Procedūra : 2014/2964(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0309/2014

Pateikti tekstai :

B8-0309/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0103

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 74k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.032v01-00
 
B8-0309/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Ceballos, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP))  
B8‑0309/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Izraelio ir Palestinos konflikto, įskaitant 2011 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl padėties Palestinoje(1) ir į 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl padėties Gazoje(2),

–       atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. išvadas dėl Artimųjų Rytų,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimus dėl padėties Izraelyje ir Palestinoje, įskaitant 2014 m. lapkričio 15, 17 ir 18 d. pareiškimus,

–       atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos parengtą neoficialų dokumentą, pagrįstą valstybių narių nuomonėmis dėl galimų tolesnių veiksmų Rytų Jeruzalėje, kurį paviešino žiniasklaida 2014 m. lapkričio mėn.,

–       atsižvelgdamas į Švedijos vyriausybės 2014 m. spalio 30 d. sprendimą pripažinti Palestinos Valstybę ir į anksčiau Kipro, Čekijos Respublikos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovakijos paskelbtus Palestinos pripažinimus,

–       atsižvelgdamas į neseniai JK Bendruomenių Rūmų, Airijos Senato, Ispanijos parlamento ir Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos priimtas neprivalomas rezoliucijas dėl Palestinos Valstybės pripažinimo,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Izraelio ir Palestinos konflikto, būtent į rezoliucijas 242, 446 ir 1515,

–       atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2012 m. lapkričio 29 d. rezoliuciją 67/19,

–       atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių konvencijas, kurių šalys yra Izraelis ir Palestina,

–       atsižvelgdamas į Arabų Valstybių Lygos Tarybos 2002 m. kovo mėn. priimtą Arabų taikos iniciatyvą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 135 iš 193 JT valstybių narių paskelbė diplomatinį Palestinos Valstybės pripažinimą;

B.     kadangi ES jau keletą kartų pripažino Palestinos apsisprendimo, įskaitant per valstybingumą, teisę, kuriai neturi būti taikomas joks veto, kaip nurodoma 1999 m. kovo mėn. Tarybos išvadose;

C.     kadangi 2012 m. JT Palestinai suteikė neprisijungusios valstybės stebėtojos statusą;

D.     kadangi derybos dėl išsamaus Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimo buvo sustabdytos neribotam laikotarpiui 2014 m. balandžio mėn. ir yra nedaug galimybių, kad jos bus atnaujintos pagal JAV vadovaujamo Oslo taikos proceso parametrus;

E.     kadangi Izraelio vyriausybė paspartino žemių aneksiją ir gyvenviečių plėtimą į Okupuotąją Palestinos Teritoriją, įskaitant didžiausią per 30 metų žemės grobimo atvejį, apie kurį buvo pranešta 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje;

F.     kadangi dėl nuolatinės okupacijos ir susijusio pažeminimo bei pažeidimų pavergti Palestinos gyventojai išgyvena gilų apmaudą ir kančias;

G.     kadangi dėl su Al Aqsa mečete susijusių pastarųjų įvykių Rytų Jeruzalėje kyla rimtas toliau vykdomo religinio smurto ir religinio destabilizavimo pavojus ir išryškėja lemiama su šventų vietų saugojimu susijusios padėties išsaugojimo svarba;

H.     kadangi daugiau nei 100 į pensiją išėjusių ir į rezervą pasitraukusių Izraelio generolų ir vyriausiųjų apsaugos pareigūnų pasirašė Izraelio Ministrui Pirmininkui B. Netanyahu skirtą prašymą, kuriame raginama rasti regionais pagrįstą dviejų valstybių diplomatinį Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą;

I.      kadangi daugiau nei 1 000 įžymių Izraelio visuomenės veikėjų, įskaitant buvusius ministrus, parlamento narius ir menininkus, neseniai paragino Europos Parlamento narius oficialiai pripažinti Palestinos Valstybę;

J.      kadangi per Izraelio kariuomenės 2014 m. liepos 8 d. išpuolį Gazos Ruože buvo padaryti beprecedenčio lygmens nuostoliai ir anklave žuvo beprecedentis skaičius žmonių; kadangi 2014 m. rugpjūčio 26 d. pasiektas paliaubų susitarimas nebuvo įgyvendintas, ypač kiek tai susiję su blokados panaikinimu;

K.     kadangi 2014 m. balandžio mėn. suformuota Palestinos vienybės vyriausybė, kurią parėmė „Hamas“ ir „Fatah“, kuri laikosi Ketverto nustatytų smurto netoleravimo, ankstesnių susitarimų ir Izraelio pripažinimo principų ir kurią remia JAV ir ES;

L.     kadangi Palestinos Administracijos Prezidentas M. Abbas pažymėjo ketinąs (padedant JT) nustatyti tvarkaraštį, kad Izraelio vykdoma Palestinos teritorijos okupacija per trejus metus būtų nutraukta; kadangi Arabų lyga parėmė šį veiksmų planą ir paragino surengti tarptautinę konferenciją siekiant galutinai išspręsti šią problemą remiantis Arabų taikos iniciatyva;

M.    kadangi 2014 m. gegužės mėn. Komisijos vardu atliktame ES bendradarbiavimo su Okupuotąja Palestinos Teritorija ir paramos Palestinos gyventojams vertinime padaryta išvada, kad dabartinė bendradarbiavimo paradigma yra nepakankama, nes trūksta lygiagretaus ES politinio proceso siekiant panaikinti dėl Izraelio okupacijos ir gyvenviečių politikos atsiradusias kliūtis ir politinį Vakarų Kranto ir Gazos susiskaldymą;

N.     kadangi tai, jog ES valstybės narės turi ankstesnės sėkmingos konfliktų sprendimo patirties, visų pirma vykdant Šiaurės Airijos taikos procesą, suteikia ES galimybę atlikti svarbiausią vaidmenį sprendžiant Izraelio ir Palestinos konfliktą pasitelkiant ir institucinius, ir politinius sprendimus, kurių buvo ieškoma tada, kai reikėjo išspręsti ankstesnius konfliktus;

1.      ragina visas valstybes nares besąlygiškai pripažinti Palestinos Valstybę su 1967 m. sienomis;

2.      tvirtai įsitikinęs, kad Europos mastu priimtas Palestinos Valstybės pripažinimas padidins taikos perspektyvas ir paskatins veiksmus, įskaitant Izraelio pilietinės visuomenės veiksmus, siekiant užtikrinti derybomis pasiekiamą dviejų valstybių sambūviu grindžiamą Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą;

3.      džiaugiasi, kad Švedijos vyriausybė neseniai pripažino Palestinos valstybingumą; džiaugiasi, kad po to Prancūzijos, Ispanijos, Airijos ir Didžiosios Britanijos teisėkūros institucijos didžiąja balsų dauguma priėmė rezoliucijas, kuriomis jų vyriausybės raginamos pasekti Švedijos pavydžiu;

4.      labai sunerimęs dėl neseniai įvykusio smurto protrūkio Jeruzalėje ir tvirtai smerkia visus abiejų pusių įvykdytus smurto veiksmus prieš civilius gyventojus; pripažįsta Izraelio ir Palestinos teisę gyventi saugiai pripažintų sienų ribose; ragina sumažinti įtampą, nes kyla pavojus, kad ji gali apimti visą regioną; primygtinai reikalauja užtikrinti atsakomybę už visus nusikaltimus prieš civilius gyventojus;

5.      pabrėžia, kad Izraelio vykdoma Palestinos teritorijos okupacija ne užtikrina, bet silpnina Izraelio saugumą ir kad nesant pažangos derybomis priimant dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą toliau vykdomas smurtas ir praliejamas kraujas;

6.      tvirtai smerkia nuolatinį Izraelio gyvenviečių plėtimąsi, kuris prieštarauja tarptautinei teisei, kursto Palestinos pasipiktinimą ir kenkia dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo įgyvendinamumui ir perspektyvoms; ragina Izraelio valdžios institucijas nedelsiant nutraukti ir pakeisti gyvenviečių politiką, įskaitant planus prievarta iškeldinti gyventojus beduinus;

7.      smerkia organizacijos „Hamas“ ir kitų karinių grupuočių vykdomus išpuolius prieš Izraelio gyventojus, šie išpuoliai turėtų liautis;

8.      pabrėžia, kad siekiant užtikrinti tikrą ir ilgai trunkančią taiką svarbiausia sąlyga ir toliau yra tai, kad visos šalys esant bet kokioms aplinkybėms gerbtų tarptautines žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę teisę; visų pirma pabrėžia Izraelio, kaip okupacinės valdžios, tarptautinės teisės nustatytą atsakomybę laikytis tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės nuostatų;

9.      ragina ES vykdyti savo, kaip įtakingos veikėjos, įsipareigojimus ir priimti drąsią ir išsamią taikos iniciatyvą regione, visų pirma remiantis Arabų taikos iniciatyva; taip pat ragina ES savo dabartinei dalyvavimo kartu su pagrindiniais regiono veikėjais politikai taikyti visiškai naują požiūrį siekiant užsitikrinti priemones plačių užmojų taikos darbotvarkei įvykdyti;

10.    ragina ES institucijas ir valstybes nares imtis veiksmų siekiant apsaugoti dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo įgyvendinamumą ir sudaryti palankias sąlygas tikroms taikos deryboms; atsižvelgdamas į tai, ragina ES imtis šių atsakomųjų veiksmų dėl nuolatinio Izraelio gyvenviečių plėtimosi:

a)      aktyviau vykdyti ES viešąja diplomatinę veiklą;

b)     dar kartą įvertinti bendradarbiavimo paramą Izraeliui pagal principą „mažiau pažangos, mažiau paramos“;

c)      Okupuotajai Palestinos Teritorijai griežtai netaikyti ES ir Izraelio susitarimų;

d)     aktyviau teikti patarimus ES piliečiams ir bendrovėms dėl gyvenviečių ir gyvenviečių veiklos bei imtis veiksmų dėl ES bendrovių, kurios prisideda prie gyvenvietėse vykdomų pažeidimų;

e)      imtis konkrečių priemonių prieš naujakurius, įskaitant ryšių nepalaikymo politiką ir draudimą išduoti vizas;

f)      neleisti, kad į ES vidaus rinką patektų produktai iš naujakurių gyvenviečių;

g)      peržiūrėti ES ir Izraelio ryšius atsižvelgiant į asociacijos susitarimo 2 straipsnį;

11.    ragina ES toliau remti Palestinos valstybingumą įgyvendinant valstybės kūrimo programas ir pritarti Palestinos narystei tarptautinėse organizacijose, įskaitant Tarptautinį baudžiamąjį teismą, bei aktyviau remti pilietinę visuomenę;

12.    nusprendžia pradėti įgyvendinti iniciatyvą „Parlamento nariai už taiką“, kuria siekiama suburti Europos, Izraelio ir Palestinos parlamentų narius, kad būtų padedama įgyvendinti taikos darbotvarkę, ir kuria būtų papildomos ES diplomatinės pastangos;

13.    ragina visas konflikto šalis veiksmingai įgyvendinti sąlygas, dėl kurių susitarta pagal 2014 m. rugpjūčio mėn. paliaubų susitarimą; visų pirma ragina Izraelio valdžios institucijas nedelsiant, besąlygiškai ir visapusiškai panaikinti neteisėtą Gazos Ruožo blokadą;

14.    teigiamai vertina vilčių teikiančius veiksmus siekiant palestiniečių tarpusavio susitaikymo ir technokratinės vyriausybės formavimo, įgyvendintus prieš Izraeliui imantis karinių veiksmų; ragina visas Palestinos grupes vėl imtis susitaikymo veiksmų; smerkia mėginimus pakenkti šiam galbūt istoriniam procesui ir ragina Izraelio valdžios institucijas paleisti visus nuo 2014 m. birželio 12 d. sulaikytus asmenis arba pateikti jiems kaltinimus dėl pripažintos nusikalstamos veikos;

15.    nusprendžia parengti pranešimą dėl prekybos ginklais ir kita apsaugos įranga tarp ES valstybių narių ir Izraelio ir (arba) Palestinos, ir dėl tokios prekybos suderinamumo su ES bendrąja pozicija; ragina visoms konflikto šalims regione taikyti visapusišką JT ginklų embargą, kad būtų užkirstas kelias tolesniems tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės pažeidimams;

16.    nusprendžia nusiųsti ad hoc delegaciją į Gazą (Palestiną) ir Izraelį, kad būtų įvertinta padėtis vietoje ir tvaraus konflikto sprendimo perspektyvos;

17.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT generaliniam sekretoriui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Izraelio vyriausybei, Knesetui, Palestinos Administracijos prezidentui, Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai bei Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinės asamblėjos organams.

 

 

(1)

OL L 56E, 2013 2 26, p. 104.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0454.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika