Πρόταση ψηφίσματος - B8-0288/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0288/2014

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά

  24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez, Juan Carlos Girauta Vidal εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

  Διαδικασία : 2014/2973(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0288/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0288/2014
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0288/2014

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά

  (2014/2973(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

  –       έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114 παράγραφος 3, και 169 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 11, 21, 38 και 52,

  –       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση προόδου 2013» (SWD(2013)0153),

  –       έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 26, της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013,

  –       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα του ψηφιακού θεματολογίου για το 2014,

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών[1],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές[2],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη[3],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς[4],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς[5],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών[6],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2012, για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος[7],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών[8],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων[9],

  –       έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό του Τμήμα Α το 2013, σχετικά με τον τρόπο οικοδόμησης μιας ψηφιακής κοινωνίας με ευρεία κάλυψη στην ΕΕ,

  –       έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό του Τμήμα Α το 2013, σχετικά με διακρίσεις σε βάρος καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά,

  –       έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό του Τμήμα Α το 2013 με τίτλο «Entertainment x.0 to boost broadband deployment» (Ψυχαγωγία x.0 για την προώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων),

  −      έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου, της 8ης Απριλίου 2014, στις κοινές υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, στην οποία κηρύσσεται άκυρη η οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων,

  −      έχοντας υπόψη τη θέση του σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου[10],

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, προσδιόρισε 10 προτεραιότητες για το 2015 και εξέφρασε την επιθυμία να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Επιτροπής·

  B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη προτεραιότητα αφορά τη συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά και θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική δέσμη μέτρων·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 4% έως το 2020·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης της ευρυζωνικότητας κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά 0,9 έως 1,5 ποσοστιαίες μονάδες·

  E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το διάστημα 2013-2018 αναμένεται η οικονομία των εφαρμογών, μόνο, να τριπλασιάσει τα έσοδά της, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 3 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπονήθηκε για λογαριασμό του Κοινοβουλίου μελέτη για την ανάλυση του κόστους της μη Ευρώπης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία καταδεικνύει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται οι ψηφιακές λύσεις ως ευκαιρία για τους καταναλωτές, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και όχι ως απειλή·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τη μαζική υιοθέτηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη, καθότι αυτές αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη, η ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη·

  H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει κλονίσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες αυτές, με αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με τη χρήση «μεγάλων όγκων δεδομένων» ή νέων εφαρμογών, όπως το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων»·

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στη συμμετοχή των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά σχετίζονται με πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, όπως ο περιορισμός των παρόχων υπηρεσιών σε συγκεκριμένες χώρες ή επικράτειες, η απλή άρνηση πώλησης, η αυτόματη αναδρομολόγηση και η αδικαιολόγητη διαφοροποίηση των όρων πώλησης·

  Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλείς, αποτελεσματικές, ανταγωνιστικές και καινοτόμες πληρωμές μέσω κινητού και ηλεκτρονικές πληρωμές είναι ιδιαίτερα σημαντικές προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς·

  ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τις εναλλακτικές επιλογές εκτός των εθνικών ταχυδρομικών υπηρεσιών ή έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι διαθέσιμες εναλλακτικές συνεπάγονται υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας·

  ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής καθώς και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων συνιστούν προτεραιότητα όσον αφορά την ενιαία ψηφιακή αγορά, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών·

  ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικτυακή ουδετερότητα είναι απαραίτητη για την προστασία της καινοτομίας στο Διαδίκτυο·

  ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του πολιτισμού πλήττεται σοβαρά από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων ψηφιακών τεχνολογιών εξασφαλίζοντας παράλληλα την κατάλληλη αμοιβή των κατόχων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του Διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της συνδεδεμένης τηλεόρασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση και δεν θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας, οι οποίοι παράγουν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕγχΠ·

  ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υστερεί σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσον αφορά τις επενδύσεις σε ΤΠΕ, την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την ψηφιακή καινοτομία, κυρίως λόγω του κατακερματισμού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επαρκείς πόροι ραδιοφάσματος προκειμένου να καλυφθεί η εκθετική αύξηση του όγκου των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και η αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης·

  ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ενιαία αγορά να διατίθενται ευρέως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ασφαλής πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε υψηλή ταχύτητα και αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος·

  ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας θα ευνοηθεί από τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ενωσιακά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και αυξημένη παρακολούθηση των διαδικασιών τυποποίησης, προκειμένου η Ένωση να αναλάβει κυρίαρχο ρόλο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών·

  ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μεσομακροπρόθεσμα·

  Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία εξάπλωση ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας είναι κρίσιμης σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη και για τη δημιουργία νέων και μικρών επιχειρήσεων που να μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε διάφορους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες·

  ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην εγκατάσταση και στον εκσυγχρονισμό των ευρυζωνικών δικτύων, υποστηριζόμενος από ένα ανταγωνιστικό και φιλικό προς τις επενδύσεις κανονιστικό πλαίσιο·

  ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσουν σαφώς τις προσπάθειές τους, ώστε να πρωτοστατήσουν στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών·

  Πρωτοβουλίες προτεραιότητας για το 2015

  1.      καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη δέσμη μέτρων για την ενιαία ψηφιακή αγορά, η οποία πρόκειται να εγκριθεί το 2015, μια σειρά νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών (στο εξής «πρωτοβουλίες») που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο Διαδίκτυο και στην απλούστευση των κανόνων προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις αγορές μέσω Διαδικτύου·

  Ενιαία ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών

  2.      ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλία για τη σύσταση ενιαίας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών, η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στην άρση του κατακερματισμού της υφιστάμενης ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

  Δημιουργία ψηφιακών υποδομών και κάλυψη του επενδυτικού κενού

  3.      καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση, μέσω του ιδιωτικού τομέα, μαζικής αύξησης της χρηματοδότησης για έργα τα οποία συμβάλλουν στην επιτάχυνση της εξάπλωσης των ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας, ενθαρρύνουν τη δημιουργία και υιοθέτηση ψηφιακών υπηρεσιών για ενίσχυση της παραγωγικότητας, συμβάλλουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις αγροτικές περιοχές όσον αφορά την πρόσβαση υψηλής ταχύτητας, και ενισχύουν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των δικτύων και εφαρμογών ΤΠΕ μέσω επενδύσεων σε υποδομές εντός της ΕΕ·

  4.      θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ως στόχο ενός αναθεωρημένου, φιλόδοξου ψηφιακού θεματολογίου για το 2020, τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των ευρωπαϊκών νοικοκυριών σε ευρυζωνικές συνδέσεις των 100 megabit το δευτερόλεπτο, με το 50% των νοικοκυριών να επιλέγουν σύνδεση άνω του 1 gigabit το δευτερόλεπτο·

  Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων

  5.      ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μια πρωτοβουλία για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καινοτόμων ιδεών, η οποία θα περιλαμβάνει μέτρα που θα βελτιώνουν την πρόσβαση των νέων ψηφιακών επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση –για παράδειγμα μέσω πληθοπορισμού (crowdsourcing)– και θα ενθαρρύνουν την παροχή δεύτερων ευκαιριών σε αποτυχόντες επιχειρηματίες·

  Υπολογιστικό νέφος

  6.      θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες θα πρέπει ιδίως να περιέχουν μια νομοθετική πρόταση στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η έλλειψη ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και η ασυνέπεια των νόμων και κανονισμών σε διεθνές επίπεδο·

  7.      τονίζει ότι η παροχή των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους μόνο από περιορισμένο αριθμό μεγάλων παρόχων θα οδηγήσει στον έλεγχο όλο και μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών από τους παρόχους αυτούς· υπενθυμίζει επιπλέον ότι οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους συνεπάγονται επίσης κινδύνους για τους χρήστες, ιδίως τις μικρές επιχειρήσεις, συγκεκριμένα όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα και το εμπορικό απόρρητο·

  8.      σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και στους παρόχους τους έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις πρακτικές μαζικής παρακολούθησης· τονίζει, επομένως, ότι η ανάπτυξη υπολογιστικών νεφών και λύσεων ΤΠ αποτελεί βασικό στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την εμπιστοσύνη προς τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και τους παρόχους τους, καθώς και για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

  9.      καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών για το υπολογιστικό νέφος, και τη διάδοσή τους σε διεθνές επίπεδο, με στόχο οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που χαρακτηρίζονται από σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, αξιοπιστία, υψηλή διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ενεργειακή αποδοτικότητα να καταστούν αναπόσπαστο τμήμα μιας μελλοντικής βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης· τονίζει ότι η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανταγωνιστικότητα·

  Περιαγωγή

  10.    επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η κατάργηση των τελών περιαγωγής έχει ήδη καθυστερήσει· τονίζει ότι θα ήταν απαράδεκτο να παραταθεί η προθεσμία μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2015 και να μην καταργηθούν οι πρόσθετες χρεώσεις για άτομα που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ·

  Διακρίσεις σε βάρος των καταναλωτών στο Διαδίκτυο

  11.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι καταναλωτές υφίστανται διακρίσεις όταν πραγματοποιούν τις αγορές τους στο Διαδίκτυο· θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίζουν σε οριζόντιο επίπεδο τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις λόγω εθνικότητας ή τόπου κατοικίας, και οι οποίες παρατηρούνται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ·

  12.    παρότι εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, επισημαίνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, ένας μικρός αριθμός φορέων έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση όσον αφορά την άμεση πώληση υλικών αγαθών ή την παροχή αγορακεντρικής πλατφόρμας σε τρίτους για την πώληση υλικών αγαθών· τονίζει ότι πρέπει να παρακολουθείται και να αποτρέπεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης όσον αφορά τη διάθεση αγαθών στους καταναλωτές και τον καθορισμό των χρεώσεων για τη χρήση μιας αγορακεντρικής πλατφόρμας από ΜΜΕ·

  Ιστότοποι αναζήτησης στην αγορά και σύγκρισης τιμών

  13.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελία του αρμόδιου για τον ανταγωνισμό Επιτρόπου ότι θα συνεχιστούν οι έρευνες της Επιτροπής όσον αφορά τις πρακτικές των μηχανών αναζήτησης και την ψηφιακή αγορά εν γένει·

  14.    επισημαίνει ότι οι ιστότοποι αναζήτησης στην αγορά και σύγκρισης τιμών είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού στην ψηφιακή ενιαία αγορά, λόγω του ενδεχομένου να εξελιχθούν σε ρυθμιστές της πρόσβασης σε πληροφορίες και της δυνατότητάς τους να αξιοποιούν εμπορικά τη δευτερογενή εκμετάλλευση των πληροφοριών που λαμβάνουν· καλεί επομένως την Επιτροπή να ενισχύσει την παρακολούθηση των «πλεονεκτημάτων του πρωτοπόρου» και των αποτελεσμάτων δικτύου στον ψηφιακό τομέα, τα οποία μπορούν γρήγορα να εξελιχθούν σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, και να εφαρμόζει αποφασιστικά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, βάσει των παρατηρήσεων όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική διάρθρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η λήψη μέτρων που αποβαίνουν όντως σε όφελος των καταναλωτών, των χρηστών του Διαδικτύου και των διαδικτυακών επιχειρήσεων·

  15.    καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να εξετάσει γρήγορα πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ισορροπημένη, δίκαιη και ανοικτή δομή αναζήτησης στο Διαδίκτυο·

  16.    τονίζει ότι κατά τη χρήση των μηχανών αναζήτησης και των ιστότοπων σύγκρισης τιμών, θα πρέπει να υπάρχει αμεροληψία όσον αφορά τη διαδικασία αναζήτησης και τα αποτελέσματά της, προκειμένου να μην εισάγονται διακρίσεις στις αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και η δυνατότητα επιλογής των χρηστών και των καταναλωτών, και να διατηρείται η πολυμορφία των πηγών πληροφοριών· επισημαίνει, επομένως, ότι απαιτείται αμεροληψία και διαφάνεια όσον αφορά την ευρετηρίαση, την αξιολόγηση, την παρουσίαση και την κατάταξη περιεχομένου, καθώς και πλήρης διαφάνεια κατά την εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης από διασυνδεδεμένες υπηρεσίες, μηχανές αναζήτησης και ιστότοπους σύγκρισης τιμών· καλεί την Επιτροπή να αποτρέπει κάθε κατάχρηση κατά την εμπορία διασυνδεδεμένων υπηρεσιών·

  Πληρωμές μέσω κινητού και ηλεκτρονικές πληρωμές

  17.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και να εφαρμόσουν ενωσιακά και εθνικά κανονιστικά πλαίσια με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, ασφαλούς και καινοτόμου αγοράς για πληρωμές μέσω Διαδικτύου ή κινητού, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών και των δεδομένων τους· ζητεί, εν προκειμένω, να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα αντίστοιχα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των μερών, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων· υπογραμμίζει την ανάγκη να καθοριστούν νομοθετικά σαφείς και διαφανείς κανόνες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση και η προώθηση νέων τεχνολογικών εξελίξεων·

  18.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρατηρείται σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις εμπορικές πρακτικές για τις πληρωμές μέσω κινητού, και υπερβολικό κόστος για την πραγματοποίηση διασυνοριακών πληρωμών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ταχύτερη ανάπτυξη της αγοράς·

  19.    τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA)· ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της όσον αφορά τις πληρωμές με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητού, με σκοπό την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων στον συγκεκριμένο τομέα, και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πρωτοβουλίες δεν θα οδηγούν στον αποκλεισμό των νεοεισερχόμενων και δεν θα αποθαρρύνουν την καινοτομία·

  Παράδοση δεμάτων

  20.    θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν την αυτορρύθμιση στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, προκειμένου να καλυφθεί το σημαντικό κενό ενημέρωσης όσον αφορά την ύπαρξη διαφόρων υπηρεσιών παράδοσης και αντίστοιχων επιλογών, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής·

  21.    τονίζει ότι οι γρήγορες, αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες διατερματικής παράδοσης δεμάτων είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα των μικρών διαδικτυακών εμπόρων λιανικής· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τη βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών, την εναρμόνιση των ρυθμίσεων όσον αφορά την αποστολή δεμάτων, και την αύξηση των ορίων de minimis για τους τελωνειακούς δασμούς·

  Περιορισμοί διαδικτυακής διανομής

  22.    καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στον τομέα της διαδικτυακής διανομής, ο οποίος διέπεται από τον κανονισμό σχετικά με ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής), προκειμένου να διαφυλαχτεί η δυνατότητα των διανομέων να χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους διανομής και να απευθύνονται σε μεγαλύτερο αριθμό και φάσμα καταναλωτών·

  Διαδίκτυο των Πραγμάτων

  23.    καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει στις πρωτοβουλίες φιλόδοξες προτάσεις σχετικά με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και πρότυπα για την επικοινωνία μεταξύ μηχανών, και να εκπονήσει πιλοτικά έργα· τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην κατάρτιση διεθνών προτύπων για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων· πιστεύει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να ταχθεί υπέρ της ανάγκης για ισχυρά πρωτόκολλα προστασίας δεδομένων στον τομέα αυτόν, και υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων από καταχρήσεις, χειραγωγήσεις και κυβερνοεπιθέσεις· επιμένει, εν προκειμένω, ότι πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για την εξασφάλιση της συμβατότητας του τερματικού εξοπλισμού με το δικαίωμα τον χρηστών να ελέγχουν και να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα, και να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών·

  24.    ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει σαφείς κανόνες που θα προβλέπουν ότι απαιτείται ρητή συγκατάθεση («opt-in») των χρηστών όταν δεδομένα από συσκευές που χρησιμοποιούνται για σκοπούς υγείας, άσκησης ή άλλους σκοπούς παρακολούθησης πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαφήμιση, την εμπορία ή τον τρόπο ζωής· τονίζει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτουν εύκολα αυτές τις πρακτικές χωρίς να χάνουν την πρόσβαση σε άλλες συναφείς λειτουργίες του υλικού εξοπλισμού ή του λογισμικού·

  25.    καλεί τις επιχειρήσεις που παρέχουν νέες υπηρεσίες με τη χρήση «μεγάλων όγκων δεδομένων» και νέες εφαρμογές, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, να ενσωματώσουν σε αυτές τα μέτρα προστασίας δεδομένων που βρίσκονται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης, προκειμένου να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η εμπιστοσύνη των πολιτών·

  Δικτυακή ουδετερότητα

  26.    υπενθυμίζει ότι η δικτυακή ουδετερότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να μην εισάγονται διακρίσεις μεταξύ των διαδικτυακών υπηρεσιών και να εξασφαλίζεται πλήρως ο ανταγωνισμός·

  27.    θεωρεί ότι η δικτυακή ουδετερότητα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια σύμφωνα με τους ορισμούς του Κοινοβουλίου, καθώς και να κατοχυρώνεται και να θεμελιώνεται νομικά, προκειμένου να μπορούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλοι κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς να αξιοποιούν πλήρως όλες τις δυνατότητες της ψηφιακής αγοράς·

  28.    καλεί την Επιτροπή, τους φορείς τυποποίησης και τον ENISA να αναπτύξουν ελάχιστα πρότυπα για την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή, και κατευθυντήριες γραμμές για συστήματα, δίκτυα και υπηρεσίες ΤΠ, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ και η ακεραιότητα όλων των συστημάτων ΤΠ· πιστεύει ότι τα πρότυπα αυτά θα μπορούσαν να καταστούν σημείο αναφοράς για νέα πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα πρέπει να βασίζονται σε ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες·

  Δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

  29.    καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς την υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και να καταρτίσει πρόταση σχετικά με τα ΔΔΙ με την οποία θα εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των καταναλωτών και των κατόχων των δικαιωμάτων· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να θεσπίσει ένα διασυνοριακό, εναρμονισμένο σε επίπεδο ΕΕ και ολοκληρωμένο σύστημα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο θα εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ αφενός της εγγενούς αξίας και εκτίμησης του δημιουργικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου και αφετέρου των δικαιωμάτων των καταναλωτών· τονίζει ότι οι κλάδοι της δημιουργίας αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα στην ΕΕ, ενισχύοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και υποστηρίζοντας παράλληλα την καινοτομία, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει συστήσει ομάδα εργασίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων στον τομέα αυτόν και να συμβάλει στην υλοποίηση της εν λόγω μεταρρύθμισης·

  30.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.