Procedura : 2014/2967(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0312/2014

Teksty złożone :

B8-0312/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0069

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 153kWORD 69k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz roli testu MŚP (2014/2967(RSP))


Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz roli testu MŚP (2014/2967(RSP))  
B8‑0312/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając niedawne konsultacje publiczne dotyczące zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz odnośny projekt zmienionych wytycznych dotyczących oceny skutków;

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że oceny skutków, stanowiące narzędzie na wczesnym etapie opracowywania przepisów, odgrywają kluczową rolę w realizowanym przez Komisję programie inteligentnych regulacji, a ich celem jest dostarczanie przejrzystych, wszechstronnych i wyważonych danych na temat charakteru problemu, który trzeba podjąć, wnoszenie wartości dodanej do działań UE oraz określenie kosztów i korzyści alternatywnych kierunków działania w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych podmiotów;

B.     mając na uwadze, że obecne wytyczne dotyczące oceny skutków przewidują przyznanie centralnej roli Sekretariatowi Generalnemu Komisji i Radzie ds. Oceny Skutków, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia oceny skutków w związku z określoną inicjatywą;

C.     mając na uwadze, że Rada ds. Oceny Skutków odgrywa ważną rolę jako główny organ kontroli jakości oceny skutków;

D.     mając na uwadze, że prawidłowe i niezależne oceny skutków mają szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które często napotykają większe trudności niż duże przedsiębiorstwa w przystosowaniu się do nowych wymogów prawnych i administracyjnych, a ze względu na swą wielkość w mniejszym stopniu mogą przewidywać zmiany regulacyjne na wczesnym etapie;

E.     mając na uwadze, że zasada „najpierw myśl na małą skalę” ma na celu uwzględnianie interesów MŚP na bardzo wczesnym etapie formułowania polityki, tak aby przepisy były bardziej przyjazne dla MŚP; mając na uwadze, że dostępny jest zestaw narzędzi służących skutecznemu wprowadzaniu w życie tej zasady, w tym poddawanie planowanych wniosków ustawodawczych testowi MŚP;

F.     mając na uwadze, że bieżące wytyczne dotyczące oceny skutków przewidują specjalne wskazówki w formie „testu MŚP” obejmującego ewentualne środki łagodzące; mając na uwadze, że projekt zmienionych wytycznych nie zawiera żadnych postanowień dotyczących testu MŚP;

Zakres stosowania

1.      z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Komisję zobowiązanie do dokonywania regularnego przeglądu wytycznych dotyczących oceny skutków w celu udoskonalenia procedur oceny skutków;

2.      jest jednak zaniepokojony faktem, że projekt zmienionych wytycznych jest o wiele mniej szczegółowy niż obecne wytyczne, jeśli chodzi o zakres oceny skutków, oraz że w projekcie tym pozostawiono właściwej dyrekcji generalnej o wiele większy zakres uznaniowości przy podejmowaniu decyzji o tym, czy wymagana jest ocena skutków; uważa, że należy utrzymać dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w procesie podejmowania decyzji uczestniczy Rada ds. Oceny Skutków i Sekretariat Generalny;

3.      uważa, że Komisja, a w stosowanych przypadkach również jej agencje, powinna rozszerzyć obecne podejście do wniosków, które kwalifikują się do oceny skutków, tak aby objąć nim akty delegowane i wykonawcze, zwłaszcza gdy można się spodziewać, że będą one miały znaczące skutki;

4.      zauważa, że zakres oceny skutków może w niektórych przypadkach nie odpowiadać zakresowi przyjętych wniosków, jeżeli wnioski te zostały zmienione po przekazaniu ich kolegium komisarzy do zatwierdzenia; wnosi, by w projekcie zmienionych wytycznych ustalono, iż oceny skutków należy aktualizować, by zadbać o to, by kwestie rozpatrywane w ocenach skutków pokrywały się z zakresem wniosków ostatecznie zatwierdzonych przez Komisję;

Rada ds. Oceny Skutków

5.      wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że w projekcie zmienionych wytycznych nie określono ściślej roli Rady ds. Oceny Skutków w procesie przeprowadzania oceny skutków; zdecydowanie nalega, by Komisja ponownie przyjrzała się kwestii tego pominięcia i formułując odpowiedź dla Parlamentu, ściślej określiła procedury odnoszące się do Rady ds. Oceny Skutków w nowym zbiorze projektów zmienionych wytycznych;

6.      uważa, że te nowe procedury powinny określać w jasny, zrozumiały i przejrzysty sposób proces przedkładania, korekty i ostatecznego zatwierdzania ocen skutków przedstawianych Radzie ds. Oceny Skutków;

7.      ponownie wyraża pogląd, że wnioski, którym nie towarzyszy pozytywna opinia Rady ds. Oceny Skutków nie powinny być przyjmowane przez Komisję; uważa, że proces przeprowadzania oceny skutków jest co najmniej osłabiony, jeśli nie – co często się zdarza – skompromitowany z uwagi na to, że przedstawianym wnioskom towarzyszą oceny skutków, które nie zostały zatwierdzone przez Radę ds. Oceny Skutków;

8.      przypomina ponadto Komisji, iż Parlament wnosił o wzmocnienie niezależności Rady ds. Oceny Skutków, a zwłaszcza o niepoddawanie jej członków politycznej kontroli lub nadzorowi Komisji;

Test MŚP

9.      przypomina, że w przeprowadzonym w 2011 r. przeglądzie programu Small Business Act Komisja uznała za godne ubolewania, iż tylko osiem państw członkowskich włączyło test MŚP do krajowych procesów decyzyjnych; wyraża zadowolenie, że w przeglądzie tym Komisja wyraźnie zobowiązała się do dalszego doskonalenia testu MŚP; ubolewa jednak, że wbrew tym zapowiedziom w projekcie zmienionych wytycznych dotyczących oceny skutków nawet nie wspomniano o teście MŚP;

10.    podkreśla z naciskiem, że test MŚP, zdefiniowany w załączniku 8 do wytycznych, należy utrzymać, by uniknąć sytuacji, w której inicjatywy Komisji będą przynosić MŚP niewspółmierne konsekwencje lub stawiać je w niekorzystanej sytuacji w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami;

11.    podkreśla, że w takich przypadkach w ocenie skutków należy ująć rozwiązania wariantowe obejmujące mechanizmy alternatywne lub elastyczne, by pomóc MŚP zastosować się do danej inicjatywy (zgodnie z załącznikiem 8.4); w tym kontekście podkreśla fakt, że obecnie rozważane domniemanie wyłączenia mikroprzedsiębiorstw z zakresu stosowania nowych przepisów powinno zostać rozszerzone na wszystkie MŚP na zasadzie sytuacji wyjściowej, która będzie podlegała zmianie w oparciu o odpowiednie dane i w stosownych przypadkach;

Test konkurencyjności

12.    uważa, że istotnym elementem procesu oceny skutków powinna być ocena wpływu na konkurencyjność; jest zdania, że projekt zmienionych wytycznych powinien zawierać wskazówki co do sposobu przeprowadzania oceny wpływu na konkurencyjność i określania jej znaczenia w końcowej analizie; popiera obowiązujące domniemanie, iż wnioski o negatywnym wpływie na konkurencyjność będą odrzucane, chyba że zostaną przedstawione dowody na wypływające z nich znaczne, niemożliwe do oszacowania korzyści;

Stosowanie i monitorowanie

13.    zauważa, że ostateczny kształt aktu ustawodawczego może znacznie odbiegać od wniosku przyjętego przez Komisję; uważa, że przydatne byłoby opracowywanie zestawienia spodziewanych korzyści i kosztów w odniesieniu do przyjętych aktów ustawodawczych oraz aktualizowanie go w celu dostosowania do zmian wprowadzonych w procesie ustawodawczym po sporządzeniu analizy zawartej w ocenie skutków; uważa, że monitorowanie i ocena skutków wniosków zostałyby dzięki takiej praktyce uproszczone;

Utworzenie organu doradczego ds. lepszego stanowienia prawa

14.    z zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną na zlecenie Komisji przez grupę wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych i przedstawione przez nią końcowe sprawozdanie; przypomina, że zgodnie z ostatnim komunikatem w sprawie program sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT (z czerwca 2014 r.) Komisja zamierza utworzyć nową grupę wysokiego szczebla, zajmującą się lepszym stanowieniem prawa i składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron i ekspertów krajowych;

15.    nalega na Komisję, aby możliwie szybko utworzyła taki organ doradczy wysokiego szczebla ds. lepszego stanowienia prawa skupiający fachowców zainteresowanych podmiotów i ekspertów krajowych; proponuje, by organ ten otrzymał solidny i niezależny mandat doradczy, obejmujący między innymi ocenę obciążeń regulacyjnych wynikających z wniosków, w tym obciążeń administracyjnych i kosztów przestrzegania przepisów, poszanowania zasady pomocniczości i proporcjonalności oraz wybranej podstawy prawnej, a także proponowanie lepszych inicjatyw regulacyjnych i monitorowanie wdrażania przepisów UE na szczeblu krajowym; postuluje, by Parlament i Rada uczestniczyły w procedurze mianowania ekspertów;

16.    wzywa Komisję do przedstawienia nowego projektu zmienionych wytycznych dotyczących oceny skutków, który uwzględniać będzie kwestie podniesione w niniejszej rezolucji oraz nowo wprowadzoną strukturę Komisji, zwłaszcza rolę nowego wiceprzewodniczącego do spraw lepszego stanowienia prawa;

Oceny skutków w Parlamencie

17.    apeluje o systematyczne i jak najwcześniejsze rozpatrywanie w Parlamencie, zwłaszcza na szczeblu komisji parlamentarnych, ocen skutków przygotowanych przez Komisję;

18.    przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zapewnienia niezależnych ocen skutków regulacji, w której wezwał do bardziej konsekwentnego korzystania z parlamentarnych ocen skutków(1), które są już dostępnym instrumentem; wzywa do utworzenia specjalnej linii budżetowej oraz wyspecjalizowanych służb dla potrzeb przeprowadzania ocen skutków; uważa, że odwoływanie się do oceny skutków sporządzonej przez Parlament jest szczególnie potrzebne w przypadku wprowadzenia istotnych zmian do pierwotnego wniosku Komisji;

°

°       °

19.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz Radzie.

(1)

Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 31.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności