Предложение за резолюция - B8-0288/2014Предложение за резолюция
B8-0288/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно цифровия единен пазар

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Дита Харанзова, Павел Теличка, Хавиер Нарт, Антанас Гуога, Жерар Дьопре, Хуан Карлос Хираута Видал от името на групата ALDE

Процедура : 2014/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0288/2014
Внесени текстове :
B8-0288/2014
Приети текстове :

B8‑0288/2014

Резолюция на Европейския парламент относно цифровия единен пазар

(2014/2973(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 3, параграф 3 и член 6 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид членове 9, 10, 12, 14, 16, 26, член 114, параграф 3, член 169, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7, 8, 11, 21, 38 и 52 от нея,

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 23 април 2013 г., озаглавен „План за действие за електронната търговия за периода 2012 – 2015 г. – актуално състояние през 2013 г.“ (SWD(2013)0153),

–       като взе предвид Информационно табло за вътрешния пазар № 26 на Комисията от 18 февруари 2013 г.,

–       като взе предвид изготвените от Комисията доклади за 2014 г. по Програмата в областта на цифровите технологии,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

–       като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите[1],

–       като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики[2],

–       като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа[3],

–       като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар[4],

–       като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар[5],

–       като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегията за укрепване на правата на уязвимите потребители[6],

–       като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г., озаглавена „Електронното управление като движеща сила за изграждане на конкурентоспособен единен цифров пазар“[7],

–       като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно нова стратегия за политика за защита на потребителите[8],

–       като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи[9],

–       като взе предвид проучването от 2013 г. на своя тематичен отдел „А“ относно това как да изградим повсеместно цифрово общество в ЕС,

–       като взе предвид проучването от 2013 г. на своя тематичен отдел „А“ относно дискриминацията на потребителите в цифровия единен пазар,

–       като взе предвид проучването от 2013 г. на своя тематичен отдел „А“, озаглавено „Entertainment x.0 – средство за ускоряване на разпространението на широколентовите мрежи“,

−      като взе предвид решението на Съда от 8 април 2014 г. по съединени дела C-293/12 и C-594/12, с което Директивата за запазване на данни беше обявена за недействителна,

−      като взе предвид своята позиция относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа[10],

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че председателят на Комисията г-н Жан-Клод Юнкер определи 10 приоритета за 2015 г. и изрази желанието си за засилване на сътрудничеството между европейските институции при изготвянето на годишната работна програма на Комисията;

Б.     като има предвид, че вторият приоритет се отнася до свързан цифров единен пазар, който следва да включва пакет за цифров единен пазар;

В.     като има предвид, че завършването на европейския цифров единен пазар ще доведе до създаването на милиони работни места и потенциално ще позволи на Европа да увеличи БВП с 4% до 2020 г.;

Г.     като има предвид, че се очаква увеличаването на степента на разпространение на широколентовия достъп с 10 процентни пункта да доведе до растеж на БВП на глава от населението в размер на от 0,9 до 1,5 процентни пункта годишно;

Д.     като има предвид, че се очаква икономиката във връзка със софтуерни приложения сама по себе си да увеличи три пъти своите приходи от 2013 до 2018 г., като създаде 3 милиона работни места през същия период;

Е.     като има предвид, че Парламентът възложи проучване за анализ на цената на „отказа от Европа“ в рамките на цифровия единен пазар, което утвърждава значението на разглеждането на цифровите решения като възможност за потребителите, гражданите и предприятията, а не като заплаха;

Ж.    като има предвид, че Съюзът трябва да насърчава масовото възприемане на изчисленията в облак в Европа, тъй като те представляват мощен двигател за растежа на европейската икономика; като има предвид, че проучването предоставя доказателства за значителни очаквани печалби, свързани с тяхното бързо развитие;

З.      като има предвид, че фактът, че разузнавателните агенции са получавали достъп до личните данни на потребителите на онлайн услуги, силно понижи доверието на гражданите в тези услуги и следователно има неблагоприятен ефект върху предприятията, които инвестират в развитието на нови услуги с помощта на големи информационни масиви или на нови приложения, като например „интернет на предметите“;

И.     като има предвид, че пречките, възпрепятстващи участието на потребителите в цифровия единен пазар, се отнасят до дискриминационни практики, като например ограничаване на дейността на доставчиците на услуги до определени държави или територии, прост отказ за продажба, автоматично пренасочване, както и неоснователно диверсифициране на условията за продажба;

Й.     като има предвид, че сигурните, ефикасни, конкурентоспособни и иновативни мобилни плащания и електронни плащания са от решаващо значение, за да могат потребителите да се възползват изцяло от предимствата на единния пазар;

К.     като има предвид, че потребителите не са запознати с алтернативи на националните пощенски услуги или че потребителите са склонни да считат, че наличните алтернативи осигуряват по-ниско качество на услугата;

Л.     като има предвид, че защитата на личните данни и на неприкосновеността на личния живот, както и киберсигурността и сигурността на електронните съобщителни услуги и мрежи са приоритет за цифровия единен пазар, тъй като те са основни предпоставки за неговото функциониране и за осигуряване на доверието на гражданите и потребителите в него;

M.    като има предвид, че неутралността на мрежата е необходима, за да се защитят иновациите в интернет;

Н.     като има предвид, че културният сектор е силно засегнат от кризата; като има предвид, че правната рамка за авторското право следва да включва разработването на нови цифрови технологии, като същевременно гарантира подходящо възнаграждение на носителите на правата; като има предвид, че развитието на интернет, на социалните мрежи и на свързаната телевизия продължава да бъде огромно предизвикателство и не следва да се разглежда като вредно за нашите културни и творчески сектори, които създават работни места и допринасят в значителна степен за БВП;

O.     като има предвид, че ЕС изостава от своите основни конкуренти, като САЩ, по отношение на инвестициите в ИКТ, разгръщането на широколентовия достъп и цифровите иновации, главно поради разпокъсаността на цифровия единен пазар;

П.     като има предвид, че трябва да бъдат на разположение достатъчно ресурси на честотния спектър, за да се поеме експоненциалното нарастване на мобилните данни и да се задоволи нарастващото търсене;

Р.     като има предвид, че наличието в цяла Европа на широкоразпространен, високоскоростен, сигурен и бърз достъп до интернет и на цифрови услуги в полза на обществения интерес е от съществено значение за социалния и икономическия растеж, конкурентоспособността, социалното приобщаване и единния пазар;

С.     като има предвид, че разработването на високоскоростни широколентови мрежи ще се облагодетелства от европейските технически стандарти; като има предвид, че са необходими програми за научноизследователска и развойна дейност на равнището на ЕС и засилен мониторинг на процедурите по стандартизация, ако Съюзът иска да играе централна роля в телекомуникационната индустрия;

Т.     като има предвид, че научноизследователската и развойната дейност и иновациите в цифровата икономика ще спомогнат за гарантирането на конкурентоспособността на Европа в средносрочен и дългосрочен план;

У.     като има предвид, че бързото разпространение на високоскоростни широколентови мрежи е изключително важно за развитието на европейската производителност и за появата на нови и малки предприятия, които могат да бъдат водещи в различни сектори, като например здравеопазването, производството и сектора на услугите;

Ф.    като има предвид, че частният сектор следва да има водеща роля при внедряването и модернизирането на широколентовите мрежи и да се подкрепя от благоприятстваща конкуренцията и инвестициите нормативна уредба;

Х.     като има предвид, че институциите на ЕС следва да положат повече усилия за заемане на водеща роля при цифровизацията на публичните услуги;

Приоритетни инициативи за 2015 г.

1.      призовава Комисията да включи в пакета за единния цифров пазар, който предстои да бъде приет през 2015 г., набор от законодателни и незаконодателни инициативи (наричани по-нататък „инициативи“) с цел укрепване на доверието на потребителите в онлайн среда и опростяване на уредбата за защита на потребителите при покупки онлайн;

Единен европейски регулаторен орган по телекомуникации

2.      отправя искане към Комисията да предложи инициатива за създаване на единен европейски регулаторен орган по телекомуникации, който ще бъде от ключово значение, за да се премахне разделението в съществуващия цифров единен пазар;

Предоставяне на цифрова инфраструктура и преодоляване на недостига на инвестиции

3.      призовава Комисията да предприеме инициативи за осигуряване – чрез частния сектор – на значително увеличаване на финансирането за проекти, които допринасят за ускоряване на разгръщането на свръхвисокоскоростни широколентови мрежи, стимулират създаването и приемането на насърчаващи производителността цифрови услуги, преодоляват цифровото разделение в селските райони по отношение н високоскоростния достъп, както и повишават сигурността и устойчивостта на ИКТ мрежи и приложения чрез инвестиции в инфраструктурата, базирана в ЕС;

4.      счита, че инициативите следва също така да представят преразгледана далновидна цел във връзка с програмата в областта на цифровите технологии за 2020 г., за да се гарантира, че всички домакинства в ЕС имат достъп до широколентови връзки с капацитет от 100 мегабита в секунда и 50% от домакинствата могат да се абонират за широколентова връзка с капацитет от 1 гигабит в секунда или повече;

Насърчаване на предприемачеството и уменията в областта на цифровите технологии

5.      отправя искане към Комисията да представи инициатива за цифрово предприемачество, тъй като това е от решаващо значение за създаването на нови работни места и новаторски идеи, включително мерки за подобряване на достъпа до финансиране за нови цифрови предприемачи (например чрез краудсорсинг) и за насърчаване на предоставянето на втори шанс на неуспелите предприемачи;

Изчисления в облак

6.      счита, че инициативите следва по-специално да съдържат законодателно предложение в областта на изчисленията в облак с цел да се реагира на липсата на отговорност на доставчиците на услуги за изчисления в облак и на непоследователността на транснационалната законова и подзаконова уредба;

7.      подчертава, че ако компютърните услуги в облак се предоставят само от ограничен брой големи доставчици, все по-голям обем от информация ще бъде съсредоточен в ръцете на тези доставчици; освен това припомня, че изчисленията в облак също водят до рискове за потребителите, особено на малките предприятия, по-специално по отношение на чувствителните данни и търговските тайни;

8.      отбелязва, че доверието в изчисленията в облак и доставчиците на този вид услуги бяха засегнати неблагоприятно от практиките за масово наблюдение; поради това подчертава, че разработването на системи за изчисления в облак и ИТ решения е съществено условие за осигуряването на растеж и заетост и за доверие в услугите и доставчиците в областта на изчисленията в облак, както и за гарантиране на висока степен на защита на личните данни;

9.      призовава Комисията да поеме водеща роля в насърчаването на разработването на европейски стандарти и спецификации за изчисления в облак и в насърчаването им в международен план, което да позволи съществуването на компютърни услуги в облак, които са надеждни, сигурни и енергийно ефективни, зачитат правото на личен живот и имат висока степен на оперативна съвместимост, като неделима част от бъдеща индустриална политика на Съюза; подчертава, че надеждността, сигурността и защитата на данните са необходими за доверието на потребителите и за конкурентоспособността;

Роуминг

10.    потвърждава отново убеждението си, че премахването на таксите за роуминг отдавна трябваше да е факт; подчертава, че отсрочването на датата за след 15 декември 2015 г. и допускането на допълнителни такси за лицата, пътуващи в рамките на ЕС, биха били неприемливи;

Дискриминация по отношение на онлайн потребителите

11.    изразява съжаление, че потребителите са обект на дискриминация при пазаруването онлайн; счита, че поради това инициативите следва да са насочени и в хоризонтален план към тези дискриминационни практики, основани на националност или на място на пребиваване, които се срещат в много различни области на законодателството на ЕС;

12.    като приветства разрастването на електронната търговия, същевременно отбелязва господстващото положение в някои държави членки на само определен брой участници в пряката продажба на материални стоки или под формата на пазарна платформа, на която други лица продават материални стоки; подчертава необходимостта от това на европейско равнище да се наблюдава и предотвратява злоупотребата с такова господстващо положение по отношение на наличието на стоки за потребителите, както и на таксите, изисквани от МСП за използването на такива пазарни платформи;

Уебсайтове за търсене на пазара и за сравняване на цени

13.    приветства съобщението на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, относно по-нататъшни проучвания на Комисията на практиките на търсачките и на цифровия пазар като цяло;

14.    отбелязва, че уебсайтове за онлайн търсене на пазара и за сравняване на цените са от особено значение за осигуряването на конкурентни условия в рамките на цифровия единен пазар с оглед на техния потенциал за развитие и превръщането им в „портиери“ и възможността, с която разполагат, за търговска реализация на вторичното използване на получената информация; поради това призовава Комисията да засили мониторинга на т.нар. „стартови предимства“ и на мрежовите ефекти в сектора на цифровите технологии, които могат бързо да се превърнат в злоупотреби с господстващо положение, както и да прилага решително правилата на ЕС в областта на конкуренцията въз основа на принос от всички заинтересовани лица и при отчитане на цялата структура на цифровия единен пазар с цел да се гарантират средства за правна защита, които наистина са в полза на потребителите, ползвателите на интернет и онлайн предприятията;

15.    освен това призовава Комисията да действа бързо, за да разгледа възможните решения, които са в посока на балансирана, справедлива и отворена структура за търсене в интернет;

16.    подчертава, че когато се използват търсачки и уебсайтове за сравнение на цените, процесът на търсене и резултатите следва да бъдат безпристрастни, за да се запази недискриминационният характер на търсенето в интернет, да се осигури по-голяма конкуренция и избор за ползвателите и потребителите и да се поддържа разнообразието от източници на информация; следователно отбелязва, че индексирането, оценяването, представянето и класирането трябва да бъдат безпристрастни и прозрачни, като по отношение на взаимосвързаните услуги търсачките и уебсайтовете за сравнение на цените трябва да гарантират пълна прозрачност, когато показват резултатите от търсенето; призовава Комисията да предотврати злоупотребите при предлагането на пазара на взаимосвързани услуги;

Мобилни и електронни плащания

17.    призовава Комисията и държавите членки към по-нататъшно разработване и прилагане на европейските и националните регулаторни рамки, за да се създаде възможност за интегриран, сигурен и иновативен пазар на онлайн и мобилни плащания, като в същото време се гарантира защитата на данните на потребителите и клиентите;

18.    изразява съжаление във връзка със съществените различия на търговски практики между държавите членки в областта на мобилните плащания и прекомерно високите разходи за извършване на трансгранични плащания, което пречи на бързия растеж на пазара;

19.    подчертава необходимостта от по-нататъшно включване на системите за онлайн плащания в единната зона за плащания в евро (SEPA); изисква от Комисията да ускори работата си по отношение на картовите, интернет и мобилните плащания с оглед на разработването на европейски стандарти в тази област, както и да направи конкретни предложения в контекста на инициативите, като същевременно гарантира, че инициативите не изключват нови участници и не възпират иновациите;

Доставка на пратки

20.    счита, че следва да се насърчават инициативите за саморегулиране в областта на пощенските и колетните пратки с цел запълване на значителни информационни пропуски, които съществуват по отношение на наличието на различни услуги по доставяне и свързаните с тях възможности за доставка както за потребителите, така и за електронните търговци на дребно;

21.    подчертава, че бързите, надеждни и достъпни колетни услуги „от край до край“ са от основно значение за конкурентоспособността на малките онлайн търговци на дребно; призовава Комисията да предприеме действия, за да гарантира подобряване на митническите процедури, хармонизиране на спедиторските режими и увеличаване на минималните прагове за митническите задължения;

Ограничения на онлайн разпространението

22.    призовава Комисията да води борба срещу практиките на дискриминация в областта на онлайн разпространението, уредено от Регламента за групово освобождаване от вертикални ограничения (Регламент (EС) № 330/2010 на Комисията), така че да се запази възможността на дистрибуторите да използват новаторски методи на разпространение и да достигат до повече и по-разнообразни клиенти;

„Интернет на предметите“

23.    призовава Комисията да въведе в инициативите амбициозни предложения относно „интернет на предметите“ и стандарти за междумашинна комуникация, както и да подготви пилотни проекти; подчертава, че европейските дружества и институции трябва да играят по-голяма роля в създаването на международни стандарти за „интернет на предметите“; счита, че Европа би могла да бъде стожер на протоколи за силна защита на личните данни в тази област, и подчертава необходимостта да се защитят данните в „интернет на предметите“ от злоупотреби, манипулации или атаки на киберпространството; в тази връзка подчертава, че трябва да се приемат специфични мерки, за да се гарантира, че крайното оборудване е съвместимо с правото на потребителите да контролират и защитават своите лични данни, както и да се осигури висока степен на сигурност на телекомуникационните мрежи и услуги;

24.    изисква от Комисията да определи ясни правила, изискващи „избор на участие“ от страна на потребителите, за да могат техните данни от хардуер, използван за здраве, упражнения или други цели за проследяване на поведението им, да бъдат използвани за рекламни цели, маркетингови цели или цели, свързани с начина на живот; подчертава, че потребителите трябва да могат лесно да сложат край на такива практики, без да губят достъп до другите функции на хардуера или софтуера, свързани с тях;

25.    призовава предприятията, които предоставят нови услуги, използващи „големи информационни масиви“, и нови приложения, като например „интернет на предметите“, да внедряват мерки за защита на данните още на етапа на разработване с цел поддържане на високо равнище на доверие сред гражданите;

Неутралност на мрежата

26.    припомня, че неутралността на мрежата е от изключително значение, за да се гарантира отсъствието на дискриминация между интернет услугите и пълната гаранция на конкуренцията;

27.    счита, че неутралността на мрежата трябва да бъде ясно определена в съответствие с определенията на Парламента, както и да бъде гарантирана и строго уредена от законодателството, за да се създаде възможност на малките и средните предприятия, неправителствените организации и други социални и икономически субекти да се възползват от всички възможности на цифровия пазар;

28.    призовава Комисията, органите по стандартизация и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) да разработят минимални стандарти и насоки за сигурност и неприкосновеност на личния живот за информационните системи, мрежи и услуги, включително услугите в областта на изчисленията в облак, с цел подобряване на защитата на личните данни на гражданите на ЕС и целостта на всички информационни системи; счита, че такива стандарти могат да се превърнат в еталон за новите глобални стандарти и следва да бъдат определени чрез открит и демократичен процес;

Права на интелектуалната собственост и авторско право

29.    настоятелно призовава Комисията да направи цялостен преглед на съществуващото законодателство в областта на правата на интелектуалната собственост (ПИС) и да представи предложение относно ПИС, което да балансира интересите както на потребителите, така и носителите на права; освен това призовава Комисията да създаде на равнището на ЕС трансгранична хармонизирана и интегрирана система на авторското право, която да балансира присъщата стойност и оценката на креативното и творческо съдържание и правата на потребителите; подчертава, че творческите индустрии са най-процъфтяващият сектор в ЕС, като осигуряват стимули за растеж и работни места, а също така и подпомагат иновациите в съответствие със стратегията „Европа 2020“; припомня, че Парламентът създаде Работна група за реформа на правата върху интелектуалната собственост и авторското право с цел да се подпомогне вземането на решения в тази област и да се способства за предприемането на тази реформа;

30.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.