Procedūra : 2014/2967(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0311/2014

Pateikti tekstai :

B8-0311/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0069

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 153kWORD 66k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.034v01-00
 
B8-0311/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP))


Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka, Nadine Morano PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP))  
B8‑0311/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į neseniai įvykusias viešas konsultacijas dėl Komisijos poveikio vertinimo (PV) gairių ir į susijusį persvarstytų poveikio vertinimo gairių projektą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi PV, kaip ankstyvojoje teisės akto kūrimo stadijoje taikoma priemonė, atlieka labai svarbų vaidmenį Komisijos pažangaus reglamentavimo darbotvarkėje, siekiant teikti skaidrius, išsamius ir proporcingus faktus apie sprendžiamos problemos pobūdį, ES veiksmų pridėtinę vertę ir alternatyvių veiksmų sąnaudas ir naudą visiems suinteresuotiesiems subjektams;

B.     kadangi esamose PV gairėse numatyta, kad priimant sprendimą, ar dėl konkrečios iniciatyvos būtina atlikti poveikio vertinimą, ar ne, pagrindinis vaidmuo skiriamas Komisijos generaliniam sekretoriatui ir Poveikio vertinimo valdybai (PVV);

C.     kadangi PVV atlieka svarbų vaidmenį kaip pagrindinis poveikio vertinimo kokybės kontrolės organas;

D.     kadangi tinkamas ir nepriklausomas poveikio vertinimas yra itin svarbus mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), nes jos dažnai patiria daugiau sunkumų nei didelės bendrovės, kai reikia prisitaikyti prie naujų teisinių ir administracinių reikalavimų, ir dėl savo dydžio turi mažiau galimybių ankstyvoje stadijoje numatyti reglamentavimo pokyčius;

E.     kadangi taikant principą „visų pirma galvokime apie mažuosius“ siekiama atsižvelgti į MVĮ interesus ankstyvuose politikos formavimo etapuose, kad teisės aktai būtų palankesni MVĮ; kadangi būsimuose pasiūlymuose dėl teisės aktų šį principą galima veiksmingai įgyvendinti pasitelkus įvairias turimas priemones, įskaitant poveikio MVĮ tyrimų taikymą;

F.     kadangi dabartinėse poveikio vertinimo gairėse pateikiami konkretūs nurodymai vadinamojo MVĮ tyrimo forma, įskaitant galimas mažinimo priemones; kadangi į persvarstytų gairių projektą neįtraukta jokių nuostatų dėl poveikio MVĮ tyrimo;

Taikymo sritis

1.      palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą reguliariai persvarstyti poveikio vertinimo gaires siekiant pagerinti poveikio vertinimo procedūras;

2.      tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad persvarstytų gairių projektas yra ne toks konkretus kaip galiojančios gairės PV apimties aspektu ir kad jame paliekama daug daugiau veiksmų laisvės atsakingam generaliniam direktoratui priimant sprendimą, ar reikia atlikti PV, ar ne; mano, kad turėtų išlikti galiojanti nuostata, pagal kurią priimant sprendimą dalyvauja PVV ir generalinis sekretoriatas;

3.      mano, kad Komisija ir toliau turėtų laikytis savo dabartinio požiūrio, kai PV atliekamas dėl visų iniciatyvų, atitinkančių bent vieną iš šių kriterijų (t. y. jei jos yra):

–       pasiūlymai dėl teisės aktų, įtraukti į Komisijos teisėkūros ir darbo programą (KTDP),

–       į KTDP neįtraukti pasiūlymai dėl teisės aktų, turintys aiškiai nustatomą ekonominį, socialinį poveikį ir poveikį aplinkai,

–       su teisėkūra nesusijusios iniciatyvos, kuriomis nustatomos būsimos politikos kryptys (pavyzdžiui, baltosios knygos, veiksmų planai, išlaidų programos, derybų dėl svarbiausių tarptautinių susitarimų gairės),

–       deleguotieji ar įgyvendinimo aktai, galintys turėti didelį poveikį;

4.      pažymi, kad kai kuriais atvejais poveikio vertinimo taikymo sritis gali neatitikti priimtų pasiūlymų, jei jie pakeičiami po to, kai pateikiami Komisijos narių kolegijai patvirtinti; reikalauja, kad persvarstytų gairių projekte būtų nurodyta, jog PV turėtų būti atnaujintas siekiant užtikrinti jame vertintų klausimų ir Komisijos galutinai priimto pasiūlymo tęstinumą;

Poveikio vertinimo valdyba (PVV)

5.      yra rimtai susirūpinęs dėl to, kad PVV vaidmuo poveikio vertinimo procese aiškiai nebeapibrėžiamas persvarstytų gairių projekte; primygtinai reikalauja, kad Komisija iš naujo apsvarstytų šį klausimą ir naujame persvarstytų gairių projekte nustatytų aiškesnes su PVV susijusias procedūras pateikdama atsakymą Parlamentui ir kad bet kokia iniciatyva, dėl kurios reikia atlikti PV, būtų vykdoma tik gavus palankią PVV nuomonę;

6.      laikosi nuomonės, kad PVV turėtų ir toliau veikti Komisijoje kaip nepriklausomas kokybės kontrolės organas, ir reikalauja sustiprinti jos nepriklausomumą; siūlo, kad PVV būtų tiesiogiai pavaldi už geresnį reglamentavimą atsakingam Komisijos pirmininko pavaduotojui;

Poveikio MVĮ tyrimas

7.      primena, kad savo 2011 m. Smulkiojo verslo akto Europai apžvalgoje Komisija apgailestavo, jog tik aštuonios valstybės narės poveikio MVĮ tyrimą įtraukė į savo nacionalinį sprendimų priėmimo procesą; palankiai vertina tai, kad toje apžvalgoje Komisija aiškiai įsipareigojo toliau stiprinti poveikio MVĮ tyrimą; tačiau apgailestauja dėl to, kad priešingai šiems pareiškimams persvarstytose poveikio vertinimo gairėse poveikio MVĮ tyrimas net neminimas;

8.      primygtinai ragina gairių 8 priede nustatytą poveikio MVĮ tyrimą palikti, siekiant išvengti Komisijos iniciatyvų neproporcingo poveikio MVĮ ar kad jos patektų į mažiau palankią padėtį, palyginti su didelėmis bendrovėmis; mano, kad specialus poveikio MVĮ tyrimas turėtų būti privalomas svarstant su verslo veikla susijusius pasiūlymus dėl teisės aktų;

9.      pabrėžia, kad tokiais atvejais į PV turėtų būti įtrauktos galimybės, apimančios alternatyvius mechanizmus ir (arba) lankstumo priemones, kad MVĮ būtų padedama laikytis iniciatyvos nuostatų (kaip nurodoma 8 priedo 4 dalyje); todėl palankiai vertina tai, kad pasiūlyme dėl persvarstytų gairių numatyta galimybė į pasiūlymo dėl teisės akto taikymo sritį iš anksto neįtraukti labai mažų įmonių;

Geresnio reglamentavimo patariamojo organo įsteigimas

10.    palankiai vertina Aukšto lygio grupės administracinei naštai mažinti, kuriai įgaliojimus suteikė Komisija, darbą ir pateiktą galutinę ataskaitą; primena, kad, kaip nurodyta naujausiame Komisijos komunikate dėl programos REFIT (2014 m. birželio mėn.), ji rengiasi sukurti naują aukšto lygio grupę geresnio reglamentavimo klausimams spręsti, kurią sudarytų suinteresuotųjų šalių atstovai ir nacionaliniai ekspertai; teigia, kad steigiant tokį patariamąjį organą ES lygmeniu derėtų atsižvelgti į veikiančių geresnio reguliavimo įstaigų geriausią praktiką ir patirtį (pvz., Švedijos, Čekijos Respublikos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės ar Vokietijos);

11.    ragina Komisiją kuo greičiau sukurti tokį aukšto lygio patariamąjį organą geresnio reglamentavimo klausimams spręsti, kuriame dalyvautų ir suinteresuotųjų šalių, ir nacionaliniai ekspertai; siūlo šiam organui suteikti tvirtus ir nepriklausomus įgaliojimus, kurie apimtų pasiūlymų administracinės naštos, atitikties sąnaudų, subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi ir teisinio pagrindo pasirinkimo vertinimą, taip pat geresnio reglamentavimo iniciatyvų siūlymą ir ES teisės aktų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu stebėseną; ragina į ekspertų skyrimo procedūrą įtraukti Parlamentą ir Tarybą;

12.    ragina Komisiją pateikti naują persvarstytų poveikio vertinimo gairių projektą, kuriame būtų atsižvelgiama į šioje rezoliucijoje pabrėžtus dalykus ir naująją Komisijos struktūrą, visų pirma į naujojo Komisijos pirmininko pavaduotojo, atsakingo už geresnį reglamentavimą, vaidmenį;

Poveikio vertinimai Parlamente

13.    ragina Komisijos PV Parlamento ir ypač komitetų lygmeniu svarstyti sistemingai ir kuo anksčiau;

14.    primena 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimo(1), kurioje buvo paraginta nuosekliau naudoti Parlamento poveikio vertinimo priemones; primena, kad Poveikio vertinimo skyrius yra priemonė, kuria jau galima naudotis atliekant poveikio vertinimą; mano, kad prieš priimant bet kokius esminius pradinių Komisijos pasiūlymų pakeitimus (dalinius pakeitimus) itin svarbu pasinaudoti Parlamento poveikio vertinimu;

°

°       °

15.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.

 

(1)

OL C 380 E, 2012 12 11, p. 31.

Teisinė informacija - Privatumo politika