Procedură : 2014/2967(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0312/2014

Texte depuse :

B8-0312/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0069

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 148kWORD 71k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact și rolul testului privind IMM-urile (2014/2967(RSP))


Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact și rolul testului privind IMM-urile (2014/2967(RSP))  
B8‑0312/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere consultarea publică recentă referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact și proiectul corespunzător de orientări revizuite privind evaluările de impact,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât evaluările de impact, ca instrument al fazei inițiale de elaborare a legislației, joacă un rol esențial în agenda Comisiei pentru o reglementare inteligentă, având ca scop oferirea unor dovezi transparente, cuprinzătoare și echilibrate privind natura problemei de rezolvat, valoarea adăugată a acțiunii UE și costurile și beneficiile unor acțiuni alternative pentru toate părțile interesate;

B.     întrucât orientările existente privind evaluările de impact prevăd atribuirea unui rol central Secretariatului General al Comisiei și Comitetului de evaluare a impactului (Impact Assessment Board - IAB) în ceea ce privește stabilirea nevoii de a realiza o evaluare de impact pentru o anumită inițiativă;

C.     întrucât IAB joacă un rol important în calitate de punct central de control al calității evaluărilor de impact;

D.     întrucât o veritabilă evaluare de impact independentă este deosebit de relevantă pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), care se confruntă deseori cu dificultăți mai mari decât marile întreprinderi în adaptarea la noi cerințe legislative și administrative și care, din motive legate de dimensiunea lor, au o capacitate mai redusă de a anticipa într-un stadiu incipient modificările în materie de reglementare;

E.     întrucât principiul de „a gândi mai întâi la scară mică” vizează luarea în considerare a intereselor IMM-urilor în stadiile incipiente ale procesului de elaborare a politicilor, pentru a crea o legislație mai favorabilă IMM-urilor; întrucât există o serie de instrumente pentru a asigura punerea efectivă în aplicare a acestui principiu, inclusiv prin realizarea unui test privind IMM-urile în cazul viitoarelor proiecte legislative;

F.     întrucât orientările existente privind evaluările de impact cuprind orientări specifice sub forma unui test privind IMM-urile, inclusiv pentru posibile măsuri de atenuare; întrucât proiectul de orientări revizuite nu include prevederi referitoare la testul privind IMM-urile,

Sfera de aplicare

1.      salută angajamentul Comisiei de a revizui cu regularitate orientările privind evaluările de impact, în vederea îmbunătățirii procedurilor de evaluare a impactului;

2.      își exprimă totuși îngrijorarea că orientările revizuite propuse sunt cu mult mai puțin specifice decât cele existente în ceea ce privește sfera de aplicare și lasă cu mult mai mult loc de interpretare direcțiilor generale responsabile în ceea ce privește stabilirea necesității de a realiza o evaluare de impact; consideră că practicile existente care prevăd implicarea IAB și a Secretariatului General în procesul decizional ar trebui menținute;

3.      consideră că Comisia și agențiile sale, după caz, ar trebui să extindă abordarea curentă aplicabilă propunerilor care se califică pentru o evaluare de impact la actele delegate și de punere în aplicare, în special cele care ar putea avea un impact semnificativ;

4.      remarcă faptul că, în anumite cazuri, sfera de aplicare a evaluărilor de impact nu corespunde propunerilor adoptate, acestea fiind modificate după ce sunt prezentate spre aprobare colegiului comisarilor; solicită ca orientările revizuite propuse să includă obligația de a actualiza evaluarea de impact astfel încât să se asigure consecvența dintre chestiunile abordate în evaluare și versiunea finală a propunerii adoptate de Comisie;

Comitetul de evaluare a impactului (IAB)

5.      își exprimă profunda preocupare cu privire la faptul că rolul IAB în procesul de evaluare a impactului nu este definit mai clar în orientările revizuite propuse; insistă cu fermitate asupra faptului că Comisia trebuie să rectifice această omisiune și să stabilească proceduri mai clare privind IAB în cadrul unui nou proiect de orientări revizuite, în răspunsul său către Parlament;

6.      consideră că aceste noi proceduri ar trebui să prevadă, în mod clar, ușor de înțeles și transparent, procesul pentru depunerea, revizuirea și aprobarea finală a evaluărilor de impact prezentate IAB;

7.      își reiterează opinia că propunerile nu ar trebui să fie adoptate de Comisie dacă nu sunt însoțite de un aviz favorabil din partea IAB; subliniază faptul că procesul de evaluare a impactului este cel puțin subminat, dacă nu discreditat, de prezentarea de propuneri însoțite de evaluări de impact care nu au fost aprobate de IAB;

8.      reamintește Comisiei, de asemenea, solicitarea Parlamentului de a consolida independența IAB și, în special, de a lua măsuri pentru ca membrii IAB să nu fie supuși controlului sau supravegherii politice a Comisiei;

Testul privind IMM-urile

9.      reamintește faptul că, în cadrul revizuirii sale din 2011 a inițiativei în favoarea întreprinderilor mici (Small Business Act), Comisia a considerat regretabil faptul că numai opt state membre integraseră testul privind IMM-urile în procesul lor decizional național; salută angajamentul clar al Comisiei, exprimat în cadrul acelei revizuiri, de a consolida în continuare testul privind IMM-urile; cu toate acestea, regretă faptul că, contrar acestor anunțuri, testul privind IMM-urile nu este nici măcar menționat în proiectul de orientări revizuite privind evaluările de impact;

10.    insistă ca testul privind IMM-urile, așa cum este prevăzut în anexa 8 la orientări, să fie menținut pentru a evita ca IMM-urile să fie afectate în mod disproporționat de inițiativele Comisiei sau să fie dezavantajate în comparație cu întreprinderile mari;

11.    subliniază că, în astfel de cazuri, evaluările de impact ar trebui să includă opțiuni care să acopere mecanisme alternative și/sau elemente de flexibilitate, pentru a ajuta IMM-urile să se conformeze inițiativei (după cum se prevede la anexa 8.4); subliniază, în acest sens, faptul că prezumția de excludere a microîntreprinderilor din domeniul de aplicare al noii legislații ar trebui extinsă astfel încât să acopere toate IMM-urile ca punct de plecare, urmând a fi eliminată, după caz, atunci când acest lucru este justificat de dovezi;

Testul de competitivitate

12.    consideră că evaluarea impactului asupra competitivității ar trebui să constituie o parte importantă a procesului de evaluare a impactului; consideră că orientările revizuite propuse ar trebui să includă linii directoare privind modul în care ar trebui evaluat impactul asupra competitivității și ce pondere ar trebui să i se dea în analiza finală; sprijină prezumția actuală că propunerile care au un impact negativ asupra competitivității ar trebui să fie respinse, cu excepția cazului în care sunt prezentate dovezi privind beneficii semnificative necuantificabile;

Aplicare și monitorizare

13.    constată că forma finală a unui act legislativ poate fi mult diferită de propunerea adoptată de Comisie; consideră că ar fi util să se elaboreze o sinteză a beneficiilor și costurilor pentru actele legislative adoptate, sinteză care să fie actualizată pentru a reflecta modificările analizei conținute în evaluarea de impact determinate de amendamentele aduse în cursul procesului legislativ; consideră că monitorizarea și evaluarea impactului unei propuneri ar fi simplificate de acest demers;

Înființarea unui organism consultativ pentru o mai bună legiferare

14.    salută activitatea Grupului la nivel înalt privind povara administrativă și raportul său final, întocmit conform mandatului primit din partea Comisiei; reamintește intenția Comisiei, menționată în ultima sa comunicare privind REFIT (iunie 2014), de a institui un nou grup la nivel înalt privind o mai bună legiferare, compus din reprezentanți ai părților interesate și din experți naționali;

15.    îndeamnă Comisia să instituie cât mai curând posibil un astfel de organism consultativ la nivel înalt privind o mai bună legiferare, la care să participe atât experți din rândul părților interesate, cât și experți naționali; propune ca acestui organism să i se acorde un mandat consultativ puternic și independent, printre altele cu privire la evaluarea sarcinilor de reglementare impuse de propuneri, inclusiv a poverii administrative și a costurilor de conformare, respectarea subsidiarității și proporționalității, alegerea temeiului juridic, sugerarea de inițiative pentru o mai bună legiferare și monitorizarea aplicării legislației UE la nivel național; solicită Parlamentului și Consiliului să se implice în procedura de numire a experților;

16.    invită Comisia să prezinte un proiect de noi orientări revizuite privind evaluarea impactului care să țină seama de aspectele menționate în această rezoluție și de noua structură a Comisiei, îndeosebi de rolul noului vicepreședinte răspunzător de o mai bună legiferare;

Evaluările de impact în Parlament

17.    solicită ca evaluările de impact ale Comisiei să fie analizate sistematic și cât mai repede posibil de către Parlament, în special la nivelul comisiilor;

18.    reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la garantarea unor evaluări de impact independente(1), în care solicita o utilizare mai coerentă a evaluărilor de impact parlamentare, un instrument deja disponibil; reamintește că există o linie bugetară specifică și servicii responsabile pentru realizarea de evaluări de impact; consideră că recurgerea la o evaluare de impact parlamentară este deosebit de necesară atunci când în propunerea inițială a Comisiei au fost introduse modificări substanțiale;

°

°       °

19.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

(1)

JO C 380 E, 11.12.2012, p. 31.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate