Eljárás : 2014/2967(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0312/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0312/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0069

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 148kWORD 69k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról és a kkv-teszt szerepéről (2014/2967(RSP))


Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre az ECR képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról és a kkv-teszt szerepéről (2014/2967(RSP))  
B8‑0312/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatával foglalkozó, a közelmúltban megrendezett nyilvános konzultációra és a felülvizsgált hatásvizsgálati útmutató ennek eredményeként létrejött tervezetére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a hatásvizsgálat – a jogalkotás korai szakaszában alkalmazott eszközként – kulcsszerepet játszik a Bizottság intelligens szabályozási programjában, és arra szolgál, hogy átlátható, átfogó és kiegyensúlyozott bizonyítékot nyújtson a megoldandó probléma jellegéről, az uniós fellépés hozzáadott értékéről, valamint az alternatív megoldások valamennyi érintett fél számára jelentkező költségeiről és hasznáról;

B.     mivel a jelenlegi hatásvizsgálati útmutató kiemelt szerepet biztosít a Bizottság Főtitkárságának és a Hatásvizsgálati Testületnek annak elhatározása tekintetében, hogy az adott kezdeményezés esetén szükség van-e hatásvizsgálatra;

C.     mivel a Hatásvizsgálati Testület a hatásvizsgálatok központi minőségellenőrző pontjaként jelentős szerepet tölt be;

D.     mivel a megfelelő és független hatásvizsgálat különösen fontos a kis- és középvállalkozások (kkv-k) esetében, amelyek számára gyakran nagyobb nehézségekkel jár az új jogi és adminisztratív követelményeknek való megfelelés, mint a nagyvállalatok számára, és amelyek méretüknél fogva kevésbé tudnak előzetesen felkészülni a szabályozási változásokra;

E.     mivel a „gondolkozz először kicsiben” elv célja a kkv-k érdekeinek a politikaformálás kezdeti szakaszaiban való figyelembevétele, a jogalkotás kkv-barát jellegének növelése érdekében; mivel számos eszköz áll rendelkezésre az elv hatékony végrehajtásának biztosítására, beleértve a kkv-teszt alkalmazását a soron következő jogalkotási javaslatok esetében;

F.     mivel a jelenlegi hatásvizsgálati útmutató egy „kkv-teszt” formájában konkrét iránymutatást nyújt, többek között a lehetséges enyhítő intézkedések tekintetében is; mivel a felülvizsgált útmutató tervezete semmilyen rendelkezést sem tartalmaz a kkv-tesztre vonatkozóan;

Hatókör

1.      üdvözli, hogy a Bizottság elkötelezett a hatásvizsgálati útmutató rendszeres felülvizsgálata mellett a hatásvizsgálati eljárások javítása érdekében;

2.      aggodalmát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy a felülvizsgált útmutató tervezete a jelenlegi útmutatónál sokkal kevésbé konkrétan határozza meg a hatásvizsgálatok hatókörét, és lényegesen nagyobb mozgásteret biztosít az illetékes főigazgatóság számára annak értelmezésében, hogy szükség van-e hatásvizsgálatra; úgy véli, hogy fenn kellene tartani a jelenlegi gyakorlatot, amelynek megfelelően a Hatásvizsgálati Testület és a Főtitkárság részt vesz a döntéshozatalban;

3.      úgy véli, hogy a Bizottságnak és adott esetben ügynökségeinek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és a végrehajtási aktusokra is ki kellene terjeszteniük a hatásvizsgálatot igénylő javaslatok körét, különösen akkor, ha ezen aktusok jelentős hatással járhatnak;

4.      megjegyzi, hogy a hatásvizsgálatok hatóköre esetenként nem felel meg az elfogadott javaslatoknak, amennyiben azokat a biztosi testület általi jóváhagyásra való benyújtást követően módosítják; kéri, hogy a felülvizsgált útmutató írja elő a hatásvizsgálatok naprakésszé tételét a bennük tárgyalt kérdések és a Bizottság által végül elfogadott javaslat közötti folytonosság biztosítása érdekében;

Hatásvizsgálati Testület

5.      mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a felülvizsgált útmutató tervezete nem határozza meg egyértelműbben a Hatásvizsgálati Testület hatásvizsgálati eljárásban betöltött szerepét; határozottan kitart amellett, hogy a Bizottság gondolja át ezt a mulasztást, és a Parlamentnek szóló válaszának elkészítésekor az útmutató felülvizsgálatának újabb tervezetében egyértelműbben határozza meg a Hatásvizsgálati Testülethez kapcsolódó eljárásokat;

6.      véleménye szerint az új eljárásoknak világosan, érthetően és átlátható módon meg kell határozniuk a Hatásvizsgálati Testület elé kerülő hatásvizsgálatok benyújtásának, felülvizsgálatának és végleges jóváhagyásának folyamatát;

7.      ismételten hangot ad azon véleményének, hogy a Bizottságnak csak olyan javaslatokat szabadna elfogadnia, amelyeket a Hatásvizsgálati Testület pozitív véleménye kísér; hangsúlyozza, hogy a hatásvizsgálati eljárást legjobb esetben is veszélyezteti, sőt – amint az számos esetben előfordul – az eljárás hitelét kétségessé teszi az olyan hatásvizsgálatokkal kísért javaslatok előterjesztése, amelyeket a Hatásvizsgálati Testület nem hagyott jóvá;

8.      emlékezteti a Bizottságot a Parlament azon kérésére, hogy a Hatásvizsgálati Testület függetlenségét erősítsék meg, és különösen arra, hogy a Hatásvizsgálati Testület tagjai ne álljanak a Bizottság politikai ellenőrzése vagy felügyelete alatt;

Kkv-teszt

9.      emlékeztet rá, hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag 2011-es felülvizsgálatakor a Bizottság sajnálatosnak tartotta, hogy csak nyolc tagállam épített be a kkv-tesztet a nemzeti döntéshozatali eljárásaiba; üdvözli, hogy a felülvizsgálat során a Bizottság egyértelműen elkötelezte magát a kkv-teszt megerősítése mellett; sajnálja ugyanakkor, hogy e kijelentések ellenére a felülvizsgált hatásvizsgálati útmutató tervezete még csak nem is említi a kkv-teszteket;

10.    kitart amellett, hogy az útmutató 8. mellékletében meghatározott kkv-tesztet meg kell őrizni annak elkerülése érdekében, hogy a Bizottság kezdeményezései ne gyakoroljanak aránytalanul nagy hatást a kkv-kre a nagyvállalatokhoz képest, és ne érintsék hátrányosan azokat;

11.    hangsúlyozza, hogy ilyen esetekben a hatásvizsgálatnak alternatív mechanizmusokat és/vagy rugalmassági lehetőségeket kellene javasolnia, segítve a kkv-ket a kezdeményezésnek való megfelelésben (a 8.4. mellékletnek megfelelően); ezzel összefüggésben kiemeli, hogy az új jogszabályok hatálya alóli kizárás vélelmét – melyet jelenleg a mikrovállalkozásokra irányoznak elő – kiindulási pontként ki kellene terjeszteni az összes kkv-ra, és adott esetben a megfelelő bizonyítékok alapján lehetne megdönthetővé tenni;

Versenyképességi teszt

12.    úgy véli, hogy a versenyképességre gyakorolt hatás értékelésének a hatásvizsgálati eljárás lényeges részét kellene képeznie; úgy gondolja, hogy a felülvizsgált útmutató tervezetének iránymutatást kellene nyújtania a versenyképességre gyakorolt hatás értékelésének és végleges elemzés során való súlyozásának módjával kapcsolatban; támogat egy olyan állandó vélelmet, hogy jelentős, nem mérhető jótékony hatásra vonatkozó bizonyítékok hiányában el kell utasítani a versenyképességre negatív hatást gyakorló javaslatokat;

Alkalmazás és ellenőrzés

13.    megjegyzi, hogy egy jogalkotási aktus végleges formája jelentős mértékben különbözhet a Bizottság által elfogadott javaslattól; úgy véli, hogy hasznos volna, ha az elfogadott jogalkotási aktusok esetében összefoglalót készítenének azok várt hasznáról és költségeiről, és ha ezt az összefoglalót frissítenék, hogy tükrözze a jogalkotási eljárás során végrehajtott módosítások következtében a hatásvizsgálatban foglalt elemzés változását; úgy véli, hogy ez egyszerűsítené a javaslatok hatásának nyomon követését és értékelését;

A szabályozás javításával foglalkozó tanácsadó szerv létrehozása

14.    üdvözli a Bizottság által megbízott, az adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport munkáját és végleges jelentését; emlékeztet a Bizottság célravezető és hatásos szabályozás programról (REFIT) szóló legutóbbi (2014 június) közleményében megfogalmazott szándékára, mely szerint létrehozza a szabályozás javításával foglalkozó új, magas szintű munkacsoportot, amely az érintett szereplők képviselőiből és nemzeti szakértőkből állna;

15.    sürgeti a Bizottságot, hogy mielőbb hozza létre a szabályozás javításával foglalkozó, magas szintű tanácsadó szervet, amelynek egyaránt építenie kell az érintett szereplők és a nemzeti szakértők szakértelmére; javasolja, hogy a szerv erőteljes és független tanácsadói megbízatással rendelkezzen, többek között a javaslatokkal járó szabályozási terhek felmérése tekintetében is, lefedve – a teljesség igénye nélkül – olyan területeket, mint adminisztratív terhek és a megfelelés költsége, a szubszidiaritás és az arányosság tiszteletben tartása, valamint a jogalap megválasztása, és hogy tegyen javaslatot a szabályozás javítását célzó kezdeményezésekre, valamint ellenőrizze az uniós jog nemzeti szintű végrehajtását; felszólít a Parlament és a Tanács szakértők jelölésébe történő bevonására;

16.    felhívja a Bizottságot, hogy terjessze elő a felülvizsgált hatásvizsgálati útmutató újabb tervezetét, figyelembe véve a jelen állásfoglalásban hangsúlyozott pontokat és a Bizottság új struktúráját, különös tekintettel a szabályozás javításáért felelős új alelnök szerepére;

Hatásvizsgálatok a Parlamentben

17.    kéri, hogy a Parlament – elsősorban bizottsági szinten – szisztematikusan és a lehető legkorábban elemezze a Bizottság által elkészített hatásvizsgálatokat;

18.    emlékeztet a független hatásvizsgálatok biztosításáról szóló 2011. június 8-i állásfoglalására(1), amelyben felszólít Parlament már meglévő, saját hatásvizsgálati eszközének következetesebb alkalmazására; emlékeztet rá, hogy a hatásvizsgálatok elvégzésére külön költségvetési sor és szervezeti egységek állnak rendelkezésre; különösen indokoltnak tartja a parlamenti hatásvizsgálatot akkor, ha az eredeti bizottsági javaslatot jelentős mértékben megváltoztatják;

°

°       °

19.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.

 

(1)

HL C 380 E, 2012.12.11., 31.o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat