Διαδικασία : 2014/2967(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0311/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0311/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0069

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 163kWORD 71k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.034v01-00
 
B8-0311/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ» (2014/2967(RSP))


Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka, Nadine Morano εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ» (2014/2967(RSP))  
B8‑0311/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και το αντίστοιχο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση αντικτύπου,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου ως εργαλείο σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο της διαμόρφωσης νομοθεσίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο θεματολόγιο έξυπνης νομοθεσίας της Επιτροπής ως προς την εξασφάλιση διαφανών, συνεκτικών και ισόρροπων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη φύση του προς αντιμετώπιση προβλήματος, την προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ και το κόστος και τα οφέλη των εναλλακτικών επιλογών δράσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου προβλέπουν την ανάθεση κεντρικού ρόλου στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής και στην Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων σε σχέση με την απόφαση για το κατά πόσον απαιτείται ή όχι εκτίμηση αντικτύπου για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως όργανο κεντρικού ποιοτικού ελέγχου για τις εκτιμήσεις αντικτύπου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ορθή και ανεξάρτητη εκτίμηση αντικτύπου έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ό, τι οι μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες νομικές και διοικητικές απαιτήσεις και, λόγω μεγέθους, είναι λιγότερο ικανές να προβλέψουν τις ρυθμιστικές αλλαγές σε πρώιμο στάδιο·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» είναι να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ ήδη στα αρχικά στάδια της χάραξης πολιτικής, προκειμένου η νομοθεσία να είναι περισσότερο φιλική προς τις ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια σειρά εργαλείων για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής, στα οποία περιλαμβάνεται η εφαρμογή ενός «τεστ ΜΜΕ» στις προσεχώς αναμενόμενες νομοθετικές προτάσεις·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου προβλέπουν ειδική καθοδήγηση υπό τη μορφή «τεστ ΜΜΕ», μεταξύ άλλων για τα ενδεχόμενα μέτρα μετριασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για το «τεστ ΜΜΕ»·

Πεδίο εφαρμογής

1.      χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να επανεξετάζει τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών εκτίμησης αντικτύπου·

2.      εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών είναι πολύ λιγότερο συγκεκριμένο, σε σχέση με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των εκτιμήσεων αντικτύπου και διότι αφήνει στην αρμόδια γενική διεύθυνση σημαντικά περιθώρια ερμηνείας όσον αφορά την απόφαση για το κατά πόσον απαιτείται ή όχι εκτίμηση αντικτύπου· φρονεί ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες πρακτικές όσον αφορά τη συμμετοχή της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων και της Γενικής Γραμματείας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3.      εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει τη σημερινή προσέγγισή της όσον αφορά την υποβολή εκτίμησης αντικτύπου για όλες τις πρωτοβουλίες που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

–       νομοθετικές προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (CLWP),

–       νομοθετικές προτάσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και οι οποίες έχουν σαφώς προσδιορίσιμες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

–       μη νομοθετικές προτάσεις που καθορίζουν μελλοντικές πολιτικές (όπως λευκά βιβλία, σχέδια δράσης, προγράμματα δαπανών και κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης για διεθνείς συμφωνίες),

–       κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις οι οποίες είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις·

4.      επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής μιας εκτίμησης αντικτύπου μπορεί ενίοτε να μην αντιστοιχεί στις εγκριθείσες προτάσεις όταν αυτές έχουν τροποποιηθεί μετά την υποβολή τους προς έγκριση στο Σώμα των Επιτρόπων· ζητεί να δηλώνεται στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών ότι η εκτίμηση αντικτύπου θα πρέπει να επικαιροποιείται ώστε να υπάρχει ακολουθία μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται στην εκτίμηση αντικτύπου και κάθε πρότασης που εγκρίνεται τελικά από την Επιτροπή·

Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ)

5.      εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών δεν προσδιορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον ρόλο της ΕΕΕ στη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου· εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή, απαντώντας στο Κοινοβούλιο, πρέπει να επανεξετάσει την παράλειψη αυτή και να καθορίσει σαφέστερα τις διαδικασίες που αφορούν την ΕΕΕ σε μια νέα δέσμη αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών και ότι κάθε πρωτοβουλία για την οποία απαιτείται εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να υπόκειται στην έκδοση θετικής γνώμης από την ΕΕΕ·

6.      εκτιμά ότι η ΕΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο ελέγχου της ποιότητας στο πλαίσιο της Επιτροπής και ζητεί να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της· προτείνει να αναφέρεται η ΕΕΕ απευθείας στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής που είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Τεστ ΜΜΕ

7.      υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της Small Business Act, το 2011, η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι μόνο οκτώ κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει το «τεστ ΜΜΕ» στην εθνική τους διαδικασία λήψης αποφάσεων· χαιρετίζει τη σαφή δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης για περαιτέρω ενίσχυση του «τεστ ΜΜΕ»· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, διότι, παρά τις εξαγγελίες αυτές, το «τεστ ΜΜΕ» ούτε καν αναφέρεται στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση αντικτύπου·

8.      εμμένει στην άποψη ότι το «τεστ ΜΜΕ», όπως ορίζεται στο παράρτημα 8 των κατευθυντήριων γραμμών, θα πρέπει να διατηρηθεί, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να επηρεάσουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής ή να τις φέρουν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις· φρονεί ότι για τις νομοθετικές προτάσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η διεξαγωγή ειδικού τεστ για τις ΜΜΕ·

9.      τονίζει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να περιλαμβάνει επιλογές για εναλλακτικούς μηχανισμούς και/ή ευελιξία προκειμένου να βοηθά τις ΜΜΕ να συμμορφωθούν με την πρωτοβουλία (όπως προβλέπεται στο παράρτημα 8.4)· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εκ των προτέρων εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής μιας νομοθετικής πρότασης, ως δεδηλωμένη πολιτική επιλογή στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών·

Συγκρότηση συμβουλευτικού οργάνου για τη βελτίωση της νομοθεσίας

10.    χαιρετίζει το έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου για το διοικητικό φόρτο και την τελική έκθεση που υπέβαλε, κατ' εντολήν της Επιτροπής· υπενθυμίζει την πρόθεση της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη ανακοίνωσή της για το πρόγραμμα REFIT (Ιούνιος 2014), να προχωρήσει στη συγκρότηση μιας νέας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών και εθνικούς εμπειρογνώμονες· προτείνει, κατά τη συγκρότηση του συμβουλευτικού αυτού οργάνου σε επίπεδο ΕΕ, να ληφθούν υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές και οι εμπειρίες αντίστοιχων οργάνων, όπως αυτών που υπάρχουν στη Σουηδία, την Τσεχική Δημοκρατία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία·

11.    καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει το συντομότερο δυνατόν ένα τέτοιο συμβουλευτικό όργανο υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, το οποίο θα συγκεντρώνει την εμπειρογνωμοσύνη των ενδιαφερομένων μερών και εθνικούς εμπειρογνώμονες· προτείνει να δοθεί στο όργανο αυτό ισχυρή και ανεξάρτητη συμβουλευτική εντολή, η οποία θα περιλαμβάνει αξιολόγηση του διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται οι προτάσεις, του κόστους συμμόρφωσης, της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και της επιλογής νομικής βάσης, καθώς και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο· ζητεί στη διαδικασία διορισμού εμπειρογνωμόνων να συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

12.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση αντικτύπου, που θα λαμβάνει υπόψη τα σημεία που επισημαίνονται στο παρόν ψήφισμα καθώς και τη νέα διάρθρωση της Επιτροπής, και ειδικότερα τον ρόλο του νέου Αντιπροέδρου που είναι επιφορτισμένος με τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Εκτιμήσεις αντικτύπου στο Κοινοβούλιο

13.    ζητεί από το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα από τις επιτροπές του, να εξετάζουν κατά τρόπο συστηματικό και όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής·

14.    υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου(1), στο οποίο ζητεί μια πιο συνεκτική χρήση των εκτιμήσεων αντικτύπου του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι η Μονάδα Εκτίμησης Αντικτύπου είναι ένας ήδη διαθέσιμος μηχανισμός για τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου· εκτιμά ότι η προσφυγή στην εκτίμηση αντικτύπου του Κοινοβουλίου έχει ιδιαίτερη σκοπιμότητα πριν από την έγκριση οιασδήποτε ουσιώδους αλλαγής/τροποποίησης στην αρχική πρόταση της Επιτροπής·

°

°       °

15.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1)

ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου