Postup : 2014/2964(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0310/2014

Predkladané texty :

B8-0310/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0103

NÁVRH UZNESENIA
PDF 132kWORD 62k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.033v01-00
 
B8-0310/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o uznaní palestínskej štátnosti (2014/2964(RSP))


Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o uznaní palestínskej štátnosti (2014/2964(RSP))  
B8‑0310/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 17. novembra 2014,

–       so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 67/19,

–       so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–       so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v novembri 2012 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov Palestíne priznalo štatút „nečlenského pozorovateľského štátu";

B.     keďže 30. októbra 2014 švédska vláda oznámila oficiálne uznanie Palestínskeho štátu; keďže Švédsko je prvou krajinou spomedzi členských štátov EÚ, ktorá uznala Palestínsky štát;

C.     keďže sedem ďalších členských štátov – Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Maďarsko, Malta, Poľsko a Rumunsko – uznalo Palestínsky štát už pred svojím vstupom do EÚ;

D.     keďže viac ako 130 krajín z celého sveta uznalo palestínsky štát;

E.     keďže 13. októbra Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva prijala návrh, v ktorom sa uvádza, že „vláda by mala uznať Palestínsky štát existujúci vedľa štátu Izrael, čím by prispela k zabezpečeniu dohodnutého riešenia spočívajúceho vo vytvorení dvoch štátov“;

F.     keďže 22. októbra írsky senát schválil návrh, v ktorom „vyzýva vládu, aby formálne uznala Palestínsky štát a vykonala všetky možné kroky na medzinárodnej úrovni, aby prispela k zabezpečeniu životaschopného riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorého výsledkom budú dva štáty“;

G.     keďže 18.novembra 2014 španielsky parlament schválil návrh, ktorým vyzval vládu na uznanie Palestíny ako štátu;

H.     keďže na 28. novembra 2014 bolo plánované hlasovanie francúzskeho Národného zhromaždenia o návrhu, v ktorom vyzývalo francúzsku vládu na uznanie Palestínskeho štátu s cieľom dosiahnuť vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu a keďže po ňom malo 11. decembra 2014 nasledovať hlasovanie o tomto návrhu v Senáte;

I.      keďže podobné iniciatívy boli začaté vo viacerých ďalších európskych krajinách;

J.      keďže čoraz väčší počet organizácií občianskej spoločnosti v Izraeli, mierových hnutí a vzdelancov požaduje uznanie Palestínskeho štátu;

K.     keďže dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a v širších súvislostiach medzi Arabmi a Izraelčanmi je cieľom medzinárodného spoločenstva;

L.     keďže právomoc uznať Palestínsky štát patrí členským štátom;

M.    keďže EÚ v posledných rokoch nebola schopná zohrávať v mierovom procese významnú politickú úlohu;

N.     keďže Parlament vo svojom uznesení vyzval členské štáty, aby sa zjednotili v reakcii na oprávnenú požiadavku Palestínčanov, aby ich krajina v Organizácii Spojených národov mala zastúpenie na úrovni štátu;

O.     keďže Parlament prostredníctvom prijatia uznesenia vyjadril podporu pre to, aby sa Palestínsky štát stal nečlenským pozorovateľským štátom OSN;

1.      naliehavo žiada všetky členské štáty, inštitúcie EÚ a organizácie OSN, aby uznali Palestínsky štát na základe hraníc z roku 1967 a s hlavným mestom Jeruzalemom, ako bolo stanovené v rezolúciách OSN;

2.      zdôrazňuje, že riešenie, ktorého výsledkom budú dva štáty, je založené na rezolúcii OSN č. 1948 a uznaní obidvoch štátov medzinárodným spoločenstvom;

3.      potvrdzuje, že právo Palestínčanov na sebaurčenie a vlastný štát aj právo štátu Izrael na existenciu v rámci bezpečných hraníc sú nespochybniteľné;

4.      zdôrazňuje, že uznanie štátu Palestína členskými štátmi by malo prispieť k bezprostrednému pokračovaniu priamych mierových rozhovorov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a naliehavo žiada EÚ, aby sa stala skutočným politickým aktérom v blízkovýchodnom mierovom procese a prostredníctvom neho prevzala svoju zodpovednosť;

5.      vyzýva obidve strany, aby sa vyhli všetkým krokom, ktoré by mohli podkopať uskutočniteľnosť a vyhliadky riešenia, pri ktorom vzniknú dva štáty a osobitne upozorňuje na budovanie izraelských osád a rozširovanie na západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema a pretrvávajúce vyvlastňovanie palestínskej pôdy a ničenie palestínskeho majetku Izraelom;

6.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy, predsedovi palestínskej vlády národného konsenzu a Palestínskej zákonodarnej rade.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia