Postup : 2014/2967(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0312/2014

Predkladané texty :

B8-0312/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0069

NÁVRH UZNESENIA
PDF 149kWORD 68k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP))


Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP))  
B8‑0312/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nedávne verejné konzultácie o revízii usmernení Komisie týkajúcich sa posúdenia vplyvu a na zodpovedajúci návrh revidovaných usmernení týkajúcich sa posúdenia vplyvu,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže posúdenia vplyvu (PV) ako nástroj používaný v ranom štádiu tvorby právnych predpisov zohrávajú kľúčovú úlohu v programe inteligentnej regulácie Komisie, ktorý sa zameriava na zabezpečenie transparentných, komplexných a vyvážených dôkazov týkajúcich sa povahy problému, ktorý sa má riešiť, pridanú hodnotu opatrení EÚ a na náklady a prínosy alternatívnych postupov pre všetky zainteresované strany;

B.     keďže v platných usmerneniach pre posúdenie vplyvu sa stanovuje, že v rozhodovaní, či je v prípade konkrétnej iniciatívy potrebné posúdenie vplyvu, má hlavnú úlohu generálny sekretariát Komisie a výbor pre posudzovanie vplyvu;

C.     keďže výbor pre posudzovanie vplyvu plní pri posúdeniach vplyvu významnú úlohu ústredného miesta kontroly kvality,

D.     keďže riadne a nezávislé posúdenie vplyvu má osobitný význam pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré pri prispôsobovaní sa novým právnym a administratívnym požiadavkám často čelia väčším ťažkostiam ako veľké podniky a z dôvodu svojej veľkosti sú menej schopné predvídať regulačné zmeny v rannom štádiu;

E.     keďže cieľom zásady „najskôr myslieť v malom“ je zohľadňovať záujmy MSP vo veľmi ranom štádiu tvorby politík, aby sa vytvárali právne predpisy výhodnejšie pre MSP; keďže je k dispozícii celý rad nástrojov na zabezpečenie účinného uplatňovania tejto zásady vrátane vykonávania testu MSP pri pripravovaných legislatívnych návrhoch;

F.     keďže súčasné usmernenia pre posudzovanie vplyvu zahŕňajú osobitné usmernenie vo forme testu vplyvu na MSP vrátane možných opatrení na jeho zmiernenie; keďže návrh revidovaných usmernení neobsahuje žiadne ustanovenia o teste vplyvu na MSP;

Rozsah pôsobnosti

1.      víta záväzok Komisie pravidelne preskúmavať usmernenia pre posudzovanie vplyvu s cieľom zlepšiť postupy posudzovania vplyvu;

2.      je však znepokojený tým, že návrh revidovaných usmernení je oveľa menej špecifický ako platné usmernenia, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti posúdení vplyvu, a že necháva výrazne väčší priestor na výklad zo strany zodpovedného generálneho riaditeľstva, pokiaľ ide o rozhodnutie o tom, či je posúdenie vplyvu potrebné alebo nie; je presvedčený o tom, že by sa mali zachovať platné postupy v rozhodovacom procese, do ktorých je zapojený výbor pre posudzovanie vplyvu a generálny sekretariát;

3.      domnieva sa, že Komisia a jej agentúry by v prípade potreby mali rozšíriť už uplatňovaný prístup na návrhy, ktoré spĺňajú podmienky pre posúdenia vplyvu, tak aby zahŕňali delegované a vykonávacie akty, najmä ak môžu mať významný vplyv;

4.      poznamenáva, že rozsah pôsobnosti posúdenia vplyvu v niektorých prípadoch nemusí zodpovedať prijatým návrhom, ak boli pozmenené po predložení na schválenie kolégiom komisárov; žiada, aby sa v návrhu revidovaných usmernení uviedlo, že posúdenie vplyvu by sa malo aktualizovať, aby sa zabezpečila kontinuita medzi posudzovanými otázkami a každým návrhom, ktorý Komisia nakoniec prijme;

Výbor pre posudzovanie vplyvu (VPV)

5.      vyjadruje vážne obavy v súvislosti s tým, že úloha výboru pre posudzovanie vplyvu v procese posudzovania vplyvu nie je v návrhu revidovaných usmernení jasnejšie vymedzená; dôrazne trvá na tom, aby Komisia v odpovedi určenej Parlamentu prehodnotila toto opomenutie a v novom návrhu revidovaných usmernení presnejšie stanovila postupy týkajúce sa výboru pre posudzovanie vplyvu;

6.      domnieva sa, že takéto nové postupy by mali stanoviť jasným, zrozumiteľným a transparentným spôsobom proces predkladania, revízie a konečného schválenia posúdení vplyvu predložených výboru pre posudzovanie vplyvu;

7.      opakuje svoje stanovisko, že Komisia by nemala prijímať návrhy, ak nie je pripojené kladné stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu; zdôrazňuje skutočnosť, že postup posudzovania vplyvu je v najlepšom prípade oslabený, ak nie je, ako sa často stáva, priamo zdiskreditovaný predložením návrhov spolu s posúdeniami vplyvu, ktoré neboli schválené výborom pre posudzovanie vplyvu;

8.      ďalej pripomína Komisii žiadosť Parlamentu, aby sa posilnila nezávislosť výboru pre posudzovanie vplyvu, a najmä aby jeho členovia nepodliehali politickej kontrole alebo dohľadu zo strany Komisie;

Test vplyvu na malé a stredné podniky (test MSP)

9.      pripomína, že Komisia v preskúmaní iniciatívy Small Business Act z roku 2011 považovala za poľutovaniahodné, že iba osem členských štátov začlenilo test MSP do svojho vnútroštátneho prístupu k prijímaniu rozhodnutí; víta jasný záväzok Komisie z uvedeného preskúmania ďalej posilňovať test MSP; ľutuje však, že v rozpore s týmito vyhláseniami sa test MSP v návrhu revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu ani nespomína;

10.    trvá na tom, že test vplyvu na MSP, ako sa stanovuje v prílohe 8 k usmerneniam, by sa mal zachovať s cieľom zabrániť tomu, aby boli MSP nadmerne postihnuté alebo znevýhodnené iniciatívami Komisie v porovnaní s veľkými spoločnosťami;

11.    zdôrazňuje, že v takýchto prípadoch by malo posúdenie vplyvu zahŕňať možnosti vzťahujúce sa na alternatívne mechanizmy a/alebo flexibility s cieľom pomôcť MSP zosúladiť sa s iniciatívou (ako sa uvádza v prílohe 8.4); v tejto súvislosti zdôrazňuje skutočnosť, že predpoklad vylúčenia z pôsobnosti nových právnych predpisov v súčasnosti plánovaný pre mikropodniky by mal byť rozšírený na všetky MSP ako východiskový stav, ktorý sa môže podľa potreby zmeniť na základe dôkazov;

Test konkurencieschopnosti

12.    domnieva sa, že posudzovanie vplyvu na konkurencieschopnosť by malo tvoriť významnú časť postupu posudzovania vplyvu; zastáva názor, že návrhy revidovaných usmernení by mali obsahovať usmernenie o tom, ako by sa mali vplyvy na konkurencieschopnosť posudzovať a zvažovať v konečnej analýze; podporuje prevládajúci predpoklad, že návrhy s negatívnym vplyvom na konkurencieschopnosť by sa mali zamietať, pokiaľ sa nepredložia dôkazy o významných vyčísliteľných prínosoch;

Uplatňovanie a monitorovanie

13.    berie na vedomie, že v konečnej podobe sa legislatívny akt môže podstatne líšiť od návrhu, ktorý prijala Komisia; domnieva sa, že by bolo užitočné, aby sa pre prijaté legislatívne akty vypracoval súhrn odhadovaných prínosov a nákladov a aby bol aktualizovaný s cieľom zohľadniť zmeny vyplývajúce z analýzy uvedenej v posúdení vplyvu v dôsledku úprav vykonaných počas legislatívneho procesu; domnieva sa, že monitorovanie a hodnotenie vplyvu návrhu by sa takouto činnosťou malo zjednodušiť;

Zriadenie poradného orgánu pre lepšiu tvorbu práva

14.    víta prácu a záverečnú správu skupiny na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže vypracovanú v súlade s mandátom udeleným Komisiou; pripomína zámer Komisie, ako sa uvádza v najnovšom oznámení o REFIT (jún 2014), vytvoriť novú skupinu na vysokej úrovni pre lepšiu tvorbu práva pozostávajúcu zo zástupcov zainteresovaných strán a národných expertov;

15.    nalieha na Komisiu, aby čo najskôr zriadila takýto poradný orgán na vysokej úrovni pre lepšiu tvorbu právnych predpisov so zapojením odborného prínosu zainteresovaných strán a národných expertov; navrhuje silný a nezávislý poradný mandát pre tento orgán, ktorý by mal okrem iného zahŕňať posudzovanie regulačnej záťaže návrhov vrátane administratívnej záťaže a nákladov na dodržiavanie predpisov, dodržiavania zásady subsidiarity a proporcionality a výberu právneho základu a navrhovanie iniciatív v oblasti lepšej tvorby práva a monitorovania vykonávania právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni; vyzýva Parlament a Radu, aby sa zapojili do postupu vymenovania expertov;

16.    vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu berúc do úvahy body, ktoré sú zdôraznené v tomto uznesení, a novo zavedené štruktúry Komisie, najmä úlohu nového podpredsedu zodpovedného za lepšiu tvorbu práva;

Posúdenia vplyvu v Parlamente

17.    žiada, aby posúdenia vplyvu Komisie systematicky a čo najskôr preskúmal Parlament, a to najmä na úrovni výborov;

18.    pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu(1), v ktorom žiadal konzistentnejšie využívať parlamentné posúdenia vplyvu ako nástroja, ktorý je už k dispozícii; pripomína, že osobitný rozpočtový riadok a špecializované služby sú k dispozícii na vypracúvanie posúdení vplyvu; domnieva sa, že parlamentné posúdenia vplyvu sú obzvlášť nevyhnutné pri zavádzaní podstatných zmien v pôvodnom návrhu Komisie;

°

°       °

19.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

(1)

Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s.31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia