Predlog resolucije - B8-0287/2014Predlog resolucije
B8-0287/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o digitalnem enotnem trgu

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Vicky Ford, Sajjad Karim v imenu skupine ECR

Postopek : 2014/2973(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0287/2014
Predložena besedila :
B8-0287/2014
Sprejeta besedila :

B8-0287/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o digitalnem enotnem trgu

(2014/2973(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju členov 3(3) in 6 Pogodbe o Evropski uniji,

–       ob upoštevanju členov 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114(3), 169(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 8, 11, 21 in 38,

–       ob upoštevanju postopka soodločanja 2013/0309 o predlogu uredbe o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine (COM(2013)0627),

–       ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 23. aprila 2013 z naslovom E-commerce Action Plan 2012-2015 – State of play 2013 (Akcijski načrt elektronskega poslovanja 2012–2015 – stanje v letu 2013) (SWD(2013)0153),

–       ob upoštevanju pregleda notranjega trga št. 26, ki ga je pripravila Komisija, z dne 18. februarja 2013,

–       ob upoštevanju poročil Komisije o kazalnikih napredka digitalne agende za leto 2014,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom Skladen okvir za okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg elektronskega poslovanja in spletnih storitev (COM(2011)0942),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o novi agendi za evropsko potrošniško politiko[1],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2014 o uporabi Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij[2],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. decembra 2013 o sprostitvi potenciala računalništva v oblaku v Evropi[3],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2013 o vzpostavitvi enotnega digitalnega trga[4],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o dokončanju enotnega digitalnega trga[5],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2012 o strategiji za krepitev pravic ranljivih potrošnikov[6],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. aprila 2012 o konkurenčnem enotnem digitalnem trgu – e-uprava kot vodilna sila[7],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o novi strategiji za potrošniško politiko[8],

–       ob upoštevanju študije tematskega sektorja A iz leta 2013 o vzpostavitvi vseprisotne digitalne družbe EU,

–       ob upoštevanju študije tematskega sektorja A iz leta 2013 z naslovom entertainment x.0 to boost broadband deployment (Zabava x.0 za spodbujanje uvedbe širokopasovnih povezav),

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je digitalni enotni trg eno od področij napredka, ki kljub izzivom nudi potencial za zelo učinkovit dobiček, tudi do 260 milijard evrov letno, in s tem prispeva k okrevanju Evrope od krize;

B.     ker je digitalni enotni trg ena najinovativnejših panog gospodarstva in ima zato osrednjo vlogo pri konkurenčnosti evropskega gospodarstva ter z razvojem elektronskega poslovanja prispeva h gospodarski rasti, hkrati pa lajša upravno in finančno skladnost poslovanja ter potrošnikom omogoča večjo izbiro blaga in storitev;

C.     ker digitalni enotni trg ne nudi le gospodarskih koristi, temveč tudi korenito vpliva na vsakodnevno politično, družbeno in kulturno življenje potrošnikov in državljanov EU;

D.     ker konkurenčni digitalni enotni trg ne more obstajati brez hitrih, visoko zmogljivih širokopasovnih in telekomunikacijskih omrežij v vseh regijah EU, tudi na oddaljenih območjih; ker obstaja vrsta različnih načinov za zagotovitev takih zmogljivosti, tudi z naložbami zasebnega in javnega sektorja;

E.     ker digitalni razkorak neposredno in negativno vpliva na razvoj digitalnega enotnega trga, tako v smislu dostopa do interneta kot do e-znanj in veščin;

F.     ker sta varstvo osebnih podatkov in zasebnosti ter varnost elektronskih komunikacij in omrežij prednostni nalogi v okviru digitalnega enotnega trga, saj sta temeljna pogoja za njegovo delovanje in povečanje zaupanja državljanov in potrošnikov vanj;

G.     ker morajo biti spletni trgi prožni in potrošnikom prijazni, da bi lahko rasli;

H.     ker elektronsko poslovanje pomembno dopolnjuje klasično trgovino in je osrednja gonilna sila izbire za potrošnika, konkurenčnosti in tehnoloških inovacij, s čimer prispeva h konvergenci Evropske unije v gospodarstvo, ki temelji na znanju;

I.      ker so neovirana konkurenca in enaki konkurenčni pogoji za podjetja, ki bodo spodbujala naložbe, bistvenega pomena za to gospodarsko panogo, saj bodo zagotovili njen dolgoročno vzdržen razvoj v korist končnih uporabnikov; ker je učinkovita konkurenca dobra gonilna sila za učinkovite naložbe in ima lahko koristi za potrošnike na področju izbire, cen in kakovosti;

J.      ker je digitalni enotni trg zaradi prevelike koncentracije na trgu in prevladujočih operaterjev na nekaterih področjih ranljiv;

K.     ker izziv, ki ga predstavljata razdrobljenost trga in pomanjkanje interoperabilnosti v Evropski uniji, ovira hiter razvoj digitalnega enotnega trga;

L.     ker delovna mesta, ki jih ustvarja digitalni enotni trg, v povprečju zaposlujejo visokokvalificirano in dobro plačano delovno silo, ter so pomemben prispevek k zagotavljanju kakovostnih in trajnostnih zaposlitev;

1.      poziva države članice in Komisijo, naj kot del splošne strategije z vztrajnimi prizadevanji za izvajanje in izvrševanje veljavnih pravil obravnavajo vse obstoječe ovire, ki zavirajo razvoj digitalnega enotnega trga, obenem pa zagotovijo, da bo za ukrepe opravljena ocena učinka ter da bodo trajno uporabni in primerni za digitalno dobo; poudarja, da morajo biti ti ukrepi v središču prizadevanj EU za ustvarjanje gospodarske rasti in delovnih mest ter za krepitev njene konkurenčnosti in odpornosti v svetovnem gospodarstvu;

2.      predvsem poudarja potencial elektronskega poslovanja, ki bi lahko po ocenah potrošnikom prihranilo več kot 11,7 milijarde EUR letno, če bi lahko pri spletnem nakupovanju izbirali med celotno paleto blaga in storitev EU;

3.      zlasti ugotavlja, da je treba obravnavati ovire, ki na področju elektronskega poslovanja še obstajajo za potrošnike in podjetja, med drugim tudi spletne storitve, dostop do digitalnih vsebin, preprečevanje goljufij, registracijo spletnih mest, pospeševanje prodaje in označevanje;

4.      poziva k spoštovanju temeljnih pravic pri razvoju digitalnega enotnega trga, da bi lahko v celoti zaščitili evropske državljane v digitalnem svetu;

5.      poudarja, da se treba premostiti digitalni razkorak in se boriti proti njemu, da bi lahko v celoti izkoristili potencial digitalnega enotnega trga in omogočili vključevanje vseh državljanov v družbo v digitalni dobi, ne glede na njihov prihodek, socialne razmere, geografsko lokacijo, zdravstveno stanje ali starost;

6.      poziva Komisijo, naj zagotovi hitro izvajanje, da bi še bolj odprli enotni trg za storitve s spodbujanjem sektorskega pristopa k storitvam za ustvarjanje rasti na področjih z največjim ekonomskim potencialom, tudi na področju elektronskega poslovanja, poslovnih storitev in zavarovalništva, ter zagotovili izvajanje in izvrševanje pravil, kot so direktiva o pravicah potrošnikov, alternativno reševanje sporov in spletno reševanje sporov, obenem pa zmanjšali upravno breme;

7.      poziva k hitremu sprejetju nove posodobljene uredbe o varstvu podatkov, da bi zagotovili primerno ravnovesje med visoko ravnjo zaščite osebnih podatkov, varnostjo uporabnikov in nadzorom nad lastnimi osebnimi podatki ter stabilnim in predvidljivim zakonodajnim okoljem, v katerem bodo lahko podjetja, inovacije in gospodarska rast v korist končnim uporabnikom uspevali na enotnem trgu, enake konkurenčne pogoje, ki bodo spodbujali naložbe, in okolje, ki bo prispevalo k privlačnosti EU kot namembni kraj za podjetja; poziva Komisijo in države članice, naj namenijo sredstva, ki so potrebna, da bi se borili proti kibernetskemu kriminalu, in sicer s pomočjo zakonodajnih ukrepov in sodelovanja na področju kazenskega pregona, tako na nacionalni ravni kot ravni EU, zlasti z uporabo Europolovega Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti;

8.      poudarja potencial analize velike količine podatkov pri ustvarjanju rasti in spodbujanju inovacij, raziskav in razvoja na področjih, ki vključujejo zdravstvo;

9.      poudarja, da je treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje za podjetja, ki poslujejo na digitalnem enotnem trgu, da bi lahko bila konkurenčna; zato poziva Komisijo, naj primerno okrepi pravila EU glede konkurence, da bi preprečila preveliko koncentracijo na trgu in zlorabo prevladujočega položaja, in naj spremlja konkurenco v zvezi s paketi vsebine in storitev;

10.    ugotavlja, da je treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje za podjetja na digitalnem enotnem trgu, da bi zagotovili živahno digitalno gospodarstvo v EU; poudarja, da bo temeljito izvajanje pravil EU glede konkurence na digitalnem enotnem trgu odločilno za dolgoročno rast trga, dostop potrošnikov ter izbiro in konkurenčnost; poudarja pomen zagotavljanja enake zaščite potrošnikov v spletu, kot jo uživajo na tradicionalnih trgih;

11.    poziva Svet, naj doseže hiter napredek in začne pogajanja s Parlamentom o predlogu uredbe o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine, saj bi to pomenilo konec stroškov gostovanja v EU, zagotovilo večjo pravno varnost glede omrežne nevtralnosti in izboljšalo varstvo potrošnikov na digitalnem enotnem trgu;

12.    trdno verjame v načelo odprtega interneta, kjer se promet obravnava enakopravno in nediskriminatorno; vendar priznava, da povečanje uporabe interneta, zlasti televizije prek internetnega protokola, pomeni dodatni pritisk na ponudnike storitev za učinkovito upravljanje svojih omrežnih zmogljivosti z uporabo orodij za upravljanje prometa; verjame, da mora imeti vsaka nadaljnja zakonodaja na tem področju v svojem osrčju varstvo potrošnikov, pri tem pa omogočati potrebno upravljanje prometa in specializirane storitve, kadar pomembno ne škodujejo drugim uporabnikom, istočasno pa oblastem omogočati, da ukrepajo proti kriminaliteti;

13.    ugotavlja, da je trg spletnega iskanja posebej pomemben pri zagotavljanju konkurenčnih pogojev na digitalnem enotnem trgu, glede na morebiten razvoj iskalnikov v vratarje in na njihovo možnost komercializacije sekundarne uporabe pridobljenih informacij; zato poziva Komisijo, naj na podlagi prispevka vseh ustreznih deležnikov in ob upoštevanju celotne strukture digitalnega enotnega trga odločno izvaja pravila EU glede konkurence, da bi zagotovila pravna sredstva, ki bodo resnično koristila potrošnikom, uporabnikom interneta in spletnim podjetjem; poleg tega poziva Komisijo, naj premisli o predlogih, usmerjenih v izločitev iskalnikov iz paketov z drugimi komercialnimi storitvami, kot o morebitni dolgoročni rešitvi;

14.    poudarja, da bi morali biti pri upravljanju iskalnikov proces iskanja in rezultati nepristranski za uporabnike, da bi iskanja na internetu ohranili nediskriminatorna, da bi zagotovili večjo konkurenco in izbiro za uporabnike in potrošnike in da bi ohranili raznolikost virov informacij; zato ugotavlja, da morajo biti indeksacija, ovrednotenje, predstavitev in razvrstitev v iskalnikih nepristranski in pregledni; poziva Komisijo, naj prepreči morebitne zlorabe pri trženju medsebojno povezanih storitev, ki ga izvajajo upravljavci iskalnikov;

15.    pozdravlja napoved nadaljnjih preiskav Komisije glede praks iskalnikov in digitalnega trga v splošnem; je seznanjen z možnostjo, da Komisija uporabi pravna sredstva za obravnavo morebitnih pomislekov glede konkurence; meni, da imajo specifični ukrepi v zvezi s konkurenco in splošne pobude, namenjene izboljšanju digitalnega enotnega trga, različne cilje in bi jih bilo treba obravnavati kot različne, zlasti v zvezi s političnimi pobudami, ki bi morale upoštevati načela boljše priprave zakonodaje;

16.    poziva Komisijo, naj pripravi reformo avtorskih pravic, ki že močno zamuja, predvsem v zvezi z ukrepi, ki bi povečali možnosti digitalnega enotnega trga, zlasti v zvezi z dostopom do vsebine, razširjanjem znanja in učinkovitimi modeli za čezmejne storitve; v zvezi s tem meni, da je pregled Direktive 2011/29/ES bistven za prihodnjo reformo, ki bi morala upoštevati nove tehnologije ter vedenje potrošnikov in uporabnikov;

17.    poudarja pomen zagotavljanja učinkovitega in uravnoteženega okvira za zaščito avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine, prilagojenega stvarnosti digitalnega gospodarstva, ob hkratnem zagotavljanju interesov potrošnikov in uporabnikov interneta;

18.    poudarja, da je treba zagotoviti internetno varnost v spletu, zlasti za otroke, in preprečiti izkoriščanje otrok z zagotavljanjem, da so prisotna vsa sredstva za prepoznavanje in izkoreninjanje nezakonitih podob izkoriščanja otrok na internetu, in z omogočanjem sredstev za preprečevanje otrokom in mladostnikom, da bi dostopali do vsebin, ki so omejene glede na starost;

19.    spodbuja hitro sprejetje in izvajanje mednarodnih določb za olajšanje dostopa invalidnih uporabnikov do digitalnih vsebin in do tiskovin prek njihove digitalizacije; pozdravlja sklenitev pogodbe iz Marakeša za olajšanje dostopa za slabovidne do knjig in spodbuja vse podpisnice, naj pogodbo ratificirajo; verjame, da je pogodba iz Marakeša pomemben korak naprej, da pa je treba opraviti še veliko dela, da bi dostop do vsebine odprli za invalide, ne samo za slabovidne; poudarja pomen nadaljnjega povečanja dostopnosti na različnih področjih, od avtorskih pravic in iskalnikov do telekomunikacijskih operaterjev;

20.    poziva Komisijo in države članice, naj nadalje razvijejo in izvajajo regulativne okvire EU in nacionalne regulativne okvire, da bi omogočile povezan in varen trg spletnih in mobilnih plačil, pri tem pa zagotovile varstvo potrošnikov in podatkov strank; v zvezi s tem poudarja potrebo po jasnih in predvidljivih pravilih, določenih v zakonodaji;

21.    opominja, da lahko računalništvo v oblaku postane močan instrument za razvoj digitalnega enotnega trga in lahko ponudi gospodarske koristi, zlasti za MSP, in sicer z zmanjšanjem stroškov infrastrukture IT in drugih stroškov, kot je bilo poudarjeno v poročilu o strošku „Neevrope“; v zvezi s tem poudarja, da se bo vedno večja količina informacij zbirala pri omejenem številu velikih ponudnikov, če bodo storitve v oblaku ponujali zgolj ti ponudniki; poziva k primernemu izvajanju evropske strategije za zagotavljanje konkurenčnega in varnega računalništva v oblaku;

22.    poziva Komisijo, naj prevzame vodilno vlogo pri spodbujanju mednarodnih standardov in specifikacij za računalništvo v oblaku, ki bodo omogočali zanesljive, dostopne, visoko interoperabilne, varne in energetsko učinkovite storitve v oblaku, ki varujejo zasebnost, kot sestavni del bodoče industrijske politike Unije; poudarja, da so za zaupanje potrošnikov in konkurenčnost potrebni zanesljivost, varnost in varstvo podatkov;

23.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.