Förslag till resolution - B8-0287/2014Förslag till resolution
B8-0287/2014

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den digitala inre marknaden

  24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

  till följd av ett uttalande av kommissionen
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Vicky Ford, Sajjad Karim för ECR-gruppen

  Förfarande : 2014/2973(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0287/2014
  Ingivna texter :
  B8-0287/2014
  Antagna texter :

  B8‑0287/2014

  Europaparlamentets resolution om den digitala inre marknaden

  (2014/2973(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av artiklarna 3.3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen,

  –       med beaktande av artiklarna 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114.3 och 169.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –       med beaktande av Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 8, 11, 21 och 38,

  –       med beaktande av medbeslutandeärendet 2013/0309 om ett förslag till förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent (COM(2013)0627),

  –       med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 23 april 2013 E-commerce Action Plan 2012-2015 – State of play 2013 (SWD(2013)0153),

  –       med beaktande av kommissionens resultattavla för den inre marknaden, upplaga 26 av den 18 februari 2013,

  –       med beaktande av kommissionens rapporter om resultattavlan för den digitala agendan 2014,

  –       med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster (COM(2011)0942),

  –       med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik[1],

  –       med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG[2],

  –       med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa[3],

  –       med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om fullbordandet av den digitala inre e-marknad[4],

  –       med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om fullbordandet av den digitala inre e-marknaden[5],

  –       med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att stärka sårbara konsumenters rättigheter[6],

  –       med beaktande av sin resolution av den 20 april 2012 om en konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets[7],

  –       med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om en ny strategi för konsumentpolitiken[8],

  –       med beaktande av studien från 2013 från utredningsavdelning A om hur man bygger ett allmänt utbrett digitalt samhälle i EU,

  –       med beaktande av studien från 2013 från utredningsavdelning A om underhållning x.0 för att främja bredbandsutbyggnad,

  –       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     Den digitala inre marknaden är ett framstegsområde med såväl utmaningar som potentiellt stora effektivitetsvinster på upp till 260 miljarder EUR per år, och den kan således bidra till Europas återhämtning från krisen.

  B.     Den digitala inre marknaden är en av de mest innovativa sektorerna i ekonomin, och spelar som sådan en viktig roll för den europeiska ekonomins konkurrenskraft och bidrar till ekonomisk tillväxt genom framväxten av e-handel, samtidigt som den underlättar för företag att följa administrativa och ekonomiska regler och ger konsumenter större valmöjligheter när det gäller varor och tjänster.

  C.     Den digitala inre marknaden medför inte bara ekonomiska fördelar, utan har även en djupgående inverkan på de europeiska konsumenternas och medborgarnas dagliga politiska, sociala och kulturella liv.

  D.     En konkurrensutsatt digital inre marknad kan inte existera utan snabba bredbands- och telekommunikationsnätverk med utökad kapacitet i alla EU-regioner, inklusive avlägsna områden. Det finns en rad olika sätt att leverera denna kapacitet, inklusive den privata sektorn och den offentliga sektorns investeringar.

  E.     Den digitala klyftan har en direkt negativ inverkan på utvecklingen av den digitala inre marknaden, såväl avseende tillgång till internet som digitala färdigheter.

  F.     Skyddet av personuppgifter och integritet samt säker elektronisk kommunikation och säkra elektroniska nätverk är en prioritet på den digitala inre marknaden, eftersom dessa faktorer är grundläggande för att marknaden ska fungera och för att medborgare och konsumenter ska kunna känna förtroende för den.

  G.     E-marknader måste vara flexibla och kundvänliga om de ska kunna växa.

  H.     E-handel är ett viktigt komplement till annan handel och en viktig drivkraft för konsumenters valfrihet, konkurrenskraft och teknisk innovation, och bidrar på så sätt till EU:s konvergens mot en kunskapsdriven ekonomi.

  I.      Ohämmad konkurrens och lika villkor för alla företag, vilket kommer att gynna investeringar, är avgörande för denna ekonomiska sektor, eftersom det kommer att säkerställa dess långsiktigt hållbara utveckling till fördel för slutanvändarna, och effektiv konkurrens är en bra drivkraft för effektiva investeringar och kan ge konsumenter fördelar i form av valmöjligheter, pris och kvalitet.

  J.      I vissa delar av den digitala inre marknaden finns sårbarheter som beror på alltför stor marknadskoncentration och dominerande aktörer.

  K.     Den utmaning som marknadsfragmentering och bristande kompatibilitet utgör i EU är ett hinder för ett snabbt förverkligande av den digitala inre marknaden.

  L.     De arbetstillfällen som skapas genom den digitala inre marknaden är i allmänhet välbetalda och högkvalificerade, och ger som sådana ett viktigt bidrag till skapandet av kvalitativ och hållbar sysselsättning.

  1.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att, genom uthålliga satsningar genomföra befintliga regler och se till att de efterlevs, och som en del av en övergripande strategi ta itu med alla befintliga hinder som ligger i vägen för utvecklingen av den digitala inre marknaden, och samtidigt se till att åtgärderna är konsekvensbedömda, framtidssäkrade och anpassade till den digitala eran. Dessa satsningar måste utgöra kärnan av EU:s insatser för att få till stånd ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt stärka EU:s konkurrenskraft och motståndskraft i den globala ekonomin.

  2.      Europaparlamentet framhåller särskilt e-handelns potential. Det har uppskattats att konsumenterna skulle kunna tjäna mer än 11,7 miljarder euro per år om de kunde välja från EU:s hela utbud av varor och tjänster när de handlar över internet.

  3.      Europaparlamentet noterar särskilt behovet av att ta itu med hinder som står i vägen för konsumenter och företag avseende e-handel, inbegripet bl.a. onlinetjänster, tillgång till digitalt innehåll, bedrägeribekämpning, registrering av webbplatser, säljfrämjande åtgärder och märkning.

  4.      Europaparlamentet menar att grundläggande rättigheter måste respekteras i utvecklingen av den inre digitala marknaden för att EU-medborgare ska skyddas fullt ut i den digitala världen.

  5.      Europaparlamentet betonar att man måste gripa sig an och motverka den digitala klyftan om man ska kunna ta till vara den digitala inre marknadens fulla potential och säkerställa att alla medborgare, oavsett inkomst, social situation, geografisk belägenhet, hälsotillstånd eller ålder, inkluderas i samhället i den digitala tidsåldern.

  6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkra ett snabbt genomförande för att ytterligare öppna upp den inre marknaden för tjänster genom att uppmuntra ett sektorsspecifikt tillvägagångssätt i fråga om tjänster, för att åstadkomma tillväxt inom de områden som har störst ekonomisk potential, inbegripet e-handel, uppdragstjänster och försäkringar och att se till att bestämmelser såsom konsumenträttsdirektivet, tvistlösning utanför domstol och tvistlösning online genomförs och efterlevs, samtidigt som man ser till att de administrativa bördorna minskar.

  7.      Europaparlamentet begär att den nya moderniserade uppgiftsskyddsförordningen ska antas så snart som möjligt, så att en lämplig balans kan uppnås mellan en hög skyddsnivå för personuppgifter, användarsäkerhet och kontroll över ens egna personuppgifter, å ena sidan, och en stabil, förutsägbar lagstiftningsmiljö där företag, innovation och ekonomisk tillväxt kan blomstra på en utökad inre marknad till fördel för slutanvändarna, lika villkor för alla, vilket gynnar investeringar, samt en miljö som bidrar till att göra EU mer attraktivt för företag, å andra sidan. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avsätta de medel som krävs för att man ska kunna bekämpa it-brottslighet med lagstiftningsåtgärder och brottsbekämpande samarbete, både på nationell nivå och på EU-nivå, särskilt genom användning av Europeiska it-brottscentrumet vid Europol (EC3).

  8.      Europaparlamentet understryker att stordataanalyser har potential att producera tillväxt och främja innovation, forskning och utveckling inom olika områden, även hälsoområdet.

  9.      Europaparlamentet betonar att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden måste garanteras lika villkor så att de kan konkurrera, och uppmanar därför kommissionen att genomdriva EU:s konkurrensregler ordentligt i syfte att förebygga alltför stor marknadskoncentration och missbruk av dominerande ställning och att övervaka konkurrensen med avseende på paketinnehåll och pakettjänster.

  10.    Europaparlamentet noterar att lika villkor måste garanteras alla företag på den digitala inre marknaden om man ska kunna uppnå en livskraftig digital ekonomi i EU. Parlamentet betonar att ett grundligt genomdrivande av EU:s konkurrensregler på den digitala inre marknaden kommer att vara avgörande för marknadens tillväxt, konsumenternas tillträde och valmöjligheter samt konkurrenskraften på lång sikt. Det är viktigt att konsumenter erbjuds samma skydd online som de åtnjuter på sina traditionella marknader.

  11.    Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att snabbt agera och inleda förhandlingar med parlamentet om förslaget till förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, eftersom denna förordning på ett konkret sätt skulle sätta stopp för roamingkostnader inom EU, ge större rättslig förutsebarhet i fråga om nätneutralitet och förbättra konsumentskyddet på den digitala inre marknaden.

  12.    Europaparlamentet är en stark anhängare av principen om ett öppet internet där trafik behandlas lika på ett icke-diskriminerande sätt. Ökningen av användningen av internet, särskilt Internetprotokoll-tv, har satt ytterligare press på tjänsteleverantörer att effektivt hantera sin nätkapacitet genom trafikstyrningsinstrument. Ytterligare lagstiftning på detta område måste ställa konsumentskyddet i centrum samtidigt som nödvändig trafikstyrning och specialiserade tjänster ska tillåtas när de inte är uppenbart skadliga för andra användare, och samtidigt som myndigheter ska kunna vidta åtgärder mot brottslighet.

  13.    Europaparlamentet konstaterar att marknaden för sökningar på nätet är särskilt betydelsefull för säkerställandet av konkurrens på den digitala inre marknaden, eftersom sökmotorer skulle kunna utvecklas till så kallade grindvakter, som kontrollerar innehåll, och har möjlighet att kommersialisera ett sekundärt utnyttjande av insamlad information. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att med kraft genomdriva EU:s konkurrensregler, på grundval av alla berörda parters synpunkter och med beaktande av den digitala inre marknadens hela struktur, i syfte att finna lösningar som verkligen gagnar konsumenter, internetanvändare och online-företag. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att överväga förslag som syftar till att separera sökmotorer från andra kommersiella tjänster som en möjlig långsiktig lösning.

  14.    Europaparlamentet betonar att sökmotorernas sökprocesser och sökresultat bör vara opartiska, så att man kan säkerställa icke-diskriminerande sökningar på nätet och en större konkurrens och fler valmöjligheter för användare och konsumenter samt bevara mångfalden av informationskällor. Sökmotorernas indexering, bedömning, presentation och rangordning måste vara opartisk och insynsvänlig. Kommissionen uppmanas att förhindra alla former av vilseledande information i sökmotorföretags marknadsföring av kombinerade tjänster.

  15.    Europaparlamentet ser positivt på att kommissionen ytterligare ska utreda sökmotorföretagens ageranden och den digitala marknaden i allmänhet. Kommissionen kan vidta åtgärder för att komma till rätta med möjliga konkurrensproblem. Specifika konkurrensåtgärder och allmänna initiativ som syftar till att förbättra den digitala inre marknaden har olika syften och bör ses som åtskilda, särskilt avseende politiska initiativ som bör vara förenliga med principerna om bättre lagstiftning.

  16.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta den upphovsrättsreform som borde ha kommit för länge sedan, särskilt avseende åtgärder som kan stärka den digitala inre marknaden, i synnerhet i fråga om tillgång till innehåll, spridning av kunskap och bärkraftiga modeller för gränsöverskridande tjänster. Parlamentet anser i detta sammanhang att granskningen av direktiv 2001/29/EG är grundläggande för den framtida reformen, som bör beakta ny teknik och konsument- och användarbeteende.

  17.    Europaparlamentet betonar att man måste säkerställa en effektiv och välavvägd ram för skydd av upphovsrätt och immateriella rättigheter, som är anpassad till verkligheten i den digitala ekonomin, samtidigt som den säkerställer konsumenters och internetanvändares intressen.

  18.    Europaparlamentet betonar att säkerheten på internet måste säkerställas, särskilt för barn, och att exploatering av barn måste förhindras genom metoder för att upptäcka och eliminera olagliga bilder på övergrepp på barn på internet och genom metoder för att förhindra att barn och ungdomar kommer åt innehåll med åldersgräns.

  19.    Europaparlamentet uppmuntrar till ett snabbt antagande och genomförande av internationella bestämmelser som underlättar för användare med funktionshinder att få tillgång till digitalt innehåll och digitaliserade trycksaker. Europaparlamentet välkomnar ingåendet av Marrakechfördraget om att underlätta synsvaga personers tillgång till böcker, och uppmuntrar alla signatärer att ratificera fördraget. Parlamentet anser att Marrakechfördraget innebär ett stort steg framåt, men framhåller samtidigt att mycket arbete fortfarande återstår för att inte bara synsvaga personer ska få tillgång till innehåll, utan även personer med andra funktionsnedsättningar. Det är viktigt att man ytterligare ökar tillgängligheten inom en rad olika områden, från upphovsrätt och sökmotorer till teleoperatörer.

  20.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta utveckla och genomföra EU:s och medlemsstaternas regleringsramar för att kunna skapa en integrerad och säker marknad för internetbetalningar och mobila betalningar, samtidigt som man ser till att konsumenters och kunders personuppgifter skyddas. Parlamentet understryker i detta sammanhang att det behövs tydliga och förutsägbara regler som är fastställda i lagstiftning.

  21.    Europaparlamentet påminner om att molntjänster kan bli ett viktigt verktyg för utvecklingen av den digitala inre marknaden, och kan erbjuda ekonomiska fördelar, särskilt för små och medelstora företag, genom att de reducerar IT-infrastrukturen och andra kostnader. Detta framhålls i rapporten om kostnaderna för icke-Europa. Parlamentet understryker i samband med detta att om sådana molntjänster tillhandahålls endast av ett begränsat antal stora leverantörer så kommer allt mer information att samlas i dessa leverantörers händer. Parlamentet begär att EU:s strategi för att säkerställa konkurrenskraftiga och säkra molntjänster ska genomföras ordentligt.

  22.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå i bräschen för främjandet av internationella standarder och specifikationer för molntjänster, så att integritetsvänliga, tillförlitliga, tillgängliga, driftskompatibla, säkra och energieffektiva molntjänster kan utgöra en integrerad del av unionens framtida industripolitik. Parlamentet betonar att tillförlitlighet, säkerhet och uppgiftsskydd behövs för konsumentförtroendets och konkurrenskraftens skull.

  23.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.