Postup : 2014/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0310/2014

Předložené texty :

B8-0310/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0103

NÁVRH USNESENÍ
PDF 130kWORD 58k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.033v01-00
 
B8-0310/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o uznání palestinské státnosti (2014/2964(RSP))


Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o uznání palestinské státnosti (2014/2964(RSP))  
B8‑0310/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–       s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 17. listopadu 2014,

–       s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 67/19,

–       s ohledem na Chartu OSN,

–       s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN udělilo v listopadu 2012 Palestině status „nečlenského pozorovatelského státu“;

B.     vzhledem k tomu, že švédská vláda dne 30. října 2014 oznámila, že oficiálně uznává Stát Palestina; vzhledem k tomu, že Švédsko je první zemí, která jako členský stát EU uznala Stát Palestina;

C.     vzhledem k tomu, že sedm dalších členských států – Bulharsko, Česká republika, Kypr, Maďarsko, Malta, Polsko a Rumunsko – Stát Palestina uznalo ještě před přistoupením k EU;

D.     vzhledem k tomu, že Stát Palestina uznalo více než 130 zemí světa;

E.     vzhledem k tomu, že Dolní sněmovna Spojeného království přijala dne 13. října 2014 návrh, v němž se uvádí, že „vláda by měla uznat Stát Palestina tak, jako uznala i Stát Izrael, aby přispěla k dosažení diplomatického dvoustátního řešení“;

F.     vzhledem k tomu, že irský senát přijal dne 22. října 2014 návrh, v němž „vyzývá vládu, aby formálně uznala Stát Palestina a aby na mezinárodní úrovni učinila vše, co je v jejích silách, aby pomohla zajistit životaschopné dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu“;

G.     vzhledem k tomu, že španělský parlament schválil dne 18. listopadu 2014 návrh, v němž naléhavě vyzývá vládu, aby uznala Palestinu jako stát;

H.     vzhledem k tomu, že hlasování francouzského národního shromáždění o návrhu, kterým se francouzská vláda vyzývá, aby uznala Stát Palestina, s cílem dosáhnout konečného urovnání izraelsko-palestinského konfliktu, je naplánováno na 28. listopadu 2014, a vzhledem k tomu, že o stejném návrhu by měl dne 11. prosince 2014 hlasovat i senát;

I.      vzhledem k tomu, že podobné iniciativy byly zahájeny i v řadě dalších evropských zemí;

J.      vzhledem k tomu, že k uznání Státu Palestina vyzývá rostoucí počet izraelských organizací občanské společnosti, mírových hnutí a intelektuálů;

K.     vzhledem k tomu, že cílem mezinárodního společenství je dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci, a mezi Araby a Izraelci v širším slova smyslu;

L.     vzhledem k tomu, že uznání Státu Palestina spadá do působnosti členských států;

M.    vzhledem k tomu, že se EU v mírovém procesu v posledních letech nijak významně politicky neangažovala;

N.     vzhledem k tomu, že Parlament ve svých usneseních vyzval členské státy, aby vyřešily jednotně legitimní žádost palestinského lidu, aby jejich země byla zastoupena jako stát v Organizaci spojených národů;

O.     vzhledem k tomu, že Parlament prostřednictvím usnesení vyjádřil svou podporu tomu, aby se Stát Palestina stal nečlenským pozorovatelským státem v OSN;

1.      naléhavě žádá všechny členské státy, orgány a instituce EU a organizace OSN, aby uznaly Stát Palestina, jehož hranice by odpovídaly hranicím vymezeným v roce 1967 a hlavním městem by byl východní Jeruzalém, jak je stanoveno v rezolucích OSN;

2.      zdůrazňuje, že dvoustátní řešení vychází z rezoluce OSN z roku 1948 a je založeno na uznání obou států mezinárodním společenstvím;

3.      potvrzuje, že právo Palestinců na sebeurčení a vlastní stát, stejně jako právo Státu Izrael existovat v rámci bezpečných hranic, je nezpochybnitelné;

4.      zdůrazňuje, že uznání Státu Palestina ze strany členských států by mělo přispět k okamžitému obnovení přímých mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci, a naléhavě vyzývá EU, aby převzala úlohu skutečného politického hráče v mírovém procesu na Blízkém východě;

5.      vyzývá obě strany, aby se vyvarovaly jakýchkoli kroků, které by mohly oslabit životaschopnost a vyhlídky na dvoustátní řešení, se zvláštním ohledem na výstavbu izraelských osad a jejich rozšiřování na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, a pokračující vyvlastňování palestinské půdy a ničení palestinského majetku ze strany Izraele;

6.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy, předsedovi vlády palestinské vlády národní jednoty a Palestinské legislativní radě.

Právní upozornění - Ochrana soukromí