Förslag till resolution - B8-0288/2014Förslag till resolution
B8-0288/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den digitala inre marknaden

24.11.2014 - (2014/2973(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez, Juan Carlos Girauta Vidal för ALDE-gruppen

Förfarande : 2014/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0288/2014
Ingivna texter :
B8-0288/2014
Antagna texter :

B8‑0288/2014

Europaparlamentets resolution om den digitala inre marknaden

(2014/2973(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artiklarna 3.3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av artiklarna 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114.3 och 169.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 7, 8, 11, 21, 38 och 52,

–       med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 23 april 2013 E-commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013 (SWD(2013)0153),

–       med beaktande av kommissionens resultattavla för den inre marknaden, upplaga 26, av den 18 februari 2013,

–       med beaktande av kommissionens rapporter om resultattavlan för den digitala agendan 2014,

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster (COM(2011)0942),

–       med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik[1],

–       med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG[2],

–       med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa[3],

–       med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om fullbordande av den digitala inre marknaden[4],

–       med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om att fullborda en inre e-marknad[5],

–       med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att stärka sårbara konsumenters rättigheter[6],

–       med beaktande av sin resolution av den 20 april 2012 om en konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets[7],

–       med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om en ny strategi för konsumentpolitiken[8],

–       med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU‑medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor[9],

–       med beaktande av studien 2013 från utredningsavdelning A om hur man bygger ett allmänt utbrett digitalt samhälle i EU,

–       med beaktande av studien 2013 från utredningsavdelning A om diskriminering av konsumenter på den digitala inre marknaden,

–       med beaktande av studien 2013 från utredningsavdelning A om underhållning x.0 för att främja bredbandsutbyggnad,

−      med beaktande av domstolens dom av den 8 april 2014 i de förenade målen C-293/12 och C-594/12, i vilka datalagringsdirektivet förklarades ogiltigt,

−      med beaktande av sin ståndpunkt om ett förslag till förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent[10],

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har fastställt tio prioriteringar för 2015 och har uttryckt sin önskan att stärka samarbetet mellan EU-institutionerna vid utformandet av kommissionens årliga arbetsprogram.

B.     Prioritering nummer 2 gäller en uppkopplad digital inre marknad och ska utgöras av ett paket för en digital inre marknad.

C.     Fullbordandet av en europeisk digital inre marknad skulle innebära miljoner arbetstillfällen och eventuellt kunna bidra med en fyraprocentig BNP-ökning till 2020.

D.     En ökning av bredbandsuppkopplingen med 10 procentenheter förväntas leda till en årlig BNP-tillväxt på mellan 0,9 och 1,5 procentenheter.

E.     Enbart app-ekonomin förväntas tredubblas mellan 2013 och 2018, vilket kommer att innebära 3 miljoner nya jobb under perioden.

F.     Europaparlamentet har beställt en undersökning av kostnaderna för icke-Europa inom den digitala inre marknaden, vilket är ytterligare ett bevis på att man måste betrakta digitala lösningar som en möjlighet för konsumenter, allmänhet och företag, och inte som ett hot.

G.     Unionen måste arbeta för att molntjänsterna ska börja utnyttjas på bred front i Europa, eftersom de bidrar starkt till att driva på tillväxten i den europeiska ekonomin. Undersökningen innehåller bevis för betydande vetenskapliga vinster som är kopplade till molntjänsternas snabba utveckling.

H.     Det faktum att underrättelseorgan har haft tillgång till personuppgifter från användare av internettjänster har allvarligt skadat medborgarnas förtroende för sådana tjänster och har därför en negativ effekt på företag som investerar i utvecklingen av nya tjänster som använder stordata och nya tillämpningar, såsom sakernas internet.

I.      Hinder för kundernas deltagande på den digitala inre marknaden härstammar från diskriminerande rutiner, såsom begränsning av vissa tjänsteleverantörer till specifika länder eller territorier, ensidig vägran att sälja, automatisk omdirigering och orättvisa skillnader i försäljningsvillkoren.

J.      Säkra, effektiva, konkurrenskraftiga och innovativa mobila betalningar och e-betalningar är avgörande för att konsumenterna ska kunna utnyttja den inre marknadens fördelar fullt ut.

K.     Konsumenterna saknar kunskap om alternativen till de nationella postverken, eller så har konsumenterna en tendens att förmoda att tillgängliga alternativ erbjuder en sämre service.

L.     Skyddet av personuppgifter och integritet samt internetssäkerhet, säker elektronisk kommunikation och säkra elektroniska nätverk är en prioritet på den digitala inre marknaden, eftersom dessa faktorer är grundläggande för att marknaden ska fungera och för att medborgare och konsumenter ska kunna känna förtroende för den.

M.    Det krävs nätneutralitet för att skydda innovationer på internet.

N.     Kultursektorn har drabbats hårt av krisen. En rättslig ram för upphovsrätt bör inkludera utveckling av ny digital teknik samtidigt som man säkerställer en skälig ersättning för upphovsrättsinnehavarna. Utvecklingen av internet, sociala nätverk och uppkopplad tv fortsätter att utgöra en enorm utmaning och bör inte ses som skadligt för våra kulturella och kreativa sektorer, vilka skapar arbetstillfällen och ger ett betydande bidrag till BNP.

O.     Den fragmenterade digitala inre marknaden är den främsta anledningen till att EU släpar efter sina största konkurrenter, såsom Förenta staterna, när det gäller IKT-investeringar, bredbandsutbyggnad och digital innovation.

P.     Det krävs tillräckliga spektrumsresurser för att hantera den exponentiella tillväxten i den mobila dataanvändningen och möta en ökande efterfrågan.

Q.     Europaövergripande tillgång till omfattande, säker och snabb internetuppkoppling med hög hastighet och digitala tjänster i allmänhetens intresse är av avgörande betydelse för den sociala och ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften, den sociala integrationen och den inre marknaden.

R.     Utvecklingen av höghastighetsbredband kommer att dra nytta av europeiska tekniska standarder. Man måste satsa på forsknings- och utvecklingsprogram på EU-nivå och på ökad övervakning av standardiseringsförfarandena om EU ska spela en framträdande roll i telekomsektorn.

S.     Forskning, utveckling och innovation inom den digitala ekonomin kommer att bidra till att säkerställa att Europa behåller sin konkurrenskraft på längre sikt.

T.     En snabb utbyggnad av höghastighetsbredband är avgörande för utvecklingen av den europeiska produktiviteten och för framväxten av nya företag och småföretag som kan bli ledande inom olika branscher, t.ex. hälso- och sjukvården, tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

U.     Den privata sektorn bör vara ledande i utbyggnaden och moderniseringen av bredbandsnät, med stöd av en konkurrensfrämjande och investeringsvänlig rättslig ram.

V.     EU:s institutioner bör göra mycket mer för att gå i bräschen för en digitalisering av offentliga tjänster.

Prioriterade initiativ för 2015

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i det paket för en digital inre marknad som ska antas under 2015 inkludera en rad lagstiftningsinitiativ och andra initiativ (nedan kallade initiativ) som syftar till att främja konsumenternas förtroende för internettjänster och förenkla konsumentlagstiftningen rörande internethandel.

En gemensam europeisk telekommyndighet

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett initiativ för att upprätta en gemensam europeisk telekommyndighet, vilket kommer att vara nyckeln till att samordna den befintliga digitala inre marknaden.

Digital infrastruktur och ett minskat investeringsgap

3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta initiativ för att via den privata sektorn säkerställa en massiv ökning av finansieringen av projekt som kan bidra till att påskynda införandet av höghastighetsbredband, stimulera skapandet och antagandet av produktivitetsstärkande digitala tjänster, minska det digitala gapet genom höghastighetsuppkopplingar på landsbygden samt öka säkerheten och motståndskraften i IKT-nät och IKT-tillämpningar genom investeringar i EU-baserad infrastruktur.

4.      Europaparlamentet anser att initiativen även ska ge en reviderad framåtblickande agenda för 2020, enligt vilken alla hushåll i EU ska ha tillgång till bredband med en hastighet på 100 megabit/sekund, samt 50 % av alla hushåll ha abonnemang på minst 1 gigabit/sekund.

Främjande av digitalt företagande och digital kunskap

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett initiativ för digitalt företagande eftersom detta är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen och innovativa idéer, inklusive åtgärder för att förbättra tillgången till finansiering för nya digitala företagare (till exempel genom crowdsourcing) och för att göra det lättare för företagare som har misslyckats att få en andra chans.

Molntjänster

6.      Europaparlamentet anser att initiativen framför allt bör innehålla ett lagförslag rörande molntjänster för att kunna åtgärda bristen på ansvar hos molntjänstleverantörerna och avhjälpa inkonsekvenserna i nationsövergripande lagar och förordningar.

7.      Europaparlamentet understryker att om molntjänster endast ges av ett begränsat antal stora leverantörer kommer allt mer information att samlas i dessa leverantörers händer. Parlamentet påpekar också att molntjänster även innebär en risk för framför allt de småföretag som använder dem, i synnerhet när det gäller känslig information och företagshemligheter.

8.      Europaparlamentet noterar att förtroendet för leverantörer av molntjänster och molnleverantörer har påverkats negativt av den massövervakning som har förekommit. Parlamentet betonar därför att utvecklingen av datormoln och it-lösningar är mycket viktig för att skapa tillväxt och sysselsättning och bygga upp förtroendet för molntjänster och molnleverantörer, samt för att säkerställa ett starkt personuppgiftsskydd.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå i bräschen för utvecklingen av europeiska standarder och specifikationer för datormoln och främjandet av dem internationellt, så att integritetsvänliga, tillförlitliga, interoperabila, säkra och energieffektiva molntjänster kan utgöra en integrerad del av unionens framtida industripolitik. Parlamentet betonar att tillförlitlighet, säkerhet och uppgiftsskydd behövs för konsumentförtroendets och konkurrenskraftens skull.

Roaming

10.    Europaparlamentet upprepar sin åsikt att roamingavgifterna borde ha avskaffats för länge sedan. Parlamentet betonar att en ytterligare förskjutning till efter den 15 december 2015 och tillåtelse att ta ut extra avgifter från personer som reser inom EU skulle vara fullständigt oacceptabelt.

Diskriminering av konsumenter på internet

11.    Europaparlamentet beklagar att konsumenter diskrimineras när de handlar på internet. Parlamentet anser därför att initiativen även bör omfatta horisontala åtgärder mot den diskriminering utifrån bostadsort som förekommer inom många olika delar av EU-lagstiftningen.

12.    Europaparlamentet välkomnar den växande e-handeln men noterar samtidigt att i vissa medlemsstater har ett fåtal aktörer en dominerande ställning när det gäller försäljning av fysiska varor eller som en marknadsbaserad plattform för andra att sälja fysiska varor. Parlamentet understryker att man på europeisk nivå måste övervaka och förhindra att sådana dominerande positioner inte utnyttjas när det gäller tillgången till varor för konsumenter och de avgifter som tas ut av små och medlemstora företag för att använda sådana marknadsbaserade plattformar.

Sökmotorsmarknaden och prisjämförelsesidor

13.    Europaparlamentet välkomnar att kommissionsledamoten med ansvar för konkurrens har öppnat för att kommissionens ska genomföra ytterligare undersökningar av sökmotorföretagens agerande och av den digitala marknaden i allmänhet.

14.    Europaparlamentet noterar att välfungerande sökmotorer och prisjämförelsesidor är särskilt viktiga för att säkerställa konkurrens inom den digitala inre marknaden, eftersom de annars riskerar att fungera som grindvakter och kan använda sekundärinformation de har fått i kommersiellt syfte. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att stärka kontrollen av de fördelar investerare har av att vara först på marknaden och av de nätverkseffekter inom den digitala sektorn som snabbt riskerar att utvecklas till missbruk av dominerande ställning. Kommissionen bör även konsekvent upprätthålla EU:s konkurrensregler, på grundval av information från alla relevanta intressenter och med hänsyn till hela strukturen på den gemensamma digitala marknaden, för att på så sätt kunna vidta åtgärder som verkligen gynnar konsumenter, internetanvändare och internetföretag.

15.    Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att agera snabbt för att behandla möjliga lösningar som ger en balanserad, rättvis och öppen sökstruktur på internet.

16.    Europaparlamentet betonar att sökmotorer och prisjämförelsesidor bör fungera så att sökprocessen och resultaten är opartiska, så att internetsökningar förblir icke-diskriminerande, leder till mer konkurrens och större valmöjligheter för användare och konsumenter samt upprätthåller mångfalden i informationskällorna. Parlamentet konstaterar därför att indexering, utvärdering, presentation och rangordning måste ske opartiskt och på ett transparent sätt, och att kombinerade tjänster, sökmotorer och prisjämförelsesidor måste garantera fullständig transparens när sökresultaten visas. Kommissionen uppmanas att förhindra alla former av missbruk vid marknadsföring av kombinerade tjänster.

Mobila betalningar och e-betalningar

17.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta utveckla och genomföra EU:s och medlemsstaternas regleringsramar för att kunna skapa en integrerad, säker och innovativ marknad för internetbetalningar och mobila betalningar, samtidigt som man ser till att konsumenters och kunders personuppgifter skyddas. Parlamentet vill i detta syfte se en tydlig identifiering av de rättigheter och krav som finns hos alla parter, inklusive tredjepartsleverantörer, samt betonar att det behövs tydliga och transparenta lagar för att kunna fånga och främja en ny teknologisk utveckling.

18.    Europaparlamentet beklagar att det finns så stora skillnader mellan medlemsstaternas kommersiella rutiner när det gäller mobila betalningar samt att gränsöverskridande betalningar är förenade med stora kostnader, vilket hindrar marknaden från att växa snabbare.

19.    Europaparlamentet understryker att internetbetalningssystem i större utsträckning måste införlivas i Sepa. Kommissionen uppmanas att skynda på sitt arbete rörande kort-, internet- och mobilbetalningar för att kunna utveckla europeiska standarder inom detta område och lägga fram konkreta förslag i initiativen, samtidigt som man ser till att inga initiativ utgör ett hinder mot nya aktörer på marknaden eller motverkar innovation.

Paketleveranser

20.    Europaparlamentet anser att initiativen bör främja självreglering inom post- och paketleveranser för att kunna fylla de avsevärda informationsluckor som finns i samband med de olika leveranstjänsterna och tillhörande leveransmöjligheter, både för konsumenter och för e-handlare.

21.    Europaparlamentet betonar att snabba, tillförlitliga och betalbara punkt-till-punkt-leveranser är mycket viktiga för små internethandlares konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att agera för att förbättra tullförfaranden, harmonisera transportvillkoren och höja miniminivåerna för tullar.

Begränsningar i internetdistributionen

22.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bekämpa diskriminerande praxis när det gäller internetdistribution, som regleras genom gruppundantagsförordningen om vertikala begränsningar (kommissionens förordning (EU) nr 330/2010), för att trygga distributörernas möjligheter att använda innovativa distributionsmetoder och nå ett större antal och ett bredare spektrum av kunder.

Sakernas internet

23.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i initiativen inkludera ambitiösa förslag rörande sakernas internet och standarder för kommunikation maskin till maskin, samt att förbereda pilotprojekt. Parlamentet understryker att europeiska företag och institutioner måste spela en större roll i skapandet av en internationell standard för sakernas internet. Parlamentet anser att Europa skulle kunna utgöra en röst för ett starkt personuppgiftsskydd inom detta område och understryker behovet av att skydda sakernas internet från missbruk, manipulering och it-angrepp. Parlamentet kräver att man i detta syfte vidtar specifika åtgärder för att säkerställa att terminalutrustningen är förenlig med användarnas rätt att kontrollera och skydda sina personuppgifter samt att säkerställa en hög säkerhetsnivå i telekommunikationsnät och telekommunikationstjänster.

24.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta tydliga regler rörande rätten att välja om ens uppgifter från hälsovård, motion eller annan spårning ska få användas i reklam-, marknadsförings- eller livsstilssammanhang (”opt-in”). Parlamentet understryker att användare enkelt måste kunna stoppa sådan användning utan att förlora möjligheten att använda de övriga funktioner som maskin- eller programvaran erbjuder.

25.    Europaparlamentet uppmanar företag som tillhandahåller nya tjänster med hjälp av stordata och nya tillämpningar, till exempel sakernas internet, att integrera uppgiftsskyddsåtgärder redan under utvecklingsstadiet i syfte att upprätthålla ett starkt förtroende hos medborgarna.

Nätneutralitet

26.    Europaparlamentet påminner om att nätneutralitet är av mycket stor betydelse för att vissa internettjänster inte ska missgynnas och för att konkurrensen ska garanteras fullt ut.

27.    Europaparlamentet anser att nätneutralitet måste definieras tydligt i enlighet med parlamentets definitioner samt garanteras och förankras rättsligt för att små- och medelstora företag, icke-statliga organisationer och andra sociala och ekonomiska aktörer ska kunna dra fördel av alla de möjligheter som den digitala marknaden erbjuder.

28.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen, standardiseringsorganen och Enisa att utveckla minimistandarder och minimiriktlinjer för säkerhet och integritet för it-relaterade system, nät och tjänster, inklusive molntjänster, för att bättre skydda EU-medborgarnas personuppgifter och alla it-systems integritet. Parlamentet anser att sådana standarder skulle kunna bli ett riktmärke för nya globala standarder och bör fastställas i en öppen och demokratisk process.

Immateriella rättigheter och skyldigheter

29.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en ingående inventering av befintlig lagstiftning när det gäller immateriella rättigheter samt att lägga fram ett förslag om dessa, vilket balanserar såväl konsumenters som rättighetshållares intressen. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att upprätta gränsöverskridande harmoniserade och integrerade upphovsrättssystem i EU där man balanserar det inneboende värdet och uppskattningen av kreativt och konstnärligt innehåll mot konsumenträttigheter. Parlamentet betonar att de skapande industrierna tillhör de mest blomstrande i EU och stimulerar både tillväxt och sysselsättning, men bidrar även till innovationen i enlighet med Europa 2020-strategin. Parlamentet påminner om att man har tillsatt en arbetsgrupp om reform av immateriella rättigheter och upphovsrätt för att underlätta lösningar inom detta område och bidra till att sådana reformer genomförs.

30.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.