Procedūra : 2014/2967(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0312/2014

Pateikti tekstai :

B8-0312/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0069

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 149kWORD 68k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP))


Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP))  
B8‑0312/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į neseniai įvykusias viešas konsultacijas dėl Komisijos poveikių vertinimo gairių persvarstymo ir atitinkamą persvarstytų poveikio vertinimo gairių projekto,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi poveikio vertinimas, kaip ankstyvojoje teisės akto kūrimo stadijoje taikoma priemonė, atlieka labai svarbų vaidmenį Komisijos pažangaus reglamentavimo darbotvarkėje, siekiant teikti skaidrius, išsamius ir proporcingus faktus apie sprendžiamos problemos pobūdį, ES veiksmų pridėtinę vertę ir alternatyvių veiksmų sąnaudas ir naudą visiems suinteresuotiesiems subjektams;

B.     kadangi pagal esamas poveikio vertinimo gaires pagrindinis vaidmuo priimant sprendimą, ar poveikio vertinimas konkrečios iniciatyvos atveju yra būtinas, tenka Komisijos generaliniam sekretoriatui ir Poveikio vertinimo valdybai (PVV);

C.     kadangi PVV atlieka svarbų vaidmenį kaip pagrindinis poveikio vertinimo kokybės kontrolės punktas;

D.     kadangi tinkamas ir nepriklausomas poveikio vertinimas yra itin svarbus mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), nes jos dažnai patiria daugiau sunkumų nei didelės bendrovės, kai reikia prisitaikyti prie naujų teisinių ir administracinių reikalavimų, ir dėl savo dydžio turi mažiau galimybių ankstyvoje stadijoje numatyti reglamentavimo pokyčius;

E.     kadangi taikant principą „visų pirma galvokime apie mažuosius“ siekiama atsižvelgti į MVĮ interesus ankstyvuose politikos formavimo etapuose, kad teisės aktai būtų palankesni MVĮ; kadangi būsimiems pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų šį principą galima veiksmingai taikyti pasitelkus įvairias turimas priemones, taip pat ir poveikio MVĮ tyrimą;

F.     dabartinėse poveikio vertinimo gairėse pateikiami konkretūs nurodymai vadinamojo poveikio MVĮ tyrimo forma, įskaitant galimas mažinimo priemones; kadangi į persvarstytų gairių projektą neįtraukta jokių nuostatų dėl poveikio MVĮ tyrimo;

Taikymo sritis

1.      palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą reguliariai persvarstyti poveikio vertinimo gaires siekiant pagerinti poveikio vertinimo procedūras;

2.      tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad persvarstytų gairių projektas yra ne toks konkretus kaip galiojančios gairės poveikio vertinimo aprėpties aspektu ir kad jame paliekama daug daugiau veiksmų laisvės atsakingam generaliniam direktoratui priimant sprendimą, ar reikia atlikti poveikio vertinimą, ar ne; mano, kad turėtų išlikti galiojanti nuostata, pagal kurią priimant sprendimą dalyvauja Poveikio vertinimo valdyba ir generalinis sekretoriatas;

3.      mano, kad Komisija ir, kai tinkama, jos agentūros dabar taikomą metodą, pagal kurį atrenkami pasiūlymai, dėl kurių turi būti atliktas poveikio vertinimas, turėtų išplėsti, kad būtų įtraukti deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, visų pirma tais atvejais, kai jie gali daryti didelį poveikį;

4.      pažymi, kad kai kuriais atvejais poveikio vertinimas gali neatitikti priimtų pasiūlymų, jei jie pakeičiami po to, kai būna pateikiami Komisijos narių kolegijai patvirtinti; reikalauja, kad persvarstytų gairių projekte būtų nurodyta, jog poveikio vertinimas turėtų būti atnaujintas siekiant užtikrinti jame vertintų klausimų ir Komisijos galutinai priimto projekto darną;

Poveikio vertinimo valdyba (PVV)

5.      yra rimtai susirūpinęs dėl to, kad Poveikio vertinimo valdybos vaidmuo poveikio vertinimo procese aiškiai nebeapibrėžiamas persvarstytų gairių projekte; primygtinai ragina Komisiją dar kartą apsvarstyti šį praleidimą ir, kai ji pateiks atsakymą Parlamentui, naujame persvarstytų gairių projekte aiškiau nustatytų su Poveikio vertinimo valdyba susijusias procedūras;

6.      mano, kad tokiomis naujomis procedūromis turėtų būti aiškiai, suprantamai ir skaidriai nustatytas Poveikio vertinimo valdybai pateiktų poveikio vertinimų teikimo, peržiūros ir galutinio patvirtinimo procesas;

7.      dar kartą išreiškia savo nuomonę, kad Komisija neturėtų priimti pasiūlymų, jei prie jų nepridedama teigiama Poveikio vertinimo valdybos nuomonė; pabrėžia, kad pateikiant pasiūlymus, prie kurių pridedamas Poveikio vertinimo valdybos nepatvirtintas poveikio vertinimas, geriausiu atveju menkinamas poveikio vertinimo procesas, arba, kaip dažnai atsitinka, jis diskredituojamas;

8.      be to, primena Komisijai, kad Parlamentas paprašė sustiprinti Poveikio vertinimo valdybos nepriklausomumą, visų pirma, kad Komisija PVV nariams netaikytų politinės kontrolės ar priežiūros;

poveikio MVĮ tyrimas

9.      primena, kad savo 2011 m. Smulkiojo verslo akto Europai apžvalgoje Komisija apgailestavo, jog tik aštuonios valstybės narės poveikio MVĮ tyrimą įtraukė į savo nacionalinį sprendimų priėmimo procesą; palankiai vertina tai, kad toje apžvalgoje Komisija aiškiai įsipareigojo toliau stiprinti poveikio MVĮ tyrimą; tačiau apgailestauja dėl to, kad priešingai, nei tuose pareiškimuose, persvarstytose poveikio vertinimo gairėse poveikio MVĮ tyrimas net nepaminimas;

10.    primygtinai ragina gairių 8 priede nustatytą poveikio MVĮ tyrimą palikti, siekiant išvengti Komisijos iniciatyvų neproporcingo poveikio MVĮ ar kad jos patektų į mažiau palankią padėtį, palyginti su didelėmis bendrovėmis;

11.    pabrėžia, kad tokiais atvejais į poveikio vertinimą turėtų būti įtrauktos galimybės, apimančios alternatyvius mechanizmus ir (arba) lankstumo priemones, kad MVĮ būtų padedama laikytis iniciatyvos nuostatų (kaip nurodoma 8 priedo 4 dalyje); todėl pabrėžia, kad šiuo metu kaip pradinė pozicija planuojama naujų teisės aktų taikymo labai mažoms įmonėms prielaida turėtų būti išplėsta, kad ji apimtų visas MVĮ, ir, kai tinkama, atmetama pasitelkus įrodymus;

Konkurencingumo tyrimas

12.    mano, kad poveikio konkurencingumui vertinimas turėtų sudaryti didelę poveikio vertinimo dalį; mano, kad persvarstytų gairių projekte turėtų būti nustatyta kryptis, kurios reikėtų laikytis galutinėje analizėje vertinant ir apsvarstant poveikį konkurencingumui; pritaria dabar galiojančiai prielaidai, kad pasiūlymai, darantys neigiamą poveikį konkurencingumui, būtų atmetami, nebent būtų pateikiami įrodymai dėl didelės naudos, kurios negalima apskaičiuoti kiekybiškai;

Taikymas ir stebėsena

13.    pažymi, kad galutinis teisėkūros procedūra priimamo akto tekstas gali labai skirtis nuo Komisijos priimto pasiūlymo; mano, kad būtų naudinga parengti teisėkūros procedūra priimtų aktų numanomos naudos ir sąnaudų santrauką ir ją atnaujinti, kad būtų atspindėti dėl teisėkūros proceso metu padarytų pakeitimų atsiradę pasikeitimai, palyginti su poveikio vertinime pateikta analize; mano, kad tokia procedūra supaprastintų pasiūlymo poveikio stebėseną ir vertinimą;

Geresnio reglamentavimo patariamojo organo įsteigimas

14.    palankiai vertina Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupės administracinei naštai mažinti, kuriai įgaliojimus suteikė Komisiją, darbą ir galutinę ataskaitą; primena, kad, kaip nurodyta naujausiame Komisijos komunikate dėl programos REFIT (2014 m. birželio mėn.), ji rengiasi sukurti naują aukšto lygio geresnio reglamentavimo grupę, kurią sudarytų suinteresuotųjų šalių atstovai ir nacionaliniai ekspertai;

15.    ragina Komisiją kuo greičiau sukurti tokią aukšto lygio patariamąjį organądėl geresnio reglamentavimo, kurioje dalyvautų suinteresuotųjų šalių ir nacionaliniai ekspertai; siūlo, kad šiam organui būtų suteiktai tvirti ir nepriklausomi įgaliojimai, be kita ko, dėl pasiūlymų administracinės naštos vertinimo, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) administracinę naštą ir reikalavimų laikymosi sąnaudas, subsidiarumo ir proporcingumo laikymąsi ir teisinio pagrindo pasirinkimo, ir dėl geresnio reglamentavimo iniciatyvų siūlymo ir ES teisės aktų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu stebėsenos; ragina į ekspertų skyrimo procedūrą įtraukti Parlamentą ir Tarybą;

16.    ragina Komisiją pateikti naują persvarstytų poveikio vertinimo gairių projektą, kuriame būtų būtų atsižvelgiama į šioje rezoliucijoje pabrėžtus dalykus ir naująją Komisijos struktūrą, visų pirma į naujojo Komisijos pirmininko pavaduotojo, atsakingo už geresnį reglamentavimą, vaidmenį;

Poveikio vertinimas Parlamente

17.    ragina Komisijos poveikio vertinimą Parlamento ir ypač komitetų lygmeniu svarstyti sistemingai ir kuo anksčiau;

18.    primena savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimo(1), kurioje jis paragino nuosekliau naudoti Parlamento poveikio vertinimo priemones, kurių jau turima; primena, kad egzistuoja speciali biudžeto eilutė ir atitinkamos tarnybos, skirtos poveikio vertinimui atlikti; mano kad ypač reikėtų pasinaudoti Parlamento poveikio vertinimu, kai pateikiami svarbūs pradinio Komisijos pasiūlymo pakeitimai;

°

°       °

19.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.

 

(1)

OL C 380 E, 2012 12 11, p. 31.

Teisinė informacija - Privatumo politika