Procedure : 2014/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0288/2014

Indgivne tekster :

B8-0288/2014

Forhandlinger :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 161kWORD 69k
24.11.2014
PE539.011v01-00
 
B8-0288/2014

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om det digitale indre marked (2014/2973(RSP))


Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez, Juan Carlos Girauta Vidal for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om det digitale indre marked (2014/2973(RSP))  
B8‑0288/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 3, stk. 3, og artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union,

–       der henviser til artikel 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114, stk. 3, og artikel 169, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 7, 8, 11, 21, 38 og 52,

–       der henviser til et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 23. april 2013 med titlen "E-commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013" (SWD(2013)0153),

–       der henviser til Kommissionens resultattavle for det indre marked nr. 26 af 18. februar 2013,

–       der henviser til Kommissionens resultattavle for den digitale dagsorden 2014,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 med titlen "En sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester" (COM(2011)0942),

–       der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om en ny europæisk forbrugerpolitisk strategi(1),

–       der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2014 om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF(2).

–       der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa(3),

 

–       der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om fuldførelse af det digitale indre marked(4),

 

–       der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om fuldførelse af det digitale indre marked(5),

–       der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om en strategi til styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder(6),

–       der henviser til sin beslutning af 20. april 2012 om et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - e-forvaltning som spydspids(7),

–       der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om en ny forbrugerpolitisk strategi(8),

–       der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre anliggender(9),

–       der henviser til undersøgelsen fra Temaafdeling A fra 2013 om, hvordan et almindeligt udbredt digitalt samfund kan etableres i EU,

–       der henviser til undersøgelsen fra Temaafdeling A fra 2013 om forskelsbehandling af forbrugere på det digitale indre marked,

–       der henviser til undersøgelsen fra Temaafdeling A fra 2013 med titlen "Entertainment x.0 to boost broadband deployment",

−      der henviser til Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12, hvori Domstolen erklærer direktivet om lagring af data for ugyldigt,

−      der henviser til sin holdning til forslag til forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område(10),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, har fastsat ti prioriteter for 2015 og har udtrykt ønske om at styrke samarbejdet mellem EU's institutioner ved udarbejdelsen af Kommissionens årlige arbejdsprogram;

B.     der henviser til, at den anden prioritet vedrører et forbundet digitalt indre marked, som bør bestå af en pakke for det digitale indre marked;

C.     der henviser til, at fuldførelsen af det europæiske digitale indre marked ville skabe millioner af arbejdspladser og eventuelt sætte Europa i stand til at øge BNP med 4 % inden 2020;

D.     der henviser til, at en stigning i bredbåndsdækningen med ti procentpoint forventes at øge den årlige vækstrate i BNP pr. indbygger med 0,9 til 1,5 procentpoint;

E.     der henviser til, at app-økonomien alene forventes at tredoble sine indtægter mellem 2013 og 2018 og skabe tre mio. arbejdspladser i samme periode;

F.     der henviser til, at Parlamentet har bestilt en undersøgelse med analyse af omkostninger ved manglende EU-tiltag på det digitale indre marked, der bekræfter vigtigheden af at se digitale løsninger som en mulighed for forbrugere, borgere og virksomheder og ikke som en trussel;

G.     der henviser til, at Unionen skal fremme generel anvendelse af cloud computing i Europa, idet det er en stærk drivkraft for væksten i den europæiske økonomi; der henviser til, at undersøgelsen klart dokumenterer betydelige forventede indtægter, som er knyttet til den hurtige udvikling cloud computing;

H.     der henviser til, at det forhold, at efterretningsagenturer har skaffet sig adgang til personoplysninger om brugere af onlinetjenester i alvorlig grad har ødelagt borgernes tillid til sådanne tjenester, og derfor har en negativ indvirkning på virksomheder, som investerer i udviklingen af nye tjenester ved hjælp af "Big Data" eller nye applikationer såsom "Tingenes Internet";

I.      der henviser til, at hindringer for forbrugernes deltagelse i det digitale indre marked, vedrører forskelsbehandling, såsom begrænsning af udbyderes adgang til visse lande eller territorier, ensidig nægtelse af salg, automatisk omdirigering og uberettiget diversificering af salgsbetingelser;

J.      der henviser til at sikre, effektive, konkurrencedygtige og innovative mobile betalinger og e-betalinger er af afgørende betydning, hvis forbrugerne skal drage fuld fordel af det indre marked;

K.     der henviser til, at forbrugerne mangler viden om alternativer til den nationale posttjeneste, eller også har forbrugerne tendens til at mene, at de tilgængelige alternativer tilbyder en service af ringere kvalitet;

L.     der henviser til, at beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, samt internetsikkerhed og sikker elektronisk kommunikation og sikre elektroniske netværk er en prioritet på det digitale indre marked, eftersom disse er grundlæggende forudsætninger for at markedet fungerer og for at borgere og forbrugeres kan have tillid til dette;

M.    der henviser til, at netneutralitet er nødvendig for at beskytte innovation på internettet;

N.     der henviser til, at den kulturelle sektor rammes hårdt af krisen; der henviser til, at de juridiske rammer for ophavsret bør integrere udviklingen af nye digitale teknologier samtidig med, at rettighedshaverne sikres rimelig betaling; der henviser til, at udviklingen af internettet, sociale netværk og internetforbundet TV fortsat er en enorm udfordring og ikke bør ses som skadelig for vores kulturelle og kreative industrier, som skaber arbejdspladser og bidrager betydeligt til BNP;

O.     der henviser til, at EU halter bagefter sine største konkurrenter, f.eks. USA, for så vidt angår investering i IKT, udbygning af bredbåndsnet og digital innovation, navnlig på grund af fragmenteringen på det digitale indre marked;

P.     der henviser til, at tilstrækkelige frekvensressourcer skal stilles til rådighed med henblik på at dække den eksponentielle vækst i mobildata og imødekomme den stigende efterspørgsel;

Q.     der henviser til, at det derfor er afgørende for den sociale og økonomiske vækst, konkurrenceevnen, den sociale inklusion og det indre marked, at der overalt i Europa er udbredt, hurtig og sikker højhastighedsinternetadgang og digitale tjenester af offentlig interesse til rådighed;

R.     der henviser til, at udviklingen af bredbåndsnet med meget høj hastighed vil nyde godt af europæiske tekniske standarder; der henviser til, at forsknings- og udviklingsprogrammer på EU-plan og øget overvågning af standardiseringsprocedurerne er nødvendigt, hvis EU skal spille en afgørende rolle i telekommunikationsindustrien;

S.     der henviser til, at forskning, udvikling og innovation inden for den digitale økonomi vil bidrage til at sikre, at Europa forbliver konkurrencedygtigt på mellemlang og lang sigt;

T.     der henviser til, at en hurtig udbredelse af højhastighedsbredbåndsnet er af afgørende betydning for udviklingen i Europas produktivitet og for oprettelsen af nye og små virksomheder, der kan være førende inden for forskellige sektorer, f.eks. sundhedstjenester, produktion og tjenesteydelser;

U.     der henviser til, at den private sektor bør spille en ledende rolle i udbredelsen og moderniseringen af bredbåndsnet med støtte i en konkurrence- og investeringsfremmende lovgivning;

V.     der henviser til, at EU-institutionerne bør gøre en større indsats for at gå i spidsen for en digitalisering af de offentlige tjenester;

Prioriterede initiativer for 2015

1.      opfordrer Kommissionen til i pakken for det digitale indre marked, som skal vedtages i 2015, at indarbejde en række lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige initiativer (i det følgende benævnt "initiativerne") med sigte på at fremme forbrugernes tillid til internettet og forenkle lovgivningen for så vidt angår forbrugernes onlinekøb;

En fælles europæisk tilsynsmyndighed for telekommunikation

2.      opfordrer Kommissionen til af foreslå et initiativ til etablering af en fælles europæisk tilsynsmyndighed for telekommunikation, der vil være nøglen til en samordning af det eksisterende digitale indre marked;

Levering af digital infrastruktur og udfyldning af investeringsbehovet

3.      opfordrer Kommissionen til at vedtage initiativer med henblik på via den private sektor at sikre en massiv forøgelse i finansieringen af projekter, der bidrager til at styrke udbredelsen af superhøjhastighedsbredbåndsnet, stimulere skabelsen af produktivitetsstyrkende digitale tjenester, udfylde det digitale behov for højhastighedsadgang i landområderne og styrke sikkerhed og modstandsdygtighed i IKT-netværk og -applikationer gennem investeringer i EU-baseret infrastruktur;

4.      er af den opfattelse, at initiativerne også bør levere et revideret fremadrettet mål for den digitale dagsorden for 2020 for at sikre, at alle husstande i EU har adgang til bredbåndsforbindelser, der leverer 100 megabits/sekund, og hvor 50 % af husstandene abonnerer på 1 gigabit pr. sekund og derover;

Fremme af digitalt iværksætteri og digitale færdigheder

5.      opfordrer Kommissionen til at fremsætte et initiativ for digitalt iværksætteri, da dette er af afgørende betydning for skabelsen af nye arbejdspladser og innovative idéer, herunder foranstaltninger til forbedring af adgangen til finansiering for nye digitale iværksættere (f.eks. via crowdsourcing) og til at gøre det lettere for konkursramte iværksættere at få en chance til;

Cloud computing

6.      er af den opfattelse, at initiativerne især bør omfatte et lovgivningsforslag på området cloud computing med henblik på at reagere på de manglende ansvarsbestemmelser for tjenesteudbydere af cloud computing og uoverensstemmelser mellem tværnationale love og bestemmelser;

7.      understreger, at hvis cloud-tjenester udelukkende leveres af et begrænset antal store udbydere, vil store mængder information være samlet hos disse udbydere; minder endvidere om, at cloud computing også indebærer risici for brugerne, især små virksomheder, navnlig hvad angår følsomme oplysninger og forretningshemmeligheder;

8.      bemærker, at tilliden cloud computing og udbydere af cloud-tjenester er påvirket negativt af den masseovervågning, der har fundet sted; understreger derfor, at udviklingen af cloud-tjenester og it-løsninger er en vigtig forudsætning for vækst og beskæftigelse og for tilliden til cloud computing-tjenester og -udbydere samt for at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger;

9.      opfordrer Kommissionen til at gå i spidsen for at fremme udviklingen af europæiske standarder og specifikationer for cloud computing og fremme af disse på internationalt plan, hvilket muliggør privatsfærevenlige, pålidelige, fuldt ud interoperable, sikre og energieffektive cloud-tjenester som en integreret del af EU's fremtidige erhvervspolitik; understreger, at pålidelighed, sikkerhed og beskyttelse af oplysninger er påkrævet af hensyn til forbrugertilliden og konkurrenceevnen;

Roaming

10.    bekræfter på ny sin holdning om, at roamingtaksterne for længst burde være afskaffet; understreger, at det vil være uacceptabelt at forskyde datoen til efter den 15. december 2015 og gøre det tilladt at afkræve ekstra gebyrer af personer, der rejser inden for EU;

Forskelsbehandling af onlineforbrugere

11.    beklager, at forbrugerne ofte lider under forskelsbehandling, når de handler på internettet; mener, at initiativerne derfor også horisontalt bør håndtere denne forskelsbehandling baseret på nationalitet eller bopælssted, som forekommer på mange forskellige områder af EU-retten;

12.    glæder sig over væksten for så vidt angår e-handel, men noterer sig samtidig nogle få aktørers dominerende stilling i visse medlemsstater for så vidt angår direkte salg af fysiske varer eller som en markedsbaseret platform, hvor andre kan sælge fysiske varer; understreger, at der er behov for på EU-plan at overvåge og forhindre misbrug af sådanne dominerende stillinger med hensyn til tilgængeligheden af varer til forbrugerne og de afgifter, SMV'erne afkræves for at anvende sådanne markedsbaserede platforme;

Websteder med markedssøgning og prissammenligning

13.    glæder sig over, at kommissæren for konkurrence har udtalt, at Kommissionen vil indlede yderligere undersøgelser af søgemaskiners praksis og det digitale marked generelt;

14.    noterer sig, at websteder for markedssøgning og prissammenligning online er af særlig betydning for at sikre konkurrencevilkår på det digitale marked på grund af deres potentielle udvikling til "gatekeepere" og den mulighed, de har for erhvervsmæssigt at udnytte sekundær anvendelse af opnåede oplysninger; opfordrer derfor Kommissionen til at styrke overvågningen af de såkaldte pionerfordele og netværkseffekter inden for den digitale sektor, der hurtigt kan udvikle sig til misbrug af dominerende stillinger, og til målbevidst at styrke EU's konkurrenceregler på grundlag af input fra alle relevante interessenter under hensyntagen til hele strukturen af det digitale indre marked med henblik på at sikre foranstaltninger, der reelt er til fordel for forbrugere, internetbrugere og onlinevirksomheder;

15.    opfordrer endvidere Kommissionen til at handle hurtigt og til at overveje mulige løsninger i retning af en afbalanceret, retfærdig og åben søgestruktur på internettet;

16.    understreger, at søgeprocesser- og resultater ved anvendelse af søgemaskiner og prissammenligning bør være objektive, således at internetsøgningerne forbliver ikke-diskriminerende, fører til mere konkurrence og større valg for brugere og forbrugere og bevarer informationskildernes diversitet; konstaterer derfor, at indeksering, evaluering, præsentation og klassificering skal være objektiv og gennemsigtig, og at søgemaskiner og websteder for prissammenligning i forbindelse med indbyrdes forbundne tjenester bør garantere fuld gennemsigtighed ved visning af søgeresultater; opfordrer Kommissionen til at forhindre misbrug ved markedsføring af indbyrdes forbundne tjenester;

Mobile betalinger og e-betalinger

17.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at udvikle og gennemføre EU's og medlemsstaternes regelsæt med henblik på at muliggøre et integreret, sikkert og innovativt marked for betalinger via internettet og mobile betalinger samtidig med, at forbrugeres og kunders personoplysninger sikres; opfordrer i den forbindelse til en klar identificering af alle parters respektive rettigheder og forpligtelser, herunder tredjepartsudbydere; understreger behovet for, at lovgivningen fastsætter klare og gennemsigtige regler for at gøre det muligt at fange og fremme nye teknologiske udviklinger;

18.    beklager den betydeligt uensartede handelspraksis mellem medlemsstaterne for så vidt angår mobile betalinger og de uforholdsmæssigt store omkostninger ved at gennemføre grænseoverskridende betalinger, som hindrer markedet i at vokse hurtigere;

19.    understreger nødvendigheden af yderligere at indarbejde onlinebetalingssystemer i SEPA; opfordrer Kommissionen til at fremskynde sit arbejde med kort-, internet- og mobile betalinger med henblik på udviklingen af europæiske standarder på dette område, og at udarbejde konkrete forslag i forbindelse med initiativerne, og til samtidig at sikre, at ingen initiativer udelukker nytilkomne eller modvirker innovation;

Pakkelevering

20.    er af den opfattelse, at initiativerne bør tilskynde til selvregulering på området post- og pakkeomdeling for at udfylde de betydelige informationsbehov i forbindelse med tilgængeligheden af forskellige leveringstjenester og hermed forbundne leveringsmuligheder, både for forbrugere og e-detailhandlere;

21.    understreger, at hurtige, pålidelige og økonomisk overkommelige punkt-til-punkt pakkeleveringstjenester er af afgørende betydning for små onlineforhandleres konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at sikre bedre toldprocedurer, harmoniserede forsendelsesordninger og højere "de minimis"-tærskler for toldafgifter;

Begrænsninger inden for onlinedistribution

22.    opfordrer Kommissionen til at bekæmpe forskelsbehandling inden for onlinedistribution, som er reguleret af gruppefritagelsesforordningen om vertikale begrænsninger (Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010), for at sikre, at distributørerne har mulighed for at anvende innovative distributionsmetoder og for at nå ud til en større og mere varieret kundekreds;

Tingenes internet

23.    opfordrer Kommissionen til at indarbejde ambitiøse forslag om Tingenes internet og standarder for kommunikationen fra maskine til maskine i initiativerne og forberede pilotprojekter; understreger, at europæiske virksomheder og institutioner skal spille en større rolle i skabelsen af standarder for Tingenes internet; mener, at Europa kunne være fortaler for stærkere databeskyttelsesprotokoller på dette område, og understreger behovet for at beskytte Tingenes internet mod misbrug, manipulering og cyberangreb; insisterer i den forbindelse på, at der vedtages specifikke foranstaltninger for at sikre, at terminaludstyr er kompatibelt med brugernes rettigheder til at kontrollere og beskytte deres personoplysninger og for at sikre et højt sikkerhedsniveau for telekommunikationsnetværk og -tjenester;

24.    opfordrer Kommissionen til at fastlægge klare regler, der kræver, at brugerne aktivt vælger om deres oplysninger fra hardware, der er anvendt til sundheds-, motions- eller andre sporingsformål, kan anvendes i reklame-, markedsførings- eller livsstilssammenhæng; understreger, at brugere let skal kunne stoppe en sådan anvendelse uden at miste adgang til de øvrige hertil knyttede hardware- eller softwarefunktioner;

25.    opfordrer virksomheder, der leverer nye tjenester ved hjælp af "big data" og nye applikationer såsom "Tingenes internet" til at indbygge databeskyttelsesforanstaltninger, der allerede er i udviklingsfasen, med henblik på at opretholde et højt tillidsniveau blandt borgerne;

Netneutralitet

26.    minder om, at netneutralitet er meget vigtigt for at sikre, at der ikke forekommer forskelsbehandling mellem internettjenester, og at konkurrencen garanteres fuldt ud;

27.    mener, at netneutralitet skal være klart defineret i overensstemmelse med Parlamentets definitioner og være garanteret og strengt forankret ved lov med henblik på at sætte små og mellemstore virksomheder, NGO'er og andre sociale og økonomiske aktører i stand til at drage fordel af alle det digitale markeds muligheder;

28.    opfordrer Kommissionen, standardiseringsorganer og ENISA til at udvikle minimumsstandarder og -retningslinjer for sikkerhed og privatlivets fred til it-systemer, -net og -tjenester, herunder cloud computing-tjenester, for bedre at beskytte EU-borgernes personoplysninger og alle it-systemers integritet; mener, at sådanne standarder kunne blive et vigtigt benchmark for nye globale standarder og bør fastsættes i en åben og demokratisk proces;

Intellektuel ejendomsret og ophavsrettigheder

29.    opfordrer indtrængende Kommissionen til nøje at undersøge den eksisterende lovgivning på området intellektuel ejendomsret og udarbejde et forslag om intellektuel ejendomsret, som skaber balance mellem både forbrugeres og rettighedshaveres interesser; opfordrer endvidere Kommissionen til at etablere et grænseoverskridende harmoniseret og integreret ophavsretssystem på EU-plan, der afbalancerer den iboende værdi og anerkendelse af kreativt og kunstnerisk indhold mod forbrugerrettigheder; understreger, at de kreative industrier udgør den mest blomstrende sektor i EU og stimulerer vækst og arbejdspladser, men at de også støtter innovation i overensstemmelse med Europa-2020-strategien; minder om, at Parlamentet har nedsat en arbejdsgruppe om reform af intellektuel ejendomsret og ophavsret med henblik på at fremme løsninger på dette område og bidrage til, at en sådan reform gennemføres;

30.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0239.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0063.

(3)

Vedtagne tekster P7_TA(2013)0535.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0327.

(5)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0468.

(6)

EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 11.

(7)

EUT C 258 E af 7.9.2013,s. 64.

(8)

EUT C 153 E af 31.1.2008, s. 25.

(9)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0230.

(10)

Vedtagne tekster P7_TA(2014)0281.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik