Procedura : 2014/2967(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0311/2014

Teksty złożone :

B8-0311/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0069

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 157kWORD 69k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.034v01-00
 
B8-0311/2014

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz roli testu MŚP (2014/2967(RSP))


Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka, Nadine Morano w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz roli testu MŚP (2014/2967(RSP))  
B8‑0311/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając niedawne konsultacje publiczne w sprawie zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz odnośny projekt zmienionych wytycznych dotyczących oceny skutków;

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że oceny skutków, będące narzędziem stosowanym na wczesnym etapie opracowywania przepisów, odgrywają kluczową rolę w realizowanym przez Komisję programie inteligentnych regulacji, a ich celem jest dostarczanie przejrzystych, wszechstronnych i wyważonych danych na temat charakteru problemu, którym trzeba się zająć, wartości dodanej działań UE oraz kosztów i korzyści alternatywnych kierunków działania w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych podmiotów;

B.     mając na uwadze, że obecne wytyczne dotyczące oceny skutków przewidują przyznanie centralnej roli Sekretariatowi Generalnemu Komisji i Radzie ds. Oceny Skutków, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia oceny skutków w związku z określoną inicjatywą;

C.     mając na uwadze, że Rada ds. Oceny Skutków odgrywa ważną rolę jako główny organ kontroli jakości oceny skutków;

D.     mając na uwadze, że należyte i niezależne oceny skutków mają szczególne znaczenie dla MŚP, które często napotykają większe trudności niż duże przedsiębiorstwa w przystosowaniu się do nowych wymogów prawnych i administracyjnych, a ze względu na swą wielkość mają mniejszą zdolność reagowania z wyprzedzeniem na zmiany regulacyjne na wczesnym etapie;

E.     mając na uwadze, że zasada „najpierw myśl na małą skalę” ma na celu uwzględnianie interesów MŚP na bardzo wczesnych etapach formułowania polityki, tak aby przepisy były bardziej przyjazne dla MŚP; mając na uwadze, że dostępny jest zestaw narzędzi zapewniających skuteczne stosowanie tej zasady, obejmujących poddawanie planowanych wniosków ustawodawczych testowi MŚP;

F.     mając na uwadze, że bieżące wytyczne dotyczące oceny skutków przewidują specjalne wskazówki w formie „testu MŚP”, w tym ewentualne środki łagodzące; mając na uwadze, że projekt zmienionych wytycznych nie zawiera żadnych postanowień dotyczących testu MŚP;

Zakres

1.      z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Komisji do dokonywania regularnego przeglądu wytycznych dotyczących oceny skutków, tak aby udoskonalić procedury oceny skutków;

2.      jest jednak zaniepokojony faktem, że projekt zmienionych wytycznych jest znacznie mniej szczegółowy niż dotychczasowe wytyczne, jeśli chodzi o zakres oceny skutków, oraz że w projekcie tym pozostawiono właściwej dyrekcji generalnej znacznie większy zakres uznaniowości przy podejmowaniu decyzji o konieczności przeprowadzenia oceny skutków; uważa, że należy utrzymać dotychczasowe praktyki, zgodnie z którymi w procesie podejmowania decyzji uczestniczy Rada ds. Oceny Skutków i Sekretariat Generalny;

3.      jest zdania, że Komisja powinna utrzymać dotychczasowe podejście, polegające na przeprowadzaniu oceny skutków wszystkich inicjatyw, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

–       wnioski ustawodawcze uwzględnione w programie działalności legislacyjnej i prac Komisji,

–       nieuwzględnione w programie działalności legislacyjnej i prac Komisji wnioski ustawodawcze przynoszące jasno określone skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe,

–       inicjatywy nieustawodawcze określające przyszłe strategie polityczne (np. białe księgi, plany działania, programy wydatków i wytyczne do negocjacji dotyczących umów międzynarodowych),

–       akty delegowane lub wykonawcze, które mogą mieć znaczące skutki;

4.      zauważa, że zakres oceny skutków może w niektórych przypadkach nie odpowiadać zakresowi przyjętych wniosków, jeżeli wnioski te zostały zmienione po przekazaniu ich kolegium komisarzy do zatwierdzenia; wnosi, by w projekcie zmienionych wytycznych ustalono, iż oceny skutków należy aktualizować, by zapewnić zgodność kwestii rozpatrywanych w ocenach skutków z zakresem wniosków ostatecznie zatwierdzonych przez Komisję;

Rada ds. Oceny Skutków

5.      wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że w projekcie zmienionych wytycznych nie określono ściślej roli odgrywanej przez Radę ds. Oceny Skutków w procesie oceny skutków; zdecydowanie nalega, by Komisja ponownie przyjrzała się kwestii tego pominięcia i, formułując odpowiedź dla Parlamentu, ściślej określiła procedury odnoszące się do Rady ds. Oceny Skutków w nowym zbiorze projektów zmienionych wytycznych, a także by wszelka inicjatywa wymagająca oceny skutków musiała uzyskać pozytywną opinię Rady ds. Oceny Skutków;

6.      jest zdania, że Rada ds. Oceny Skutków powinna nadal działać jako niezależny organ kontroli jakości w ramach Komisji, i wnosi o znaczne zwiększenie niezależności Rady ds. Oceny Skutków; proponuje, by Rada ds. Oceny Skutków odpowiadała bezpośrednio przed wiceprzewodniczącym Komisji ds. lepszego stanowienia prawa;

Test MŚP

7.      przypomina, że w przeprowadzonym w 2011 r. przeglądzie programu Small Business Act Komisja uznała za godne ubolewania, iż tylko osiem państw członkowskich włączyło test MŚP do krajowych procesów decyzyjnych; wyraża zadowolenie, że w przeglądzie tym Komisja wyraźnie zobowiązała się do dalszego doskonalenia testu MŚP; ubolewa jednak, że wbrew tym zapowiedziom w projekcie zmienionych wytycznych dotyczących oceny skutków nawet nie wspomniano o teście MŚP;

8.      podkreśla z naciskiem, że test MŚP, zdefiniowany w załączniku 8 do wytycznych, należy utrzymać, by uniknąć sytuacji, w której inicjatywy Komisji będą przynosić MŚP niewspółmierne konsekwencje lub stawiać je w niekorzystanej sytuacji w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami; uważa, że wnioski ustawodawcze mające znaczenie dla przedsiębiorstw powinny obowiązkowo być poddawane specjalnemu testowi MŚP;

9.      podkreśla, że w takich przypadkach w ocenie skutków należy ująć rozwiązania wariantowe obejmujące mechanizmy alternatywne lub elastyczne, by pomóc MŚP zastosować się do danej inicjatywy (zgodnie z załącznikiem 8.4); w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wariant polityczny zapisany w projekcie zmienionych wytycznych, przewidujący wyłączanie z góry mikroprzedsiębiorstw z zakresu wniosku ustawodawczego;

Utworzenie organu doradczego ds. lepszego stanowienia prawa

10.    z zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną na zlecenie Komisji przez grupę wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych i przedstawione przez nią sprawozdanie; przypomina, że zgodnie z ostatnim komunikatem w sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT (z czerwca 2014 r.) Komisja zamierza utworzyć nową grupę wysokiego szczebla zajmującą się lepszym stanowieniem prawa i składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron i ekspertów krajowych; proponuje, żeby przy ustanawianiu takiego organu doradczego na szczeblu UE uwzględnić najlepsze praktyki i doświadczenia już istniejących organów ds. lepszego stanowienia prawa (takich jak organy działające w Szwecji, Republice Czeskiej, Holandii, Zjednoczonym Królestwie i Niemczech);

11.    nalega na Komisję, aby możliwie szybko utworzyła taki organ doradczy wysokiego szczebla ds. lepszego stanowienia prawa skupiający fachowców zainteresowanych podmiotów i ekspertów krajowych; proponuje, by organ ten otrzymał solidny i niezależny mandat doradczy, który powinien obejmować ocenę obciążeń administracyjnych wynikających z wniosków, kosztów przestrzegania przepisów, poszanowania zasady pomocniczości i proporcjonalności oraz wybranej podstawy prawnej, a także proponowanie lepszych inicjatyw regulacyjnych i monitorowanie wdrażania przepisów UE na szczeblu krajowym; postuluje, by Parlament i Rada uczestniczyły w procedurze mianowania ekspertów;

12.    wzywa Komisję, by przedstawiła nowy projekt zmienionych wytycznych dotyczących oceny skutków, uwzględniający kwestie poruszone w niniejszej rezolucji oraz nowo wprowadzoną strukturę Komisji, zwłaszcza rolę nowego wiceprzewodniczącego ds. lepszego stanowienia prawa;

Ocena skutków w Parlamencie

13.    apeluje o systematyczne i jak najwcześniejsze rozpatrywanie w Parlamencie, zwłaszcza na szczeblu komisji parlamentarnych, ocen skutków przygotowanych przez Komisję;

14.    przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zapewnienia niezależnych ocen skutków regulacji(1), w której wezwał do bardziej konsekwentnego korzystania z parlamentarnych ocen skutków; przypomina, że Dział ds. Oceny Skutków już pracuje i oferuje możliwość przeprowadzenia ocen skutków; uważa, że parlamentarna ocena skutków jest wymagana zwłaszcza przed przyjęciem wszelkich istotnych zmian w pierwotnym wniosku Komisji lub poprawek do takiego wniosku;

°

°       °

15.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz Radzie.

(1)

Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 31.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności