Процедура : 2014/2967(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0312/2014

Внесени текстове :

B8-0312/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0069

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 152kWORD 72k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и ролята на теста за МСП (2014/2967(RSP))


Ашли Фокс, Саджад Карим, Антия Макинтайър от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и ролята на теста за МСП (2014/2967(RSP))  
B8‑0312/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид неотдавнашната обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и съответния проект на преразгледани насоки за оценка на въздействието,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че оценката на въздействието в качеството на инструмент, прилаган на ранните етапи от разработването на законодателство, е важен елемент на програмата на Комисията за интелигентно регулиране и има за цел да предоставя прозрачна, всеобхватна и балансирана информация за естеството на проблема, който трябва да бъде решен, за добавената стойност на действията на ЕС и за разходите и ползите за всички заинтересовани страни от алтернативните начини на действие;

Б.     като има предвид, че съществуващите насоки за оценка на въздействието предвиждат на Генералния секретариат на Комисията и на Комитета по оценка на въздействието да бъде възложена централна роля по отношение на решението дали за конкретната инициатива е необходима или не оценка на въздействието;

В.     като има предвид, че Комитетът по оценка на въздействието изпълнява важна роля като централно звено за контрол на качеството на оценките на въздействието;

Г.     като има предвид, че правилната и независима оценка на въздействието е от особено значение за малките и средните предприятия (МСП), които често срещат по-големи трудности в сравнение с големите предприятия да се приспособят към нови правни и административни изисквания и които поради своя размер разполагат с по-малък капацитет да предвиждат на ранен етап промените в регулаторната уредба;

Д.     като има предвид, че принципът „Мисли първо за малките предприятия!“ има за цел интересите на МСП да се вземат под внимание още на най-ранните етапи на процеса на определяне на политиките, така че законодателството да бъде по-лесно за прилагане от МСП; като има предвид, че съществува набор от средства за осигуряване на ефективното прилагане на този принцип, в т.ч. подлагане на бъдещите законодателни предложения на тест за МСП;

Е.     като има предвид, че настоящите насоки за оценка на въздействието съдържат конкретни указания под формата на „тест за МСП“, включително за възможните мерки за смекчаване на въздействието; като има предвид, че в проекта на преразгледаните насоки не са включени разпоредби относно теста за МСП;

Обхват

1.      приветства ангажимента на Комисията за редовно преразглеждане на насоките за оценка на въздействието с цел подобряване на процедурите за оценка на въздействието;

2.      изразява обаче загриженост, че в проекта преразгледаните насоки съвсем не са толкова конкретни, колкото съществуващите насоки, по отношение на обхвата на оценките на въздействието и че те оставят значително повече възможности за тълкуване от страна на генералната дирекция, отговаряща за решението дали е необходима или не оценка на въздействието; счита, че съществуващите практики, които предвиждат участието на Комитета по оценка на въздействието и на Генералния секретариат в процеса на вземане на решение, следва да се запазят;

3.      счита, че Комисията, и по целесъобразност нейните агенции, следва да разшири обхвата на прилагания от нея понастоящем подход по отношение на предложенията, за които взема решение, че е необходимо да се изготви оценка на въздействието, така че да се включват делегираните актове и актовете за изпълнение, и по-специално в случаите, когато те могат да окажат значително въздействие;

4.      отбелязва, че в някои случаи обхватът на дадена оценка на въздействието може да не съответства на приетите предложения, когато те са били променени след представянето им за одобрение от колегиума на членовете на Комисията; изисква проектът на преразгледаните насоки да посочва, че оценката на въздействието следва да се актуализира, за да се осигури приемственост между въпросите, за които се отнася тя, и окончателно приетото от Комисията предложение;

Комитет за оценка на въздействието

5.      изразява сериозна загриженост във връзка с факта, че в проекта на преразгледаните насоки ролята на Комитета по оценка на въздействието в процеса на оценка на въздействието не е по-ясно определена; настоява решително, когато изготвя своя отговор до Парламента, Комисията да преразгледа този пропуск и да определи по-ясно свързаните с Комитета по оценка на въздействието процедури в нов проект на преразгледани насоки;

6.      счита, че новите процедури следва да определят по ясен, разбираем и прозрачен начин процеса на предаване, преработка и окончателно одобрение на оценките на въздействието, представяни на Комитета по оценка на въздействието;

7.      изразява отново становището си, че предложенията следва да бъдат приемани от Комисията само ако са придружени от положително становище на Комитета по оценка на въздействието; подчертава факта, че процесът на оценка на въздействието в най-добрия случай е възпрепятстван, ако ли не – какъвто често е случаят – компрометиран, от представянето на предложения, придружени от оценки на въздействието, които не са били одобрени от Комитета за оценка на въздействието;

8.      припомня също така на Комисията отправеното от Парламента искане за укрепване на независимостта на Комитета за оценка на въздействието, и по-специално искането членовете на Комитета за оценка на въздействието да не подлежат на политически контрол или надзор от страна на Комисията;

Тест за МСП

9.      припомня, че при преразглеждането на Законодателния акт за малкия бизнес през 2011 г. Комисията изрази съжаление, че само осем държави членки са включили теста за МСП в своите национални процеси на вземане на решения; приветства ясния ангажимент на Комисията при преразглеждането да укрепи допълнително теста за МСП; изразява съжаление обаче, че в разрез с обявения ангажимент, тестът за МСП дори не се споменава в проекта на преразгледаните насоки за оценка на въздействието;

10.    настоява, че тестът за МСП, както е определен в приложение 8 към насоките, следва да се запази, с цел да се избегне непропорционално или неблагоприятно въздействие върху МСП в сравнение с големите дружества вследствие на инициативи на Комисията;

11.    подчертава, че в такива случаи оценките на въздействието следва да включват възможности за прилагане на алтернативни механизми и/или на гъвкавост с цел да се помогне на МСП да спазят изискванията на съответната инициатива (както е посочено в приложение 8.4); подчертава във връзка с това факта, че презумпцията за изключване от обхвата на ново законодателство, понастоящем предвидена за микропредприятията, следва да бъде разширена и първоначално да включва всички МСП, което впоследствие да бъде променяно, както и когато това бъде счетено за целесъобразно;

Тест за конкурентоспособност

12.    счита, че оценката на въздействието върху конкурентоспособността би следвало да съставлява значителна част от процеса на оценка на въздействието; счита, че проекта на преразгледаните насоки следва да съдържа указания как следва да бъде оценявано въздействието върху конкурентоспособността и по какъв начин да се определя неговото тегло в окончателния анализ; подкрепя установяването и прилагането на презумпция, съобразно която предложенията с отрицателно въздействие върху конкурентоспособността следва да бъдат отхвърляни освен при представянето на доказателство за значителни, количествено неизмерими ползи;

Прилагане и мониторинг

13.    отбелязва, че окончателната форма на даден законодателен акт може да се различава значително от предложението, прието от Комисията; счита, че би било полезно за приетите законодателни актове да се изготвя кратко изложение на очакваните ползи и разходи, което да се актуализира, за да отрази промените в анализа, който съдържа оценката на въздействието, в резултат на измененията, внесени в хода на законодателния процес; счита, че по този начин мониторингът и оценката на въздействието на дадено предложение биха били опростени;

Създаване на консултативен орган за по-добро законотворчество

14.    приветства работата на Групата на високо равнище относно административната тежест и представения от нея окончателен доклад съобразно мандата, възложен от Комисията; припомня намерението на Комисията, посочено в нейното последно съобщение относно Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) от юни 2014 г., да създаде нова група на високо равнище по въпросите на по-доброто законотворчество, която да се състои от представители на заинтересованите страни и от национални експерти;

15.    настоятелно призовава Комисията да създаде във възможно най-кратък срок такъв консултативен орган на високо равнище по въпросите на по-доброто законотворчество, в който да участват както експерти на заинтересованите страни, така и национални експерти; предлага на този орган да се предостави силен и независим консултативен мандат, наред с другото за оценка на регулаторната тежест на предложенията, който следва да включва, без обаче да се свежда само до това, оценката на административната тежест на предложенията и разходите за привеждане в съответствие, спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност и избора на правно основание, както и предлагането на инициативи за по-добро законотворчество и наблюдението на прилагането на законодателството на ЕС на национално равнище; призовава Парламента и Съвета да участват в процедурата за номиниране на експертите;

16.    призовава Комисията да представи нов проект на преразгледаните насоки за оценка на въздействието, като вземе предвид точките, подчертани в настоящата резолюция, и новата структура на Комисията, и по-специално ролята на новия заместник-председател, отговарящ по въпросите на по-доброто законотворчество;

Оценки на въздействието в Парламента

17.    призовава за систематично разглеждане на възможно най-ранен етап на оценките на въздействието на Комисията от страна на Парламента, и по-конкретно на равнището на парламентарните комисии;

18.    припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно гарантиране независимостта на оценките на въздействието(1), в която се призовава за по-последователно използване на изготвените от Парламента оценки на въздействието, инструмент, който вече е на разположение; припомня, че съществуват специален бюджетен ред и специализирани служби с оглед извършването на оценки на въздействието; счита, че изготвянето от Парламента на оценка на въздействието е особено необходимо, когато са направени изменения по същество на първоначалното предложение на Комисията;

°

°       °

19.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1)

OВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 31.

Правна информация - Политика за поверителност