Förfarande : 2014/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0309/2014

Ingivna texter :

B8-0309/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0103

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 131kWORD 63k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.032v01-00
 
B8-0309/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Ceballos, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP))  
B8‑0309/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

          med beaktande av sina tidigare resolutioner om konflikten mellan Israel och Palestina, bland annat resolutionen av den 29 september 2011 om situationen i Palestina(1) och resolutionen av den 22 november 2012 om situationen i Gaza(2),

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 17 november 2014 om Mellanöstern,

–       med beaktande av uttalandena av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Israel och Palestina, särskilt uttalandena av den 15, 17 och 18 november 2014,

–       med beaktande av det icke-officiella dokument om eventuell uppföljning av frågan om östra Jerusalem som bygger på uppgifter från medlemsstaterna och sammanställts av Europeiska utrikestjänsten, i den form det läckts ut till medierna i november 2014,

–       med beaktande av Sveriges regerings beslut den 30 oktober 2014 att erkänna Palestina som stat samt av att Palestina tidigare erkänts av Cypern, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern,

–       med beaktande av de icke-bindande resolutioner om erkännande av staten Palestina som antagits av Storbritanniens underhus, Irlands senat, Spaniens parlament och Frankrikes nationalförsamling,

–        med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om konflikten mellan Israel och Palestina, särskilt resolutionerna 242, 446 och 1515,

–       med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 67/19 av den 29 november 2012,

–       med beaktande av FN:s människorättskonventioner som Israel och Palestina är parter i,

–       med beaktande av det arabiska fredsinitiativet som antogs i mars 2002 av Arabförbundets råd,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Av FN:s 193 medlemsstater har 135 diplomatiskt erkänt Palestina.

B.     EU har vid upprepade tillfällen erkänt Palestinas rätt till självbestämmande, också i form av att Palestina får bilda en egen stat. Såsom det framhölls i Europeiska rådets slutsatser i mars 1999 är detta en rätt som ”inte är underkastad något veto”.

C.     Den 29 november 2012 tillerkände FN Palestina observatörsstatus som icke-medlem.

D.     Förhandlingarna om en helhetslösning på konflikten mellan Israel och Palestina sköts upp på obestämd tid i april 2014 och utsikterna till att de ska återupptas inom ramen för fredsprocessen i Oslo, som leds av Förenta staterna, är begränsade.

E.     Israels regering har påskyndat markannekteringen och utbyggnaden av bosättningarna på det ockuperade palestinska territoriet, bland annat genom det mest omfattande markrofferi som skett under 30 år, vilket tillkännagavs mot slutet av augusti 2014.

F.     Den fortsatta ockupationen med därtill hörande förödmjukelser och kränkningar skapar djup bitterhet och svårt lidande bland Palestinas underkuvade befolkning.

G.     Den senaste tidens händelser i östra Jerusalem, med anknytning till al-Aqsa-moskén, innebär en allvarlig risk för ytterligare sekteristiskt våld och destabilisering av regionen. Det är mycket viktigt att den rådande situationen i fråga om förvaltarskapet till de heliga platserna får kvarstå ograverad.

H.     Över 100 israeliska pensionerade generaler i reserven och högre uppsatta säkerhetstjänstemän har undertecknat en vädjan till Israels premiärminister Netanyahu, med upprop om en regionalt baserat diplomatisk tvåstatslösning på konflikten mellan Israel och Palestina.

I.      Över 1 000 offentliga personer i framträdande ställning i Israel, bland annat före detta ministrar, parlamentsledamöter och konstnärer, har nyligen gått ut med ett upprop till ledamöterna av Europaparlamentet om att formellt erkänna staten Palestina.

J.      Den 8 juli 2014 inledde den israeliska militären ett anfall mot Gazaremsan, som ledde till förstörelse och förluster i aldrig tidigare skådad omfattning i området. Det eldupphör som uppnåddes den 26 augusti 2014 har inte genomförts. Framför allt har inte blockaden hävts.

K.     I april 2014 inrättades en palestinsk enhetsregering, stödd av Hamas och Fatah. Regeringen godtog kvartettens principer om icke-våld samt om att tidigare avtal skulle följas och att Israel skulle erkännas, och den stöddes av Förenta staterna och EU.

L.     Den palestinska myndighetens president Mahmud Abbas har uttalat sin avsikt att via FN fastställa en tidtabell för att inom tre år få slut på den israeliska ockupationen av palestinskt territorium. Arabförbundet har ställt sig bakom denna handlingsplan och efterfrågat en internationell konferens där man ska söka finna en fredlig lösning utgående från det arabiska fredsinitiativet.

M.    I maj 2014 genomfördes, på kommissionens vägnar, en utvärdering av EU:s samarbete med det ockuperade palestinska territoriet och av EU:s stöd till det palestinska folket. I denna utvärdering drogs slutsatsen att det aktuella samarbetet hade spelat ut sin roll eftersom EU inte hade någon parallell politisk strategi för att möta de hot som uppkommit till följd av den israeliska ockupationen och bosättningspolitiken och den politiska uppdelningen av Västbanken och Gaza.

N.     Tack vare EU:s medlemsstaters tidigare erfarenheter av framgångsrik konfliktlösning, framför allt fredsprocessen i Nordirland, skulle EU kunna spela en ledande roll för att lösa konflikten mellan Israel och Palestina genom att använda både de institutionella och de politiska lösningar som utvecklats under tidigare konflikter.

1.      Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att ovillkorligen erkänna staten Palestina i enlighet med gränserna från 1967.

2.      Europaparlamentet är fast övertygat om att ett Europaomfattande erkännande av staten Palestina kommer att bli till nytta för utsikterna till fred och till uppmuntran för det arbete som görs, också av det civila samhället i Israel, för att säkerställa en förhandlad tvåstatslösning på konflikten mellan Israel och Palestina.

3.      Europaparlamentet välkomnar att Sveriges regering nyligen erkänt Palestina som stat. Parlamentet välkomnar också att de lagstiftande församlingarna i Frankrike, Spanien, Irland och Storbritannien därefter med överväldigande majoritet antagit resolutioner där respektive länders regeringar med kraft uppmanas att följa exemplet.

4.      Europaparlamentet är allvarligt oroat över den senaste tidens upptrappning av våldet i Jerusalem och fördömer otvetydigt alla våldshandlingar mot civila, oavsett vilkendera sidan de begås av. Parlamentet erkänner att både Israel och Palestina har rätt till ett liv i säkerhet inom sina erkända gränser och efterlyser en avspänning i den rådande situationen som kan komma att sprida sig till hela regionen. Parlamentet håller fast vid att alla som begått brott mot civilpersoner måste ställas till svars.

5.      Europaparlamentet betonar att Israels ockupation av de palestinska territorierna snarare undergräver än bevarar Israels säkerhet och att bristen på framsteg i riktning mot en förhandlad tvåstatslösning inte leder till något annat än mera våld och blodsutgjutelse.

6.      Europaparlamentet fördömer skarpt den fortsatta utbyggnaden av israeliska bosättningar, som är folkrättsstridig, späder på bitterheten bland palestinierna och undergräver livsdugligheten för och utsikterna till tvåstatslösningen. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att omedelbart upphöra med sin bosättningspolitik och upphäva verkningarna av den och även frångå planerna på tvångsförflyttning av beduinbefolkningen.

7.      Europaparlamentet fördömer de angrepp som förövats på israeliska medborgare av Hamas och andra militanta grupper och kräver ett slut på dem.

8.      Europaparlamentet betonar att det är en grundläggande förutsättning för uppnåendet av en rättvis och varaktig fred att alla parter, oavsett omständigheterna, respekterar internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Parlamentet understryker att folkrätten ålägger Israel såsom ockupationsmakt ett särskilt ansvar för att följa internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning.

9.      Europaparlamentet uppmanar EU att fullgöra sitt ansvar som en inflytelserik aktör och ta ett djärvt och heltäckande fredsinitiativ för regionen, framför allt utgående från det arabiska fredsinitiativet. Parlamentet uppmanar också EU att ta ett helt nytt grepp på sin nuvarande engagemangspolitik gentemot huvudaktörerna i regionen för att EU ska kunna genomföra en vittsyftande agenda till förmån för fred.

10.    Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att skydda tvåstatslösningens livsduglighet och skapa en positiv händelseutveckling i riktning mot seriösa fredsförhandlingar. Med tanke på detta uppmanar parlamentet EU att bemöta den fortsatta utbyggnaden av israeliska bosättningar genom att:

a)      intensifiera EU:s offentliga diplomati,

b)     ompröva samarbetsbiståndet till Israel, utgående från politiken om ”mindre för mindre”,

c)      strikt utesluta det ockuperade palestinska territoriet från tillämpningsområdet för avtalen mellan EU och Israel,

d)     förstärka rådgivningen om bosättningar och bosättningsverksamhet till medborgare och företag i EU och vidta åtgärder mot EU-företag som medverkar i kränkningar inom bosättningsområdena,

e)      vidta konkreta åtgärder mot bosättarna, bland annat genom att anta en politik med undvikande av kontakter och ett viseringsförbud,

f)      utesluta produkter från bosättningarna från EU:s inre marknad,

g)      se över förbindelserna mellan EU och Israel mot bakgrund av artikel 2 i associeringsavtalet.

11.    Europaparlamentet uppmanar EU att ge fortsatt stöd till en palestinsk stat genom program för statsbyggande och stöd till Palestinas ansökan om medlemskap i internationella organisationer, bland dem Internationella brottmålsdomstolen, samt att intensifiera sitt stöd till det civila samhället.

12.    Europaparlamentet beslutar att lansera ett initiativ ”Parlamentsledamöter för fred” för att sammanföra ledamöter av Europaparlamentet med ledamöter från parlamenten i Israel och Palestina, såsom bidrag till främjandet av en agenda för fred och såsom komplement till EU:s diplomatiska insatser.

13.    Europaparlamentet uppmanar alla parter att effektivt förverkliga de villkor som uppnåtts i avtalet om eldupphör från augusti 2014 och uppmanar framför allt med kraft de israeliska myndigheterna att omedelbart, ovillkorligen och fullständigt häva den olagliga blockaden av Gazaremsan.

14.    Europaparlamentet välkomnar att det före Israels militära offensiv i augusti 2014 tagits uppmuntrande steg på väg mot en intern palestinsk försoningsprocess och bildats en teknokratregering. Alla palestinska styrkor uppmanas att återuppta insatserna för att få till stånd en försoning. Parlamentet tar skarpt avstånd från försöken att motverka denna process som kan få historisk betydelse och uppmanar de israeliska myndigheterna att frige alla som gripits sedan den 12 juni 2014 eller åtala dem för någon erkänt straffbar handling.

15.    Europaparlamentet beslutar att utarbeta ett betänkande om handeln med vapen och annan säkerhetsutrustning mellan EU:s medlemsstater och Israel/Palestina samt om i vad mån denna handel är förenlig med EU:s gemensamma ståndpunkt. Parlamentet vill att FN ska utlysa ett embargo mot all vapenhandel med alla parter i regionen för att förhindra ytterligare kränkningar av internationell humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna.

16.    Europaparlamentet beslutar att sända ut en ad hoc-delegation till Gaza/Palestina och till Israel för att bedöma situationen på plats och utsikterna till en bärkraftig lösning på konflikten.

17.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens särskilda sändebud i Mellanöstern, Israels regering, Knesset, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet och den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet.

(1)

EUT C 56 E, 26.2.2013, s. 104.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2012)0454.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy