Menettely : 2014/2967(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0312/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0312/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0069

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 132kWORD 58k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja pk-yritystestin roolista (2014/2967(RSP))


Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja pk-yritystestin roolista (2014/2967(RSP))  
B8‑0312/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon äskettäisen julkisen kuulemisen komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja vaikutustenarvioinnin tarkistetuista suuntaviivoista laaditun vastaavan luonnoksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että vaikutustenarvioinneilla on lainsäädäntöä kehitettäessä tärkeä varhaisen vaiheen välineen rooli komission järkevän sääntelyn ohjelmassa ja että sen tarkoituksena on tuottaa avointa, kattavaa ja tasapuolista aineistoa käsiteltävän ongelman luonteesta, EU:n toiminnan lisäarvosta sekä vaihtoehtoisten toimintatapojen kustannuksista ja hyödyistä kaikille sidosryhmille;

B.     toteaa, että nykyisissä vaikutustenarvioinnin suuntaviivoissa annetaan keskeinen rooli komission pääsihteeristölle ja vaikutustenarviointilautakunnalle tietyn aloitteen vaikutustenarvioinnin tarpeellisuudesta päätettäessä;

C.     toteaa, että vaikutustenarviointilautakunnalla on merkittävä rooli vaikutustenarviointien keskeisenä laadunvalvontapisteenä;

D.     toteaa, että asianmukainen ja riippumaton vaikutustenarviointi on erityisen tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), joilla on usein suurempia vaikeuksia sopeutua uusiin lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin vaatimuksiin kuin suurilla yrityksillä ja jotka pystyvät kokonsa vuoksi ennakoimaan huonommin sääntelymuutoksia varhaisessa vaiheessa;

E.     toteaa, että ”pienet ensin” -periaatteen tarkoituksena on ottaa pk-yritysten edut huomioon politiikan suunnittelun varhaisessa vaiheessa, jotta lainsäädännöstä tulee entistä suotuisampaa pk-yritysten kannalta; toteaa, että käytettävissä on useita välineitä, joilla voidaan varmistaa periaatteen tehokas täytäntöönpano, mukaan luettuna pk-yritystestin käyttöön ottaminen tulevissa lainsäädäntöehdotuksissa;

F.     toteaa, että nykyisissä vaikutustenarvioinnin suuntaviivoissa annetaan erityisohjausta ”pk-yritystestin” muodossa myös mahdollisista lieventävistä toimenpiteistä; toteaa, että tarkistettujen suuntaviivojen luonnokseen ei sisälly minkäänlaisia pk-yritystestiä koskevia määräyksiä;

Soveltamisala

1.      suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen tarkistaa säännöllisesti vaikutustenarvioinnin suuntaviivoja vaikutustenarviointimenettelyjen tarkistamiseksi;

2.      on kuitenkin huolestunut siitä, että tarkistettujen suuntaviivojen luonnos on vaikutustenarviointien soveltamisalan osalta huomattavasti epätäsmällisempi kuin nykyiset suuntaviivat ja että se jättää asiasta vastaavalle pääosastolle huomattavasti enemmän tulkinnanvaraa vaikutustenarvioinnin tarpeellisuudesta päätettäessä; katsoo, että olisi säilytettävä nykyiset käytännöt, joiden mukaisesti vaikutustenarviointilautakunta ja pääsihteeristö osallistuvat päätöksentekoon;

 

3.      katsoo, että komission ja sen virastojen olisi tarvittaessa laajennettava nykyistä lähestymistapaansa ehdotuksiin, joista voidaan tehdä vaikutustenarviointi, jotta niihin voidaan sisällyttää delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä erityisesti silloin, kun niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia;

 

4.      panee merkille, että vaikutustenarvioinnin soveltamisala ei joissakin tapauksissa vastaa hyväksyttyjä ehdotuksia, kun niitä muutetaan sen jälkeen, kun komission kollegio on toimittanut ne hyväksyttäviksi; pyytää, että tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa todetaan, että vaikutustenarviointi olisi saatettava ajan tasalle, jotta varmistetaan siinä käsiteltyjen asioiden ja kaikkien komission lopullisesti hyväksymien ehdotusten välinen jatkuvuus;

Vaikutustenarviointilautakunta

5.      ilmaisee vakavan huolensa siitä, että vaikutustenarviointiprosessiin liittyvää vaikutustenarviointilautakunnan roolia ei ole määritelty selvemmin tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa; vaatii painokkaasti, että komissio arvioi uudelleen tätä puutetta ja että se vahvistaa entistä selvemmin vaikutustenarviointilautakuntaan liittyvät menettelyt uusien tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa, kun se vastaa parlamentille;

6.      katsoo, että tällaisista uusista menettelyistä olisi muodostettava selvällä, ymmärrettävällä ja avoimella tavalla vaikutustenarviointilautakunnalle esitettyjen vaikutustenarviointien toimittamista, tarkistamista ja lopullista hyväksymistä koskeva prosessi;

7.      toistaa kantansa siitä, että komission ei pitäisi hyväksyä ehdotuksia, joista vaikutustenarviointilautakunta ei ole antanut puoltavaa lausuntoa; korostaa, että vaikutustenarviointiprosessi vähintäänkin vaarantuu ellei se peräti menetä uskottavuuttaan – kuten usein on asian laita – kun esitetään ehdotuksia, joista on tehty vaikutustenarviointi, jota vaikutustenarviointilautakunta ei ole hyväksynyt;

8.      muistuttaa komissiota lisäksi siitä, että parlamentti on pyytänyt vaikutustenarviointilautakunnan riippumattomuuden lisäämistä ja erityisesti sitä, että vaikutustenarviointilautakunnan jäseniä ei alisteta poliittisen valvonnan tai komission valvonnan alaisuuteen;

Pk-yritystesti

9.      palauttaa mieliin, että vuonna 2011 suorittamansa Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelun yhteydessä komissio piti valitettavana, että ainoastaan kahdeksan jäsenvaltiota oli sisällyttänyt pk-yritystestin kansallisiin päätöksentekoprosesseihinsa; suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio sitoutui kyseisessä uudelleentarkastelussa selvästi vahvistamaan entisestään pk-yritystestiä; pitää kuitenkin valitettavana, että näiden ilmoitusten vastaisesti pk-yritystestiä ei edes mainita vaikutustenarviointia koskevien tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa;

10.    vaatii, että suuntaviivojen liitteessä 8 vahvistettu pk-yritystesti säilytetään, jotta vältetään se, että komission aloitteet vaikuttavat suhteettomasti pk-yrityksiin tai saattavat ne epäedulliseen asemaan suuriin yrityksiin verrattuna;

11.    korostaa, että tällaisissa tapauksissa vaikutustenarviointeihin olisi sisällytettävä vaihtoehtoisten mekanismien ja/tai joustojen mahdollisuus, joilla autetaan pk-yrityksiä aloitteen täytäntöönpanossa (liitteen 8 kohdassa 4 tarkoitetulla tavalla); korostaa tässä yhteydessä, että olettama, jonka mukaan mikroyritykset jätetään uuden lainsäädännön soveltamisen ulkopuolelle, olisi laajennettava kattamaan lähtökohtaisesti kaikki pk-yritykset edellyttäen, että se voidaan tarpeen vaatiessa kumota vastakkaisella näytöllä;

Kilpailukykytesti

12.    katsoo, että kilpailukykyyn kohdistuvan vaikutuksen arvioinnin olisi oltava merkittävä osa vaikutustenarviointiprosessia; katsoo, että tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksen olisi sisällettävä ohjeet siitä, miten kilpailukykyyn kohdistuvia vaikutuksia olisi arvioitava ja painotettava lopullisessa analyysissa; kannattaa olettamaa, jonka mukaan kilpailukykyyn kielteisesti vaikuttavat ehdotukset olisi hylättävä, ellei esitetä todisteita sellaisten merkittävien etujen tueksi, joita on mahdoton määrittää;

 

Soveltaminen ja valvonta

13.    toteaa, että säädöksen lopullinen muoto voi poiketa merkittävästi komission hyväksymästä ehdotuksesta; katsoo, että olisi hyödyllistä laatia yhteenveto hyväksyttyjen säädösten arvioiduista hyödyistä ja kustannuksista ja saattaa se ajan tasalle, jotta se kuvastaa vaikutustenarviointiin sisältyvästä analyysista johtuvia muutoksia lainsäädäntöprosessin aikana tehtyjen tarkistusten tuloksena; katsoo, että ehdotuksen vaikutuksen valvontaa ja arviointia yksinkertaistettaisiin tällaisen toiminnan avulla;

Parempaa sääntelyä käsittelevän neuvoa-antavan elimen perustaminen

14.    suhtautuu myönteisesti komission valtuuttaman hallinnollista rasitusta käsitelleen korkean tason työryhmän työhön ja loppuraporttiin; muistuttaa komission aikomuksesta perustaa parempaa sääntelyä käsittelevä uusi korkean tason työryhmä, joka koostuisi sidosryhmien edustajista ja kansallisista asiantuntijoista, kuten sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevasta ohjelmasta (REFIT) annetussa komission viimeisimmässä tiedonannossa (kesäkuu 2014) esitetään;

15.    kehottaa komissiota perustamaan mahdollisimman pian tällaisen parempaa sääntelyä käsittelevän neuvoa-antavan korkean tason elimen, johon kuuluisi sidosryhmien asiantuntijoita ja kansallisia asiantuntijoita; ehdottaa tälle elimelle vahvaa ja riippumatonta neuvontaa koskevaa toimeksiantoa, joka koskee muun muassa ehdotusten sääntelyrasituksen arviointia, mukaan luettuina hallinnollisen rasituksen sekä säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen sekä oikeusperustan valinnan arviointi rajoittumatta kuitenkaan siihen, ja parempaa sääntelyä koskevien aloitteiden esittäminen sekä EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon seuranta kansallisella tasolla; kehottaa ottamaan parlamentin ja neuvoston mukaan asiantuntijoiden nimitysmenettelyyn;

16.    kehottaa komissiota toimittamaan vaikutustenarvioinnin tarkistetuista suuntaviivoista laaditun uuden luonnoksen, jossa otetaan huomioon tässä päätöslauselmassa korostetut seikat ja hiljattain esitelty komission rakenne, erityisesti paremmasta sääntelystä vastaavan uuden varapuheenjohtajan rooli;

Vaikutustenarvioinnit parlamentissa

17.    edellyttää komission vaikutustenarvioinnin järjestelmällistä ja mahdollisimman aikaista käsittelyä parlamentissa ja etenkin valiokunnissa;

18.    palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman riippumattoman vaikutustenarvioinnin takaamisesta(1), jossa kehotettiin hyödyntämään johdonmukaisemmin jo käytössä olevia välineitä parlamentin oman vaikutustenarvioinnin toteuttamiseksi; palauttaa mieliin, että erityinen budjettikohta ja erityispalvelut ovat käytettävissä vaikutustenarviointien suorittamiseksi; pitää parlamentin tekemään vaikutustenarviointiin turvautumista erityisen tärkeänä, kun alkuperäiseen komission ehdotukseen on tehty mittavia muutoksia;

°

°       °

19.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

 

(1)

EUVL C 380E, 11.12.2012, s. 31.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö