Projekt rezolucji - B8-0310/2014Projekt rezolucji
B8-0310/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie uznania państwowości palestyńskiej

10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0277/2014

Procedura : 2014/2964(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0310/2014
Teksty złożone :
B8-0310/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0310/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uznania państwowości palestyńskiej

(2014/2964(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 17 listopada 2014 r.,

–       uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 67/19,

–       uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–       uwzględniając IV konwencję genewską,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w listopadzie 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyznało Palestynie status nieczłonkowskiego państwa-obserwatora;

B.     mając na uwadze, że dnia 30 października 2014 r. rząd Szwecji ogłosił oficjalne uznanie Państwa Palestyna; mając na uwadze, że Szwecja jest pierwszym krajem, który jako państwo członkowskie UE uznał Państwo Palestyna;

C.     mając na uwadze, że siedem innych państw członkowskich – Bułgaria, Cypr, Czechy, Węgry, Malta, Polska i Rumunia – uznało Państwo Palestyna jeszcze przed przystąpieniem do UE;

D.     mając na uwadze, że ponad 130 państw na świecie uznało Państwo Palestyna;

E.     mając na uwadze, że w dniu 13 października 2014 r. brytyjska Izba Gmin przyjęła wniosek, w którym stwierdzono, że „rząd powinien uznać Państwo Palestyna obok Państwa Izrael, przyczyniając się do wprowadzenia wynegocjowanego rozwiązania dwupaństwowego”;

F.     mając na uwadze, że w dniu 22 października 2014 r. Senat Irlandii przyjął wniosek, w którym „wezwał rząd do formalnego uznania Państwa Palestyna oraz do dołożenia wszelkich starań na szczeblu międzynarodowym, by przyczynić się do wprowadzenia trwałego rozwiązania dwupaństwowego izraelsko-palestyńskiego konfliktu”;

G.     mając na uwadze, że w dniu 18 listopada 2014 r. parlament Hiszpanii przyjął wniosek, w którym wezwał rząd do uznania Państwa Palestyna;

H.     mając na uwadze, że Zgromadzenie Narodowe Francji przewidziało na dzień 28 listopada 2014 r. głosowanie nad wnioskiem wzywającym rząd francuski do uznania Państwa Palestyna w celu ostatecznego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także mając na uwadze, że głosowanie nad tym wnioskiem w Senacie ma się odbyć 11 grudnia 2014 r.;

I.      mając na uwadze, że podobne inicjatywy podjęto w wielu innych europejskich krajach;

J.      mając na uwadze, że do uznania Państwa Palestyna wzywa coraz większa liczba izraelskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ruchów pokojowych i intelektualistów;

K.     mając na uwadze, że celem społeczności międzynarodowej jest osiągnięcie sprawiedliwego i długotrwałego pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami oraz – w szerszym kontekście – między Arabami a Izraelczykami;

L.     mając na uwadze, że uznanie Państwa Palestyna leży w gestii państw członkowskich;

M.    mając na uwadze, że UE nie zdołała odegrać istotnej politycznej roli w procesie pokojowym w ostatnich latach;

N.     mając na uwadze, że w swoich rezolucjach Parlament wzywał państwa członkowskie do jednomyślnego traktowania uzasadnionych oczekiwań Palestyńczyków dotyczących posiadania reprezentacji jako państwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych;

O.     mając na uwadze, że poprzez przyjęcie rezolucji Parlament wyraził swoje poparcie dla przyznania Palestynie statusu nieczłonkowskiego państwa-obserwatora w ONZ;

1.      wzywa wszystkie państwa członkowskie, instytucje UE i organizacje ONZ do uznania Państwa Palestyna w granicach z 1967 r., ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie, zgodnie z rezolucjami ONZ;

2.      podkreśla, że rozwiązanie dwupaństwowe opiera się na rezolucji ONZ z 1948 r. oraz na fakcie uznania obu państw przez społeczność międzynarodową;

3.      potwierdza, że prawo Palestyńczyków do samostanowienia i posiadania własnego państwa oraz prawo Państwa Izrael do istnienia w bezpiecznych granicach nie podlegają dyskusji;

4.      podkreśla, że uznanie Państwa Palestyna przez państwa członkowskie powinno przyczynić się do natychmiastowego wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między Izraelczykami i Palestyńczykami, a także wzywa UE do wzięcia na siebie odpowiedzialności, by stać się prawdziwym graczem politycznym w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie;

5.      wzywa obie strony, by powstrzymały się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić trwałości i perspektywom rozwiązania dwupaństwowego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na budowę i rozbudowę osiedli izraelskich na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, oraz trwające przywłaszczanie sobie palestyńskiej ziemi i rozbiórkę palestyńskiego mienia przez Izrael;

6.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Narodowej Władzy Palestyńskiej, premierowi palestyńskiego rządu jedności narodowej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.