Postopek : 2014/2967(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0312/2014

Predložena besedila :

B8-0312/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0069

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 141kWORD 65k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o pregledu smernic o oceni učinka Komisije in vlogi testa za mala in srednja podjetja (2014/2967(RSP))


Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o pregledu smernic o oceni učinka Komisije in vlogi testa za mala in srednja podjetja (2014/2967(RSP))  
B8-0312/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju nedavnega javnega posvetovanja o pregledu smernic Komisije za oceno učinka in ustreznem osnutku revidiranih smernic za oceno učinka;

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker imajo ocene učinka, ki se uporabljajo v zgodnji fazi pri oblikovanju zakonodaje, poglavitno vlogo v agendi Komisije za pametno pravno ureditev, njihov namen pa je zagotavljanje preglednih, izčrpnih in uravnoteženih dokazov o vprašanjih, ki jih je treba obravnavati, dodani vrednosti ukrepanja EU ter stroških in koristih alternativnih rešitev za vse zainteresirane strani;

B.     ker bosta imela v skladu z obstoječimi smernicami za oceno učinka generalni sekretariat Komisije in njen odbor za oceno učinka osrednjo vlogo pri odločanju, ali je za neko pobudo potrebna ocena učinka;

C.     ker ima odbor za oceno učinka kot osrednji organ za nadzor kakovosti pomembno vlogo pri ocenah učinka;

D.     ker je pravilna in neodvisna ocena učinka zlasti pomembna za mala in srednja podjetja, ki se v primerjavi z velikimi podjetji pogosteje srečujejo z večjimi težavami pri prilagajanju novim zakonskim in upravnim zahtevam ter zaradi svoje velikosti ne zmorejo tako zgodaj predvideti regulativnih sprememb;

E.     ker načelo „najprej pomisli na male“ že zelo zgodaj v postopku oblikovanja zakonodaje upošteva interese malih in srednjih podjetij, da bi bila zakonodaja tem podjetjem prijazna; ker je za zagotavljanje učinkovitega izvajanja načela na razpolago vrsta orodij, vključno z izvajanjem testa malih in srednjih podjetij za zakonodajne predloge, ki so v pripravi;

F.     ker so v veljavnih smernicah za oceno učinka predvidene tudi posebne usmeritve v obliki testa za mala in srednja podjetja, vključno z morebitnimi ukrepi za ublažitev; ker osnutek revidiranih smernic ne vsebuje določb o testu malih in srednjih podjetij;

Področje uporabe

1.      pozdravlja zavezanost Komisije rednemu revidiranju smernic za oceno učinka, da bi izboljšali postopek ocene učinka;

2.      je kljub temu zaskrbljen, da je osnutek revidiranih smernic veliko manj podroben kot veljavne smernice glede področja uporabe ocene učinka, prav tako pa odgovornemu generalnemu direktoratu dopušča veliko več manevrskega prostora pri odločanju, ali je ocena učinka potrebna; meni, da bi bilo treba ohraniti obstoječe prakse, pri katerih sta odbor za oceno učinka in generalni sekretariat vključena v postopek odločanja;

3.      meni, da bi morala Komisija in, kjer je to ustrezno, njene agencije v obstoječi pristop vključiti predloge, primerne za oceno učinka, da se bo vključilo tudi delegirane in izvedbene akte, zlasti kadar bi utegnili ti prinesti precejšen učinek;

4.      ugotavlja, da področje uporabe ocene učinka včasih ne sovpada s sprejetimi predlogi, če se ti spremenijo po njihovi predložitvi kolegiju komisarjev za odobritev; zahteva, da se v osnutku revidiranih smernic navede, da bi bilo treba oceno učinka posodabljati, da bi zagotovili neprekinjenost med zadevami, obravnavanimi v oceni učinka, in morebitnimi predlogi, ki jih sprejme Komisija;

Odbor za oceno učinka

5.      izraža globoko zaskrbljenost, ker v osnutku revidiranih smernic ni natančneje določena vloga odbora za oceno učinka v postopku za oceno učinka; odločno vztraja pri tem, da mora Komisija razmisliti o tem izpustu in da mora v novem osnutku revidiranih smernic, preden odgovori Parlamentu, natančneje opredeliti postopke, ki se nanašajo na odbor za oceno učinka;

6.      meni, da bi bilo treba z novimi postopki jasno, razumljivo in pregledno oblikovati postopek predložitve, revizije in dokončnega sprejetja ocen učinka, ki se predložijo odboru za oceno učinka;

7.      ponovno poudarja, da Komisija ne sme sprejeti njegovih predlogov, če odbor za oceno učinka ne poda pozitivnega mnenja; poudarja dejstvo, da je postopek ocene učinka s predstavitvijo predlogov z ocenami učinka, ki jih ni odobril odbor za oceno učinka, vsaj spodkopan, če ne že, kot se pogosto dogaja, spravljen na slab glas;

8.      prav tako opozarja Komisijo, da Parlament zahteva okrepitev neodvisnosti odbora za oceno učinka in da predvsem člani tega odbora ne smejo biti pod političnim vplivom ali nadzorom Komisije;

Test za mala in srednja podjetja

9.      opozarja, da je Komisija v pregledu akta za mala podjetja leta 2011 izrazila obžalovanje, ker je le osem držav članic test za mala in srednja podjetja vključilo v nacionalne postopke odločanja; pozdravlja jasno zavezo Komisije iz tega pregleda, da bo ta test še dodatno okrepila; vendar obžaluje, da test kljub tem napovedim ni niti omenjen v osnutku revidiranih smernic za oceno učinka;

10.    vztraja pri tem, da bi bilo treba ohraniti test za mala in srednja podjetja, kakor je določen v prilogi 8 k smernicam, s čimer bi preprečili, da bi pobude Komisije nesorazmerno vplivale na mala in srednja podjetja oziroma jih v primerjavi z velikim podjetji postavile v slabši položaj;

11.    poudarja, da bi morala v takšnih primerih ocena učinka vključevati nadomestne mehanizme in/ali možnosti, s pomočjo katerih bi mala in srednja podjetja laže izpolnila zahteve pobude (kakor je določeno v prilogi 8.4); v zvezi s tem poudarja dejstvo, da bi bilo treba v predpostavko o izvzetju iz področja uporabe nove zakonodaje, ki je trenutno predvidena za mikropodjetja, sprva zajeti tudi mala in srednja podjetja, predpostavka pa bi se nato po potrebi ovrgla z dokazi;

Test konkurenčnosti

12.    meni, da bi morala biti ocena učinka na konkurenčnost pomemben del postopka ocene učinka; meni, da bi moral osnutek revidiranih smernic vsebovati smernice o tem, kako oceniti učinek na konkurenčnost in ga upoštevati pri končni analizi; podpira uveljavljeno predspotavko, da bi bilo treba predloge z negativnim učinkom na konkurenčnost zavrniti, razen če se predložijo dokazi, ki podpirajo bistvene neopredeljive koristi;

Uporaba in spremljanje

13.    ugotavlja, da se lahko končna oblika zakonodajnega akta bistveno razlikuje od predloga, ki ga sprejme Komisija; meni, da bi bilo za sprejete zakonodajne akte koristno pripraviti povzetek predvidenih koristi in stroškov ter ga posodabljati, tako da bo vseboval spremembe iz analize ocene učinka, ki so posledica predlogov sprememb, vloženih med zakonodajnim postopkom; meni, da bi na ta način poenostavili spremljanje in ocenjevanje učinka posameznega predloga;

Ustanovitev organa za boljšo zakonodajo

14.    pozdravlja delo in končno poročilo, ki ga je predložila skupina na visoki ravni za upravno breme po naročilu Komisije; opozarja na namero Komisije, ki jo je najavila v zadnjem sporočilu o REFIT (junija 2014), da bo ustanovila novo skupino na visoki ravni za boljšo zakonodajo, ki jo bodo sestavljali zastopniki deležnikov in nacionalni strokovnjaki;

15.    poziva Komisijo, naj čim prej ustanovi tak svetovalni organ za boljšo zakonodajo na visoki ravni, v katerem bodo tako strokovnjaki deležnikov kot nacionalni strokovnjaki; predlaga, naj se temu organi podeli trdna in neodvisna pooblastila, ki naj med drugim zajemajo oceno upravnega bremena predlogov, vključno z upravnim bremenom in stroški izvajanja predlogov, spoštovanje subsidiarnosti in sorazmernosti ter izbor pravne podlage, pa tudi dajanje pobud za boljšo zakonodajo in spremljanje izvajanja zakonodaje EU na nacionalni ravni; poziva, naj bosta v postopek imenovanja strokovnjakov vključena Parlament in Svet,

16.    poziva Komisijo, naj predloži nov osnutek revidiranih smernic za oceno učinka in ob tem upošteva točke, poudarjene v tej resoluciji in pred kratkim uvedeno novo strukturo Komisije, zlasti vlogo novega podpredsednika, zadolženega za boljšo zakonodajo;

Ocene učinka v Parlamentu

17.    poziva, naj se na ravni Parlamenta, zlasti pa odborov, ocene učinka Komisije obravnavajo sistematično in kar se da zgodaj;

18.    spominja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o zagotavljanju neodvisnih ocen učinka(1), v kateri poziva k doslednejši uporabi parlamentarne ocene učinka, tj. instrumenta, ki je že na voljo; spominja, da so za izvajanje ocen učinka na voljo posebna proračunska vrstica in namenske službe; meni, da je uporaba ocene učinka Parlamenta še posebej potrebna v primerih, ko je bil prvotni predlog bistveno spremenjen;

°

°       °

19.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu.

(1)

UL C 380 E, 11.12.2012, str. 31.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov