Postup : 2014/2967(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0311/2014

Predkladané texty :

B8-0311/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0069

NÁVRH UZNESENIA
PDF 154kWORD 67k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.034v01-00
 
B8-0311/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP))


Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka, Nadine Morano v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP))  
B8‑0311/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nedávne verejné konzultácie o revízii usmernení Komisie pre posúdenie vplyvu a na príslušný návrh revidovaných usmernení pre posúdenie vplyvu,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže posúdenia vplyvu ako nástroj používaný v ranom štádiu, keď sa vytvárajú právne predpisy, zohrávajú kľúčovú úlohu v programe inteligentnej regulácie Komisie, ktorý sa zameriava na zabezpečenie transparentných, komplexných a vyvážených dôkazov týkajúcich sa charakteru problému, ktorý sa má riešiť, pridanú hodnotu opatrení EÚ a na náklady a prínosy alternatívnych postupov pre všetky zainteresované strany;

B.     keďže v súčasných usmerneniach pre posúdenie vplyvu sa stanovuje, že v rozhodovaní, či je v prípade konkrétnej iniciatívy potrebné posúdenie vplyvu, má hlavnú úlohu generálny sekretariát Komisie a výbor pre posudzovanie vplyvu;

C.     keďže výbor pre posudzovanie vplyvu hrá pri posudzovaní vplyvu dôležitú úlohu ako centrálny prvok kontroly kvality;

D.     keďže riadne a nezávislé posúdenie vplyvu má osobitný význam pre malé a stredné podniky, ktoré pri prispôsobovaní sa novým právnym a administratívnym požiadavkám často čelia väčším ťažkostiam než veľké podniky a z dôvodu svojej veľkosti sú menej schopné predvídať regulačné zmeny v počiatočnej fáze;

E.     keďže zásada „najskôr myslieť na malých“ má za cieľ prihliadať vo veľmi skorej fáze tvorby politiky na záujmy MSP, aby boli právne predpisy voči nim ústretové; keďže je k dispozícii celý rad nástrojov na zabezpečenie účinného uplatňovania tejto zásady vrátane uplatňovania testu MSP na pripravované legislatívne návrhy;

F.     keďže v súčasných usmerneniach týkajúcich sa posúdenia vplyvu je ustanovené osobitné usmernenie vo forme „testu MSP“ vrátane možných opatrení na zmiernenie rizika; keďže návrh revidovaných usmernení neobsahuje žiadne ustanovenia o teste MSP;

Rozsah pôsobnosti

1.      víta záväzok Komisie pravidelne preskúmavať usmernenia pre posudzovanie vplyvu s cieľom zlepšiť postupy posudzovania vplyvu;

2.      je však znepokojený tým, že návrh revidovaných usmernení je oveľa menej špecifický ako existujúce usmernenia, pokiaľ ide o rozsah posúdení vplyvu, a že necháva výrazne väčší priestor na výklad zo strany zodpovedného generálneho riaditeľstva, pokiaľ ide o rozhodnutie o tom, či posúdenie vplyvu je potrebné alebo nie; je presvedčený o tom, že by sa mali zachovať platné postupy v rozhodovacom procese, do ktorých sú zapojené výbor pre posudzovanie vplyvu a generálny sekretariát;

3.      domnieva sa, že Komisia by mala zachovať existujúci prístup s predložením posúdenia vplyvu pri všetkých iniciatívach, ktoré spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií:

–       legislatívne návrhy zaradené do legislatívneho a pracovného programu Komisie;

–       legislatívne návrhy nezaradené do legislatívneho a pracovného programu Komisie s jasne identifikovateľnými hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi vplyvmi;

–       nelegislatívne iniciatívy, ktoré vymedzujú budúce politiky (napríklad biele knihy, akčné plány, výdavkové programy a usmernenia na rokovania o medzinárodných dohodách);

–       delegované alebo vykonávacie akty, ktoré by mohli mať významný vplyv;

4.      poznamenáva, že rozsah pôsobnosti posúdenia vplyvu v niektorých prípadoch nemusí zodpovedať prijatým návrhom, ak boli pozmenené po predložení na schválenie kolégiom komisárov; žiada, aby sa v návrhu revidovaných usmernení uviedlo, že posúdenie vplyvu by sa malo aktualizovať, aby sa zabezpečila kontinuita medzi posudzovanými otázkami a každým návrhom, ktorý Komisia nakoniec prijme;

Výbor pre posudzovanie vplyvu (VPV)

5.      vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že úloha výboru pre posudzovanie vplyvu (VPV) v procese posudzovania vplyvu nie je v návrhu revidovaných usmernení jasnejšie vymedzená; rozhodne trvá na tom, aby Komisia prehodnotila vynechanie tohto bodu a v novom súbore návrhu revidovaných usmernení v reakcii na pripomienky Parlamentu jasnejšie stanovila postupy týkajúce sa VPV a aby v prípade každej iniciatívy, ktorá si vyžaduje posúdenie vplyvu, bolo potrebné kladné stanovisko VPV;

6.      domnieva sa, že VPV by mal aj naďalej pôsobiť ako nezávislý orgán kontroly kvality v rámci Komisie, a žiada posilnenie jeho nezávislosti; navrhuje, aby VPV podával správy priamo podpredsedovi Komisie zodpovednému za lepšiu právnu reguláciu;

Test vplyvu na malé a stredné podniky (test MSP)

7.      pripomína, že Komisia v preskúmaní iniciatívy Small Business Act z roku 2011 považovala za poľutovaniahodné, že iba osem členských štátov začlenilo test MSP do svojich vnútroštátnych postupov prijímania rozhodnutí; víta jasný záväzok Komisie z uvedeného preskúmania ďalej posilňovať test MSP; ľutuje však, že v rozpore s týmito vyhláseniami sa test MSP v návrhu revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu ani nespomína;

8.      trvá na tom, že test MSP, ako sa stanovuje v prílohe 8 k usmerneniam, by sa mal zachovať s cieľom zabrániť tomu, aby boli MSP v porovnaní s veľkými spoločnosťami nadmerne postihnuté alebo znevýhodnené iniciatívami Komisie; domnieva sa, že pre legislatívne návrhy týkajúce sa podnikov by mal byť povinný osobitný test MSP;

9.      zdôrazňuje, že v takýchto prípadoch by malo posúdenie vplyvu zahŕňať možnosti vzťahujúce sa na alternatívne mechanizmy a/alebo flexibility s cieľom pomôcť MSP zosúladiť sa s iniciatívou (ako sa uvádza v prílohe 8.4); v tejto súvislosti víta a priori vylúčenie mikropodnikov z rozsahu pôsobnosti legislatívneho návrhu ako možnosť uvedenú v návrhu revidovaných usmernení;

Zriadenie poradného orgánu pre lepšiu tvorbu práva

10.    víta činnosť skupiny na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže a záverečnú správu, ktorú táto skupina predložila v súlade s mandátom udeleným Komisiou; pripomína zámer Komisie, ako sa uvádza v najnovšom oznámení o REFIT (jún 2014), vytvoriť novú skupinu na vysokej úrovni pre lepšiu tvorbu práva pozostávajúcu zo zástupcov zainteresovaných strán a z národných expertov; navrhuje, aby sa pri ustanovení takéhoto poradného orgánu na úrovni EÚ zohľadnili najlepšie postupy a skúsenosti existujúcich orgánov lepšej tvorby práva (ako sú orgány vo Švédsku, v Českej republike, Holandsku, Spojenom kráľovstve alebo Nemecku);

11.    nalieha na Komisiu, aby čo najskôr zriadila takýto poradný orgán na vysokej úrovni pre lepšiu tvorbu práva so zapojením odborného prínosu zainteresovaných strán a národných expertov; navrhuje silný a nezávislý poradný mandát pre tento orgán, ktorý by mal zahŕňať posúdenie administratívnej záťaže návrhov, nákladov na dodržiavanie predpisov, dodržiavania zásady subsidiarity a proporcionality a výberu právneho základu, navrhovanie iniciatív v oblasti lepšej tvorby práva a monitorovanie vykonávania právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni; vyzýva Parlament a Radu, aby sa zapojili do postupu vymenovania expertov;

12.    vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu berúc do úvahy body, ktoré sú zdôraznené v tomto uznesení, a novo zavedené zloženie Komisie, najmä úlohu nového podpredsedu zodpovedného za lepšiu tvorbu práva;

Posudzovania vplyvu v Parlamente

13.    žiada, aby posúdenia vplyvu Komisie systematicky a čo najskôr preskúmal Parlament, a to najmä na úrovni výborov;

14.    pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu(1), v ktorom žiadal konzistentnejšie využívať parlamentné posúdenia vplyvu; pripomína, že oddelenie posudzovania vplyvu je nástrojom, ktorý je už k dispozícii na vykonávanie posudzovaní vplyvu; domnieva sa, že využitie parlamentného posúdenia vplyvu je obzvlášť potrebné pred prijatím akýchkoľvek podstatných zmien alebo zmien pôvodného návrhu Komisie;

°

°       °

15.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

(1)

Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia