Διαδικασία : 2014/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0310/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0310/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0103

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 138kWORD 63k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.033v01-00
 
B8-0310/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))


Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Νεοκλής Συλικιώτης, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Εμμανουήλ Γλέζος, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))  
B8‑0310/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 67/19 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–       έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ,

–       έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2012, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παραχώρησε στην Παλαιστίνη καθεστώς κράτους παρατηρητή μη μέλους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Οκτωβρίου 2014, η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδία είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει, ως κράτος μέλος της ΕΕ, το Παλαιστινιακό Κράτος·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες επτά χώρες – Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία και Ρουμανία – είχαν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος ήδη προτού προσχωρήσουν στην ΕΕ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 130 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Οκτωβρίου 2014, η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο εκφράζει τη θέση ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος που θα συνυπάρχει με το κράτος του Ισραήλ, συμβάλλοντας στην επίτευξη μιας λύσης για δύο κράτη που θα προκύψει μέσα από διαπραγματεύσεις·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Οκτωβρίου 2014, η Ιρλανδική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει επίσημα το Παλαιστινιακό Κράτος και να καταβάλει κάθε προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο για να συμβάλει στην επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης στην ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση που θα προβλέπει δύο κράτη·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Νοεμβρίου 2014, το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο προτρέπει την κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη την προγραμματισμένη για τις 28 Νοεμβρίου 2014 ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση σχετικά με ψήφισμα στο οποίο καλείται η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της ισραηλο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, και το γεγονός ότι αναμένεται ότι θα ακολουθήσει ψηφοφορία για το ίδιο ψήφισμα στη Γερουσία, στις 11 Δεκεμβρίου 2014·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν δρομολογηθεί σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ισραηλινών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ειρηνευτικών κινημάτων και διανοούμενων ζητούν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είναι στόχος της διεθνούς κοινότητας·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι θέμα της αρμοδιότητας των κρατών μελών·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν κατάφερε να διαδραματίσει σημαντικό πολιτικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία τα τελευταία χρόνια·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα ψηφίσματά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν ενωμένα το νόμιμο αίτημα των Παλαιστινίων να εκπροσωπούνται ως κράτος στα Ηνωμένα Έθνη·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε, με την έγκριση ψηφίσματος, τη στήριξή του στην παραχώρηση του καθεστώτος κράτους παρατηρητή μη μέλους του ΟΗΕ στο Παλαιστινιακό Κράτος·

1.      παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις οργανώσεις του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό Κράτος βάσει των συνόρων του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα, όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ·

2.      τονίζει ότι η λύση των δύο κρατών βασίζεται στο ψήφισμα του ΟΗΕ του 1948 και στην αναγνώριση αμφότερων των κρατών από τη διεθνή κοινότητα·

3.      επιβεβαιώνει ότι το δικαίωμα των Παλαιστινίων για αυτοδιάθεση και δικό τους κράτος είναι αναντίρρητο, όπως είναι και το δικαίωμα του κράτους του Ισραήλ να υπάρχει μέσα σε ασφαλή σύνορα·

4.      τονίζει ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από τα κράτη μέλη αναμένεται ότι θα συμβάλει στην επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και παροτρύνει την ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποτελέσει πραγματικό πολιτικό παράγοντα στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή·

5.      καλεί τα δύο μέρη να απόσχουν από οιαδήποτε ενέργεια μπορεί να υπονομεύσει τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της λύσης των δύο κρατών, αναφερόμενο ειδικότερα στην κατασκευή οικισμών και στις δραστηριότητες επέκτασης στη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, καθώς και στη συνεχιζόμενη απαλλοτρίωση παλαιστινιακών γαιών και την καταστροφή παλαιστινιακών περιουσιών από το Ισραήλ·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στον Πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου