Postopek : 2014/2967(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0311/2014

Predložena besedila :

B8-0311/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0069

OSNUTEK PREDLOGA RESOLUCIJE
PDF 146kWORD 65k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.034v01-00
 
B8-0311/2014

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o pregledu smernic Komisije za oceno učinka in vlogi testa za mala in srednja podjetja (2014/0000(RSP))


Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka, Nadine Morano v imenu skupine PPE

B8-0311/2014 Resolucija Evropskega parlamenta o pregledu smernic Komisije za oceno učinka in vlogi testa za mala in srednja podjetja (2014/0000(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju nedavnega javnega posvetovanja o pregledu smernic Komisije za oceno učinka in ustreznem osnutku revidiranih smernic za oceno učinka;

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker imajo ocene učinka, ki se uporabljajo v zgodnji fazi oblikovanja zakonodaje, poglavitno vlogo v agendi Komisije za pametno pravno ureditev, njihov namen pa je zagotavljanje preglednih, izčrpnih in uravnoteženih dokazov o vprašanjih, ki jih je treba obravnavati, dodani vrednosti ukrepanja EU ter stroških in koristih alternativnih rešitev za vse zainteresirane strani;

B.     ker morata imeti v skladu z obstoječimi smernicami za oceno učinka generalni sekretariat Komisije in njen odbor za oceno učinka osrednjo vlogo pri odločanju, ali je za neko pobudo potrebna ocena učinka;

C.     ker ima odbor za oceno učinka kot osrednji organ za nadzor kakovosti pomembno vlogo pri ocenah učinka;

D.     ker je pravilna in neodvisna ocena učinka zlasti pomembna za mala in srednja podjetja, ki se v primerjavi z velikimi podjetji pogosto srečujejo z večjimi težavami pri prilagajanju novim zakonskim in upravnim zahtevam ter zaradi svoje velikosti ne zmorejo tako zgodaj predvideti regulativnih sprememb;

E.     ker se z načelom „najprej pomisli na male“ skuša upoštevati interese malih in srednjih podjetij že v najzgodnejših fazah oblikovanja politike, da bi bila zanje zakonodaja prijaznejša; ker je za zagotavljanje učinkovitega izvajanja tega načela na razpolago vrsta orodij, vključno z izvajanjem testa za mala in srednja podjetja pri zakonodajnih predlogih, ki so v pripravi;

F.     ker so v veljavnih smernicah za oceno učinka predvidene tudi posebne usmeritve v obliki testa za mala in srednja podjetja, vključno z morebitnimi ukrepi za ublažitev; ker osnutek revidiranih smernic ne vsebuje določb o testu za mala in srednja podjetja;

Področje uporabe

1.      pozdravlja zavezanost Komisije rednemu pregledovanju smernic za oceno učinka, da bi izboljšali postopek ocene učinka;

2.      je kljub temu zaskrbljen, da je osnutek revidiranih smernic veliko manj podroben kot veljavne smernice glede področja uporabe ocene učinka, prav tako pa odgovornemu generalnemu direktoratu dopušča veliko več manevrskega prostora pri odločanju, ali je ocena učinka potrebna; meni, da bi bilo treba ohraniti obstoječe prakse, pri katerih sta odbor za oceno učinka in generalni sekretariat vključena v postopek odločanja;

3.      meni, da bi morala Komisija ohraniti obstoječi pristop in predložiti oceno učinka za vse pobude, pri katerih je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

–       zakonodajni predlogi, vključeni v zakonodajni in delovni program Komisije,

–       zakonodajni predlogi, ki niso vključeni v zakonodajni in delovni program Komisije, pri katerih je jasno razviden njihov gospodarski, družbeni in okoljski učinek,

–       nezakonodajne pobude, ki določajo prihodnje politike (kot so bele knjige, akcijski načrti, programi odhodkov, smernice za pogajanja o mednarodnih sporazumih),

–       delegirani ali izvedbeni akti, za katere je verjetno, da bodo imeli pomemben učinek;

4.      ugotavlja, da področje uporabe ocene učinka včasih ne sovpada s sprejetimi predlogi, če se ti spremenijo po njihovi predložitvi kolegiju komisarjev za odobritev; zahteva, da se v osnutku revidiranih smernic navede, da bi bilo treba oceno učinka posodabljati, da bi zagotovili neprekinjenost med zadevami, obravnavanimi v oceni učinka, in morebitnimi predlogi, ki jih sprejme Komisija;

Odbor za oceno učinka

5.      izraža globoko zaskrbljenost, ker v osnutku revidiranih smernic ni natančneje določena vloga odbora za oceno učinka v postopku za oceno učinka; odločno vztraja, naj Komisija razmisli o tem izpustu in naj v novem osnutku revidiranih smernic, preden odgovori Parlamentu, natančneje opredeli postopke, ki se nanašajo na odbor za oceno učinka; vse pobude, ki zahtevajo oceno učinka, bi morale dobiti pozitivno mnenje odbora;

6.      meni, da bi moral odbor nadaljevati svoje delo kot neodvisen organ za oceno kakovosti v okviru Komisije, in zahteva, da se okrepi njegova neodvisnost; predlaga, naj odbor poroča neposredno podpredsedniku Komisije, pristojnemu za boljšo pripravo zakonodaje;

Test za mala in srednja podjetja

7.      opozarja, da je Komisija v pregledu akta za mala podjetja leta 2011 izrazila obžalovanje, ker je le osem držav članic test za mala in srednja podjetja vključilo v nacionalne postopke odločanja; pozdravlja jasno zavezo Komisije iz tega pregleda, da bo ta test še dodatno okrepila; vendar obžaluje, da test kljub tem napovedim ni niti omenjen v osnutku revidiranih smernic za oceno učinka;

8.      vztraja, da bi morali ohraniti teste za mala in srednja podjetja, kot so določeni v prilogi 8 k smernicam, da pobude Komisije ne bi nesorazmerno prizadele ali prikrajšale malih in srednjih podjetij v primerjavi z večjimi podjetji; meni, da bi morali biti namenski testi za mala in srednja podjetja obvezni za zakonodajne predloge, ki zadevajo podjetja;

9.      poudarja, da bi morale ocene učinka v teh primerih vsebovati možnosti, ki bi zagotovile alternativne mehanizme in/ali prožnost za mala in srednja podjetja, da bi ta lažje izpolnila zahteve iz pobude (kot je določeno v prilogi 8.4); v zvezi s tem pozdravlja vnaprejšnjo izključitev mikropodjetij iz področja uporabe zakonodajnega predloga kot možnost, ki je navedena v osnutku revidiranih smerni;

Ustanovitev posvetovalnega organa za boljšo pripravo zakonodaje

10.    pozdravlja delo skupine na visoki ravni za upravno breme in njeno končno poročilo, ki ga je pripravila po naročilu Komisije; opozarja, da je Komisija v zadnjem sporočilu o REFIT (junija 2014) napovedala, da namerava ustanoviti novo skupino na visoki ravni za boljšo pripravo zakonodaje, ki jo bodo sestavljali predstavniki deležnikov in nacionalni strokovnjaki; predlaga, naj bodo pri ustanavljanju takšnega posvetovalnega organa na ravni EU upoštevane najboljše prakse in izkušnje obstoječih organov za boljšo pripravo zakonodaje (Švedska, Češka republika, Nizozemska, Velika Britanija ali Nemčija);

11.    poziva Komisijo, naj čim prej ustanovi takšen posvetovalni organ za boljšo pripravo zakonodaje na visoki ravni, v katerem bodo tako predstavniki deležnikov kot nacionalni strokovnjaki; predlaga, naj ta organ dobi trdna in neodvisna svetovalna pooblastila, ki naj zajemajo oceno upravnega bremena predlogov, stroškov zagotavljanja skladnosti, spoštovanja subsidiarnosti in sorazmernosti ter izbora pravne podlage ter dajanje pobud za boljšo pripravo zakonodaje in spremljanje izvajanja zakonodaje EU na nacionalni ravni; poziva, naj bosta v postopek imenovanja strokovnjakov vključena Parlament in Svet;

12.    poziva Komisijo, naj predloži nov osnutek revidiranih smernic za oceno učinka in ob tem upošteva točke, poudarjene v tej resoluciji, in novo strukturo Komisije, zlasti vlogo novega podpredsednika, pristojnega za boljšo pripravo zakonodaje;

Ocene učinka v Parlamentu

13.    poziva, naj se na ravni Parlamenta, zlasti pa odborov, ocene učinka Komisije obravnavajo sistematično in kar se da zgodaj;

14.    opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o zagotavljanju neodvisnih ocen učinka(1), v kateri poziva k doslednejši uporabi parlamentarne ocene učinka; opozarja, da je oddelek za oceno učinka že na voljo za pripravo ocen; meni, da je so parlamentarne ocene učinka posebej potrebne pred sprejetjem velikih vsebinskih sprememb ali predlogov sprememb k prvotnim predlogom Komisije;

°

°       °

15.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu.

 

 

 

(1)

UL C 380 E, 11.12.2012, str. 31.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov