Förfarande : 2014/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0310/2014

Ingivna texter :

B8-0310/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0103

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 124kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.033v01-00
 
B8-0310/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP))


Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP))  
B8‑0310/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 17 november 2014,

–       med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 67/19,

–       med beaktande av FN-stadgan,

–       med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I november 2012 gav FN:s generalförsamling Palestina observatörsstatus som icke-medlem.

B.     Den 30 oktober 2014 kungjorde den svenska regeringen sitt officiella erkännande av staten Palestina. Sverige är det första land som i egenskap av EU-medlemsstat erkänt staten Palestina.

C.     Sju andra EU-medlemsstater – Bulgarien, Cypern, Malta, Polen, Rumänien, Tjeckien och Ungern – hade redan erkänt staten Palestina, men det var innan de blev medlemmar i EU.

D.     Mer än 130 länder runtom i världen har erkänt staten Palestina.

E.     Den 13 oktober 2014 röstade det brittiska underhuset ja till en motion där det slogs fast att den brittiska regeringen bör erkänna staten Palestina jämsides med staten Israel, som ett steg för att få till stånd en framförhandlad tvåstatslösning.

F.     Den 22 oktober 2014 röstade den irländska senaten ja till en motion där regeringen uppmanades att formellt erkänna staten Palestina och göra allt den kan på internationell nivå för att hjälpa till att säkra en livsduglig tvåstatslösning i den israelisk-palestinska konflikten.

G.     Den 18 november 2014 antog det spanska parlamentet en motion där regeringen uppmanades att erkänna Palestina som stat.

H.     I den franska nationalförsamlingen planerades en omröstning hållas den 28 november 2014 om en motion där den franska regeringen uppmanas att erkänna staten Palestina i syfte att nå en slutlig lösning på den israelisk-palestinska konflikten, och därefter skulle man rösta om samma motion i senaten den 11 december 2014.

I.      Liknande initiativ har tagits i flera andra europeiska stater.

J.      Ett ökande antal israeliska civilsamhällesorganisationer, fredsrörelser och intellektuella vill att staten Palestina ska erkännas.

K.     Att uppnå en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier, och, i ett större sammanhang, mellan araber och israeler, är ett mål för det internationella samfundet.

L.     Att erkänna staten Palestina tillhör EU-medlemsstaternas behörighetsområde.

M.    EU har misslyckats i sina försök att spela en framträdande politisk roll i fredsprocessen under de senaste åren.

N.     I sina resolutioner har Europaparlamentet uppmanat medlemsstaterna att stå enade när det gäller att besvara det palestinska folkets legitima önskemål om att deras land ska upptas som medlemsstat i FN.

O.     Genom att anta en resolution har Europaparlamentet uttryckt sitt stöd för att man ska ge staten Palestina observatörsstatus i FN som icke-medlem.

1.      Europaparlamentet uppmanar med kraft alla EU:s medlemsstater och institutioner samt FN-organisationerna att erkänna staten Palestina på grundval av 1967 års gränser, med östra Jerusalem som huvudstad i enlighet med vad som fastställs i FN:s resolutioner.

2.      Europaparlamentet betonar att tvåstatslösningen baseras på FN:s resolution från 1948 och på det internationella samfundets erkännande av båda staterna.

3.      Europaparlamentet bekräftar att palestiniernas rätt till självbestämmande och till en egen stat, liksom staten Israels rätt att existera inom säkra gränser, är odiskutabel.

4.      Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas erkännande av staten Palestina bör bidra till att direkta fredssamtal mellan israeler och palestinier omedelbart kan återupptas, och parlamentet uppmanar med kraft EU att ta sitt ansvar och bli en verklig politisk aktör i fredsprocessen i Mellanöstern.

5.      Europaparlamentet uppmanar båda parter att avstå från alla handlingar som kan undergräva tvåstatslösningens möjligheter och framtidsutsikter, med särskild tanke på israelernas nybyggande och utvidgande av bosättningar på Västbanken, inbegripet i östra Jerusalem, och Israels fortsatta expropriering av palestinsk mark och förstörelse av palestinsk egendom.

6.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president, den palestinska nationella samförståndsregeringens premiärminister och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy