Förfarande : 2014/2967(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0312/2014

Ingivna texter :

B8-0312/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0069

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 139kWORD 58k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.035v01-00
 
B8-0312/2014

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om översynen av kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar och SMF-testets roll (2014/2967(RSP))


Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om översynen av kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar och SMF-testets roll (2014/2967(RSP))  
B8‑0312/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av det offentliga samråd om översynen av kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar som nyligen genomfördes och det tillhörande förslaget till reviderade riktlinjer för konsekvensbedömningar,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Konsekvensbedömningar som ett redskap i ett tidigt skede i lagstiftningsarbetet har en central roll i kommissionens agenda om smart lagstiftning, i syfte att ta fram ett transparent, omfattande och balanserat faktaunderlag när det gäller de problem som ska lösas, mervärdet i EU:s åtgärder samt kostnaderna och fördelarna med alternativa åtgärder för alla berörda parter.

B.     Enligt gällande riktlinjer för konsekvensbedömningar har kommissionens generalsekretariat och konsekvensbedömningsnämnd en central roll när beslut ska fattas om huruvida en konsekvensbedömning ska göras för ett visst initiativ.

C.     Konsekvensbedömningsnämnden har en viktig uppgift som central instans för kvalitetskontroll av konsekvensbedömningar.

D.     Ordentliga och oberoende konsekvensbedömningar är särskilt viktiga för små och medelstora företag, som ofta har det svårare än storföretagen att anpassa sig till nya rättsliga och administrativa krav och som beroende på sin storlek har sämre förmåga att föregripa regleringsändringar på ett tidigt stadium.

E.     Principen att ”tänka småskaligt först” innebär att små och medelstora företags intressen ska beaktas på ett mycket tidigt stadium i beslutsfattandet, så att lagstiftningen blir bättre anpassad till de små och medelstora företagen. Det finns en lång rad verktyg för ett effektivt genomförande av principen, bl.a. ett test för små och medelstora företag (SMF-test) som ska användas på framtida lagstiftningsförslag.

F.     De nuvarande riktlinjerna för konsekvensbedömningar ger specifik vägledning i form av ett SMF-test, liksom vissa möjligheter att begränsa effekterna. Förslaget till reviderade riktlinjer innehåller inga bestämmelser om SMF-testet.

Tillämpningsområde

1.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att regelbundet se över riktlinjerna för konsekvensbedömningar i syfte att förbättra konsekvensbedömningsförfarandena.

2.      Europaparlamentet är dock bekymrat över att förslaget till reviderade riktlinjer är betydligt mindre specifikt än de befintliga riktlinjerna när det gäller tillämpningsområdet för konsekvensbedömningarna och att förslaget ger det ansvariga generaldirektoratet mycket större tolkningsutrymme när det gäller beslutet om huruvida det krävs en konsekvensbedömning eller inte. Parlamentet anser att de nuvarande rutinerna, enligt vilka konsekvensbedömningsnämnden och generalsekreteraren deltar i beslutsfattandet, bör upprätthållas.

3.      Europaparlamentet anser att kommissionen, och i tillämpliga fall dess byråer, bör anlägga en bredare syn på förslag som kan bli föremål för konsekvensbedömningar, så att även delegerade akter och genomförandeakter omfattas, särskilt när dessa kan få betydande konsekvenser.

4.      Europaparlamentet konstaterar att tillämpningsområdet för en konsekvensbedömning inte alltid överensstämmer med de antagna förslagen i de fall dessa ändras när de lagts fram för godkännande i kommissionskollegiet. Parlamentet kräver att det i förslaget till reviderade riktlinjer anges att konsekvensbedömningen ska uppdateras för att säkerställa kontinuitet mellan de frågor som behandlas i konsekvensbedömningen och de förslag som slutligen antas av kommissionen.

Konsekvensbedömningsnämnden

5.      Europaparlamentet anser att det är mycket problematiskt att konsekvensbedömningsnämndens roll inte är tydligare definierad i förslaget till reviderade riktlinjer. Parlamentet insisterar eftertryckligen på att kommissionen omprövar detta utelämnande och på ett tydligare sätt fastställer förfaranden för konsekvensbedömningsnämnden i ett nytt förslag till reviderade riktlinjer när kommissionen svarar parlamentet.

6.      Europaparlamentet anser att sådana nya förfaranden på ett tydligt, begripligt och transparent sätt bör fastställa förfarandet för inlämnande, översyn och slutligt godkännande av konsekvensbedömningar som lagts fram för konsekvensbedömningsnämnden.

7.      Europaparlamentet upprepar sin åsikt att kommissionen bör avstå från att anta förslag som inte fått ett positivt utlåtande från konsekvensbedömningsnämnden. Parlamentet understryker att konsekvensbedömningsförfarandet i bästa fall undergrävs, men ofta till och med hamnar i vanrykte, på grund av att förslag läggs fram tillsammans med konsekvensbedömningar som inte fått konsekvensbedömningsnämndens godkännande.

8.      Europaparlamentet erinrar vidare kommissionen om sin begäran att konsekvensbedömningsnämnden, och särskilt de av dess medlemmar som inte är underställda kommissionens politiska kontroll eller överinseende, måste få ett starkare oberoende.

SMF-test

9.      Europaparlamentet påminner om att kommissionen i sin översyn av småföretagsakten från 2011 beklagar att det endast är åtta medlemsstater som har SMF-testet i sina inhemska beslutsprocesser. Parlamentet välkomnar kommissionens tydliga åtagande i översynen att ytterligare stärka SMF-testet. Parlamentet beklagar dock att SMF-testet, i strid med denna avsikt, inte ens nämns i förslaget till reviderade riktlinjer.

10.    Europaparlamentet insisterar på att SMF-testet upprätthålls såsom det fastställs i bilaga 8 i riktlinjerna, i syfte att undvika att små och medelstora företag påverkas i orimlig grad eller missgynnas av kommissionens initiativ jämfört med större bolag.

11.    Europaparlamentet betonar att konsekvensbedömningarna i sådana fall bör omfatta alternativa mekanismer och/eller möjligheter till flexibilitet i syfte att hjälpa de små och medelstora företagen att anpassa sig till initiativet (i enlighet med bilaga 8.4). I detta sammanhang framhåller parlamentet att den presumtion om undantag från tillämpningen av ny lagstiftning som för närvarande är tänkt för mikroföretag bör utvidgas till att gälla alla små och medelstora företag i utgångsläget och sedan, om och när det visar sig lämpligt, vederläggas genom bevis.

Test av konkurrenskraften

12.    Europaparlamentet anser att en bedömning av konsekvenserna för konkurrenskraften bör utgöra en väsentlig del av konsekvensbedömningsförfarandet. Parlamentet anser att förslaget till reviderade riktlinjer bör innehålla vägledning om hur konsekvenser för konkurrenskraften bör bedömas och vägas in i den slutliga analysen. Parlamentet stöder en genomgående presumtion om att förslag med negativa konsekvenser för konkurrenskraften bör avvisas, såvida det inte läggs fram bevis för att det finns betydande, okvantifierbara fördelar.

Tillämpning och övervakning

13.    Europaparlamentet konstaterar att en lagstiftningsakts slutliga utformning kan skilja sig avsevärt från det förslag som antogs av kommissionen. Parlamentet anser att det vore lämpligt om det för antagna lagstiftningsakter togs fram en sammanfattning av de uppskattade fördelarna och kostnaderna, med uppdateringar som återger skillnader i förhållande till analysen i konsekvensbedömningen på grund av ändringar som gjorts under lagstiftningsprocessen. Parlamentet anser att ett sådant förfarande skulle förenkla övervakningen och bedömningen av ett förslags konsekvenser.

Inrättande av ett rådgivande organ för bättre lagstiftning

14.    Europaparlamentet välkomnar arbetet och slutrapporten från högnivågruppen för administrativa bördor, som tillkommit på kommissionens uppdrag. Parlamentet erinrar om att kommissionen enligt sitt senaste meddelande om Refit från juni 2014 överväger att tillsätta en ny högnivågrupp för bättre lagstiftning bestående av företrädare för berörda parter och av nationella experter.

15.    Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att så snart som möjligt inrätta ett sådant rådgivande högnivåorgan för bättre lagstiftning som involverar såväl expertis från berörda parter som nationella experter. Parlamentet föreslår att detta organ ska ha ett starkt och oberoende rådgivande mandat, bland annat i fråga om att bedöma regelbördan till följd av ett förslag, till exempel – men inte enbart – administrativ börda, kostnader för regelefterlevnad, respekt för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, val av rättslig grund, förslag till initiativ för bättre lagstiftning och övervakning av genomförandet av EU-lagstiftning på nationell nivå. Parlamentet och rådet bör involveras i utnämningen av experter.

16.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt förslag till reviderade riktlinjer för konsekvensbedömningar, som tar hänsyn till de punkter som framhålls i denna resolution och till kommissionens nyinrättade struktur, i synnerhet rollen för den nye vice ordföranden med ansvar för bättre lagstiftning.

Konsekvensbedömningar i parlamentet

17.    Europaparlamentet begär att parlamentet och i synnerhet utskotten systematiskt och så tidigt som möjligt ska granska kommissionens konsekvensbedömningar.

18.    Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 8 juni 2011 om garanti för oberoende konsekvensbedömningar(1) , där parlamentet efterlyste ett mer konsekvent utnyttjande av det redan tillgängliga instrument som parlamentets egna konsekvensbedömningar utgör. Parlamentet erinrar om att det finns en särskild budgetpost och specialinrättade tjänster för att genomföra konsekvensbedömningar. Parlamentet anser att dess egna konsekvensbedömningar är särskilt nödvändiga när betydande förändringar av kommissionens ursprungliga förslag har gjorts.

°

°       °

19.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet.

(1)

EUT C 380 E, 11.12.2012, s. 31.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy