Διαδικασία : 2014/2967(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0312/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0312/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0069

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 155kWORD 71k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ» (2014/2967(RSP))


Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ» (2014/2967(RSP))  
B8‑0312/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων και το αντίστοιχο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση επιπτώσεων,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων (ΕΕ), ως εργαλείο σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο της διαμόρφωσης νομοθεσίας, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο θεματολόγιο έξυπνης νομοθεσίας της Επιτροπής με σκοπό την εξασφάλιση διαφανών, συνεκτικών και ισόρροπων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη φύση του προς αντιμετώπιση προβλήματος, την προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ και το κόστος και τα οφέλη των εναλλακτικών επιλογών δράσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ προβλέπουν την ανάθεση κεντρικού ρόλου στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής και στην Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ) σε σχέση με την απόφαση για το κατά πόσον απαιτείται ή όχι ΕΕ για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως κεντρικό όργανο ποιοτικού ελέγχου για τις ΕΕ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ορθή και ανεξάρτητη ΕΕ έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ό, τι οι μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες νομικές και διοικητικές απαιτήσεις και, λόγω μεγέθους, είναι λιγότερο ικανές να προβλέψουν τις ρυθμιστικές αλλαγές σε πρώιμο στάδιο·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» είναι να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ ήδη στα αρχικά στάδια της χάραξης πολιτικής προκειμένου η νομοθεσία να είναι περισσότερο φιλική προς τις ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα φάσμα εργαλείων για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής, στα οποία περιλαμβάνεται η εφαρμογή ενός «τεστ ΜΜΕ» στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ προβλέπουν ειδική καθοδήγηση υπό τη μορφή «τεστ ΜΜΕ», μεταξύ άλλων για τα ενδεχόμενα μέτρα μετριασμού· και ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για «τεστ ΜΜΕ»·

Πεδίο εφαρμογής

1.      χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να επανεξετάζει τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών ΕΕ·

2.      εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών είναι πολύ λιγότερο συγκεκριμένο, σε σχέση με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ΕΕ και διότι αφήνει σημαντικά περιθώρια ερμηνείας στην αρμόδια γενική διεύθυνση όσον αφορά την απόφαση για το κατά πόσον απαιτείται ή όχι ΕΕ· φρονεί ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες πρακτικές όσον αφορά τη συμμετοχή της ΕΕΕ και της Γενικής Γραμματείας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3.      θεωρεί ότι η Επιτροπή, και ενδεχομένως οι οργανισμοί της, πρέπει να διευρύνουν την υφιστάμενη προσέγγισή τους όσον αφορά τις προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για ΕΕ, προκειμένου να συμπεριληφθούν κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, ιδίως στις περιπτώσεις που οι πράξεις αυτές ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις·

4.      επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής μιας ΕΕ μπορεί να μην αντιστοιχεί στις εγκριθείσες προτάσεις σε περίπτωση που αυτές έχουν τροποποιηθεί μετά την υποβολή τους προς έγκριση στο Σώμα των Επιτρόπων· ζητεί να δηλώνεται στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικαιροποιείται ώστε να υπάρχει ακολουθία μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται στην ΕΕ και κάθε πρότασης που εγκρίνεται τελικά από την Επιτροπή·

Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ)

5.      εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών δεν προσδιορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον ρόλο της ΕΕΕ στη διαδικασία ΕΕ· προτρέπει έντονα την Επιτροπή να επανεξετάσει την παράλειψη αυτή και να διατυπώσει, στην απάντησή της στο Κοινοβούλιο, με μεγαλύτερη σαφήνεια τις διαδικασίες που αφορούν την ΕΕΕ σε μια νέα δέσμη προτάσεων αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών·

6.      θεωρεί ότι οι νέες αυτές διαδικασίες πρέπει να καθορίζουν κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και διαφανή τη μέθοδο υποβολής, αναθεώρησης και τελικής έγκρισης των ΕΕ που κατατίθενται στην ΕΕΕ·

7.      επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει μόνο προτάσεις που συνοδεύονται από θετική γνωμοδότηση της ΕΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διαδικασία ΕΕ, στην καλύτερη περίπτωση, υπονομεύεται, όταν – όπως συχνά συμβαίνει – δεν δυσφημείται, κάθε φορά που υποβάλλονται προτάσεις συνοδευόμενες από ΕΕ οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από την ΕΕΕ·

8.      υπενθυμίζει περαιτέρω στην Επιτροπή το αίτημα του Κοινοβουλίου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της ΕΕΕ, και ειδικότερα να μην υπόκεινται τα μέλη της ΕΕΕ στον πολιτικό έλεγχο ή στην εποπτεία της Επιτροπής·

Τεστ ΜΜΕ

9.      υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της Small Business Act, το 2011, η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι μόνο οκτώ κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει το «τεστ ΜΜΕ» στην εθνική τους διαδικασία λήψης αποφάσεων· χαιρετίζει τη σαφή δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης για περαιτέρω ενίσχυση του «τεστ ΜΜΕ»· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, διότι, παρά τις εξαγγελίες αυτές, το «τεστ ΜΜΕ» ούτε καν αναφέρεται στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών ΕΕ·

10.    εμμένει στην άποψη ότι το «τεστ ΜΜΕ», όπως ορίζεται στο παράρτημα 8 των κατευθυντήριων γραμμών, θα πρέπει να διατηρηθεί, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να επηρεάσουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής ή να τις φέρουν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις·

11.    τονίζει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει επιλογές για εναλλακτικούς μηχανισμούς και/ή ευελιξία προκειμένου να βοηθά τις ΜΜΕ να συμμορφωθούν με την πρωτοβουλία (όπως προβλέπεται στο παράρτημα 8.4)· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το τεκμήριο εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας το οποίο ισχύει σήμερα για τις μικροεπιχειρήσεις πρέπει κατ’ αρχήν να επεκταθεί σε όλες τις ΜΜΕ, με δυνατότητα αντίκρουσης αυτού βάσει αποδεικτικών στοιχείων·

Τεστ ανταγωνιστικότητας

12.    φρονεί ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας ΕΕ· θεωρεί ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών πρέπει να περιέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να εκτιμώνται και να σταθμίζονται στην τελική ανάλυση οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα· υποστηρίζει ένα γενικώς ισχύον τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο πρέπει να απορρίπτονται οι προτάσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, εκτός εάν προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών μη μετρήσιμων οφελών.

Εφαρμογή και παρακολούθηση

13.    επισημαίνει ότι η τελική μορφή μιας νομοθετικής πράξης ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από την πρόταση που ενέκρινε η Επιτροπή· φρονεί ότι θα ήταν χρήσιμο να καταρτίζεται μια συνοπτική ανάλυση του αναμενόμενου οφέλους και κόστους για τις εγκρινόμενες νομοθετικές πράξεις, η οποία θα επικαιροποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με την ανάλυση που περιέχεται στην ΕΕ και που υπήρξαν αποτέλεσμα των τροποποιήσεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας· θεωρεί ότι η παρακολούθηση και η εκτίμηση των επιπτώσεων μιας πρότασης θα απλοποιηθούν από μια τέτοια πρακτική·

Συγκρότηση συμβουλευτικού οργάνου για τη βελτίωση της νομοθεσίας

14.    χαιρετίζει το έργο και την τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για το διοικητικό φόρτο, η οποία έλαβε εντολή από την Επιτροπή· υπενθυμίζει την πρόθεση της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη ανακοίνωσή της για το πρόγραμμα REFIT (Ιούνιος 2014), να προχωρήσει στη συγκρότηση μιας νέας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών και εθνικούς εμπειρογνώμονες·

15.    καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει το συντομότερο δυνατόν ένα τέτοιο συμβουλευτικό όργανο υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, το οποίο θα συγκεντρώνει την εμπειρογνωμοσύνη των ενδιαφερομένων μερών και εθνικούς εμπειρογνώμονες· προτείνει να δοθεί στο όργανο αυτό ισχυρή και ανεξάρτητη συμβουλευτική εντολή, όσον αφορά μεταξύ άλλων την αξιολόγηση του ρυθμιστικού φόρτου που συνεπάγονται οι προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης και όχι μόνον αυτών, τη τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και την επιλογή νομικής βάσης, καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο· ζητεί στη διαδικασία διορισμού εμπειρογνωμόνων να συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

16.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών ΕΕ, που θα λαμβάνει υπόψη τα σημεία που επισημαίνονται στο παρόν ψήφισμα καθώς και τη νέα διάρθρωση της Επιτροπής, και ειδικότερα τον ρόλο του νέου Αντιπροέδρου που είναι επιφορτισμένος με τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Εκτιμήσεις επιπτώσεων στο Κοινοβούλιο

17.    ζητεί από το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα από τις επιτροπές του, να εξετάζουν κατά τρόπο συστηματικό και όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τις ΕΕ της Επιτροπής·

18.    υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων(1), στο οποίο ζητεί μια πιο συνεκτική χρήση των εκτιμήσεων επιπτώσεων του Κοινοβουλίου, ένα εργαλείο που είναι ήδη διαθέσιμο· υπενθυμίζει ότι υφίστανται μια ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό και ειδικές υπηρεσίες για τη διεξαγωγή ΕΕ· θεωρεί ότι η προσφυγή σε κοινοβουλευτική εκτίμηση των επιπτώσεων είναι ιδιαιτέρως αναγκαία εάν έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της Επιτροπής·

°

°       °

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1)

ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου