceilalți utilizatori, și, în același timp, oferind autorităților posibilitatea de a lua măsuri împotriva criminalității;

13.    observă că piața căutărilor online este deosebit de importantă pentru asigurarea unor condiții competitive pe piața unică digitală, având în vedere posibilitatea ca motoarele de căutare să devină adevărate „filtre” și să comercializeze servicii secundare bazate pe informațiile pe care le obțin; invită, prin urmare, Comisia să pună în aplicare cu fermitate normele europene în materie de concurență, pe baza contribuțiilor tuturor actorilor relevanți și ținând seama de întreaga structură a pieței unice digitale pentru a prevedea soluții care să fie cu adevărat benefice pentru consumatori, utilizatorii de internet și întreprinderile online; invită, de asemenea, Comisia să aibă în vedere prezentarea de propuneri pentru separarea motoarelor de căutare de alte servicii comerciale, ca o eventuală soluție pe termen lung;

14.    subliniază că, atunci când sunt utilizate motoare de căutare, procesul de căutare și rezultatele trebuie să fie nepărtinitoare pentru utilizatori, pentru a evita discriminarea în procesul de căutare pe internet, pentru a intensifica concurența, a le oferi utilizatorilor și consumatorilor mai multe posibilități de a alege și pentru a menține diversitatea surselor de informare; ia act, prin urmare, de faptul că indexarea, evaluarea, prezentarea și clasificarea de către motoarele de căutare trebuie să fie nepărtinitoare și transparentă; invită Comisia să prevină orice abuz în comercializarea serviciilor interconectate de către operatorii motoarelor de căutare;

15.    salută anunțul privind desfășurarea de către Comisie a unor anchete suplimentare care vizează practicile motoarelor de căutare și piața digitală, în general; ia act de faptul că Comisia are posibilitatea să ia măsuri pentru a răspunde eventualelor preocupări în materie de concurență; consideră că măsurile specifice în materie de concurență și inițiativele generale care vizează îmbunătățirea pieței unice digitale au scopuri diferite și ar trebui considerate separat, în special în ceea ce privește inițiativele politice care ar trebui să fie conforme cu principiile unei mai bune legiferări;

16.    invită Comisia să prezinte reforma în domeniul drepturilor de autor, îndelung așteptată, în special în ceea ce privește măsurile care ar putea consolida potențialul pieței unice digitale, îndeosebi privind accesul la conținut, diseminarea cunoștințelor și a unor modele viabile pentru serviciile transfrontaliere; consideră, în acest sens, că revizuirea Directivei 2001/29/CE este esențială pentru viitoarea reformă, care ar trebui să ia în considerare noile tehnologii și comportamentul consumatorilor și al utilizatorilor;

17.    subliniază importanța garantării unui cadru eficient și echilibrat pentru protecția drepturilor de autor și a proprietății intelectuale, care să fie adaptat la realitatea economiei digitale, protejând, în același timp, interesele consumatorilor și ale utilizatorilor de internet;

18.    subliniază necesitatea de a garanta securitatea online, în special a copiilor, și de a preveni exploatarea copiilor asigurând existența mijloacelor necesare pentru a detecta și eradica publicarea de imagini cu caracter pedopornografic pe internet și pentru a preveni accesul copiilor și al adolescenților la conținuturi rezervate adulților;

19.    încurajează adoptarea și punerea în aplicare rapidă a dispozițiilor internaționale care vizează facilitarea accesului utilizatorilor cu handicap la conținutul digital și la lucrările imprimate prin digitalizarea lor; salută încheierea Tratatului de la Marrakesh, care vizează facilitarea accesului persoanelor cu deficiențe de vedere la cărți, și încurajează toate părțile semnatare să ratifice tratatul; consideră că Tratatul de la Marrakesh reprezintă un pas înainte, dar că mai rămân încă multe de făcut pentru a le permite persoanelor cu handicap, precum și celor cu deficiențe de vedere, să aibă acces la conținuturi; subliniază importanța consolidării în continuare a accesibilității într-o gamă largă de domenii, de la drepturile de autor și motoarele de căutare la operatorii de telecomunicații;

20.    invită Comisia și statele membre să continue dezvoltarea și punerea în aplicare a cadrelor de reglementare la nivelul UE și la nivel național pentru a permite funcționarea unei piețe integrate și sigure a plăților mobile și electronice, asigurând totodată protecția consumatorilor și a datelor acestora; subliniază, în acest sens, necesitatea unor norme clare și previzibile, definite în legislație;

21.    reamintește că, așa cum se subliniază în raportul privind costul „non-Europei”, tehnologia de tip cloud computing poate deveni un instrument puternic pentru dezvoltarea pieței unice digitale și poate oferi avantaje economice, în special întreprinderilor, reducând costul infrastructurilor informatice și alte costuri aferente; subliniază, în acest sens, că în cazul în care serviciile de tip cloud computing sunt furnizate doar de un număr restrâns de mari furnizori, tot mai multe informații vor fi concentrate în mâinile furnizorilor respectivi; solicită punerea în aplicare corespunzătoare a strategiei europene pentru a garanta servicii de tip cloud computing competitive și sigure;

22.    invită Comisia să preia inițiativa promovării unor standarde și specificații internaționale pentru serviciile de tip cloud computing, astfel încât să fie posibilă furnizarea de servicii de tip cloud computing care să respecte viața privată, să fie fiabile, accesibile, să aibă un grad ridicat de interoperabilitate, să fie sigure și eficiente din punct de vedere energetic, ca parte integrantă a unei viitoare politici industriale a Uniunii; subliniază că fiabilitatea, securitatea și protecția datelor sunt necesare pentru încrederea consumatorilor și pentru competitivitate;

23.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0239.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0063.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0535.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0327.

(5)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0468.

(6)

JO C 264 E, 13.9.2013, p. 11.

(7)

JO C 258 E, 7.9.2013, p. 64.

(8)

JO C 153 E, 31.5.2013, p. 25.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate