Procedure : 2014/2967(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0312/2014

Indgivne tekster :

B8-0312/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0069

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 140kWORD 58k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om revision af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyse og SMV-testens rolle (2014/2967(RSP))


Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om revision af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser og SMV-testens rolle (2014/2967(RSP))  
B8‑0312/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til den offentlige høring, der for nylig fandt sted om revisionen af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser og det dertil knyttede udkast til reviderede retningslinjer for konsekvensanalyser,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at konsekvensanalyser spiller en central rolle i Kommissionens dagsorden for intelligent regulering som et værktøj på et tidligt stadie, når lovgivningen bliver udviklet, med det formål at levere gennemsigtig, omfattende og afbalanceret dokumentation for arten af det problem, der skal løses, merværdien af EU’s indsats og omkostningerne og fordelene ved alternative handlemuligheder for alle berørte parter;

B.     der henviser til, at de eksisterende retningslinjer for konsekvensanalyse tillægger Kommissionens generalsekretariat og Udvalget for Konsekvensanalyse en central rolle, for så vidt angår beslutningen om, hvorvidt en konsekvensanalyse er nødvendig for et givent initiativ;

C.     der henviser til, at Udvalget for Konsekvensanalyse spiller en betydningsfuld rolle som et centralt led for kvalitetskontrol af konsekvensanalyser;

D.     der henviser til, at en reelt uafhængig konsekvensanalyse er af særlig relevans for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der ofte støder på større vanskeligheder end store virksomheder i forbindelse med tilpasning til nye retlige og administrative forskrifter og som på grund af deres størrelse er ringere stillet, for så vidt angår at kunne foregribe lovgivningsmæssige ændringer på et tidligt tidspunkt;

E.     der henviser til, at "tænk småt først"-princippet sigter mod at inddrage SMV'ers interesser i de tidligste stadier af politikudformningen, således at lovgivningen bliver mere SMV-venlig; der henviser til, at en række forskellige redskaber står til rådighed til at sikre virkningsfuld implementering af dette princip, herunder anvendelse af SMV-testen på kommende lovforslag;

F.     der henviser til, at de gældende retningslinjer for konsekvensanalyser indeholder specifik vejledning i form af en SMV-test, herunder eventuelle afbødende foranstaltninger; der henviser til, at udkastet til reviderede retningslinjer ikke indeholder nogen bestemmelser om SMV-testen;

Anvendelsesområde

1.      bifalder Kommissionens vilje til at foretage en regelmæssig gennemgang af retningslinjerne for konsekvensanalyser med sigte på at forbedre procedurerne for konsekvensanalyse;

2.      er imidlertid bekymret over, at udkastet til reviderede retningslinjer er langt mindre specifikt end de eksisterende retningslinjer, for så vidt angår anvendelsesområdet for konsekvensanalyser, og over, at de åbner væsentligt større mulighed for fortolkning i det ansvarlige generaldirektorat med hensyn til beslutningen om, hvorvidt en konsekvensanalyse er nødvendig; er af den opfattelse, at den eksisterende praksis, som inddrager Udvalget for Konsekvensanalyse og Generalsekretariatet i beslutningsprocessen, bør fastholdes;

3.      mener, at Kommissionen og dens agenturer, hvor det er relevant, bør udvide sin eksisterende tilgang til forslag, som opfylder betingelserne for konsekvensanalyse til også at omfatte delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, navnlig hvis disse kan have betydelige konsekvenser;

4.      bemærker, at anvendelsesområdet for en konsekvensanalyse i visse tilfælde muligvis ikke svarer til de vedtagne forslag, hvis disse ændres, når de forelægges for kommissærkollegiet til godkendelse; anmoder om, at det i udkastet til reviderede retningslinjer angives, at konsekvensanalysen bør opdateres for at sikre, at der er sammenhæng mellem de deri behandlede spørgsmål og det forslag, der i sidste ende vedtages af Kommissionen;

Udvalget for Konsekvensanalyse (IAB)

5.      udtrykker dyb bekymring over, at Udvalget for Konsekvensanalyses rolle i konsekvensanalyseprocessen ikke er bedre afgrænset i udkastet til reviderede retningslinjer; insisterer kraftigt på, at Kommissionen genovervejer denne udeladelse og udstikker procedurerne for Udvalget for Konsekvensanalyse i en ny serie af udkast til reviderede retningslinjer, når den svarer Parlamentet;

6.      mener, at sådanne nye procedurer på en klar, forståelig og gennemskuelig måde bør fastsætte processen for indsendelse, revision og endelige godkendelse af konsekvensanalyser, der forelægges Udvalget for Konsekvensanalyse;

7.      gentager sit synspunkt om, at forslag ikke bør vedtages af Kommissionen, medmindre de har fået en positiv udtalelse fra Udvalget for Konsekvensanalyse; understreger, at konsekvensanalyseprocessen i bedste fald undermineres, hvis ikke - som det ofte er tilfældet - bringes i miskredit ved fremlæggelse af forslag ledsaget af konsekvensanalyser, som ikke er godkendt af Udvalget for Konsekvensanalyse;

8.      minder endvidere Kommissionen om, at Parlamentets anmodning om, at Udvalget for Konsekvensanalyses uafhængighed styrkes, og navnlig at medlemmer af Udvalget for Konsekvensanalyse ikke underlægges politisk kontrol eller tilsyn af Kommissionen;

SMV-test

9.      minder om, at Kommissionen i sin gennemgang i 2011 af Small Business Act fandt det beklageligt, at kun otte medlemsstater havde indarbejdet SMV-testen i deres nationale beslutningsprocedurer; bifalder, at Kommissionen i denne gennemgang har givet klart tilsagn om en yderligere styrkelse af SMV-testen; beklager imidlertid dybt, at SMV-testen til trods for disse udmeldinger end ikke er nævnt i udkastet til reviderede retningslinjer for konsekvensanalyser;

10.    fastholder, at SMV-testen, jf. bilag 8 til retningslinjerne, bør bevares for at undgå, at SMV'er rammes uforholdsmæssigt hårdt af Kommissionens initiativer eller stilles urimeligt dårligt i forhold til store virksomheder;

11.    understreger, at konsekvensanalyser i sådanne tilfælde bør indeholde valgmuligheder, der omfatter alternative mekanismer og/eller tilbyder fleksibilitet for at hjælpe SMV'erne med at efterleve initiativet (jf. bilag 8.4); understreger i denne forbindelse, at formodningen om udelukkelse fra anvendelsesområdet for ny lovgivning, der på nuværende tidspunkt er planlagt for mikrovirksomheder bør udvides til at omfatte alle SMV'er som en udgangsstilling, der skal afkræftes ved bevis, og hvis det er relevant;

Konkurrenceevnetest

12.    mener, at vurderingen af indvirkninger på konkurrenceevnen bør udgøre en væsentlig del af konsekvensanalyseprocessen; mener, udkastet til reviderede retningslinjer bør indeholde en retningslinje om, hvordan virkninger for konkurrenceevnen bør vurderes og vejes i sidste ende; understøtter en stående formodning om, at forslag med negativ indvirkning på konkurrenceevnen bør afvises, medmindre beviser, der understøtter væsentlige ikke-kvantificérbare fordele, forelægges;

Ansøgning og overvågning

13.    bemærker, at den endelige version af en retsakt kan afvige betydeligt fra forslaget vedtaget af Kommissionen; mener, at det vil være nyttigt, at en oversigt over de anslåede fordele og omkostninger forberedes til vedtagne lovgivningsmæssige retsakter, og at den opdateres for at afspejle ændringer i forhold til analysen i konsekvensanalysen som følge af ændringer foretaget i løbet af lovgivningsprocessen; mener, at overvågning og vurdering af et forslags virkninger vil blive forenklet ved en sådan øvelse;

Etablering af et rådgivende organ for bedre regulering

14.    bifalder arbejdet og den endelige rapport fra gruppen på højt plan vedrørende administrative byrder, som er bemyndiget af Kommissionen; minder om Kommissionens hensigt, som det fremgår af dens seneste meddelelse om målrettet og effektiv regulering (juni 2014), at oprette en ny gruppe på højt plan om bedre regulering, sammensat af repræsentanter for interessenter og nationale eksperter;

15.    opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at etablere sådan et rådgivende organ på højt niveau om bedre regulering, der både involverer ekspertise fra interessenter og nationale eksperter; foreslår, at dette organ får et stærkt og uafhængigt mandat, bl.a. med vurdering af forslagenes regelbyrder, herunder, men ikke begrænset til, omkostningerne ved overholdelse, respekt for subsidiaritet og proportionalitet og valg af retsgrundlag og foreslå initiativer til en bedre regulering samt overvåge gennemførelsen af EU’s lovgivning på nationalt plan; opfordrer Parlamentet og Rådet til at blive inddraget i ekspertnomineringsproceduren;

16.    opfordrer Kommissionen til at fremsætte nye forslag til reviderede retningslinjer for konsekvensanalyser under hensyntagen til de punkter, som denne beslutning fremhæver, og til den struktur, som Kommissionen fornylig har indført, navnlig den nye næstformand med ansvar for bedre regulerings rolle.

Konsekvensanalyser i Parlamentet

17.    opfordrer til, at Kommissionens konsekvensanalyser underkastes systematisk kontrol i Parlamentet så tidligt som muligt, navnlig på udvalgsniveau;

18.    minder om sin beslutning af 8. juni 2011 om at sikre uafhængige konsekvensanalyser(1), som opfordrede til en mere konsekvent anvendelse af den parlamentariske konsekvensanalyse, et instrument, der allerede er til rådighed; erindrer, at der står en specifik budgetpost og dedikerede tjenester til rådighed for at dække udførelsen af konsekvensanalyser; mener, at brug af en parlamentarisk konsekvensanalyse er særlig nødvendig, når der indføres væsentlige ændringer af Kommissionens oprindelige forslag.

°

°       °

19.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

 

(1)

EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 31.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik