Διαδικασία : 2014/2967(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0313/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0313/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0069

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 161kWORD 75k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.036v01-00
 
B8-0313/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ» (2014/2967(RSP))


Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto, Dita Charanzová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ» (2014/2967(RSP))  
B8‑0313/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων και το αντίστοιχο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση επιπτώσεων,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων ως εργαλείο σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο της διαμόρφωσης νομοθεσίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο θεματολόγιο έξυπνης νομοθεσίας της Επιτροπής με σκοπό την εξασφάλιση διαφανών, συνεκτικών και ισόρροπων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη φύση του προς αντιμετώπιση προβλήματος, την προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ, το αναμενόμενο διοικητικό φόρτο και το κόστος και τα οφέλη των εναλλακτικών επιλογών δράσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων προβλέπουν κεντρικό ρόλο για τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής και για την Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ) σε σχέση με την απόφαση για το αν απαιτείται ή όχι εκτίμηση επιπτώσεων για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως κεντρικό όργανο ποιοτικού ελέγχου για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, το κόστος για μια ΜΜΕ προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις ενός κανονισμού μπορεί να ανέρθει στο δεκαπλάσιο σε σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, μια ορθή και ανεξάρτητη εκτίμηση επιπτώσεων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ό, τι οι μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες νομικές και διοικητικές απαιτήσεις και, λόγω μεγέθους, είναι λιγότερο ικανές να προβλέψουν τις ρυθμιστικές αλλαγές σε πρώιμο στάδιο·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» (Think Small First) αποτελεί τη βάση της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act) του 2008· ότι η αρχή αυτή έχει αποτελέσει συνιστώσα των κατευθυντηρίων γραμμών για την εκτίμηση των επιπτώσεων από το 2009 καθώς και άλλων κειμένων της Επιτροπής από το 2005· ότι ο στόχος της αρχής αυτής είναι να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ ήδη στα πολύ πρώιμα στάδια της χάραξης πολιτικής, προκειμένου η νομοθεσία να είναι περισσότερο φιλική προς τις ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα φάσμα εργαλείων για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής αυτής, στα οποία περιλαμβάνεται η εφαρμογή ενός «τεστ ΜΜΕ» στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το τεστ ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μέτρων μετριασμού, έχει αποτελέσει συνιστώσα των κατευθυντηρίων γραμμών για την εκτίμηση των επιπτώσεων από το 2009 καθώς και άλλων κειμένων της Επιτροπής από το 2005· και ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για «τεστ ΜΜΕ»·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή αξιολόγηση των ουσιωδών τροπολογιών του Κοινοβουλίου επί της αρχικής προτάσεως της Επιτροπής παρουσιάζει σημαντική προστιθέμενη αξία για την υποστήριξη της θέσης του Κοινοβουλίου σε τριμερείς διαπραγματεύσεις

Πεδίο εφαρμογής

1.      χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να επανεξετάζει τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών εκτίμησης επιπτώσεων·

2.      εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών είναι πολύ λιγότερο συγκεκριμένο, σε σχέση με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ΕΕ και διότι αφήνει σημαντικά περιθώρια ερμηνείας στην αρμόδια γενική διεύθυνση όσον αφορά την απόφαση για το κατά πόσον απαιτείται ή όχι ΕΕ· φρονεί ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες πρακτικές όσον αφορά τη συμμετοχή της ΕΕΕ και της Γενικής Γραμματείας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3.      εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει τη σημερινή προσέγγισή της όσον αφορά την υποβολή εκτίμησης επιπτώσεων για όλες τις πρωτοβουλίες που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

–            νομοθετικές προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής·

–            νομοθετικές προτάσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής που έχουν σαφώς προσδιορίσιμες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αντίκτυπο στο διοικητικό φόρτο·

–            μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που καθορίζουν μελλοντικές πολιτικές (όπως λευκά βιβλία, σχέδια δράσης, προγράμματα δαπανών και κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης για διεθνείς συμφωνίες)·

–            κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που ενδέχεται να έχουν προσδιορίσιμες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αντίκτυπο στο διοικητικό φόρτο·

4.      επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής μιας εκτίμησης επιπτώσεων μπορεί ενίοτε να μην αντιστοιχεί στις εγκριθείσες προτάσεις όταν αυτές έχουν τροποποιηθεί μετά την υποβολή τους προς έγκριση στο Σώμα των Επιτρόπων· ζητεί να δηλώνεται στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών ότι η εκτίμηση επιπτώσεων θα πρέπει να επικαιροποιείται ώστε να υπάρχει ακολουθία μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται στην ΕΕ και κάθε πρότασης που εγκρίνεται τελικά από την Επιτροπή·

5.      επισημαίνει ότι οι ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καταχρηστικώς ως μέσο αντιπαράθεσης σε νομοθετική πράξη με την οποία ένα θεσμικό όργανο δεν συμφωνεί, ούτε να θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα του νομοθέτη να προτείνει τροπολογίες.

6.      τονίζει ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων πρέπει να είναι αυστηρή και συνεκτική και να βασίζεται σε ακριβείς, αντικειμενικές και πλήρεις πληροφορίες, με αναλογική ανάλυση που να επικεντρώνεται στον στόχο και στο αντικείμενο της πρότασης, ούτως ώστε να επιτρέπει τη λήψη δεόντως τεκμηριωμένης πολιτικής απόφασης·

7.      τονίζει ότι η διαδικασία ΕΕ πρέπει να είναι διαφανής και να δημοσιεύεται στον ισότοπο της Επιτροπής·

Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων

8.      εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών δεν προσδιορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον ρόλο της ΕΕΕ στη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων· εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή, απαντώντας στο Κοινοβούλιο, πρέπει να επανεξετάσει την παράλειψη αυτή και να καθορίσει σαφέστερα τις διαδικασίες που αφορούν την ΕΕΕ σε μια νέα δέσμη αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών και ότι κάθε πρωτοβουλία για την οποία απαιτείται εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να υπόκειται στην έκδοση θετικής γνώμης από την ΕΕΕ· θεωρεί ότι το Σώμα των Επιτρόπων δεν πρέπει να εξετάζει καμία νομοθετική ή μη νομοθετική πρωτοβουλία για την οποία η ΕΕΕ δεν έχει εκδώσει σαφώς θετική ΕΕ·

9.      εκτιμά ότι η ΕΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο ελέγχου της ποιότητας στο πλαίσιο της Επιτροπής και ζητεί να ενισχυθεί σημαντικά η ανεξαρτησία της από τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και από τη Γενική Γραμματεία· θεωρεί ότι η ΕΕΕ πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από υψηλά εξειδικευμένα άτομα· προτείνει η ΕΕΕ να ενημερώνει απευθείας τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής που είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Τεστ ΜΜΕ

10.    υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, στην Small Business Act, δεσμεύθηκε να εφαρμόζει την αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής της, και ότι η αρχή αυτή καλύπτει επίσης το τεστ ΜΜΕ για την εκτίμηση του αντικτύπου της προσεχούς νομοθεσίας και των διοικητικών πρωτοβουλιών στις ΜΜΕ· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του τεστ αυτού, και θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια για να ολοκληρωθεί η επίτευξη της προόδου αυτής·

11.    υπογραμμίζει ότι είναι μεγάλης σημασίας η διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ σχετικά με το πρώτο σχέδιο εκτιμήσεων αντικτύπου, πριν από την οριστικοποίηση του, και μάλιστα στο κατά το δυνατόν πλέον πρώιμο στάδιο, με σκοπό να πραγματοποιηθεί αυστηρό τεστ ΜΜΕ θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει τη διαδικασία των διαβουλεύσεων για να προσεγγίζει καλύτερα τις ΜΜΕ·

12.    υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της Small Business Act, το 2011, η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι μόνο οκτώ κράτη μέλη είχαν ενσωματώσει το «τεστ ΜΜΕ» στην εθνική τους διαδικασία λήψης αποφάσεων· χαιρετίζει τη σαφή δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης για περαιτέρω ενίσχυση του «τεστ ΜΜΕ»· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, διότι, παρά τις εξαγγελίες της Επιτροπής, το «τεστ ΜΜΕ» ούτε καν αναφέρεται στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών ΕΕ·

13.    εμμένει στην άποψη ότι το «τεστ ΜΜΕ», όπως ορίζεται στο παράρτημα 8 των κατευθυντήριων γραμμών, θα πρέπει να διατηρηθεί, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να επηρεάσουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής ή να τις φέρουν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις·

14.    τονίζει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει επιλογές για εναλλακτικούς μηχανισμούς και/ή ευελιξία προκειμένου να βοηθά τις ΜΜΕ να συμμορφωθούν με την πρωτοβουλία (όπως προβλέπεται στο παράρτημα 8.4)· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εκ των προτέρων εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής μιας νομοθετικής πρότασης, ως δεδηλωμένη πολιτική επιλογή στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών·

Συγκρότηση συμβουλευτικού οργάνου για τη βελτίωση της νομοθεσίας

15.    χαιρετίζει το έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου για το διοικητικό φόρτο και την τελική έκθεση που υπέβαλε, κατ' εντολήν της Επιτροπής· υπενθυμίζει την πρόθεση της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη ανακοίνωσή της για το πρόγραμμα REFIT (Ιούνιος 2014), να προχωρήσει στη συγκρότηση μιας νέας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών και εθνικούς εμπειρογνώμονες·

16.    καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει το συντομότερο δυνατόν ένα τέτοιο συμβουλευτικό όργανο υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, το οποίο θα συγκεντρώνει την εμπειρογνωμοσύνη των ενδιαφερομένων μερών και εθνικούς εμπειρογνώμονες, από κοινού με εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου ως παρατηρητή· προτείνει να δοθεί στο όργανο αυτό ισχυρή και ανεξάρτητη συμβουλευτική εντολή, η οποία θα περιλαμβάνει αξιολόγηση του διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται οι προτάσεις, του κόστους συμμόρφωσης, της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και της επιλογής νομικής βάσης, καθώς και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο· ζητεί στη διαδικασία διορισμού εμπειρογνωμόνων να συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

17.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση επιπτώσεων, που θα λαμβάνει υπόψη τα σημεία που επισημαίνονται στο παρόν ψήφισμα καθώς και τη νέα διάρθρωση της Επιτροπής, και ειδικότερα τον ρόλο του νέου Αντιπροέδρου που είναι επιφορτισμένος με τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Εκτιμήσεις επιπτώσεων στο Κοινοβούλιο

18.    ζητεί από την Κοινοβούλιο, και ειδικότερα από τις επιτροπές του, να εξετάζουν κατά τρόπο συστηματικό και όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής·

19.    υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου(1) στο οποίο ζητεί να χρησιμοποιούνται συστηματικότερα οι κοινοβουλευτικές εκτιμήσεις αντικτύπου και επισημαίνει ότι μια μονάδα ΕΕ είναι ένα μέσο που είναι ήδη διαθέσιμο για την εκτέλεση των ΕΕ· εκτιμά ότι η προσφυγή σε εκτίμηση αντικτύπου του Κοινοβουλίου μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη πριν από την έγκριση μείζονος σημασίας, ουσιωδών αλλαγών/τροποποιήσεων στην αρχική πρόταση της Επιτροπής·

Αξιολογήσεις επιπτώσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

20.    υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη δέσμευσή του να προβαίνει συστηματικά σε εκτιμήσεις αντικτύπου των ιδίων ουσιωδών τροπολογιών·

°

° °

21.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

 

 

(1)

ΕΕ C 380 E, της 11.12.2012, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου