Projekt rezolucji - B8-0288/2014Projekt rezolucji
B8-0288/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie jednolitego rynku cyfrowego

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez, Juan Carlos Girauta Vidal w imieniu grupy ALDE

Procedura : 2014/2973(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0288/2014
Teksty złożone :
B8-0288/2014
Teksty przyjęte :

B8‑0288/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie jednolitego rynku cyfrowego

(2014/2973(RSP)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 3 ust. 3 oraz art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114 ust. 3 oraz art. 169 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 7, 8, 11, 21, 38 i 52,

–       uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 23 kwietnia 2013 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz handlu elektronicznego na lata 2012–2015 – stan prac na rok 2013” (SWD(2013)0153),

–       uwzględniając 26. tabelę wyników rynku wewnętrznego opublikowaną przez Komisję dnia 18 lutego 2013 r.,

–       uwzględniając sprawozdania Komisji z 2014 r. dotyczące tabeli wyników agendy cyfrowej,

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. pt. „Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online” (COM(2011)0942),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz konsumentów[1],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych[2],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie[3],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego[4],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego[5],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii na rzecz wzmocnienia praw konsumentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji[6],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 kwietnia 2012 r. pt. „Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni”[7],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie nowej strategii dla polityki ochrony konsumentów[8],

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie realizowanych przez NSA amerykańskich programów nadzoru, organów nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prawa podstawowe obywateli UE oraz na współpracę transatlantycką w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych[9],

–       uwzględniając studium Departamentu Politycznego A z 2013 r. dotyczące metod tworzenia powszechnego społeczeństwa cyfrowego w UE,

–       uwzględniając studium Departamentu Politycznego A z 2013 r. dotyczące dyskryminacji konsumentów w obrębie jednolitego rynku cyfrowego,

–       uwzględniając studium Departamentu Politycznego A z 2013 r. pt. „Entertainment x.0 to boost broadband deployment” [Rozrywka x.0, aby pobudzić wprowadzanie łączy szerokopasmowych],

−      uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12, na mocy którego dyrektywa o zatrzymywaniu danych została uznana za nieważną,

−      uwzględniając swoje stanowisko na temat wniosku w sprawie rozporządzenia ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie,[10]

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker wskazał 10 priorytetów na rok 2015 oraz wyraził dążenie zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej w zakresie opracowywania rocznego programu prac Komisji;

B.     mając na uwadze, że drugim priorytetem jest połączony jednolity rynek cyfrowy, który powinien opierać się na pakiecie jednolitego rynku cyfrowego;

C.     mając na uwadze, że realizacja europejskiego jednolitego rynku cyfrowego zaowocowałaby utworzeniem milionów miejsc pracy i potencjalnie umożliwi podwyższenie europejskiego PKB o 4% do 2020 r.;

D.     mając na uwadze oczekiwania, że podwyższenie wskaźnika penetracji łączy szerokopasmowych o 10 punktów procentowych spowoduje podwyższenie PKB per capita w skali roku o 0,9–1,5 punktów procentowych;

E.     mając na uwadze, że sam tylko sektor aplikacji do smartfonów ma do roku 2018 potroić swe przychody z 2013 r., tworząc w tym okresie 3 mln miejsc pracy;

F.     mając na uwadze, że Parlament zlecił wykonanie badania mającego na celu przeanalizowanie kosztów niepodejmowania działań na szczeblu europejskim w dziedzinie jednolitego rynku cyfrowego, co podnosi znaczenie postrzegania rozwiązań cyfrowych jako szansy dla konsumentów, obywateli i przedsiębiorstw, nie zaś jako zagrożenia;

G.     mając na uwadze, że Unia musi wspierać masowe przyjęcie posługiwania się chmurą obliczeniową w Europie, jako że jest ona silnym motorem wzrostu gospodarki europejskiej; mając na uwadze, że wspomniane badanie oferuje dowody na spodziewane znaczne zyski wynikające z szybkiego jej rozwoju;

H.     mając na uwadze, że fakt posiadania przez agencje wywiadu dostępu do danych osobowych użytkowników usług internetowych poważnie zachwiał zaufanie obywateli do takich usług, a przez to ma negatywny wpływ na przedsiębiorstwa inwestujące w rozwój nowych usług wykorzystujących technologię dużych zbiorów danych oraz nowe zastosowania, takie jak internet przedmiotów;

I.      mając na uwadze, że przeszkody w udziale konsumentów w jednolitym rynku cyfrowym wiążą się z praktykami dyskryminacyjnymi, takimi jak ograniczanie dostawy usług do niektórych krajów lub terytoriów, zwykła odmowa sprzedaży, automatyczne przekierowywanie ruchu oraz nieuzasadniona dywersyfikacja warunków sprzedaży;

J.      mając na uwadze, że pełne korzyści jednolitego rynku muszą obejmować bezpieczne, skuteczne, konkurencyjne i innowacyjne płatności mobilne oraz płatności elektroniczne;

K.     mając na uwadze, że konsumentom brakuje wiedzy o usługach alternatywnych w stosunku do krajowych usług pocztowych, lub to, że konsumenci niejednokrotnie uważają, że dostępne usługi alternatywne są niższej jakości;

L.     mając na uwadze, że priorytetem na jednolitym rynku cyfrowym są ochrona danych osobowych i prywatności oraz bezpieczeństwo cybernetyczne i bezpieczeństwo sieci elektronicznych, gdyż są one podstawowymi warunkami jego funkcjonowania i zapewnienia zaufania do niego ze strony obywateli i konsumentów;

M.    mając na uwadze, że ochrona innowacji w internecie wymaga neutralności sieci;

N.     mając na uwadze, że sektor kultury dotkliwie odczuwa skutki kryzysu; mając na uwadze, że ramy prawne w dziedzinie praw autorskich powinny obejmować rozwój nowych technologii cyfrowych, a jednocześnie gwarantować właścicielom praw odpowiednie wynagrodzenie; mając na uwadze, że rozwój internetu, sieci społecznościowych oraz telewizji hybrydowej stanowi nadal ogromne wyzwanie i nie powinien być postrzegany jako szkodliwy dla branż kultury i branż twórczych, które tworzą miejsca pracy i mają znaczący wkład w PKB;

O.     mając na uwadze, że pod względem inwestycji w ICT, upowszechniania szybkich łączy szerokopasmowych oraz innowacji cyfrowych UE pozostaje w tyle w stosunku do swoich głównych konkurentów takich jak USA, głównie ze względu na rozdrobnienie jednolitego rynku cyfrowego;

P.     mając na uwadze, że należy udostępnić odpowiednie zasoby widma, które pozwolą sprostać ogromnemu wzrostowi danych w telefonii mobilnej oraz rosnącemu zapotrzebowaniu;

Q.     mając na uwadze, że szeroki dostęp do bezpiecznego, szybkiego internetu oraz usług cyfrowych w całej Europie leży w interesie publicznym oraz stanowi podstawę wzrostu społecznego i gospodarczego, konkurencyjności, włączenia społecznego i jednolitego rynku;

R.     mając na uwadze, że rozwój sieci szerokopasmowych o dużej prędkości odniesie korzyści z istnienia europejskich standardów technicznych; mając na uwadze, że aby Unia mogła odgrywać kluczową rolę w przemyśle telekomunikacyjnym, konieczne są wspólnotowe programy badawcze i programy rozwoju na szczeblu UE oraz wzmożona kontrola procedur normalizacyjnych;

S.     mając na uwadze, że badania, rozwój i innowacje w gospodarce cyfrowej pomogą utrzymać Europie pozycję konkurencyjną w perspektywie średnio- i długoterminowej;

T.     mając na uwadze fakt, że szybki rozwój sieci szerokopasmowych o dużej przepustowości ma kluczowe znaczenie dla rozwoju produktywności europejskiej oraz powstawania nowych i małych przedsiębiorstw, które mają szansę stać się liderami w różnych sektorach, np.: opieki zdrowotnej, wytwórstwa i usług;

U.     mając na uwadze, że sektor prywatny, wspierany przez konkurencyjne i sprzyjające inwestycjom ramy regulacyjne, powinien odgrywać przewodnią rolę we wdrażaniu i modernizacji sieci szerokopasmowych;

V.     mając na uwadze, że instytucje UE powinny podejmować aktywniejsze działania na rzecz odegrania wiodącej roli w cyfryzacji usług publicznych;

Priorytetowe inicjatywy na 2015 r.

1.      wzywa Komisję do włączenia do pakietu jednolitego rynku cyfrowego, który ma zostać przyjęty w 2015 r., zbioru inicjatyw prawodawczych i nieprawodawczych (zwanych dalej inicjatywami), zmierzających do pogłębienia zaufania konsumentów do internetu oraz uproszczenia przepisów dotyczących zakupów w internecie;

Jeden europejski organ regulacyjny w dziedzinie telekomunikacji

2.      zwraca się do Komisji, by wyszła z inicjatywą zmierzającą do stworzenia jednego europejskiego organu regulacyjnego w dziedzinie telekomunikacji, co będzie kluczowym czynnikiem usunięcia aktualnych podziałów jednolitego rynku cyfrowego;

Zapewnianie infrastruktury cyfrowej oraz zlikwidowanie luki inwestycyjnej

3.      wzywa Komisję do przyjęcia inicjatyw, które zapewnią (przy zaangażowaniu ze strony sektora prywatnego) znaczny przypływ środków finansowych na realizację projektów umożliwiających przyspieszenie wdrażania bardzo szybkich sieci szerokopasmowych, przyczyniających się do tworzenia i wdrażania usług cyfrowych zwiększających produktywność, umożliwiających wypełnienie na obszarach wiejskich luki cyfrowej w zakresie dostępu do szybkiego internetu, a także poprawiających bezpieczeństwo i odporność sieci i aplikacji ICT poprzez inwestycje w infrastrukturę unijną;

4.      jest zdania, że inicjatywy powinny również prowadzić do realizacji celów przyszłościowej agendy cyfrowej na rok 2020, aby zapewnić wszystkim gospodarstwom domowym w UE dostęp do sieci szerokopasmowych o przepustowości 100 megabitów na sekundę, a 50% gospodarstw domowych – do łączy o przepustowości 1 gigabitu na sekundę lub większej;

Wspieranie przedsiębiorczości cyfrowej oraz umiejętności w tej dziedzinie

5.      zwraca się do Komisji, by przedstawiła inicjatywę dotyczącą przedsiębiorczości cyfrowej, jako że ma ona kluczowe znaczenie dla tworzenia miejsc pracy oraz powstawania nowatorskich pomysłów, w tym środków poprawy dostępu przedsiębiorców do środków finansowych (np. w drodze pozyskiwania wiedzy społecznościowej (crowdsourcing)) oraz dla zaoferowania drugiej szansy przedsiębiorcom, którzy ponieśli porażkę w prowadzeniu działalności gospodarczej;

Przetwarzanie w chmurze

6.      uważa, że wśród podjętych inicjatyw powinien się m.in. znaleźć wniosek w dziedzinie przetwarzania w chmurze, który stanowiłby odpowiedź na brak odpowiedzialności ze strony dostawców usług przetwarzania w chmurze, a także na brak spójności prawodawstwa międzynarodowego;

7.      podkreśla, że jeżeli usługi przetwarzania w chmurze będą świadczone jedynie przez ograniczoną liczbę dużych usługodawców, w ich rękach gromadzić się będzie coraz większa ilość informacji; ponadto przypomina, że przetwarzanie w chmurze wiąże się także z ryzykiem dla użytkowników, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do budzących kontrowersje danych i tajemnicy handlowej;

7.      podkreśla, że jeżeli usługi przetwarzania w chmurze będą świadczone jedynie przez ograniczoną liczbę dużych usługodawców, w ich rękach gromadzić się będzie coraz większa ilość informacji; ponadto przypomina, że przetwarzanie w chmurze wiąże się także z ryzykiem dla użytkowników, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do wrażliwych danych i tajemnicy handlowej;

8.      zauważa, że praktyka nadzoru prowadzonego na masową skalę negatywnie wpłynęła na zaufanie do przetwarzania w chmurze i dostawców usług przetwarzania w chmurze; podkreśla zatem, że rozwój chmur obliczeniowych i rozwiązań informatycznych jest elementem istotnym dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz zaufania do usług przetwarzania w chmurze i dostawców takich usług, a także dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych;

9.      wzywa Komisję, by objęła przodującą pozycję we wspieraniu rozwoju europejskich standardów i regulacji dotyczących chmury obliczeniowej oraz upowszechniała je na arenie międzynarodowej, co umożliwi świadczenie sprzyjających prywatności, rzetelnych, w wysokim stopniu interoperacyjnych, pewnych i wydajnych pod względem energii usług w chmurze, będących nieodłączną częścią przyszłej polityki przemysłowej Unii; podkreśla, że niezawodność, bezpieczeństwo i ochrona danych są niezbędne dla zapewnienia zaufania konsumentów i konkurencyjności;

Roaming

10.    potwierdza przekonanie, że likwidacja opłat roamingowych powinna była nastąpić już dawno; podkreśla, że odroczenie terminu na okres po 15 grudnia 2015 r. i dopuszczenie dodatkowych opłat, jakie mieliby ponosić ludzie podróżujący po UE, jest niedopuszczalne;

Dyskryminacja konsumentów online

11.    ubolewa, że konsumenci dokonujący zakupów w internecie są ofiarami dyskryminacji; uważa, że w związku z tym podejmowane inicjatywy powinny także horyzontalnie zaradzić tej dyskryminacji ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, która występuje w wielu różnych dziedzinach prawa unijnego;

12.    z zadowoleniem przyjmuje wzrost popularności e-handlu, a jednocześnie odnotowuje w niektórych państwach członkowskich dominującą pozycję tylko nielicznych podmiotów w bezpośredniej sprzedaży towarów lub jako rynkowej platformy dla innych sprzedawców towarów; podkreśla, że na szczeblu europejskim potrzebne jest monitorowanie i zapobieganie nadużywaniu dominującej pozycji w odniesieniu do dostępności towarów dla konsumentów oraz opłat pobieranych od MŚP za korzystanie z platform rynkowych;

Rynek wyszukiwarek i serwisy porównujące ceny

13.    z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie przez komisarza ds. konkurencji dalszych badań Komisji w sprawie praktyki wyszukiwarek internetowych i rynku cyfrowego w ogólności;

14.    zauważa, że internetowy rynek wyszukiwarek i serwisy porównujące ceny mają szczególne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnych warunków na jednolitym rynku cyfrowym z uwagi na ich potencjalne przekształcenie się w podmioty kontrolujące przepływ informacji oraz możliwość skomercjalizowania przez nie wtórnego wykorzystania uzyskanych informacji; dlatego wzywa Komisję, by nasiliła monitorowanie przewagi wynikającej z pozycji pioniera na rynku i sieciowych skutków w sektorze cyfrowym, które szybko mogą zdegenerować w kierunku nadużyć pozycji dominującej, oraz by stanowczo egzekwowała unijne przepisy o konkurencji na podstawie wniosków zgłaszanych przez wszystkie zainteresowane podmioty oraz z uwzględnieniem całej struktury jednolitego rynku cyfrowego, tak by zapewnić środki odwoławcze rzeczywiście służące konsumentom, użytkownikom internetu i przedsiębiorcom internetowym;

15.    ponadto wzywa Komisję, by rychło podjęła działania, żeby zbadać potencjalne rozwiązania zmierzające do zrównoważonej, sprawiedliwej i otwartej struktury wyszukiwania internetowego;

16.    podkreśla, że przy korzystaniu z wyszukiwarek i serwisów internetowych porównujących ceny proces wyszukiwania i jego wyniki powinny być bezstronne, żeby zachować niedyskryminacyjny charakter wyszukiwania internetowego, zapewnić konsumentom większą konkurencję i większy wybór oraz zachować różnorodność źródeł informacji; dlatego zauważa, że indeksacja, ocena, prezentacja i ranking muszą mieć bezstronny i przejrzysty charakter, zaś usługi powiązane, wyszukiwarki i internetowe serwisy porównujące ceny muszą gwarantować pełną przejrzystość wyników wyszukiwania; wzywa Komisję, by zapobiegała wszelkim nadużyciom we wprowadzaniu do obrotu usług powiązanych;

Płatności mobilne i płatności elektroniczne

17.    wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dalej rozwijały i wdrażały unijne i krajowe ramy regulacyjne, żeby umożliwić powstanie zintegrowanego, bezpiecznego i innowacyjnego rynku płatności online i płatności mobilnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych konsumentów i klientów; w związku z tym wzywa do jasnego określenia odpowiednich praw i obowiązków wszystkich stron, w tym dostawców będących stroną trzecią; podkreśla potrzebę określenia w prawodawstwie jasnych i przejrzystych zasad, żeby umożliwić nowe odkrycia technologiczne oraz ich upowszechnianie;

18.    ubolewa nad bardzo niejednorodnym charakterem praktyki handlowej w różnych państwach członkowskich w odniesieniu do płatności mobilnych oraz nad nadmiernymi kosztami dokonywania płatności transgranicznych, co uniemożliwia szybszy rozwój rynku;

19.    podkreśla, że potrzebne jest dalsze włączanie systemów płatności online do jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA); zwraca się do Komisji o przyspieszenie prac nad uregulowaniem płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i płatności mobilnych w celu umożliwienia rozwoju europejskich standardów w tej dziedzinie oraz żeby przedstawiła konkretne propozycje inicjatyw w tym zakresie, przy zapewnieniu, że żadna inicjatywa nie wykluczy nowych podmiotów wchodzących na rynek lub nie zaszkodzi innowacyjności;

Usługi kurierskie

20.    uważa, że inicjatywy powinny zachęcać do samoregulacji w dziedzinie doręczeń pocztowych i doręczania przesyłek, żeby wypełnić znaczne luki informacyjne istniejące w odniesieniu do dostępności usług doręczania i związanych z nimi możliwości doręczeń dla konsumentów i sklepów internetowych;

21.    podkreśla, że szybkie, rzetelne i przystępne cenowo usługi doręczeń w ujęciu całościowym mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności drobnych detalistów internetowych; wzywa Komisję do podjęcia działań zapewniających usprawnienie procedur celnych, harmonizację systemów przewozu i podniesienie minimalnych progów opłat celnych;

Ograniczenia dystrybucji online

22.    wzywa Komisję do zwalczania praktyk dyskryminacyjnych w dziedzinie dystrybucji online w oparciu o rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych z ograniczeń wertykalnych (rozporządzenie Komisji nr 330/2010) w celu zabezpieczenia zdolności dystrybutorów do stosowania nowatorskich metod dystrybucji, a także dotarcia do większej liczby bardziej zróżnicowanych klientów;

Internet przedmiotów

23.    wzywa Komisję, by w swoich inicjatywach przedstawiła ambitne propozycje dotyczące standardów internetu przedmiotów i systemów komunikacji między maszynami oraz by przygotowywała projekty pilotażowe; podkreśla, że przedsiębiorstwa i instytucje europejskie muszą odgrywać większą rolę w tworzeniu międzynarodowych standardów regulujących internet przedmiotów; jest zdania, że Europa mogłaby opowiadać się w tej dziedzinie za solidnymi protokołami w zakresie ochrony danych, oraz podkreśla potrzebę ochrony danych w internecie przedmiotów przed nadużyciami, manipulacją czy cyberatakami; w związku z tym nalega na przyjęcie specjalnych środków zapewniających zgodność urządzeń końcowych z prawem użytkowników do kontroli i ochrony ich danych osobowych oraz na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i usług telekomunikacyjnych;

24.    zwraca się do Komisji, by określiła jasne zasady wymagające wyraźnej zgody użytkowników na to, by dane ze sprzętu wykorzystywanego do celów zdrowotnych, treningowych czy jakichkolwiek innych celów związanych ze śledzeniem czynionych postępów były wykorzystywane na potrzeby reklamy, marketingu lub promowania określonego trybu życia; podkreśla, że użytkownicy muszą mieć możliwość łatwego zaprzestania takiej praktyki, bez jednoczesnej utraty dostępu do innych funkcji danego sprzętu lub oprogramowania z nim związanego;

25.    wzywa przedsiębiorstwa świadczące nowe usługi z wykorzystaniem dużych zbiorów danych i dostarczające nowe aplikacje, takie jak internet przedmiotów, do wprowadzania środków ochrony danych już na etapie opracowywania usług w celu utrzymania wysokiego poziomu zaufania obywateli;

Neutralność sieci

26.    przypomina, że neutralność sieci ma nadrzędne znaczenie dla zapewnienia braku dyskryminacji między usługami internetowymi i pełnego zagwarantowania konkurencji;

27.    jest zdania, że neutralność sieci musi zostać jasno zdefiniowana zgodnie z definicjami zaproponowanymi przez Parlament oraz zagwarantowana i ściśle ujęta w przepisach prawa, żeby umożliwić małym i średnim przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom społecznym i gospodarczym skorzystanie z wszystkich możliwości stwarzanych przez rynek cyfrowy;

28.    wzywa Komisję, organy normalizacyjne i Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, aby opracowały minimalne normy w zakresie bezpieczeństwa i prywatności oraz wytyczne dotyczące systemów, sieci i usług informatycznych, w tym usług przetwarzania w chmurze, w celu lepszej ochrony danych osobowych obywateli UE oraz zapewnienia integralności wszystkich systemów informatycznych; jest zdania, że takie normy mogą stać się punktem odniesienia dla nowych norm globalnych oraz powinny zostać określone w otwartym i demokratycznym procesie;

Prawa własności intelektualnej i prawo autorskie

29.    wzywa Komisję, by gruntownie przebadała obowiązujące przepisy w dziedzinie prawa własności intelektualnej (PWI) i przedstawiła wniosek w sprawie PWI, który wyważy interesy konsumentów i uprawnionych; ponadto wzywa Komisję do ustanowienia transgranicznego, zharmonizowanego w całej UE i zintegrowanego systemu prawa autorskiego, który pozwoli zachować równowagę między inherentną wartością i oceną utworów i treści artystycznych a prawami konsumentów; podkreśla, że branża twórcza jest najintensywniej rozwijającym się sektorem w UE, który stymuluje wzrost i zatrudnienie, a jednocześnie wspiera innowacyjność zgodnie ze strategią „Europa 2020”; przypomina, że Parlament powołał grupę roboczą ds. reformy PWI i prawa autorskiego, żeby ułatwić znalezienie rozwiązań w tej dziedzinie oraz pomóc w podjęciu takiej reformy;

30.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.