Päätöslauselmaesitys - B8-0288/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0288/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS digitaalisista sisämarkkinoista

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez, Juan Carlos Girauta Vidal ALDE-ryhmän puolesta

Menettely : 2014/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0288/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0288/2014
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0288/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma digitaalisista sisämarkkinoista

(2014/2973(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 10, 12, 14, 16 ja 26 artiklan sekä 114 artiklan 3 kohdan ja 169 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 7, 8, 11, 21, 38 ja 52 artiklan,

–       ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”E-commerce Action plan 2012–2015 – State of play 2013” (SWD(2013)0153),

–       ottaa huomioon komission 18. helmikuuta 2013 julkaiseman sisämarkkinoiden tulostaulun numero 26,

 

–       ottaa huomioon digitaalistrategian tulostaulua 2014 koskevat komission kertomukset,

–       ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Yhtenäinen kehys luottamuksen rakentamiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja varten” (COM(2011)0942),

–       ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista[1],

–       ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta[2],

–       ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa”[3],

–       ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta[4],

–       ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta[5],

–       ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi[6],

 

–       ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman ”Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut”[7],

–       ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman uudesta kuluttajapoliittisesta strategiasta[8],

–       ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa[9],

–       ottaa huomioon politiikkayksikkö A:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen ”How to build a ubiquitous EU digital society”,

–       ottaa huomioon politiikkayksikkö A:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen kuluttajien syrjinnästä digitaalisilla sisämarkkinoilla,

–       ottaa huomioon politiikkayksikkö A:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen ”Entertainment x.0 to boost broadband deployment”,

 

−      ottaa huomioon unionin tuomioistuimen ratkaisun 8. huhtikuuta 2014 yhdistetyissä asioissa C-293/12 ja C-594/12, joissa tuomioistuin totesi tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin pätemättömäksi,

 

−      ottaa huomioon kantansa ehdotukseen asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä[10],

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on määritellyt kymmenen prioriteettia vuodelle 2015 ja kertonut haluavansa vahvistaa unionin toimielinten välistä yhteistyötä komission vuotuisen työohjelman laatimisessa;

B.     ottaa huomioon, että toinen näistä prioriteeteista koskee yhteen liitettyjä digitaalisia sisämarkkinoita, joihin olisi sisällyttävä digitaalinen sisämarkkinapaketti;

C.     toteaa, että EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen loisi miljoonia työpaikkoja ja saattaisi lisätä EU:n BKT:n kasvua neljällä prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

D.     ottaa huomioon, että laajakaistan levinneisyysasteen kasvun 10 prosentilla odotetaan lisäävän henkeä kohti lasketun BKT:n kasvua 0,9–1,5 prosentilla vuodessa;

E.     ottaa huomioon, että yksin sovellustalouden odotetaan kolminkertaistavan tulonsa vuodesta 2013 vuoteen 2018 ja synnyttävän samana aikana 3 miljoonaa työpaikkaa;

F.     ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on tilannut tutkimuksen, jossa analysoidaan Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla, mikä korostaa sitä, että digitaalisia ratkaisuja ei pidä nähdä uhkana vaan mahdollisuutena kuluttajille, kansalaisille ja yrityksille;

G.     ottaa huomioon, että unionin olisi edistettävä pilvipalvelujen laajamittaista käyttöönottoa Euroopassa, sillä se edistää tehokkaasti unionin talouskasvua; ottaa huomioon, että tutkimuksissa on osoitettu, että pilvipalvelujen nopeaan kehitykseen odotetaan liittyvän huomattavia etuja;

H.     katsoo, että tiedustelupalvelujen pääsy verkkopalvelujen käyttäjien henkilötietoihin on heikentänyt vakavalla tavalla kansalaisten luottamusta näihin palveluihin, joten sillä on kielteinen vaikutus yrityksiin, jotka investoivat valtavia tietomääriä (”Big Data”) käyttävien uusien palvelujen kehittämiseen ja esineiden internetin kaltaisiin uusiin sovelluksiin;

I.      ottaa huomioon, että esteet kuluttajien osallistumiselle digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvät syrjiviin käytäntöihin, joita ovat palveluntarjoajien rajoittaminen tiettyihin maihin tai tietyille alueille, yksinkertainen myymisestä kieltäytyminen, automaattinen uudelleenreititys ja myyntiehtojen perusteeton diversifiointi;

J.      toteaa, että turvalliset, tehokkaat, kilpailukykyiset ja innovatiiviset mobiilimaksut ja sähköiset maksut ovat oleellisen tärkeitä sille, että kuluttajat saavat täyden hyödyn sisämarkkinoista;

K.     ottaa huomioon, että kuluttajat eivät tiedä riittävästi kansallisten postipalvelujen vaihtoehdoista ja että kuluttajilla on taipumus uskoa, että saatavana olevien vaihtoehtoisten palvelujen laatu on heikompi;

L.     ottaa huomioon, että digitaalisilla sisämarkkinoilla on ensisijaisen tärkeää turvata henkilötietojen ja yksityisyyden suoja sekä sähköisen viestinnän ja verkkojen kyberturvallisuus ja tietoturva, koska ne ovat perusedellytyksiä sisämarkkinoiden toimivuudelle ja sen varmistamiselle, että kansalaiset ja kuluttajat luottavat niihin;

M.    toteaa, että neutraalisuus on tarpeen innovoinnin suojelemiseksi internetissä;

N.     toteaa, että kulttuuriala on kärsinyt vakavasti kriisistä; katsoo, että uusien digitaalisten tekniikoiden kehittäminen olisi sisällytettävä tekijänoikeuden oikeudellisiin puitteisiin ja varmistettava samalla, että oikeuksien haltijat saavat asianmukaisen korvauksen; ottaa huomioon, että internetin, sosiaalisten verkkojen ja hybriditelevision (connected TV) kehittyminen on jatkossakin valtava haaste, jota ei pitäisi nähdä vahingollisena kulttuurillemme ja luovalle alalle, vaan olisi otettava huomioon, että ne auttavat luomaan työpaikkoja ja osallistuvat merkittävästi BKT:hen;

O.     ottaa huomioon, että EU on jäljessä tärkeimmistä kilpailijoistaan TVT-investoinneissa, laajakaistan käyttöönotossa ja digitaalisessa innovoinnissa, mikä johtuu etenkin digitaalisten sisämarkkinoiden pirstoutumisesta;

P.     toteaa, että radiotaajuuksia on oltava käytettävänä riittävästi, jotta voidaan mukautua eksponentiaalisesti kasvavaan mobiilidataan ja tyydyttää kasvava kysyntä;

Q.     ottaa huomioon, että laajan, suurnopeuksisen ja turvallisen internetyhteyden ja digitaalisen julkisen palvelun velvoitteen mukaisten palvelujen saatavuus kaikkialla Euroopassa on olennaista sosiaalisen kasvun ja talouskasvun, kilpailukyvyn, sosiaalisen osallisuuden sekä sisämarkkinoiden kannalta;

R.     toteaa, että eurooppalaisista teknisistä standardeista on hyötyä nopeiden laajakaistaverkkojen kehittämisessä; katsoo, että tarvitaan EU:n tason tutkimus- ja kehittämisohjelmia ja standardointimenettelyjen seurannan lisäämistä, jos unionille halutaan keskeinen asema televiestintäalalla;

S.     toteaa, että digitaalisen talouden tutkimus, kehittäminen ja innovointi auttavat varmistamaan, että EU pysyy kilpailukykyisenä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

T.     ottaa huomioon, että nopean laajakaistaverkon nopea yleistyminen on ratkaisevaa Euroopan tuottavuuden kehittymisen ja sellaisten uusien ja pienten yritysten syntymisen kannalta, jotka voivat olla johtavia eri aloilla, esimerkiksi terveydenhoidon, tuotannon ja palvelujen aloilla;

U.     katsoo, että yksityisen sektorin olisi oltava johtavassa roolissa laajakaistaverkkojen rakentamisessa ja nykyaikaistamisessa, ja tämän tueksi olisi luotava kilpailuun perustuva ja investointiystävällinen sääntelykehys;

V.     katsoo, että EU:n toimielimien olisi tehtävä paljon enemmän ja näytettävä tietä julkisten palvelujen digitalisoimisessa;

Painopistealoitteet vuodelle 2013

1.      kehottaa komissiota sisällyttämään digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan pakettiin, joka on määrä hyväksyä vuonna 2015, lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita (jäljempänä ”aloitteet”), joilla pyritään vahvistamaan kuluttajien luottamusta verkossa ja yksinkertaistamaan verkossa ostamista koskevaa kuluttajalainsäädäntöä;

Yhteinen eurooppalainen televiestinnän sääntelyviranomainen

2.      kehottaa komissiota esittämään aloitteen, jolla luodaan yhteinen eurooppalainen televiestinnän sääntelyviranomainen, joka on keskeisessä asemassa nykyisten digitaalisten sisämarkkinoiden jakautumisen lopettamisessa;

Digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen ja investointivajeen täyttäminen

3.      kehottaa komissiota hyväksymään aloitteita, jotka auttavat yksityissektorin kautta lisäämään voimakkaasti sellaisten hankkeiden rahoitusta, jotka edistävät erittäin nopeiden laajakaistaverkkojen yleistymistä, nopeuttavat tuottavuutta lisäävien digitaalisten palvelujen syntymistä ja käyttöönottoa, kurovat umpeen nopeita yhteyksiä koskevan digitaalisen kuilun maaseudulla ja parantavat TVT-verkkojen sekä sovellusten turvallisuutta ja häiriönsietokykyä EU:n infrastruktuureihin tehtävien investointien kautta;

4.      katsoo, että aloitteisiin olisi kuuluttava myös tulevaisuuteen suuntautunut digitaalistrategiaa koskeva tavoite vuodelle 2020 sen varmistamiseksi, että EU:n kotitalouksiin saadaan laajakaistayhteyksiä, joissa siirtonopeus on 100 megabittiä sekunnissa, ja joista puolessa siirtonopeus on vähintään yksi gigabitti sekunnissa;

Digitaalisen yritystoiminnan ja osaamisen vahvistaminen

5.      pyytää komissiota esittämään aloitteen digitaalisesta yritystoiminnasta, joka keskeisellä tavalla auttaa luomaan uusia työpaikkoja ja innovatiivisia ideoita, ja johon kuuluu toimenpiteitä, joilla parannetaan uusien digitaalisten yrittäjien mahdollisuuksia saada rahoitusta (esimerkiksi joukkorahoituksen avulla) ja joilla edistetään epäonnistuneiden yrittäjien palaamista yrittäjiksi;

Pilvipalvelut

6.      katsoo, että aloitteisiin olisi kuuluttava erityisesti pilvipalveluja koskeva lainsäädäntöaloite, jotta voidaan lisätä pilvipalvelujen tarjoajien nykyisin puutteellista vastuuta ja korjata kansainvälisen lainsäädännön ja määräysten epäjohdonmukaisuuksia;

7.      korostaa, että jos pilvipalveluja tarjoavat vain muutamat suuret palveluntarjoajat, yhä suurempi osa tiedoista kerääntyy näille palveluntarjoajille; muistuttaa lisäksi, että pilvipalveluihin sisältyy myös riskejä käyttäjille, varsinkin pienille yrityksille erityisesti silloin, kun on kyse arkaluonteisista tiedoista ja kauppasalaisuuksista;

8.      panee merkille, että laajamittaiset valvontamenettelyt ovat vaikuttaneet kielteisesti pilvipalveluja ja niiden tarjoajia kohtaan tunnettuun luottamukseen; korostaa, että pilvipalvelujen ja tietoteknisten ratkaisujen kehittäminen on keskeistä kasvun ja työllisyyden sekä pilvipalveluja ja niiden tarjoajia kohtaan tunnetun luottamuksen kannalta ja henkilötietojen korkeatasoisen suojan varmistamiseksi;

9.      kehottaa komissiota omaksumaan johtoaseman pilvipalvelujen eurooppalaisten normien ja määritysten kehittämisessä ja niiden edistämisessä kansainvälisesti, mikä mahdollistaisi sen, että yksityisyyttä kunnioittavat, luotettavat, hyvin yhteentoimivat, turvalliset ja energiatehokkaat pilvipalvelut ovat osa unionin tulevaa teollisuuspolitiikkaa; korostaa, että kuluttajien luottamus ja kilpailukyky varmistetaan luotettavuudella, turvallisuudella ja tietosuojalla;

Verkkovierailu

10.    toistaa jälleen, että verkkovierailumaksujen poistaminen olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten; painottaa, että ei voida hyväksyä päivämäärän siirtämistä 15. joulukuuta 2015 jälkeiseen aikaan ja lisämaksujen perimisen sallimista EU:ssa matkustavilta;

Kuluttajien syrjintä verkossa

11.    pitää valitettavana, että kuluttajia syrjitään heidän tehdessään ostoksia verkossa; katsoo, että aloitteissa olisi siksi käsiteltävä myös horisontaalisesti kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvia syrjiviä käytäntöjä, joita esiintyy monilla EU:n lainsäädännön alueilla;

12.    pitää ilahduttavana sähköisen kaupankäynnin kasvua, mutta panee merkille, että eräissä jäsenvaltioissa vain muutamilla fyysisten tavaroiden suoraa myyntiä harjoittavilla toimijoilla tai fyysisten tavaroiden myynnille markkinaperusteisen foorumin tarjoavilla toimijoilla on hallitseva asema; painottaa, että olisi Euroopan tasolla seurattava tällaisen hallitsevan aseman väärinkäyttöä tavaroiden asettamisessa kuluttajien saataville ja maksuissa, joita pk-yrityksiltä peritään tällaisten markkinaperusteisten foorumien käytöstä, ja estettävä väärinkäyttö;

Hakumarkkina- ja hintavertailusivustot verkossa

13.    pitää ilahduttavana, että kilpailusta vastaava komission jäsen on ilmoittanut tutkivansa tarkemmin hakukoneisiin liittyviä käytäntöjä ja digitaalisia markkinoita yleensä;

14.    toteaa, että sähköisen haun markkinoilla ja hintavertailusivustoilla on erityinen merkitys pyrittäessä varmistamaan kilpailuedellytykset digitaalisilla sisämarkkinoilla, sillä ne saattavat kehittyä portinvartijoiksi ja niillä on mahdollisuus kaupallistaa hankitun tiedon toiseen kertaan tapahtuva käyttö; kehottaa sen vuoksi komissiota tehostamaan sellaisten niin sanottujen digitaalialan ”ensimmäisen toimijan” etujen ja verkkovaikutusten seurantaa, jotka voivat nopeasti muuttua hallitsevan aseman väärinkäytöksi, ja panemaan päättäväisesti täytäntöön EU:n kilpailusäännöt kaikilta tärkeiltä sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella ja ottaen huomioon digitaalisten sisämarkkinoiden koko rakenteen, jotta varmistetaan sellaiset muutoksenhakukeinot, jotka todella hyödyttävät kuluttajia, internetin käyttäjiä ja verkkoyrityksiä;

15.    kehottaa komissiota lisäksi nopeasti tarkastelemaan mahdollisia ratkaisuja, joilla voidaan luoda tasapainoinen, oikeudenmukainen ja avoin internetin hakurakenne;

16.    korostaa, että hakukoneita ja hintavertailusivustoja käytettäessä hakuprosessin ja -tulosten olisi oltava puolueettomia, jotta internethaut toteutuvat syrjimättömästi, jotta kilpailua on enemmän ja käyttäjillä ja kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa ja jotta tietolähteiden monipuolisuus säilyy; toteaa siksi, että hakukoneiden suorittaman indeksoinnin, arvioinnin, esitystavan ja tärkeysjärjestykseen asettamisen on oltava puolueetonta ja avointa ja että hakukoneiden ja hintavertailusivustojen on taattava toisiinsa kytköksissä olevien palvelujen osalta täysi avoimuus hakutuloksia esitettäessä; kehottaa komissiota estämään mahdollisuus väärinkäytöksiin toisiinsa kytköksissä olevien palvelujen markkinoinnissa;

Mobiilimaksut ja sähköiset maksut

17.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen EU:n ja kansallisia sääntelykehyksiä ja panemaan ne täytäntöön yhdennettyjen, turvallisten ja innovatiivisten verkko- ja mobiilimaksumarkkinoiden aikaan saamiseksi samalla, kun huolehditaan kuluttajansuojasta ja asiakastietojen suojaamisesta; kehottaa tässä yhteydessä selvästi määrittelemään kaikkien osapuolten asiaankuuluvat oikeudet ja velvollisuudet, mukaan luettuina kolmannet palveluntarjoajat; painottaa, että lainsäädännössä on vahvistettava selkeät ja avoimet säännöt, jotka auttavat ottamaan haltuun ja edistämään uusia teknologisia edistysaskelia;

18.    pitää valitettavana, että jäsenvaltioiden välillä kaupalliset käytännöt ovat huomattavan heterogeenisia mobiilimaksujen osalta ja että rajatylittävien maksujen suorittaminen on kohtuuttoman kallista, mikä estää markkinoita kasvamasta nopeammin;

19.    korostaa, että verkkomaksujärjestelmät on liitettävä yhtenäiseen euromaksualueeseen; pyytää komissiota vauhdittamaan kortti-, verkko- ja mobiilimaksuja koskevaa työtään alan eurooppalaisten normien kehittämiseksi ja esittämään aloitteita koskevia konkreettisia ehdotuksia varmistaen samalla, että uusia toimijoita ei jätetä yhdenkään aloitteen ulkopuolelle ja että aloitteet eivät estä innovointia;

Pakettien jakelu

20.    katsoo, että aloitteilla olisi kannustettava posti- ja pakettijakelualan itsesääntelyä, jotta voidaan täyttää huomattava tiedon vaje, joka koskee erilaisten jakelupalvelujen saatavuutta ja niihin liittyviä jakeluvaihtoehtoja sekä kuluttajille että verkkokauppaa harjoittaville vähittäismyyjille;

21.    korostaa, että nopeat, luotettavat ja kohtuuhintaiset päästä päähän ulottuvat pakettien jakelujärjestelmät ovat oleellisen tärkeitä pienten verkkokauppaa harjoittavien vähittäismyyjien kilpailukyvyn kannalta; kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan paremmat tullimenettelyt, yhdenmukaiset kuljetusjärjestelmät ja tullimaksujen korotetut vähimmäiskynnysarvot;

Verkkojakelun rajoitukset

22.    kehottaa komissiota torjumaan syrjiviä käytäntöjä verkkojakelun alalla, jota säännellään vertikaalisia rajoituksia koskevalla ryhmäpoikkeusasetuksella (komission asetus (EU) N:o 330/2010), jotta voidaan taata jakelijoiden mahdollisuudet käyttää innovatiivisia jakelumenetelmiä, kuten verkkojärjestelmiä, sekä löytää enemmän ja monentyyppisiä asiakkaita;

Esineiden internet

23.    kehottaa komissiota esittämään aloitteissa kunnianhimoisia ehdotuksia esineiden internetistä ja koneelta koneelle tapahtuvan viestinnän normeista sekä valmistelemaan pilottihankkeita; painottaa, että eurooppalaisilla yrityksillä ja toimielimillä on oltava merkittävämpi rooli esineiden internetin kansainvälisten normien luomisessa; katsoo, että EU voisi puhua tämän alan vahvojen tietosuojaprotokollien puolesta ja korostaa, että esineiden internetin tietoja on suojeltava väärinkäytöltä, manipuloinnilta ja kyberhyökkäyksiltä; vaatii tässä yhteydessä, että on toteutettava erityisiä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että päätelaitteet sallivat käyttäjille oikeuden valvoa ja suojella henkilötietojaan, ja sen varmistamiseksi, että televiestintäverkkojen ja -palvelujen turvallisuus on korkealla tasolla;

24.    pyytää komissiota laatimaan selkeät säännöt, joissa edellytetään käyttäjien antamaa lupaa laitteistossa olevien terveyteen, toimintaan tai muuhun seurantatarkoitukseen käytettyjen tietojen käyttämiseksi mainonta-, markkinointi- tai elämäntapatarkoituksiin; painottaa, että käyttäjien on voitava keskeyttää tällaiset käytännöt menettämättä mahdollisuutta käyttää laitteiston tai siihen liittyvän ohjelmiston muita toimintoja;

25.    kehottaa yrityksiä, jotka tarjoavat valtavien tietomäärien (”Big Data”) käyttöön perustuvia uusia palveluja ja esineiden internetin käyttöön perustuvia uusia sovelluksia, sisällyttämään niihin tietosuojatoimenpiteet jo kehittämisvaiheessa kansalaisten luottamuksen säilyttämiseksi;

Verkon neutraalius

26.    muistuttaa, että neutraalius on erittäin tärkeää sen varmistamiseksi, ettei internet-palvelujen välillä esiinny syrjintää ja että kilpailu on täysin taattua;

27.    katsoo, että verkon neutraalius on tarpeen määritellä selvästi Euroopan parlamentin määritelmää noudattaen ja turvata se lainsäädäntöön kirjaamalla, jotta pk-yritykset, valtiosta riippumattomat järjestöt ja muut yhteiskunnalliset ja taloudelliset toimijat voivat hyödyntää digitaalisten markkinoiden kaikkia mahdollisuuksia;

28.    kehottaa komissiota, standardointielimiä ja Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA) kehittämään tietojärjestelmille, verkoille ja palveluille, pilvipalvelut mukaan lukien, turvallisuutta ja yksityisyyttä koskevat vähimmäisnormit, jotta EU:n kansalaisten henkilötietoja ja kaikkien tietoteknisten järjestelmien koskemattomuutta voidaan suojella paremmin; katsoo, että tällaisista normeista voisi tulla vertailukohta uusille maailmanlaajuisille normeille ja että ne olisi vahvistettava avoimessa ja demokraattisessa prosessissa;

Teollis- ja tekijänoikeudet

29.    kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti nykyiset teollis- ja tekijänoikeudet ja antamaan niitä koskevan ehdotuksen, jossa otetaan tasapuolisesti huomioon sekä kuluttajien että oikeudenhaltijoiden edut; kehottaa lisäksi komissiota luomaan rajatylittävän yhdenmukaisen ja integroidun EU:n tekijänoikeusjärjestelmän, jossa luovaan ja taiteelliseen sisältöön olennaisesti kuuluva arvo ja arvostus ovat tasapainossa kuluttajan oikeuksien kanssa; painottaa, että luova ala on EU:n kaikkein kukoistavin toimiala, joka stimuloi kasvua ja luo työpaikkoja sekä tukee innovointia Eurooppa 2020 ‑strategian mukaisesti; muistuttaa, että parlamentti on perustanut teollis- ja tekijänoikeuksien uudistamista käsittelevän työryhmän ratkaisujen löytämiseksi tällä alalla ja helpottamaan niitä koskevia uudistuksia;

30.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.