Propunere de rezoluţie - B8-0288/2014Propunere de rezoluţie
B8-0288/2014

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la piața unică digitală

  24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez, Juan Carlos Girauta Vidal în numele Grupului ALDE

  Procedură : 2014/2973(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0288/2014

  B8‑0288/2014

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la piața unică digitală

  (2014/2973(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere articolul 3 alineatul (3) și articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

  –       având în vedere articolele 9, 10, 12, 14, 16 și 26, articolul 114 alineatul (3) și articolul 169 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –       având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 7, 8, 11, 21, 38 și 52,

  –       având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 23 aprilie 2013 intitulat „Planul de acțiune privind comerțul electronic pentru 2012-2015 – Situația în 2013” (SWD(2013)0153),

  –       având în vedere Tabloul de bord al pieței interne nr. 26, emis de Comisie la 18 februarie 2013,

  –       având în vedere rapoartele Comisiei privind Tabloul de bord al Agendei digitale 2014,

  –       având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012 intitulată „Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor online” (COM(2011)0942),

  –       având în vedere Rezoluția sa din 11 iunie 2013 referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni[1],

  –       având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale[2],

  –       având în vedere Rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la valorificarea potențialului cloud computingului în Europa[3],

  –       având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la finalizarea pieței unice digitale[4],

  –       având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la finalizarea pieței unice digitale[5],

  –       având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la o strategie de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili[6],

  –       având în vedere Rezoluția sa din 20 aprilie 2012 referitoare la o piață unică digitală competitivă – guvernarea electronică, un vârf de lance[7],

  –       având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la o nouă strategie pentru politica de protecție a consumatorilor[8],

  –       având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de supraveghere din diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și de afaceri interne[9],

  –       având în vedere studiul din 2013, realizat de Departamentul său tematic A, cu privire la construirea unei societăți digitale omniprezente în UE,

  –       având în vedere studiul din 2013, realizat de Departamentul său tematic A, cu privire la discriminarea consumatorilor pe piața unică digitală,

  –       având în vedere studiul din 2013, realizat de Departamentul său tematic A, intitulat „Entertainment x.0 pentru promovarea dezvoltării rețelelor în bandă largă”,

  −      având în vedere Hotărârea Curții de Justiție din 8 aprilie 2014 pronunțată în cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, prin care Directiva privind păstrarea datelor era declarată nevalidă,

  −      având în vedere poziția sa privind propunerea de regulament de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat[10],

  –       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a identificat 10 priorități pentru 2015 și și-a exprimat dorința de a consolida cooperarea dintre instituțiile europene în elaborarea programului anual de lucru al Comisiei;

  B.     întrucât cea de-a doua prioritate se referă la o piață unică digitală conectată și ar trebui să constea într-un pachet de măsuri privind piață unică digitală;

  C.     întrucât finalizarea pieței unice digitale europene ar crea milioane de locuri de muncă și ar permite eventual Europei să-și majoreze PIB-ul cu 4% până în 2020;

  D.     întrucât se preconizează că o creștere a ratei de penetrare a conexiunilor în bandă largă cu 10% va determina o crește a PIB-lui per capita cu 0,9 până la 1,5 puncte procentuale;

  E.     întrucât se preconizează că numai în cazul economiei aplicațiilor veniturile se vor dubla în perioada 2013-2018, creându-se 3 milioane de locuri de muncă în această perioadă;

  F.     întrucât Parlamentul a comandat un studiu pentru analizarea costului non-Europei pe piața unică digitală, care întărește importanța considerării soluțiilor digitale ca o oportunitate pentru consumatori, cetățeni și întreprinderi, și nu o amenințare;

  G.     întrucât Uniunea trebuie să încurajeze adoptarea în masă a cloud computingului în Europa, având în vedere că acesta constituie un vector important pentru creșterea economică europeană; întrucât studiul aduce dovezi în favoare unor câștiguri preconizate semnificative legate de dezvoltarea sa rapidă;

  H.     întrucât faptul că agențiile de informații au accesat datele cu caracter personal ale utilizatorilor de servicii online a denaturat în mod grav încrederea cetățenilor în aceste servicii și, ca urmare, are un efect negativ asupra întreprinderilor care investesc în dezvoltarea de servicii noi utilizând volume mari de date (big data) și aplicații noi precum „internetul obiectelor” (Internet of Things);

  I.      întrucât obstacolele care împiedică participarea consumatorilor la piața unică digitală sunt legate de practici discriminatorii precum restricționarea prestatorilor de servicii în anumite țări și teritorii, refuzul de a comercializa, redirijarea automată și diversificarea nejustificată a condițiilor de comercializare;

  J.      întrucât existența unor plăți pe dispozitive mobile și plăți electronice sigure, eficiente, competitive și inovatoare sunt esențiale în cazul în care se dorește ca consumatorii să se bucure de toate avantajele pieței unice;

  K.     întrucât consumatorii nu sunt informați cu privire la alternativele la serviciul poștal național sau tind să creadă că alternativele disponibile oferă un serviciu de o mai slabă calitate;

  L.     întrucât protecția datelor cu caracter personal și a intimității, precum și securitatea cibernetică, a comunicațiilor și a rețelelor electronice sunt o prioritate pe piața unică digitală pentru că reprezintă condiții fundamentale pentru funcționarea sa și pentru consolidarea încrederii consumatorilor și a cetățenilor în aceasta;

  M.    întrucât neutralitatea internetului este obligatorie pentru a proteja inovațiile pe internet;

  N.     întrucât sectorul cultural este grav afectat de criză; întrucât cadrul juridic privind drepturile de autor ar trebui să integreze dezvoltarea noilor tehnologii digitale, asigurând în același timp remunerarea corespunzătoare a deținătorilor de drepturi de autor; întrucât dezvoltarea internetului, a rețelelor sociale și a televiziunii conectate continuă să fie o provocare imensă și nu ar trebui considerată ca fiind în defavoarea sectoarelor noastre culturale și creative, care creează locuri de muncă și au contribuție semnificativă la PIB;

  O.     întrucât UE a rămas în urma principalilor săi concurenți, precum Statele Unite, în domeniul investițiilor TIC, precum și în ceea ce privește extinderea conexiunilor în bandă largă și inovarea digitală, în principal din cauza fragmentării pieței unice digitale;

  P.     întrucât trebuie să dispunem de suficiente resurse de spectru pentru a putea face față creșterii exponențiale a datelor mobile și cererii în creștere;

  Q.     întrucât disponibilitatea la nivel transeuropean a accesului generalizat, de mare viteză, sigur și rapid la internet și la servicii digitale de interes public este esențială pentru creșterea economică și socială, pentru competitivitate, pentru incluziunea socială, precum și pentru piața unică.

  R.     întrucât dezvoltarea rețelelor în bandă largă de mare viteză va beneficia de standardele tehnice europene; întrucât programele de cercetare și dezvoltare de la nivelul UE și monitorizarea sporită a procedurilor de standardizare sunt necesare pentru ca Uniunea să joace un rol central în industria telecomunicațiilor;

  S.     întrucât cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul economiei digitale vor contribui la garantarea faptului că Europa rămâne competitivă pe termen mediu și lung;

  T.     întrucât implementarea rapidă a rețelelor în bandă largă de mare viteză este esențială pentru dezvoltarea productivității europene și pentru apariția de întreprinderi mici nou înființate, care pot să devină lideri în diferite sectoare, de exemplu în sectorul sănătății, al producției și al serviciilor;

  U.     întrucât sectorul privat ar trebui să dețină rolul principal în extinderea și modernizarea rețelelor în bandă largă, fiind susținut de un cadru de reglementare favorabil investițiilor și competitiv;

  V.     întrucât instituțiile UE ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a deschide calea digitalizării serviciilor publice,

  Inițiative prioritare pentru 2015

  1.      invită Comisia să includă în pachetul de măsuri privind piața unică digitală, care urmează să fie adoptat în 2015, o serie de inițiative legislative și nelegislative (denumite în continuare „inițiative”) cu scopul de a spori încrederea consumatorilor în mediul online și de a simplifica reglementările privind protecția consumatorilor pentru achizițiile online;

  O singură autoritate de reglementare a telecomunicațiilor la nivel european

  2.      solicită Comisiei să propună o inițiativă care să stabilească o singură autoritate europeană de reglementare a telecomunicațiilor, care va fi esențială pentru decompartimentarea pieței unice digitale actuale;

  Livrarea unei infrastructuri digitale și acoperirea deficienței de investiții

  3.      invită Comisia să adopte inițiative pentru a garanta, prin intermediul sectorului privat, o creștere masivă a finanțării proiectelor care contribuie la accelerarea extinderii rețelelor în bandă largă ultrarapide, la stimularea creării și adoptării unor servicii digitale care cresc productivitatea, la acoperirea deficienței digitale în zonele rurale în ceea ce privește accesul la rețele rapide și la sporirea securității și rezistenței rețelelor și aplicațiilor TIC prin investiții în infrastructuri aflate în EU;

  4.      consideră că inițiativele ar trebui să propună o revizuire prospectivă a obiectivelor agendei digitale pentru 2020 în vederea garantării faptului că toate gospodăriile din UE pot avea acces la rețele în bandă largă cu o viteză de cel puțin 100 megabiți/secundă, 50% dintre gospodării putând să aibă acces la rețele cu o viteză de 1 gigabit/secundă sau chiar cu viteze superioare;

  Promovarea spiritului antreprenorial și a competențelor în domeniul digital

  5.      solicită Comisiei să prezinte o inițiativă privind spiritului antreprenorial în domeniul digital, având în vedere că este esențial pentru crearea de noi locuri de muncă și promovarea unor idei inovatoare, inclusiv a unor măsuri de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru noii antreprenori digitali (de exemplu, cu ajutorul externalizării spre public) și de încurajare a unei a doua șanse pentru antreprenorii care nu au avut succes;

  Cloud computing

  6.      consideră că inițiativele ar trebui să conțină, în special, o propunere legislativă în materie de cloud computing pentru a aborda lipsa de răspundere a furnizorilor de servicii de tip cloud computing și inconsecvența legislației și reglementărilor transnaționale;

  7.      subliniază că în cazul în care serviciile de tip cloud computing sunt furnizate de un număr restrâns de mari furnizori, tot mai multe informații vor fi concentrate în mâinile furnizorilor respectivi; reamintește, de asemenea, că serviciile de tip cloud computing prezintă riscuri și pentru utilizatori, îndeosebi pentru întreprinderile mici, mai ales în ceea ce privește datele cu caracter sensibil și secretele comerciale;

  8.      observă că încrederea în tehnologia de tip cloud computing și în furnizorii acestui tip de servicii a fost afectată în mod negativ de practicile de supraveghere în masă; subliniază, prin urmare, că dezvoltarea serviciilor de tip cloud computing și a soluțiilor informatice reprezintă un element esențial pentru creștere și ocuparea forței de muncă, pentru încrederea în aceste servicii și în furnizorii lor, precum și pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal;

  9.      invită Comisia să preia inițiativa dezvoltării unor standarde și specificații europene pentru serviciile de tip cloud computing și a promovării acestora la nivel internațional, astfel încât să fie posibilă furnizarea de servicii de tip cloud computing care să respecte viața privată, să fie fiabile, să aibă un grad ridicat de interoperabilitate, să fie sigure și eficiente din punct de vedere energetic, ca parte integrală a unei viitoare politici industriale a Uniunii; subliniază că fiabilitatea, securitatea și protecția datelor sunt necesare pentru încrederea consumatorilor și pentru competitivitate;

  Roaming

  10.    își reiterează convingerea că termenul pentru eliminarea taxelor de roaming a expirat de mult; subliniază că amânarea acestui termen dincolo de 15 decembrie 2015 și autorizarea unor taxe suplimentare pentru persoanele care se deplasează pe teritoriul UE ar fi o situație inacceptabilă;

  Discriminarea consumatorilor online

  11.    regretă faptul că consumatorii sunt supuși discriminării atunci când fac cumpărături pe internet; consideră, prin urmare, că inițiativele ar trebui să abordeze, la nivel orizontal, și aceste practici de discriminare în baza cetățeniei sau a locului de reședință, practici care se înregistrează în diverse domenii ale legislației UE;

  12.    deși salută creșterea comerțului electronic, atrage atenția asupra poziției dominante pe care o dețin în anumite state membre un număr restrâns de actori în domeniul vânzărilor directe de bunuri materiale sau care oferă o platformă bazată pe piață destinată persoanelor care doresc să vândă bunuri materiale; subliniază necesitatea monitorizării și prevenirii la nivel european a abuzurilor legate de astfel de poziții dominante în ceea ce privește disponibilitatea bunurilor pentru consumatori și taxele impuse IMM-urilor pentru utilizarea acestui tip de platforme bazate pe piață;

  Piața motoarelor de căutare și site-urile de internet pentru compararea prețurilor

  13.    salută anunțul făcut de comisarul responsabil de domeniul concurenței privind desfășurarea de către Comisie a unor anchete suplimentare care vizează practicile motoarelor de căutare și piața digitală, în general;

  14.    observă că piața căutărilor online și a site-urilor de internet de comparare a prețurilor sunt de o importanță deosebită pentru asigurarea unor condiții competitive pe piața unică digitală, având în vedere posibilitatea ca acestea să evolueze într-o poziție de control și să comercializeze servicii secundare bazate pe informațiile pe care le obțin; prin urmare, invită Comisia să intensifice monitorizarea așa-numitor „avantaje ale primului venit” și a efectelor de rețea din sectorul digital, care pot evolua rapid către situații de abuz al poziției dominante, și să aplice cu hotărâre normele UE în materie de concurență în baza contribuțiilor din partea tuturor părților interesate vizate și ținând seama de întreaga structură a pieței unice digitale pentru a asigura soluții care să aducă beneficii efective consumatorilor, utilizatorilor de internet și întreprinderilor online;

  15.    solicită, de asemenea, Comisiei să analizeze rapid posibile soluții care să asigure o structură echilibrată, echitabilă și deschisă pentru căutările pe internet;

  16.    subliniază că, atunci când sunt utilizate motoare de căutare și site-uri de comparare a prețurilor, procesul de căutare și rezultatele trebuie să fie nepărtinitoare, pentru a se evita discriminarea în procesul de căutare pe internet, a se intensifica concurența și a se extinde alegerea disponibilă utilizatorilor și consumatorilor și pentru a se menține diversitatea surselor de informații; observă, așadar, că indexarea, evaluarea, prezentarea și clasamentul trebuie să fie nepărtinitoare și transparente, iar în cazul serviciilor interconectate, motoarele de căutare și site-urile de comparare a prețurilor trebuie să garanteze o transparență deplină la afișarea rezultatelor căutării; invită Comisia să prevină orice abuz în comercializarea serviciilor interconectate;

  Plățile mobile și plățile electronice

  17.    invită Comisia și statele membre să continue dezvoltarea și punerea în aplicare a cadrelor de reglementare la nivelul UE și la nivel național care să permită funcționarea unei piețe integrate, sigure și inovatoare a plăților mobile și electronice, asigurând totodată protecția datelor consumatorilor și ale clienților; solicită, în acest sens, să fie formulate clar drepturile și obligațiile tuturor părților, inclusiv ale prestatorilor terți; subliniază că sunt necesare norme clare și transparente, care să fie prevăzute de legislație, pentru a permite identificarea și promovarea noilor evoluții tehnologice;

  18.    regretă caracterul pronunțat eterogen al practicilor comerciale din statele membre în ceea ce privește plățile mobile și costurile excesive aferente plăților transfrontaliere, ceea ce împiedică creșterea mai rapidă a acestei piețe;

  19.    subliniază necesitatea integrării mai profunde a sistemelor de plăți online în SEPA; invită Comisia să își accelereze activitatea privind plățile cu cardul, pe internet și plățile mobile în vederea elaborării unor standarde europene în acest domeniu și să înainteze propuneri concrete în contextul inițiativelor, asigurând totodată faptul că nicio inițiativă nu va exclude agenții nou-veniți și nu va descuraja inovarea;

  Servicii de livrare a coletelor

  20.    consideră că inițiativele ar trebui să încurajeze autoreglementarea în domeniul serviciilor poștale și de livrare a coletelor, pentru a completa lacunele considerabile de informații în ceea ce privește disponibilitatea diverselor servicii de livrare și opțiunile de livrare aferente, atât pentru consumatori, cât și pentru comercianții electronici cu amănuntul;

  21.    subliniază că existența unor servicii integrale de livrare a coletelor rapide, fiabile și abordabile ca preț este esențială pentru competitivitatea comercianților online cu amânuntul; invită Comisia să întreprindă măsuri pentru a asigura îmbunătățirea procedurilor vamale, armonizarea regimurilor de transport și majorarea pragurilor de minimis pentru taxele vamale;

  Restricții pentru distribuția online

  22.    invită Comisia să combată practicile discriminatorii din domeniul distribuției online reglementate de Regulamentul de exceptare pe categorii privind restricțiile verticale [Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei], pentru a garanta capacitatea distribuitorilor de a utiliza metode de distribuție inovatoare și pentru a satisface un număr mai mare și o categorie mai largă de clienți;

  Internetul obiectelor

  23.    invită Comisia să introducă în inițiative propuneri ambițioase cu privire la standarde pentru internetul obiectelor și pentru comunicarea directă între calculatoare și să pregătească proiecte-pilot; subliniază că întreprinderile și instituțiile europene trebuie să joace un rol mai proeminent în crearea de standarde internaționale pentru internetul obiectelor; consideră că Europa ar putea promova în acest domeniu protocoale stricte de protecție a datelor și subliniază necesitatea protejării datelor aferente internetului obiectelor de utilizare abuzivă, manipulare și atacuri informatice; insistă în acest sens că trebuie adoptate măsuri specifice pentru a se asigura compatibilitatea echipamentelor terminale cu dreptul utilizatorilor de a-și controla și proteja datele cu caracter personal, precum și pentru a se asigura un nivel ridicat al securității rețelelor și serviciilor de telecomunicații;

  24.    invită Comisia să stabilească norme clare prin care să se ceară consimțământul utilizatorilor pentru ca datele lor înregistrate în echipamente și folosite în scopuri medicale, pentru exerciții sau pentru orice altă formă de urmărire să poată fi folosite în scopuri publicitare, comerciale sau în scopuri legate de un anumit mod de viață; subliniază că utilizatorii trebuie să fie în măsură să înceteze fără dificultate aceste practici, fără a pierde accesul la celelalte funcții ale echipamentelor sau programelor informatice în cauză;

  25.    invită întreprinderile care furnizează servicii noi utilizând „volume mari de date” („Big Data”) și aplicații noi, cum ar fi internetul obiectelor, să integreze măsuri de protecție a datelor chiar din etapa de concepție, pentru a menține un nivel ridicat al încrederii în rândul cetățenilor;

  Neutralitatea rețelei

  26.    reamintește că neutralitatea rețelei are importanță capitală pentru garantarea nediscriminării între serviciile de internet și pentru asigurarea concurenței;

  27.    consideră că neutralitatea rețelei trebuie definită clar, în conformitate cu definițiile Parlamentului, și trebuie garantată și consacrată cu strictețe în lege pentru a permite întreprinderilor mici și mijlocii, organizațiilor neguvernamentale și altor actori sociali și economici să se bucure de toate oportunitățile oferite de piața digitală;

  28.    solicită Comisiei, organismelor de standardizare și Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) să elaboreze standarde și orientări minime privind securitatea și protecția vieții private, care să vizeze sistemele, rețelele și serviciile informatice, inclusiv serviciile de tip cloud computing, pentru a proteja mai bine datele cu caracter personal ale cetățenilor UE și integritatea tuturor sistemelor informatice; consideră că acestea ar putea deveni standarde de referință pentru noile standarde de la nivel mondial și ar trebui stabilite printr-un proces democratic și deschis;

  Drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor

  29.    îndeamnă Comisia să treacă în revistă în detaliu actele legislative în vigoare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și să prezinte o propunere privind DPI prin care să se echilibreze interesele consumatorilor și interesele deținătorilor de drepturi; de asemenea, invită Comisia să înființeze un sistem transfrontalier al drepturilor de autor armonizat și integrat la nivelul UE, prin care să se echilibreze valoarea inerentă și aprecierea conținutului creativ și artistic cu drepturile consumatorilor; subliniază că sectorul lucrărilor creative este cel mai înfloritor sector din UE, stimulând creșterea economică și crearea de locuri de muncă și sprijinind, totodată, inovarea în conformitate cu Strategia Europa 2020; reamintește că Parlamentul a creat un grup de lucru pentru reforma DPI și a drepturilor de autor pentru a facilita găsirea de soluții în acest domeniu și a contribui la realizarea acestei reforme;

  30.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.