Procedură : 2014/2967(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0311/2014

Texte depuse :

B8-0311/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0069

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 150kWORD 70k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.034v01-00
 
B8-0311/2014

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


privind revizuirea orientărilor Comisiei referitoare la evaluările de impact și rolul testului privind IMM-urile (2014/2967(RSP))


Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka, Nadine Morano în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European privind revizuirea orientărilor Comisiei referitoare la evaluările de impact și rolul testului privind IMM-urile (2014/2967(RSP))  
B8‑0311/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere consultarea publică recentă referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact (EI) și proiectul corespunzător de orientări revizuite privind evaluările de impact,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât evaluările de impact (EI), ca instrument al fazei inițiale de elaborare a legislației, joacă un rol esențial în agenda Comisiei pentru o reglementare inteligentă, având ca scop oferirea unor dovezi transparente, cuprinzătoare și echilibrate privind natura problemei de rezolvat, valoarea adăugate a acțiunii UE și costurile și beneficiile unor acțiuni alternative pentru toate părțile interesate;

B.     întrucât orientările existente privind evaluările de impact prevăd atribuirea unui rol central Secretariatului General al Comisiei Europene și Comitetului de evaluare a impactului (CEI) în ceea ce privește stabilirea nevoii de a realiza o evaluare de impact pentru o anumită inițiativă;

C.     întrucât CEI joacă un rol important în calitate de punct central de control al calității evaluărilor de impact;

D.     întrucât o evaluare de impact corespunzătoare și independentă este deosebit de pertinentă pentru IMM-uri, care se confruntă deseori cu dificultăți mai mari decât marile întreprinderi în adaptarea la noi cerințe juridice și administrative și care, din motive legate de dimensiunea lor, au o capacitate mai redusă de a anticipa într-un stadiu incipient modificările în materie de reglementare,

E.     întrucât principiul „a gândi mai întâi la scară mică” vizează luarea în considerare a intereselor IMM-urilor în stadiile incipiente ale procesului de elaborare a politicilor, pentru a crea o legislație mai favorabilă IMM-urilor; întrucât există o serie de instrumente pentru a asigura punerea efectivă în aplicare a acestui principiu, inclusiv prin realizarea unui test privind IMM-urile în cazul viitoarelor proiecte legislative,

F.     întrucât orientările existente privind evaluările de impact cuprind orientări specifice sub forma unui test IMM, inclusiv pentru posibile măsuri de atenuare; întrucât proiectul de orientări revizuite nu include prevederi referitoare la testul privind IMM-urile;

 

Sfera de aplicare

1.      salută angajamentul Comisiei de a revizui cu regularitate orientările privind evaluările de impact, în vederea îmbunătățirii procedurilor de evaluare a impactului;

2.      își exprimă totuși îngrijorarea că orientările revizuite propuse sunt cu mult mai puțin specifice decât cele existente în ceea ce privește sfera de aplicare și lasă cu mult mai mult loc de interpretare direcțiilor generale responsabile în ceea ce privește stabilirea necesității de a realiza sau nu o evaluare de impact; consideră că practicile existente care prevăd implicarea CEI și a Secretariatului General în procesul decizional ar trebui menținută;

3.      consideră că Comisia ar trebui să își păstreze actuala abordare și să prezinte în continuare o evaluare de impact pentru toate inițiativele care îndeplinesc cel puțin unul dintre următoarele criterii:

–       propuneri legislative incluse în Programul legislativ și de lucru al Comisiei (PLLC);

–       propuneri legislative care nu sunt incluse în PLLC, dar care au un impact economic, social și ecologic ce poate fi identificat în mod clar;

–       inițiative nelegislative care definesc viitoare politici (de exemplu, cărți albe, planuri de acțiune, programe de cheltuieli, orientări privind negocierea unor acorduri internaționale);

–       acte delegate sau de implementare care este posibil să aibă un impact semnificativ;

4.      remarcă faptul că, în anumite cazuri, domeniul de aplicare al evaluărilor de impact nu corespunde propunerilor adoptate, acestea fiind modificate după ce sunt prezentate spre aprobare colegiului comisarilor; solicită ca orientările revizuite propuse să includă obligația de a actualiza evaluarea de impact astfel încât să se asigure consecvența dintre chestiunile abordate în evaluare și versiunea finală a propunerii adoptate de Comisie;

Comitetul de evaluare a impactului (CEI)

5.      își exprimă serioasa preocupare cu privire la faptul că rolul CEI în procesul de evaluare a impactului nu este definit mai clar în proiectul de orientări revizuite; insistă cu fermitate asupra faptului că, în răspunsul său către Parlament, Comisia trebuie să reexamineze această omisiune și să stabilească procedurile privind CEI într-un mod mai clar în cadrul unui nou proiect de orientări revizuite, precum și că orice inițiativă care necesită o evaluare de impact ar trebui să facă obiectul unui aviz pozitiv din partea CEI;

6.      este convins de faptul că CEI ar trebui să își continue activitatea în calitate de organism independent de control al calității în cadrul Comisiei și solicită consolidarea independenței CEI; propune ca CEI să raporteze direct vicepreședintelui Comisiei responsabil pentru o mai bună legiferare;

Testul privind IMM-urile

7.      reamintește faptul că, în cadrul examinării sale din 2011 a inițiativei în favoarea întreprinderilor mici, Comisia a considerat regretabil faptul că numai opt state membre integraseră testul privind IMM-urile în procesul lor decizional național; salută angajamentul clar al Comisiei, exprimat în cadrul acelei examinări, de a consolida în continuare testul privind IMM-urile; cu toate acestea, deploră faptul că, contrar acestor anunțuri, testul pentru IMM-uri nu este nici măcar pomenit în proiectul de orientări revizuite privind EI;

8.      insistă ca testul privind IMM-urile, așa cum este prevăzut în anexa 8 la orientări, să fie menținut pentru a evita ca IMM-urile să fie afectate în mod disproporționat sau să fie dezavantajate de inițiativele Comisiei în comparație cu întreprinderile mari; consideră că un test specific pentru IMM-uri ar trebui să fie obligatoriu pentru propunerile legislative pertinente pentru întreprinderi;

9.      subliniază că, în astfel de cazuri, evaluările de impact ar trebui să includă opțiuni care să acopere mecanisme alternative și/sau flexibilități, pentru a ajuta IMM-urile să se conformeze inițiativei (după cum se prevede la anexa 8.4); în acest sens, salută excluderea a priori a microîntreprinderilor din sfera de aplicare a propunerii legislative ca opțiune menționată în orientările revizuite propuse;

Înființarea unui organism consultativ pentru o mai bună legiferare

10.    salută activitatea și raportul final înaintat de Grupul la nivel înalt pentru sarcinile administrative, conform mandatului primit din partea Comisiei; reamintește intenția Comisiei, așa cum se menționează în ultima sa comunicare privind REFIT (iunie 2014), de a institui un nou grup la nivel înalt privind o mai bună legiferare, compus din reprezentanți ai părților interesate și din experți naționali; sugerează că cele mai bune practici și experiență a organismelor existente referitoare la o mai bună legiferare (cum ar fi cele din Suedia, Republica Cehă, Țările de Jos, Regatul Unit sau Germania) ar trebui să fie luate în considerare atunci când se înființează un astfel de organism consultativ la nivelul UE;

11.    îndeamnă Comisia să înființeze cât mai curând posibil un astfel de organism consultativ la nivel înalt privind o mai bună legiferare, la care să participe atât experți din rândul părților interesate, cât și experți naționali; propune un mandat consultativ solid și independent pentru acest organism, care ar trebui să includă evaluarea poverii administrative care decurge din propuneri, a costului conformării, a respectării subsidiarității și proporționalității, precum și a alegerii temeiului juridic și sugerarea unor inițiative privind o mai bună legiferare, precum și monitorizarea punerii în aplicare a legislației UE la nivel național; solicită Parlamentului și Consiliului să se implice în procedura de numire a experților;

12.    invită Comisia să prezinte un proiect de noi orientări revizuite de EI, care să țină seama de aspectele menționate în această rezoluție și de noua structură a Comisiei, îndeosebi de rolul noului vicepreședinte răspunzător de o mai bună legiferare;

Evaluările de impact în Parlament

13.    solicită ca evaluările de impact ale Comisiei să fie analizate sistematic și cât mai repede de către Parlament, în special la nivelul comisiilor;

14.    reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 2011, referitoare la garantarea unor evaluări de impact(1) independente, în care solicita o utilizare mai coerentă a evaluărilor de impact parlamentare; reamintește faptul că Unitatea pentru evaluările de impact este deja pregătită să efectueze evaluări de impact; consideră că recurgerea la evaluări de impact parlamentare este îndeosebi necesară înainte de adoptarea oricărei modificări sau oricărui amendament de fond aduse unei propuneri inițiale a Comisiei;

°

°       °

15.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

(1)

JO C 380 E, 11.12.2012, p. 31.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate